Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Matematică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 18754
Mărime: 246.82KB (arhivat)
Publicat de: Dani S.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. INTRODUCERE .5
 2. CAPITOLUL 1. CARACTERISTICI PSIHOPEDAGOGICE ALE ȘCOLARULUI MIC, CU IMPLICAȚII ÎN ÎNVĂȚAREA MATEMATICII 9
 3. 1.1. BAZA PSIHOPEDAGOGICĂ A FORMĂRII NOȚIUNILOR MATEMATICE .. ...9
 4. 1.2. FORMAREA LIMBAJULUI MATEMATIC 11
 5. CAPITOLUL 2. NOȚIUNI TEORETICE ȘI METODOLOGICE CU PRIVIRE LA REZOLVAREA PROBLEMELOR ARITMETICE . ..16
 6. 2.1 NOȚIUNEA DE PROBLEMĂ, REZOLVAREA PROBLEMELOR
 7. TIPICE ...16
 8. 2.2. ETAPELE REZOLVĂRII UNEI PROBLEME .20
 9. 2.3 ENUMERAREA METODELOR DE REZOLVARE A PROBLEMELOR MATEMATICE PENTRU CLASELE I-IV ...21
 10. CAPITOLUL 3. STRATEGII DIDACTICE UTILIZATE ÎN VEDEREA ÎNSUȘIRII METODELOR DE REZOLVARE A PROBLEMELOR TIPICE LA CLASELE I-IV ..24
 11. 3.1 STRATEGII DIDACTICE UTILIZATE ÎN REZOLVAREA PROBLEMELOR MATEMATICE.GENERALITĂȚI .. ...24
 12. 3.2.METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR MATEMATICE PRIN MODALITATILE ÎNSUȘITE LA CLASA A III- A ȘI A IV-A .. ..27
 13. 3.2.1. METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR CU OPERAȚII RELATIV EVIDENTE 27
 14. 3.2.2. METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR DE NUMERAȚIE 30
 15. 3.2.3. METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR PRIN MODALITATEA FIGURATIVĂ(GRAFICĂ) ..32
 16. 3.2.4. METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR FOLOSIND REGULA DE TREI SIMPLĂ ȘI DE TREI COMPUSĂ (METODA READUCERII LA UNITATE) ..34
 17. 3.2.5. METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR PRIN ADUCEREA LA ACELAȘI TERMEN DE COMPARAȚIE ... 36
 18. 3.2.6. METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR PRIN ELIMINAREA ȘI ÎNLOCUIREA TERMENILOR 37
 19. 3.2.7. METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR PRIN IPOTEZA FALSEI PRESUPUNERI ..39
 20. 3.2.8. METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR PE CALEA MERSULUI INVERS .. .40
 21. 3.2.9. METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR DE MIȘCARE(DINAMICE)...43
 22. 3.2.10. METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR ÎN CARE SE COMBINĂ MAI MULTE MODALITĂȚI .. ..45
 23. 3.2.11. METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR PRIN ÎMPĂRȚIREA UNUI NUMĂR ÎN PĂRȚI PROPORȚIONALE .. ..47
 24. 3.2.12 METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR CARE PRESUPUN DOZAREA PROCENTUALĂ A AMESTECURILOR ȘI ALIAJELOR . . 49
 25. 3.2.13.METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR CARE PRESUPUN UTILIZAREA ECUAȚIILOR ALGEBRICE ... ...52
 26. 3.2.14. PROBLEMELE CU CARACTER RECREATIV (DE DIVERTISMENT) ..54
 27. CAPITOLUL 4. STUDIU EXPERIMENTAL PRIVIND UTILIZAREA METODELOR DE REZOLVARE A PROBLEMELOR DE ARITMETICĂ LA CLASELE I-IV 55
 28. 4.1. DESIGNUL CERCETĂRII ... . . 55
 29. 4.2. ANALIZA ȘI INTERPRETAREA REZULATELOR . .57
 30. CONCLUZII . ..59
 31. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ .62

Extras din licență

INTRODUCERE

Importanța și actualitatea temei

Tentația îmbunătățirii repertorului fenomenologic, al repertoriului metodologic și terminologic permite o definire inedită și necesară articulată între domeniul științific și cel aplicativ, specific naturii prezentei lucrări.

