Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 30822
Mărime: 161.74KB (arhivat)
Publicat de: Andrei M.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Î.P.S. Prof. Univ. Dr. Teodosie Petrescu
Universitatea „Ovidius” Constanța Facultatea de Teologie „Sfântul Apostol Andrei” Specializarea Pastorală

Cuprins

 1. INTRODUCERE. 3
 2. CAPITOLUL I: SFÂNTA TAINĂ A BOTEZULUI – ÎNCEPUTUL VIEȚII ÎN HRISTOS . 5
 3. 1. Taina Botezului - Aspecte liturgice, dogmatice și canonice . 5
 4. 2. Prefigurarea Botezului în păgânism . 18
 5. 3. Sfânta Taină a Botezului în lumina Sfintei Scripturi . 22
 6. 4. Învățătura și scrierile Sfinților Părinți referitoare la Sfântul Botez. 25
 7. CAPITOLUL AL II-LEA – ÎNVIEREA ȘI DOBÂNDIREA VIEȚII VEȘNICE PRIN IISUS HRISTOS . 28
 8. 1. Moartea lui Hristos – unire a celor contrare . 28
 9. 2. Relația dintre Hristos înviat și lume: Iubirea ca expresie supremă a relaţiei Dumnezeu-om . 30
 10. 3. Unicitatea morții și Învierii lui Hristos . 37
 11. 4. Învierea lui Hristos – începutul și garanția învierii noastre. 39
 12. 5. Învierea Mântuitorului Hristos: sfințenie și vindecare. 43
 13. CAPITOLUL AL III-LEA – RENAȘTEREA PRIN BOTEZ ȘI ÎNVIERE ÎN EPISTOLA CĂTRE ROMANI. 46
 14. 1. Epistola Sfântului Apostol Pavel către Romani – preliminarii isagogice. 46
 15. 2. Botez, jertfă și înviere în Epistola către Romani . 52
 16. 3. Relația dintre Botez și înviere: moartea și renașterea în Hristos, în Episto-la către Romani. 60
 17. CONCLUZII. 67
 18. BIBLIOGRAFIE. 68

Extras din licență

INTRODUCERE

Dacă Biserica şi-a putut dezvolta de timpuriu o gândire teologică sistematică, aceasta li se datorează în primul rând celor paisprezece epistole pe care le avem de la Sfântul Apostol Pavel şi care, după cele patru evanghelii, alcătuiesc partea cea mai de seamă a Noului Testament. E sigur că Sfântul Apostol Pavel nu a cultivat genul epistolar ca atare, cu intenţia adică de a crea o operă literară, asemenea multor scriitori ai antichităţii. El şi-a alcătuit scrisorile în mod absolut circumstanţial, sub presiunea unor situaţii sau evenimente care cereau din parte-i o intervenţie urgentă în una sau alta din comunităţile creştine întemeiate.

Una din Epistolele care pe mine m-a impresionat cel mai mult, a fost Epistola către Romani, acesta fiind și motivul pentru care am ales să tratez și să o aprofundez în această lucrare. Întrucât întinderea lucrării nu îmi permite dezvoltarea amplă a învățăturilor cuprinse în această epistolă, am ales să tratez și să aprofundez învățătura referitoare la Taina Sfântului Botez și Învierea Lui Hristos, ce se desprinde din ea.

În cele ce urmează voi prezenta atât aspecte legate de cele două mistere ortodoxe luate individual, cât și relația și strânsa legătură dintre ele, așa cum ne este ea prezentată de Sfântul Apostol Pavel. În cuprinsul lucrări mă voi folosi și de alte scrieri ale Sfântului Apostol, tocmai pentru a reliefa și înțelege mai bine învățătura prezentată, dar și de alte scrieri, îndeosebi ale Sfinților Clement Alexandrinul, Ambrozie al Mediolanului și ale Sfântului Ioan Gură de Aur, care are scrise niște omilii la Epistola către Romani.

În primul capitol al lucrării voi trata învățătura creștin ortodoxă cu privire la Taina Sfântului Botez, evidențiind atât aspecte care țin de domeniul dogmatici și liturgicii, cât și textele vechi-testamntare și nou-testamentare, interpretate în lumina Sfinților Părinți, care constituie un fundament al învățăturii Bisericii Ortodoxe.

În cel de-al doilea capitol voi trata tema morții și Învierii lui Hristos ca expresie a iubirii supreme a lui Dumnezeu pentru noi, scoțând în evidență unicitatea acestui eveniment, starea de păcătoșenie a omenirii și necesitatea răscumpărării, precum și darurile ce izvorăsc din ea și anume, vindecarea, sfințenia și nu în ultimul rând începutul și garanția învierii noastre – restaurarea omului și a întregii creații.

