Reforma fiscală în Republica Moldova

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 26450
Mărime: 174.19KB (arhivat)
Publicat de: Radu Munteanu
Puncte necesare: 14

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. CAPITOLUL I. ETAPELE REFORMEI FISCALE 6
 3. 1.1. Caracteristica generală a sistemului fiscal şi conceptul de
 4. reformă fiscală 6
 5. 1.2. Necesitatea efectuării reformei fiscale 9
 6. 1.3. Etapele reformei fiscale 14
 7. CAPITOLUL II. INFLUIENŢA REFORMEI FISCALE ASUPRA PRINCIPALELOR IMPOZITE 23
 8. 2.1. Impozit pe venit 23
 9. 2.2. TVA 34
 10. 2.3. Accize 56
 11. CAPITOLUL III. POLITICA BUGETAR-FISCALĂ 65
 12. 3.1. Dinamica veniturilor bugetare din încăsarea principalelor impozite 65
 13. 3.2. Presiunea fiscală în Republica Moldova 70
 14. 3.3. Politica bugetar-fiscală 73
 15. Încheiere 83
 16. Bibliografie 85
 17. Anexe

Extras din licență

Introducere

Calea parcursă de tara noastră în perioada de după 1990 a constituit un nou curs în viata statului moldovenesc şi poate fi caracterizată ca o etapă a marilor speranţe¬, a marelor posibilităţi, dar şi a modestelor realităţi. Au fost înregistrate realizări consdirabile în domeniul dezvoltării democraţiei, a consolidării suveranităţii şi independenţei statale, reorentării mentalităţii oamenilor. Transformările din socitate au condus la destramarea defintivă a sistemului totalitar centralizat şi trecerea la economia de piaţă în toate domeniile.

Impunerea fiscală constituie fundamentul reglementării de către stat a activităţii agenţilor economici ,în condiţile economiei de piaţă. În bazele ei sunt incluse principiile generale de constituire şi orientare a constrîngerii asupra activităţii economico-financiare desfăşurate de către agenţii economici în cadrul relaţilor de piaţă.

Scopul impunerii fiscale nu este numai necesitatea de a asigura bugetul cu incasări necesare, ci şi incitarea firmelor spre a-şi exstinde şi renova producţia în sferele prioritare ,a-şi ridica eficienţa ,echilibrarea în proporţii raţionale a diferenţei dintre veniturile cetăţenilor,fără a submina însă spiritul de iniţativă şi etica muncii.

Prin intermediul sistemului de impozitare existent se poate realiza stimularea anumitor sfere economice, ridicarea gradului de reinvestire a veniturilor întreprinderilor, creşterea nivelului social de viaţă, etc. Pentru realizarea acestora, este necesar de un sistem fiscal bine structurat, cu o legislaţie fiscală moderată, un mediu cât mai prielnic între contribuabili şi sistemul fiscal. Sistemul fiscal, stabilind totalitatea impozitelor şi a relaţiilor dintre participanţii la procesul impunerii, în legătură cu achitarea lor, pe de o parte determina responsabilitatea contribuabilului pentru încălcarea legislaţiei fiscale, iar pe de alta garantează dreptul acestuia, limitând abuzurile din partea organelor fiscale.

Contribuabilului i se indică numărul obligaţiilor sale, iar organului fiscal de stat - cadrul

comportamentului său cu partea mai puternică în aceste relaţii fiscale.

Economia Moldovei se află în prezent într-o criză acută din cauza lipsei resurselor financiare, ce îngreunează dezvoltarea sănătoasă a economiei naţionale. Au fost întreprinse multe restructurări de ordin economic şi social, dar ţinînd cont de faptul, că baza legislativă nu mai corespunde cerinţelor economiei de piaţă, iar economia înaintează treptat spre relaţiile de piaţă, va fi nevoie de o serie de transformări şi în continuare.

Un rol important în evoluţia tranziţiei la principiile economiei de piaţă revine sistemului fiscal. Pentru guvern, sistemul fiscal serveşte drept o sursă de finanţare a programelor iniţiale şi serviciilor prestate populaţiei. Pentru întreprinderi, acest sistem trebuie să stimuleze creşterea lor economică, pentru cetăţenii, sistemul fiscal trebuie să servească drept un instrument social important de redistribuire a veniturilor statale.

