Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 104 în total
Cuvinte : 24830
Mărime: 3.99MB (arhivat)
Publicat de: Mihaela A.
Puncte necesare: 12
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

 1. Intoducere 5
 2. Capitolul I: Sistemul de Management al Calității 8
 3. 1.1.Reflecții generale asupra SMC 8
 4. 1.2.Principiile managementului calității 15
 5. 1.3.Auditul Sistemului de Management al Calității 18
 6. Capitolul II: Caracteristica generală a băncii „Mobiasbanca - Groupe Societe Generale” S.A. 29
 7. 2.1.Structura organizațională și organele de conducere ale băncii „Mobiasbanca - Groupe Societe Generale” SA 32
 8. 2.2.Analiza economico-financiară a Băcii comerciale BC ”MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale” SA 42
 9. Capitolul III: Analiza SMC în cadrul BC ”Mobiasbancă - Groupe Société Générale” S.A. 47
 10. 3.1.Documantația Sistemului de Management al Calității 47
 11. 3.2.Planificarea auditului intern în cadrul BC ”Mobiasbancă - Group Societe generale 57
 12. Concluzii 64
 13. Bibliografie 67
 14. Anexe 69

Extras din licență

Intoducere

Actualitatea temei investigate. Într-o economie de piață ce este caracterizată printr-o concurență aspră pentru menținerea pe piață, întreprinderile se confruntă în permanență cu mai multe fenomene care afectează prețul. Realizarea produselor sau seviciilor care să satisfacă clientul este posibilă numai printr-o analiză eficientă a tuturor funcțiunilor întreprinderii.

O întreprindere se va menține pe piață numai dacă va reuși să îndeplinească cerințele cliențiilor și să atragă în permanență noi clienți. Calitatea a fost și este unul dintre cele mai folosite cuvinte în relațiile dintre întreprinderi.

Cuvîntul ”Calitate” a evoluat pe parcursul multor ani de dezvoltare a societății omenești. În antichitate, filosofii precum Aristotel și Cicero, datorită preocupările lor în domeniul filosofiei, au evidențiat multitudinea de întrebuințări și înțelesuri ale cuvântului „calitate”.

Astfel, Aristotel avea să constate că „sufletul nu poate înțelege nimic fără ajutorul imaginilor”, iar Cicero a fost cel care a folosit pentru prima dată cuvântul calitate (qualis) în lucrările sale.

În evul mediu problema calității a fost preocuparea asociațiilor meșteșugari care au întemeiat cadrul de etică pentru membrii acestora în privința calității produselor. Meșteșugarii care realizau produse defectate, primeau diverse sancțiuni, de la amenzi până la excluderea lor asociația din care făceau parte. Cu ajutorul ștampilelor și mărcilor se da garanție și se demonstra cumpărătorului natura, soiul sau originea mărfii. Corporațiile impuneau fiecare angajat să dea jurământ că va practica în mod corect meseria.

Evului mediu „poliția piețelor” care se afla în subordonarea autorităților municipale din Roma, aveau putere legislativă, obligândui pe vânzătorii de produse falsificate sau cu defecte ascunse să despăgubească pe cumpărători. În Anglia, în secolul XI, prin legea breslelor, reprezentanții regelui li se oferea dreptul de a verifica și urmări calitatea produselor realizate în cadrul breslelor. În anul 1664, primul ministru al Franței - Colbert, a afirmat că „dacă fabricile impun o calitate superioară a produselor, străinii vor prefera să cumpere din Franța și banii lor vor curge spre Regat”.

În secolul XIX apar pentru prima dată așa zișii CTC-iști, rolul acestora fiind la început de a separa produsele bune de cele defecte și de a le număra pe cele bune în vederea realizării plății muncitorilor. Argumentul principal în abordarea managementului calității îl constituie necesitatea adaptării la cerințele economiei de piață în condiții de concurență tot mai aspre și mai bine definite.

La momentul actual, în Republica Moldova, tot mai multe întreprinderi implementează sistemul de management al calității. Pentru aceasta sau deschis instituții speciale ce asigură întreprinderile cu consultanța și auditare în acest domeniu. Implementarea acestor standarde va face capabilă compania, să obțină mai mult profit și va conduce la perfecționarea relațiilor cu piața și la mărimea profitului. Pentru menținerea acestui sistem în conformitate cu standardele internaționale ISO, companiile organizează audituri, atît interne cît și externe.