Perspectiva acestei elaborări, este una de identificare a factorilor de susținere a reușitei didactice în domeniul matematicii, coroborată cu proiecția științifică, cea psihologică și cea a evoluției personalității elevilor.

În virtutea acestui demers sunt sesizabile atât eforturile de personalizare cât și eforturile de generalizare a reflecțiilor exercitate asupra experiențelor ce țin fie de reușita, fie de nereușita profesională a învățătorilor potrivit calificării acestora.

Experiența profesională ce poate fi sesizată dincolo de complementaritatea competențelor asigurate prin curriculum, vizând opțiunile care țin de sensibilitatea autorilor în predarea metodelor dezbătute, țin totodată și de rezonanța provocărilor didactice moderne în special a paradigmei triangulare care în acord cu logica domeniului i-și propune obiective prioritare asupra cărora vom insista pe parcursul prezentei lucrări

Necesitatea de a învăța matematică, încă de la nivelul claselor primare se situează prin analogie în același plan cu învățarea limbii materne după principii fonetice, ortografice și ortoepice, precum și cu asimilarea altor discipline care în mod similar dispun de o anumită ordine logică o anumită sistematizare didactică mai dificil de explorat de către elevi în mod individual.

Aplicarea pedagogiei generale la disciplinele matematice se fundamentează pe constituirea unei psihopedagogii specifice domeniului matematic care este proiectată special încât să-i trateze pe elevi de pe poziții egalitariste, respectând tripleta: ,,copil/elev-matematică-realitate”

Prezenta lucrare î-și propune să prezinte într-un mod operațional sintetic procesul de predare-învățare respectiv evaluare a disciplinei matematice în ciclul primar contribuind într-o anumită măsură la experiența deja acumulată în domeniu, de-a lungul deceniilor de predare a aritmeticii cu valoare practică adăugată la planul gândirii productive care se intenționează a fi legitimată într-un proiect pragmatic destinat să permită conjunctura dintre curriculum și metodologie.

Dorința de a învinge distanțele de raționament dintre logica științei ca formă generală și logica disciplinei de învățământ constituie o preocupare pregnantă ce apropie învățarea de predare, astfel că modele de raționament și de raționare pentru fundamentele epistemologice ale domeniului ,,Didactica matematicii” , conturează o depășire progresivă a conduitelor empirice, impunând ofensiva acțiunii discrete a implicitului psihologic și pedagogic ce vor cauza creșterea eficienței și eficacității proceselor de predare, învățare și evaluare a conținutului matematicii la ciclul primar.

Prezenta lucrare utilizează ca suport informațional metodologic și aplicativ trei izvoare principale:

- Pe fondul creșterii eficienței abordărilor curriculare, pragmatice a modelelor rezolutive (de rezolvare) de tip matematic, specific claselor I-IV se pune accentul pe potențarea psihologiei învățării într-o manieră mai explicită sesizabilă prin coroborarea cognitivului cunoașterii cu motivaționalul de unde rezultă un mesaj destinat sensibilizării receptării raționale în practica domeniului matematic.

- Strategiile didactice necesare înțelegerii raționale și cognitive utilizează drept articulări flexibile o serie de metode, tehnici, procedee și variante de organizare, care sunt deschise optimizării proceselor de învățare profundă prin întărirea caracterului logic al nucleului ,,predare-învățare” ce recurge la conversia strategiilor de predare cu conversa strategiilor de învățare de unde și opțiunea justificată de claritate și de precizie a limbajului matematic folosit.

- O metodă inedită de abordare a noului curriculum de matematică face necesară centralitatea constituirii unei idei de construire progresivă a unei minime culturi matematice în măsură să genereze deschiderea întra-și interdisciplinare care pune accent pe latura denotativă deschisă contextualizării prin transfer specific spre respectul aplicativității creative.

Importanța organizațională a funcțiilor pedagogice

Curriculum național în ceea ce privește predarea matematicii în ciclul primar presupune ca model operațional de analiză teoretică și practică, multitudinea de conținuturi și de standarde regăsibile ca un ghid de propedeutică pentru cadrele didactice stagiare (debutante), cât și pentru cadrele didactice ce susțin examenul de definitivat, respectiv de gradul II și de gradul I, într-o manieră ușor adaptată creativ prelucrată prin evaluarea exemplelor alese utilizate în procesul formării învățătorilor și institutorilor.