Sistemul fiscal de înaintea anului 1998, creat pe parcursul primei etape de trecere de la economia centralizată la economia de piaţă, trebuia să fie adaptat la noile condiţii de piaţă. În numeroase cazuri lipseau principiile fiscale, care stimulează creşterea economică şi care larg sunt aplicate în întreaga lume. Lipsa acestor principii crea dificultăţi pentru producătorii locali şi prezinta un obstacol în calea investiţiilor locale şi străine în economia naţională.

Sistemul fiscal actual rămîne a fi destul de complicat. Acest fapt generează nerespectarea prevederilor fiscale de către contribuabilii. În unele cazuri, cerinţele de prezentare a declaraţiilor fiscale presupun o muncă intensivă. Din cauza acestei complexităţi, administraţia fiscală se confruntă cu mari dificultăţi în colectarea eficientă a veniturilor bugetare.

Sistemul fiscal necesită o îmbunătăţire considerabilă. Pentru demararea conceptului propus s-austabilit direcţiile şi termenii de implementare a Reformei.

La elaborarea direcţiilor reformei trebuie luat în consideraţie contextul ei social şi economic şi viitoarea politică de stat cu privire la dezvoltarea economică a republicii.

În această lucrare sunt evidenţiate necesitatea efectuării reformei fiscale, direcţiile principale de reformare a structurii şi modului de administrare a sistemului fiscal în Republica Moldova, modificările deja întreprinse în cadrul sistemului fiscal prin punerea în aplicare a Codului Fiscal, cât şi analiza dinamicii veniturilor statului din colectarea principalelor impozite.

CAPITOLUL I. ETAPELE REFORMEI FISCALE

1.1 . Caracteristica generală a sistemului fiscal şi conceptul de reformă fiscală

Creşterea continuă a cheltuielilor publice înaintează necesitatea diversificării metodelor de mobilizare a resurselor financiare a statului. Impozitele, taxele, contribuţiile, împrumuturile de stat şi transferurile bugetare constituie nu numai metode de prelevare şi de repartizare a resurselor financiare publice, dar şi instrumente cu ajutorul cărora organele de decizie caută să orienteze dezvoltarea economică şi socială a ţării.

În ţările cu economia de piaţă, indiferent de nivelul lor de dezvoltare, impozitele constituie, de regulă, principalul canal de procurare a veniturilor publice. Problemele fiscale şi bugetare joacă un rol esenţial în economia de piaţă. In acest context, impozitul constituie un instrument cu caracter istoric şi cu implicaţii asupra sferei economico-sociale, fiind întotdeauna un mijloc tradiţional de constituire a veniturilor curente ale statului, alcătuind circa 80-100% din totalul acestora.

Impozitele, fiind legate de esenţa statului, sunt în acelaşi timp subordonate funcţiilor acestuia, reprezentând unul din cele mai vechi şi tradiţionale mijloace financiare in dispoziţia sa, deci, materia impozitului este tot atât de veche ca şi organizarea societăţii însăşi.

Astfel, impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părţi din venitul sau averea persoanelor fizice sau juridice la dispoziţia stârnim, în vederea acoperirii cheltuielilor sale.

Bibliografie

1. Legea nr.1198-XII din 17.11.1992 privind bazele sistemului fiscal;

2. Codul Fiscal al Republicii Moldova:

2.1. Titlul I şi II (legea nr.1163 din 24.04.1997);

2.2. Titlul III (legea nr.1415 din 17.12.1997);

2.3. Titlul IV (legea nr.1053-XIV din 16.06.2000);

3. Legea nr.347-XIII din 27.12.1994 cu privire la accize, aprobat prin legea nr.1054-XIV din 16.06.2000 de la 01.01 2001.