Ținând cont de importanța auditului sitemului de management al calității în Republica Moldova, actualitatea temei cercetate se situează printre acele direcții științifice ale căror cercetare merită o atenție deosebită, necesitând o cercetare aprofundată și multiaspectuală.

Scopul lucrării

Argumentarea importanței auditului sistemului de managemen al calității în cadrul unei companii pentru sistemul operațional actual și cultura muncii într-o companie și pentru a evidenția principalele instrumente și politici privind calitatea produselor și a serviciilor, cât și factorii ce influențează competitivitatea întreprinderilor.

Obiectivele propuse:

- A clarifica principalele caracteristici ale sistemului de management al calității

- A înțelege conținutul și etapele unui proces de audit intern al sistemului de management al calității.

- A analiza prncipalele trasaturi ale BC ”Mobiasbancă - Group Societe Generale”

- A medita asupra pricipalilor trasaturi ale indicatorilor de performanță bancară;

- A investiga documentația sistemului de management al calității din cadrul BC ”Mobiasbancă - Group Societe Generale”

- A explora planul de audit intern al SMC din cadrul BC ”Mobiasbancă - Group Societe Generale”

Obiectul investigat îl constituie BC ”Mobiasbancă - Group Societe Generale”

Subiectul cercetat al aceste lucrări este auditul sitemului de management alcalității, etapele, procesele și documentația.

Conținutul tezei. Teza este structurată în trei capitol și conține introducere, concluzii, recomandări, bibliografie și anexe.

Capitolul I: Sistemul de Management al Caliății

În acest capitol, după consultarea și analiza mai multor teoreticieni în domeniul Managementului calității, a fost expusă prorpia interpretare a întregului proces al auditului sistemului de management al calității. În acest capitol sunt difineite principalele noțiuni, este argumentateă importanța implementarii și auditării sistemului de management al calității , sunt descries etapele unui audit al managementului întreprinderii, deasemenea și instrumentarul utilizat în acest scop.

Capitolul II: Analiza generala a BC ” Mobiasbancă - Group Societe Generale”

Capitolul dat descrie activitatea băncii, tehnici și metode utilizare pentru asigurarea unui management eficient în întreprindere precum și motivarea personalului din cadrul entității, analiza riscurilor și a principalilor indicatori de performanță bancară.

Capitolul III: Auditul Sistemului de Management al Calității din cadrul BC ”Mobiasbancă - Group Societe Generale”

Acest capitol autorul a analizat procesul de audit intern al sistemului de managemnet al calității, rolul documetației interne al sistemului de management al calității și impactul lor în activitatea băncii, descrierea organizării auditului intern și a modului prin care banca asigură verificarea sistematică precum și a puntat unele modalități de perfecționare a auditului intern al SMC din cadrul BC ”Mobiasbancă - Group Societe Generale” S.A.

Baza informațională

Pentru a realiza obiectivele, de a structura informația și de a realiza scopul, autorul a utilizat informații teoretice și practice din mai multe manuale de specialitate în domeniu. Printre cei mai iportanți cercetatori care au realizat studii in domeniu sunt: Olaru M., Oprean C., Kifor C. V., Suciu O., Alexe C. Iar deoarece tema prezentei lucrări este una specific și actuală, s-au folosit articole din ziare, reviste, pagini web pentru a oferi o informație exacta și actuală.

Bibliografie

Legi și acte normative :

1. Legea Republicii Moldova cu privire la certificare, 652 din 28.10.1999

2. Standardul Internațional ISO 9001:2015 „Sisteme de management al calității”, Cerințe.

3. Standardul Internațional ISO 9000:2015 „Sisteme de management al calității”, Principii fundamentale și vocabular.

4. Standardul Internațional ISO 9004:2018 „Sisteme de management al calității” Linii directoare pentru îmbunătățirea performanțelor.

5. Standardul Internațional ISO 19011:2011 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calității

Monografii, manuale, lucrări didactice:

6. Olaru M. Managementul calității, Editura Academiei, București, 1995

7. Stihi L. Managementul riscurilor îna afaceri. Editura ASEM. -222p

8. Olaru Marieta. Managementul calității. București, 1999.

9. Elena Condrea, Anca Cristina Stanciu; “0anagementul calității”; Editura Libertatea; Serbia; 2008.

10. Soare I. Certificarea calității. Timișoara, 1996.

11. Teodorii T. Asigurarea calității , Volumul2, Editura Tehnica, București, 1993

12. Verboncu I., Zalman M. Management și performanțe. București: Editura ASE, 2005, 350p.

13. Voiculescu D. Competiție și competitivitate. București: Editura Economică, 2001, 220p.

14. Voiculescu D. Competitivitatea întreprinderilor și a națiunilor. București: Intact, 2007,200p.

15. Zybaczynski Gh., Manole V. Îmbunătățirea continuă și managementul variațiilor pentru creșterea performanței. București: IRECSON, 2005, 176p.

