Managementului riscului

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 20892
Mărime: 1.24MB (arhivat)
Publicat de: Sergiu G.
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. Introducere ... ..pag. 3
 2. Capitolul I. Aspectele teoretice ale riscului și
 3. managementului riscului ..pag. 6
 4. 1.1 Risc și incertitudine. Delimitări conceptuale .pag. 6
 5. 1.2 Tipologia riscurilor aferente activității unei întreprinderi ..pag. 16
 6. 1.3 Conținutul procesului de management al riscului ...pag. 24
 7. Capitolul II. Gestiunea riscurilor în practica managerială
 8. autohtonă (în baza exemplului Băncii Comerciale
 9. SA - Banca de Economii- ) ..pag. 35
 10. 2.1. Caracteristica generală și analiza economico-financiară
 11. a SA - Banca de Economii - pag.35
 12. 2.2. Managementul riscului în cadrul SA Banca de Economii .pag. 45
 13. Capitolul III. Căile de perfecționare a managementului riscului ..pag. 52
 14. 3.1. Strategii și metode de gestionare a riscului la nivelul
 15. unui agent economic pag. 52
 16. 3.2. Cerințe prudențiale privind reducerea riscurilor
 17. din activitatea bancară .pag. 59
 18. Încheiere ...pag. 68
 19. Bibliografia ...pag. 70
 20. Rezumat .pag. 72
 21. Anexe ..pag 74

Extras din licență

INTRODUCERE

Actualitatea temei de cercetare. Riscul este o componenta fireasca a vieții economico-sociale, care are la origine cauze multiple și îmbracă forme foarte variate. În ultimele decenii și, în special, odată cu avansarea procesului globalizarii și cu expansiunea afacerilor peste granițele naționale s-a asistat la o diversificare fără precedent a situațiilor de risc și incertitudine în lumea afacerilor. În paralel, s-a constatat preocuparea a numeroși specialiști în domeniul finanțelor, analizei financiare, managementului, statisticii aplicate etc. pentru elaborarea modelelor de analiză, monitorizare și contracarare a riscului.

În acest context, analiza riscului reprezintă o dimensiune importantă a managementului strategic al întreprinderii, a cărei necesitate derivă din faptul că întreprinderea nu are control deplin și certitudine asupra fluxurilor viitoare de rezultat. Controlul dinamicii riscului, prevenirea și limitarea factorilor de risc fac obiectul managementului riscului, care se realizează într-o succesiune de pași, precum: identificarea riscului; analiza și evaluarea riscului; determinarea intervențiilor prioritare pentru limitarea riscului; tratamentul riscului.

La nivelul firmei, riscul reflectă posibilitatea, respectiv probabilitatea, ca rezultatele economico-financiare să evolueze de o manieră care o poate conduce la faliment, deci la incapacitate de plată.

Gradul de sensibilitate al rezultatului economic la riscurile de funcționare face din fiecare întreprindere o investițe mai mult sau mai puțin riscantă. Evaluarea riscului este o cerință a managementului ca funcție de a ,,monitoriza” factorii de risc și a iniția măsuri de prevenire, limitare sau contracarare a efectelor acestora.

Riscul, în general, reprezintă posibilitatea apariției unui eveniment care să prejudicieze activitatea întreprinderii; reprezintă incapacitatea societății de a se adapta, în timp și la cel mai mic cost, la variațiile condițiilor de mediu economic și social în care acționează. Astfel, în ansamblul activității ei, întreprinderea este supusă la 3 categorii de riscuri majore: de exploatare (economic), de finanțare (financiar), de faliment (insolvabilitate) [10, pag 32].

Conceptul de risc are accepțiuni diverse și nu întotdeauna negative. În limbajul comun nu se face distincție între risc și incertitudine. În teoria financiara, incertitudinea derivă din faptul că nu se poate anticipa cu precizie ceea ce se va întampla în viitor. În opinia unor autori, riscul se refera la incertitudinea „care contează”, adică aceea care este în masura să influențeze rezultatele așteptate de posesorii unor capitaluri, active financiare etc. Orice situație riscantă este incertă, dar poate exista incertitudine și fără risc.