4. Legea nr.1164 din 24.04.1997 cu privire la administrarea impozitului pe venit şi pentru punerea în aplicare a Titlurilor I şi II;

5. Legea nr.1417 din 17.12.1997 cu privire la punerea în aplicare a Titlului III;

6. Legea nr.112-XIV din 29.07.1998 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative;

7. Legea nr.251-XIV din 24.12.1998 privind modificarea art.103 din Codul Fiscal şi art.20 din legea cu privire la farmaceutică;

8. Monitorul oficial “Politici bugetar-fiscale” 10.10.02. nr. 5-8;

9. Monitorul oficial “Legea bugetului de stat 2002” 13.12.01.

10. Monitorul oficial “Strategii de dezvoltare a RM”21.02.02.

11. Tatiana Manole “Finanţe Publice”

12. Radu Vasile “Monedă şi politici fiscale”

13. “Sistemul de impozite fiscale”Roodica Bănulescu;

14. “Perfecţionarea sistemului de impozite în România” ,Liugi Popescu, Craiova 1998;

15. «Налоги и налогообложение» Юткин 1999;

16. „Налоги.Учебноое пособие» Черник;

17. Sistemul bugetar în anul 1996,Tipografia Centrală,Chişinău 1996;

18. Sistemul bugetar în anul 1997, Tipografia Centrală,Chişinău1997;

19. T. Moşteanu”Impozite şi Taxe 2000-2001,Editura Economica 2001;

20. Instrucţiuni cu privire la modul de calculare şi plate accizelor, elaborată în baza legii cu privire la accize (M.O., 08.02.1996, nr.8-9, p.III, art.10);

21. Politica bugetar-fiscală a statului pe perioada 2001 – 2002;

22. Proiectul Reformei Fiscale, din 28.07.1995;

23. Concepţia Reformei Fiscale, nr.1165-XIII din 24.04.1997;

24. Anastasia Certan “Informaţie – expres”, Chişinău 2000;

25. Iulian Văcărel, “Finanţe publice”, Bucureşti 1992

26. Tatiana Manole “Reforma Sistemului Fiscal în RM”, Administrarea publică nr.3 Chişinău 1997, pag.93;

27. Logos – Press nr.3 din 26.01.2001, pag.7.

Preview document

Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 1
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 2
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 3
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 4
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 5
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 6
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 7
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 8
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 9
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 10
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 11
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 12
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 13
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 14
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 15
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 16
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 17
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 18
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 19
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 20
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 21
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 22
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 23
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 24
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 25
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 26
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 27
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 28
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 29
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 30
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 31
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 32
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 33
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 34
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 35
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 36
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 37
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 38
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 39
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 40
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 41
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 42
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 43
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 44
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 45
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 46
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 47
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 48
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 49
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 50
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 51
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 52
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 53
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 54
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 55
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 56
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 57
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 58
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 59
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 60
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 61
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 62
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 63
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 64
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 65
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 66
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 67
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 68
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 69
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 70
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 71
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 72
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 73
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 74
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 75
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 76
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 77
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 78
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 79
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 80
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 81
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 82
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 83
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 84
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 85
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 86
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 87
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 88
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 89
Reforma fiscală în Republica Moldova - Pagina 90

Conținut arhivă zip

 • Reforma fiscala in Republica Moldova.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Impozitul pe Venit

Introducere “Constituirea statului modern s-a înfăptuit prin implementarea impozitului, sau mai exact prin reglementările legale privind dreptul...

Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene

Introducere Republica Moldova este un stat în care, societatea a ajuns să-şi consume resursele de viitor (financiare, materiale şi umane), pe...

Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public

INTRODUCERE Salariul este forma de venit cea mai des întîlnită în societatea contemporană. În această situaţie este firesc ca salariul, cu...

Societatea comercială și impunerea

Introducere Importanța și actualitatea temei cercetate. Fiscalitatea s-a dovedit a fi unul dintre cele mai dinamice fenomene în economia de piață....

Impozitele Indirecte

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare Satisfacerea nevoilor colective ale oricărei societăţi impune realizarea unor venituri publice....

Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova

Introducere Decenii de-a rîndul sistemul fiscal autohton s-a dezvoltat paralel cu cel al URSS, după aceleasi legi, principii si regulamente,...

Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică

Actualitatea temei rezidă în importanţa pe care o are fiscalitatea şi reformele din acest domeniu pentru dezvoltarea economică a oricărui stat....

Impozitul pe Venit

INTRODUCERE Impozitele sunt cunoscute din antichitate şi se presupune că au apărut în evoluţia societăţii omeneşti în cadrul primelor formaţiuni...

Ai nevoie de altceva?