16. Țurcanu Gheorghe, Cojocaru Igor. Sistemul de management al calității în organizațiile TIC. În „Information and Communication Technologies - 2009” I-st Edition. Conferința internațională din 18-21 Mai 2009. Chișinău, Ed. Elan Poligraf, 2009 .

Resurse electronice

17. https://mobiasbanca.md/

18. https://ro.wikipedia.org/wiki/Sistem_de_management_al_calit%C4%83%C8%9Bii

19. https://mobiasbanca.md/ru/istorija

20. https://mobiasbanca.md/information-guvernance

21. https://mobiasbanca.md/mandatory_information

22. http://www.usem.md/uploads/files/Facultatea_Stiinte_Economice/Note_de_curs/Ciclul_II/MANAGEMENTUL_CALIT%C4%82%C8%9AII.PDF

23. https://www.bnm.md/files/RA_ISBN_2016.pdf

Preview document

Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 1
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 2
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 3
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 4
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 5
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 6
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 7
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 8
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 9
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 10
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 11
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 12
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 13
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 14
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 15
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 16
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 17
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 18
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 19
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 20
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 21
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 22
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 23
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 24
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 25
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 26
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 27
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 28
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 29
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 30
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 31
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 32
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 33
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 34
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 35
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 36
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 37
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 38
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 39
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 40
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 41
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 42
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 43
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 44
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 45
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 46
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 47
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 48
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 49
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 50
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 51
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 52
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 53
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 54
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 55
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 56
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 57
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 58
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 59
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 60
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 61
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 62
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 63
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 64
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 65
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 66
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 67
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 68
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 69
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 70
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 71
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 72
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 73
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 74
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 75
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 76
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 77
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 78
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 79
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 80
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 81
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 82
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 83
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 84
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 85
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 86
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 87
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 88
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 89
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 90
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 91
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 92
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 93
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 94
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 95
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 96
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 97
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 98
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 99
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 100
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 101
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 102
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 103
Auditul sistemului de management al calității - Principii, etape, documentație - Pagina 104

Conținut arhivă zip

 • Auditul sistemului de management al calitatii - Principii, etape, documentatie.docx

Alții au mai descărcat și

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Activitatea societății Azur Timișoara

PREZENTAREA FIRMEI SC. “AZUR” SA ELEMENTE DE IDENTIFICARE 1. Denumirea : S.C. AZUR S.A.; 2. Sediul social: Str. Constructorilor nr.1-3 ,...

Studiu de caz - standardele calității privind preocuparea față de client la SC Casa Regală SRL

INTRODUCERE De la stadiul în care clienţii sunt consideraţi ca număr sau valoare totală a tranzacţiilor realizate, tot mai multe organizaţii se...

Auditul calității în BCR Pașcani

Prezentarea generală a organizaţiei “VIZIUNEA BANCII COMERCIALE ROMANE IN CEEA CE PRIVESTE ABORDAREA CALITATII SUB TOATE ASPECTELE EI ESTE DE A...

Auditul Sistemelor Informatice

INTRODUCERE Societatea informationala determina o crestere dramatica a dependentei tuturor domeniilor vietii economico-sociale de tehnnologiile...

Ciclul calitate - produs - piață

I. CALITATEA Introducere „Măsura exactă a sănătăţii mentale constă în dispoziţia de a găsi ceva bun în toate” R.W.Emerson* România este o ţară...

Sisteme Integrate de Management pentru Companii

organisme nationale pentru standarde reprezentand circa 130 tari. Misiunea sa este de a promova standardizarea pe plan international care sa...

Administrația domeniului public al Sectorului 2

I. Prezentarea organizatiei care furnizeaza serviciile publice: Administratia Domeniului Public, Sector 2 1.1 Denumire si obiectul de activitate:...

Managementul Calității

Introducere În lucrarea dată se analizează şi se creează modelul Sistemului Managementului Calităţii. Realizarea unei cotituri radicale în...

Ai nevoie de altceva?