Bibliografie

1. Adina Livia Chirilă - ,,Matematica- Culegere de exerciții și probleme distractive pentru clasele a III-a și a IV-a ,,colecția didactică” - Editura Dacia 1999 Cluj- Napoca;

2. Cristea S., Dicționarul de termeni pedagogici, E.D.P., 1999 București;

3. Constantin Pătrășconiu- Mircea Chivu; - ,,Metodica Predării activităților matematice la grădiniță și a matematicii la clasele I-IV”;- Editura ,,Radical”2000 Drobeta-Turnu Severin ;

4. Constantin Petrovici - ,,Didactica activităților matematice în grădiniță ” - Editura Colegium Polirom 2014 București;

5. Constantin Pătrășcoiu, Mircea Chivu- ,,Metodica predării activităților matematice la grădiniță și a matematicii la clasele I-IV- Sinteze„ Editura ,,Radical” -2000, Drobeta-Turnu Severin;

6. Cerghit I., ,,Metode de învățământ, E.D.P., R.A”,-1997 București;

7. Dumitru Ana; Dumitru Logel; Maria Luiza Ana; Elena Stroiescu Logel; ,,Metodica predării matematicii pentru învățământul primar aplicată după noua programă”- Editura ,,Carminis”-2007 Pitești ;

8. Dumitriu Gh., C.Dumitriu ,,Psihologia procesului de învățământ”, E.D.P., 1997-București;

9. Eduard Dăncilă- Ioan Dăncilă -,,Bun la matematică - Culegere de probleme pentru clasele 1-2 (numărul 1) și 3-4 (numărul 2); Editura All Educațional; 1995-1996 București;

10. Eduard Dăncilă- Ioan Dăncilă ,,Culegere de exerciții și probleme de matematică pentru clasele I-IV”, Editura F.F Press 1999- București;

11. Gheorghe Turcitu- Mirela Mihaescu-Anița Dulman ,,Manuale de matematică (pentru clasele I-IV); pentru uzul elevilor Editura ,,Radical ” - 1996; 1997; 1998; 1999; avizate de Consiliul național pentru aprobarea manualelor;

12. Ioan Neacșu; Monalisa Găleteanu; Petre Predoi - Ghid practic-Didactica predării matematicii în învățământul primar” -Editura Aius-2001, Craiova;

13. Liliana Cătrună- Gheorghe Mandizu Cătrună ,,Culegerea de exerciții și probleme de matematică pentru clasele I-IV (în 4 numere) Editura a IV-a revizuită; Editura ,,Coresi” București 2005-2008 (un număr pe an) ,,Colecția lucrătorilor didactice”;

14. Mihai Roșu -,,Elemente de Matematică pentru profesorii din învățământul primar ,,Biblioteca pentru cadrele didactice” - Editura. Aramis 2016, București;

15. Maria Ciupagea- ,1724 de exerciții și de probleme extrase din gazeta matematică și destinate rezolvării pt. ciclul primar (I-IV). Apărute între anii- 1979-2009, cu indicații și rezolvări complete pentru uzul elevilor I-IV; Editura ,,Steff” - 2017 Drobeta Turnu Severin;

16. Maria Achimescu; Luminița Preda; Maria Drăghiceanu; Sița Ștefania; ,,Exerciții și probleme de matematică pentru clasele a III-a și a IV-a; Editura Didactică Nova” 2003 Craiova;

17. Rodica Birău - ,,Să descifrăm tainele matematice” Manual Auxiliar pentru clasa a IV-a ; Editura 2003 ,,Cargo”;

18. Ștefania Antonovici -,,Matematica predată în grădiniță- Ghid pentru educatoare”-Editura didactică publishing house ”- 2016, București;

19. V. Cherata ; J.Voicila, L.Mândruleanu- ,,Culegerea despre metodele de rezolvare a probleme de aritmetică la clasele I-IV;- Editura Sibila 1992, Craiova;