Teoria financiară percepe și apreciaza riscul prin prisma variabilității indicatorilor de rezultat sau a randamentelor. Variabilitatea rezultatelor, adică neconcordanța dintre ipotezele realizate ex-ante, în legatura cu viitorul, și ceea ce s-a realizat efectiv, ex-post, se poate manifesta fie negativ, fie pozitiv. Aceasta face ca riscul să fie înțeles în dublu sens: ca o oportunitate de a obține mai mult decât s-a sperat și ca o daună sau pierdere posibilă.

Riscul este cu atât mai mare, cu cât mai mare va fi amplitudinea variației rezultatului în jurul valorii rezultatului așteptat.

Ca urmare, considerăm pocesul de gestiune a riscului ca fiind în permanență actual pentru societățile comerciale, bănci, întreprinderi producătoare ș.a.

Scopul elaborării lucrării este de a analiza procesul de management al riscurilor și a posibilităților de reducere a riscurilor aferente activității antreprenoriale.

Obiectivele lucrării sunt :

- analiza conceptului de risc și incertitudine;

- clasificarea riscurilor antreprenoriale;

- caracterizarea managementului riscului;

- analiza procesului de gestiune a riscului în cadrul Băncii de Economii;

- determinarea unor posibilități de diminuare a riscului în activitatea antreprenorială.

Structural, teza este formată din introducere, trei capitole, încheiere, rezumat în română și engleză, lista bibliografiei, anexe.

În capitolul I. „Aspectele teoretice ale riscului și managementului riscului” sunt analizate conceptele de risc și incertitudine, sunt clasificate riscurile aferente ale activității unei întreprinderi, este analizat conținutul procesului de management al riscului.

În capitolul II „Gestiunea riscurilor în practica managerială autohtonă (în baza exemplului Băncii Comerciale SA „Banca de Economii”)” este efectuată caracteristica generală și analiza economico-financiară a SA „Banca de Economii”, este caraterizat procesul de management al riscului în cadrul SA Banca de Economii.

În capitolul III „Căile de perfecționare a managementului riscului” sunt arătate unele strategii și metode de gestionare a riscului la nivelul unui agent economic și sunt caracterizate cerințele prudențiale privind reducerea riscurilor din activitatea bancară.

Bibliografie

Acte normative:

1. Regulament cu privire la activitatea băncilor în sistemele de transfer internațional de mijloace banești.- Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 231-234, art. 900.

2. Recomandări cu privire la sistemul de dirijare a riscului de țară și de transfer de către băncile din Republica Moldova.- Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 116-119/430 din 28.07.2006.

Literatura de specialitate :

3. Бapтoн, T., Шeнкиp, У., Уoкep, П. Риcк-мeнeджмeнт. Пpaктикa вeдyщиx кoмпaний. -M.: Вильямc, 2008.- 208 cтp.

4. Бaлдин, К. Упpaвлeниe pиcкaми в иннoвaциoннo-инвecтициoннoй дeятeльнocти пpeдпpиятия.- M.: Дaшкoв и К, 2009.- 420 cтp.

5. Bunescu, G. Managementul riscurilor în băncile comerciale. Autoreferat al tezei de doctor în economie.- Chișinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2008. - 24 pag.

6. Cornescu, V. Management - de la teorie la practică.

http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/cornescu/cap10.htm/accesat la 02.093.2011/

7. Ce este si cum te ajuta managementul riscului.- http://www.startups.ro/analize/ce-este-si-cum-te-ajuta-managementul-riscului/ accesat 17.01.2011/

8. Diferențieri între risc-incertitudine și risc-probabilitate în identificarea și asumarea riscurilor. http://www.perfect-service.ro/ accesat la 13.03.2011/

9. Horobet, A. Managementul riscului în investițiile internaționale.- B.: Beck, 2005.- 280 p.

10. Mironiuc, M. Metodologia de analiză a riscului economic pentru întreprinderea multiprodus. Analele științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Tomul LII/LIII, Științe Economice 2005/2006.- pag. 31-36.