În cel de-al treilea capitol voi prezenta relația dintre cele două mijloace prin care omul moare păcatului – Taina Sfântului Botez – și, ca fii ai lui Dumnezeu, încorporați, integrați în Biserică, pentru ca mai apoi să învie și să renască împreună cu Hristos prin Taina Învierii.

Trebuie să menționez că Epistola către Romani este singura epistolă care prezintă într-un mod clar și concis relația dintre Botez și Înviere, învățătura care reiese din paginile acestei scrieri fiind de o foarte mare importanță pentru întreaga teologie.

CAPITOLUL I: SFÂNTA TAINĂ A BOTEZULUI – ÎNCEPUTUL VIEȚII ÎN HRISTOS

1. Taina Botezului - Aspecte liturgice, dogmatice și canonice

Cel mai mare dar pe care-l are omul de la Dumnezeu este viaţa. Scopul vieţii omului este preamărirea lui Dumnezeu şi fericirea întru Domnul, vremelnică pe pământ dar eternă în ceruri. Omul, prin neascultare, a căzut în păcat, iar plata păcatului este moartea. Dumnezeu, din iubirea neasemănată pentru făpturile Sale, L-a trimis pe Fiul Său să-l mântuiască pe om din robia păcatului şi să-l împace cu Dumnezeu.

Scopul vieţii este deci mântuirea, aceasta dobândindu-se în împărăţia cerurilor. Împărăţia lui Dumnezeu, în Evanghelie, e Biserica: luptătoare şi triumfătoare, iar Botezul este uşa prin care se intră în Biserică. Fără el nu există mântuire. Prin el se intră nu numai în societatea creştinilor de pe pământ, ci şi în comunitatea cerească a celor aleşi.

Părintele Ioan Bria spune: „Botezul este o taină de o mare bogăţie, aşa cum arată multiple date în Noul Testament. El se dă nu numai pentru iertarea păcatului strămoşesc şi numai copiilor. Botezul este şi experienţa personală a Cincizecimii, deoarece cel nou botezat intră acum în adunarea văzută a Bisericii, alăturându-se celor ce s-au sfinţit în Ierusalim. De aceea, condiţia esenţială a Botezului este mărturisirea păcatelor şi afirmarea personală a Simbolului de credinţă :«Eu cred.» «Eu cred.» trebuie repetat şi la primirea Tainei Împărtăşaniei, care e nedespărţită de botez” .

Prezenţa Duhului Sfânt în creştinul botezat este de o valoare incomparabilă. Aceasta este asigurarea fermă că cel botezat va fi cu Hristos în veci: „Câţi în Hristos v-aţi botezat în Hristos v-aţi şi îmbrăcat” (Galateni 3, 27). Îmbrăcarea în Hristos este însă o experienţă conştientă, activă. „Numai morţii nu simt când sunt îmbrăcaţi” . Creştinul botezat nu este un corp inert, un cadavru. De aceea simţirea harului este un semn autentic al naşterii din nou începută la Botez. Creştinul este uns, consacrat, ca ostaş al lui Hristos, al cărui nume este înscris în Cartea vieţii.

Bibliografie

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită cu binecuvântarea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, P. F. Părinte Teoctist, E. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1988;

2. Liturghier, Editura Trinitas, Iași, 2004;

3. Micul Catehism al lui Luther http://www.bisericalutherana.ro/credinta-lutherana/catehismul-mic-a-lui-martin-luther Accesat în data de 24.05.2015;

4. Mineiul pe ianuarie, E.I.B.M.B.O.R., București, 1987;

5. Molitfelnic, E.I.B.M.B.O.R., București, 2013;

6. Noul Testament comentat, versiune revizuită, redactată, comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1995;

7. Penticostar, E.I.B.M.B.O.R., București, 1999;

8. ABRUDAN, Pr. Lect. Dumitru, Aspecte ale antropologiei Vechiului Testament, XXX (1978), nr. 3-4;

9. BRANIȘTE, Pr. Prof. Ene, Explicarea botezului în „Catehezele baptismale” ale Sfântului Ioan Gură de Aur, în „Studii Teologice”, seria a II-a, anul XXII, nr.7-8, Bucureşti, 1970;

10. BRIA, Pr. Prof. Ion, Despre Sfintele Taine, în „Studii Teologice”, seria a II-a, anul XLIX, nr.3-4, Bucureşti, 1997;

11. CABASILA, Nicolae, Despre viaţa în Hristos, traducere şi studiu introductive, de Pr. Prof. T. Bodogae, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1989;