20. Vălcan, D., Metodologia rezolvării problemelor de aritmetică - Casa Cărții de Știință, 2007 Cluj-Napoca;

http://probleme-rezolvate.blogspot.com/search?updated-min=2013-01-01T00:00:00+02:00&updated-max=2014-01-01T00:00:00+02:00&max-results=3

https://stackoverflow.com/questions/54986183/docx-wt-text-elements-crossing-multiple-wr-run-elements

http://probleme-rezolvate.blogspot.com/2013/05/metode-de-rezolvare-problemelor-de.html

https://livrosdeamor.com.br/documents/matematica-pentru-grupele-de-performanta-clasa-a-v-a-5bd04683c9e26

https://dokumen.site/download/lucrare-de-matematica-a5b39efaf6581c

Preview document

Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 1
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 2
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 3
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 4
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 5
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 6
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 7
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 8
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 9
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 10
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 11
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 12
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 13
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 14
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 15
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 16
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 17
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 18
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 19
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 20
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 21
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 22
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 23
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 24
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 25
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 26
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 27
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 28
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 29
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 30
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 31
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 32
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 33
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 34
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 35
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 36
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 37
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 38
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 39
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 40
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 41
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 42
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 43
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 44
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 45
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 46
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 47
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 48
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 49
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 50
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 51
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 52
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 53
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 54
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 55
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 56
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 57
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 58
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 59
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 60
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 61
Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Metode de rezolvare a problemelor de matematica in ciclul primar.docx

Alții au mai descărcat și

Drepte perpendiculare, drepte paralele

CLASA: a IV-a A STUDENT: ARIA CURRICULARĂ: Matematică și Științe ale naturii DISCIPLINA: Matematică UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Elemente intuitive...

Rapoarte. proporții

Unitatea de invatamant: Scoala cu clasele I-VIII Borosoaia Data: 5.01.2010 Clasa:a VI-a A Profesor: Disciplina: matematica-algebra Unitatea...

Probabilități

CAPITOLUL 1 NOTIUNI FUNDAMENTALE ALE TEORIEI PROBABILITATILOR 1.1 Experienta. Proba. Eveniment Orice disciplina foloseste pentru obiectul ei...

Plan de lecție clasa a XII a - proprietăți ale legilor de compoziție - comutativitate . asociativitate

Liceul : Grup Scolar Industrial Construtii de Masini Dacia Clasa :a XII-a E Data : 6.10.2008 Propunator : profesor Disciplina:...

Ecuații Diferențiale Ordinare de Ordinul Întâi Integrabile prin Cuadraturi

O ecuaţie diferenţială ordinară de ordinul întâi sub formă normală se prezintă printr-o egalitate de forma: , (1) unde este funcţia necunoscută...

Matematici Speciale

Tema de casă nr.1 1. Funcţii şi formule trigonometrice 2. Formule de derivare 3. Formule de integrare Temă de casă nr.2 1. Să se determine...

Sisteme Dinamice

CAPITOLUL I SISTEME DINAMICE LINIARE 1.1 Reprezentarea in spatiul stãrilor 1.1.1 Sisteme dinamice liniare continue Un sistem (dinamic) liniar...

Te-ar putea interesa și

Ecuații algebrice

INTRODUCERE Rezolvarea ecuaţiilor algebrice este una dintre cele mai importante probleme ale matematicii şi a constituit multă vreme obiectul...

Modalități de Eficientizare

ARGUMENT Învățământul matematic are ca finalitate formarea deprinderilor și capacităților necesare învățării matematicii, care devin utile în...

Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III

Introducere Științele educației joacă un rol din ce în ce mai influent în viața societății contemporane, și aceasta ca un efect sine qua non al...

Dezvoltarea aptitudinilor matematice la elevii din clasele primare

ARGUMENT Şcoala este orientată, în primul rând, spre instruirea elevului normal dezvoltat, de la al cărui nivel se porneşte în stabilirea...

Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar

ARGUMENT Tema „ Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar” a pornit de la ideea că introducerea jocului...

Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III

INTRODUCERE MOTIVATIA ALEGERII TEMEI Stiintele educatiei joacă un rol din ce în ce mai influent în viata societătii contemporane, si aceasta ca...

Metodologia predării-invățării conceptului de număr natural în ciclul primar

Argumentul Învăţarea matematicii necesită un stil de muncă adecvat. Obţinerea rezultatelor depinde atât de cantitatea de efort depusă, dar mai...

Modalități de activizare, diferențiere și individualizare a elevilor în lecțiile de matematică

INTRODUCERE Actualitatea temei şi motivatia alegerii ei Un om superior instruit, avand cunostinte temeinice de matematica, fizica, biologie,...

Ai nevoie de altceva?