11. Mecкoн M., Aлбepт M., Хeдoypи Ф. Оcнoвы мeнeджмeнтa. - M.: Дeлo, 1992. - 670 cтp.

12. Nicolescu, O., Verboncu, I. Management.- B.: Ed. Economică, 1995.- 408p.

13. Opran, C. ș.a. Managementul riscului. Curs on-line. /www.scribd.com. accesat la 13.03.2011/

14. Radoi, M. A. Gestiune bancara.- B.: Ed. Economică, 2009.- 286 p.

15. Radoi, M. A. Managementul produselor si serviciilor bancare.- B.: Ed. Economică, 2009.- 182 p.

16. Raport anual 2009. Banca de Economii. Chișinău, 2010.- 74 pag.

17. Riscurile bancare și gestiunea lor. http://www.scritube.com/ accesat la 15.03.2011/

18. Riscul bancar. http://www.scritube.com/economie/finante/Managementul-riscului-bancar-S21253182.php/ accesat la 22.03.2011/

19. Russu, C. Management Strategic.- București: Ed. All Beck, 1999.- 406p.

20. Риcк-мeнeджмeнт/ http://www.riskm.ru/ accesat 15.02.2011/

21. Site-ul oficial al Băncii Naționale a Moldovei.- www.bnm.md/ accesat 22.03.2011/

22. Site-ul oficial al Băncii de Economii. www.bem.md /accesat la 13.03.2011/

Preview document

Managementului riscului - Pagina 1
Managementului riscului - Pagina 2
Managementului riscului - Pagina 3
Managementului riscului - Pagina 4
Managementului riscului - Pagina 5
Managementului riscului - Pagina 6
Managementului riscului - Pagina 7
Managementului riscului - Pagina 8
Managementului riscului - Pagina 9
Managementului riscului - Pagina 10
Managementului riscului - Pagina 11
Managementului riscului - Pagina 12
Managementului riscului - Pagina 13
Managementului riscului - Pagina 14
Managementului riscului - Pagina 15
Managementului riscului - Pagina 16
Managementului riscului - Pagina 17
Managementului riscului - Pagina 18
Managementului riscului - Pagina 19
Managementului riscului - Pagina 20
Managementului riscului - Pagina 21
Managementului riscului - Pagina 22
Managementului riscului - Pagina 23
Managementului riscului - Pagina 24
Managementului riscului - Pagina 25
Managementului riscului - Pagina 26
Managementului riscului - Pagina 27
Managementului riscului - Pagina 28
Managementului riscului - Pagina 29
Managementului riscului - Pagina 30
Managementului riscului - Pagina 31
Managementului riscului - Pagina 32
Managementului riscului - Pagina 33
Managementului riscului - Pagina 34
Managementului riscului - Pagina 35
Managementului riscului - Pagina 36
Managementului riscului - Pagina 37
Managementului riscului - Pagina 38
Managementului riscului - Pagina 39
Managementului riscului - Pagina 40
Managementului riscului - Pagina 41
Managementului riscului - Pagina 42
Managementului riscului - Pagina 43
Managementului riscului - Pagina 44
Managementului riscului - Pagina 45
Managementului riscului - Pagina 46
Managementului riscului - Pagina 47
Managementului riscului - Pagina 48
Managementului riscului - Pagina 49
Managementului riscului - Pagina 50
Managementului riscului - Pagina 51
Managementului riscului - Pagina 52
Managementului riscului - Pagina 53
Managementului riscului - Pagina 54
Managementului riscului - Pagina 55
Managementului riscului - Pagina 56
Managementului riscului - Pagina 57
Managementului riscului - Pagina 58
Managementului riscului - Pagina 59
Managementului riscului - Pagina 60
Managementului riscului - Pagina 61
Managementului riscului - Pagina 62
Managementului riscului - Pagina 63
Managementului riscului - Pagina 64
Managementului riscului - Pagina 65
Managementului riscului - Pagina 66
Managementului riscului - Pagina 67
Managementului riscului - Pagina 68
Managementului riscului - Pagina 69
Managementului riscului - Pagina 70
Managementului riscului - Pagina 71
Managementului riscului - Pagina 72
Managementului riscului - Pagina 73
Managementului riscului - Pagina 74
Managementului riscului - Pagina 75
Managementului riscului - Pagina 76
Managementului riscului - Pagina 77