12. CIULEI, Pr. Dr. Marian D., Învățătura despre trup și suflet în antropologia patristică a secolului al IV-lea, Editura Sirona, București, 1999;

13. CLEMENT ALEXANDRINUL, Cuvânt de îndemn către eleni, cartea I, 8, 4, în colecția „Părinți și Scriitori Bisericești”, traducere, note și indici de Pr. Prof. D. Fecioru, vol. 4, E.I.B.M.B.O.R. București, 1982;

14. COMAN, Pr. Prof. Dr. Ioan G., Patrologia, vol. I, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1988;

15. COMAN, Pr. Prof. Ioan G., Raportul dintre justificare şi dragoste în omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur la Epistola către Romani, în „Ortodoxia”, nr. 2/1966;

16. CONSTANTINESCU, Pr. Prof. Dr. Ion, Studiul Noului Testament - manual pentru seminariile teologice, E.I.B.M.B.O.R., 1980;

17. CORNIȚESCU, Pr. Prof Constantin, Învierea Domnului şi însemnătatea ei pentru Viaţa creştină, în „Ortodoxia”, an. XXXV, 1983. nr. 2;

18. CRISTESCU, Dr. Gr., Predica şi cateheza, Sibiu, 1929;

19. FERICITUL TEODORET AL CIRULUI, Explicaţia Epistolei către Romani (cap. IV), traducere de Pr. Olimp N. Căciulă, în „Glasul Bisericii”, nr. 9/1958;

20. FLOCA, Arhid. Prof. Dr. Ioan N., Drept canonic ortodox, legislație și administrație bisericească, vol. I, E.I.B.M.B.O.R., București, 1990;

Preview document

Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 1
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 2
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 3
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 4
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 5
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 6
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 7
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 8
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 9
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 10
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 11
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 12
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 13
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 14
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 15
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 16
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 17
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 18
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 19
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 20
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 21
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 22
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 23
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 24
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 25
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 26
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 27
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 28
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 29
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 30
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 31
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 32
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 33
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 34
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 35
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 36
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 37
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 38
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 39
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 40
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 41
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 42
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 43
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 44
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 45
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 46
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 47
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 48
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 49
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 50
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 51
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 52
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 53
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 54
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 55
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 56
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 57
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 58
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 59
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 60
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 61
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 62
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 63
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 64
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 65
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 66
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 67
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 68
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 69
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 70
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 71
Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani - Pagina 72

Conținut arhivă zip

 • Relatia dintre Botez si Inviere in Viata Credinciosului dupa Epistola catre Romani.docx

Alții au mai descărcat și

Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii

INTRODUCERE Această lucrare tratează o temă de reală importanţă practică în viaţa Bisericii din orice timp şi în mod special în timpul nostru,...

Maica Domnului - hotar între creatură și creator

Argument ,,La naşterea Ta Hristoase,îngerii au adus cântări,cerul a pogorât steaua, magii au adus daruri,păstorii au venit cu închinarea,pământul...

Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul

INTRODUCERE Întreaga tradiţie teologică creştină a recunoscut, începând cu veacul al VII-lea, personalitatea Sfântului Maxim Mărturisitorul (580...

Botezul Copiilor

Fundamentarea scripturistică a pedobaptismului I. Motivare Înainte de mântuitoarele Sale patimi, Domnul nostru Iisus Hristos S-a rugat...

Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului

INTRODUCERE Din cele mai vechi timpuri, omul, în căutarea sa, a încercat să obţină ajutorul de la ceea ce este superior lui. Acelaşi lucru putem...

Preacinstirea Maicii Domnului în Învățătura Răsăriteană

Introducere În Biserica Ortodoxă locul Sfintei Fecioare Maria este unul central, iar cultul este cel care reflectă cel mai bine raportarea...

Postul în lumina predicii de pe munte

INTRODUCERE Asupra originii postului părerile sunt împărțite. Cei mai mulți îl leagă de cultul morților din vechime. Astfel, după unii, postul își...

Evanghelia copilăriei lui Iisus

1. INTRODUCERE Primele scrieri ale Noului Testament care cuprind viaţa şi învăţătura Domnului Iisus Hristos se numesc evanghelii. Ele sunt în...

Te-ar putea interesa și

Relația Tainei Botezului cu Sfânta Scriptură, reflectată în ritual și în interpretările teologico-simbolice

Argument „Cum poate omul să se nască fiind bătrân ? Oare poate să intre a doua oară în pântecele mamei sale şi să se nască ?” (Ioan 3, 4). Mirarea...

Ai nevoie de altceva?