Conținut arhivă zip

 • Managementului riscului.doc

Alții au mai descărcat și

Comunicarea în Managementul Proiectelor

ARGUMENT Lucrarea de faţă doreşte să prezinte elementele comunicării în managementul proiectelor, tipurile acesteia, necesităţile care au dus la...

Managementul Resurselor Umane

Actuala lucrare este o prezentare a managementului resurselor umane si a culturi organizationale din cadrul societatii comerciale SC APRODEM SA...

Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management

CAPITOLUL I EVOLUŢIE ÎN ABORDAREA CONCEPTULUI DE MANAGEMENT 1.1 Istoricul conceptului de management Teoriile contemporane ale managementului...

Folosirea metodei Just în Time în managementul operațional

Introducere Mediul economic din țara noastră, ca de altfel din întreaga lume, este în prezent foarte agresiv sub aspectul concurenței și total...

Managementul riscurilor la nivel de întreprindere

INTRODUCERE Perioada actuală în care am crescut și în care traim desfășurându-ne activitățile cotidiene este caracterizată de instabilitate pe...

Managementul calității

CAPITOLUL I CADRUL GENERAL PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂŢII 1.1. Sistemul de management al calităţii 1.1.1. Aspecte generale Noţiunea de...

Managementul proceselor și performanțele organizației

INTRODUCERE Integrarea României în structurile Uniunii Europene este strâns legată de creşterea competitivităţii organizaţiilor şi de alinierea...

Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA

Introducere Stresul face parte din viața noastră de zi cu zi. Înainte ca să învățăm să-l recunoaștem și să evităm urmările lui, deseori se...

Te-ar putea interesa și

Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL

INTRODUCERE Cunoaşterea foarte bine a situaţiei economico-financiare a întreprinderii, aflată sub impactul direct al unui mediu înconjurător...

Managementul Riscului

MANAGEMENTUL RISCULUI 1. Notiuni introductive în teoria riscurilor Managementul proiectelor a aparut ca un instrument de planificare,...

Gestiunea Riscurilor Bancare

Introducere Caracteristica lumii contemporane este incertitudinea. Mediul economic, cel monetar, cel financiar bancar sunt permanent supuse unei...

Managementul Riscului în Cadrul unui Proiect

1. Obiective Acest document descrie cum se deruleaza activitatea de managementul riscului în cadrul proiectului/organizatiei “Extinderea...

Managementul Riscului Bancar

I.Riscul in afaceri - notiuni generale 1.1.Riscul in afaceri – componenta intrinseca a economiei concurentiale Viata ne obliga sa initiem...

Inovația Financiară și Managementul Riscului

1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INOVAȚIA FINANCIARĂ ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI “Atunci când timpul şi mijloacele pentru atingerea scopurilor sunt...

Managementul Riscului Proiectelor

1. Obiective Acest document descrie cum se deruleaza activitatea de managementul ricului în cadrul proiectului “Proiectul de implementare a unui...

Managementul Riscului Economic

Modificarile din mediul bancar Analiza si managementul riscului financiar in domeniul bancar sunt doua probleme mereu actuale si extrem de...

Ai nevoie de altceva?