Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 99 în total
Cuvinte : 55178
Mărime: 190.96KB (arhivat)
Publicat de: George V.
Puncte necesare: 15
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Arhim. Conf. Univ. Dr. Vasile Miron
UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANŢA, FACULTATEA DE TEOLOGIE - SECŢIA PASTORALĂ

Cuprins

 1. INTRODUCERE. 1
 2. Cap I. Caracterul sacramental al Tainei Botezului şi al Mirungerii
 3. 1. Prezentarea şi însemnătatea actelor Tainei Botezului şi Mirungerii. 3
 4. 2. Explicarea rânduielii liturgice a Tainei Botezului şi Mirungerii. 14
 5. 3. Taina Botezului şi a Mirungerii - daruri ale lui Hristos oferite oamenilor prin Duhul Sfânt şi legătura lor cu jertfa Domnului. 31
 6. 4. Rânduiala şi explicarea Botezului şi Mirungerii după scrierile literaturii patristice. 34
 7. 4.1. Taina Botezului şi Mirungerii după catehezele Sfântului Chiril al Ierusalimului. 36
 8. 4.2. Taina Botezului după ,,Catehezele baptismale” ale Sfântului Ioan Gură de Aur. 42
 9. 4.3. Botezul şi Mirungerea în operele Sfântului Ambrozie: ,,De Sacramentis” şi ,,De Mysteriis” 49
 10. 4.4. Taina Botezului şi Mirungerii în descrierea şi explicarea lui Teodor de Mopsuestia. 53
 11. 4.5. Rânduiala şi explicarea Botezului şi Mirungerii după arhiepiscopul Simeon al Tesaloniculu 55
 12. Cap II. Botezul - ,,naştere de sus” şi taină a înrădăcinării noastre în Hristos
 13. 1. Sfântul Botez – taina sfinţirii şi unirii noastre în Hristos şi harul său ca o condiţie a mântuirii subiective. 62
 14. 2. Dispoziţii canonice referitoare la administrarea Sfântului Botez. 70
 15. 3. Deosebiri interconfesionale cu privire la Taina Botezului. 74
 16. Cap III. Taina Mirungerii – arvuna Duhului Sfânt şi mijloc de propăşire în viaţa duhovnicească
 17. 1. Ritualul Mirungerii după Sfânta Scriptură şi Tradiţia Bisericii. 77
 18. 2. Mirungerea– lucrare eclezială a lui Hristos prin Sfântul Duh. 81
 19. 3. Deosebiri interconfesionale referitoare la Taina Mirungerii. 85
 20. 3.1 Administrarea Tainei Mirungerii în practica liturgică a Bisericii Ortodoxe şi a contextului ecumenic. 88
 21. CONCLUZIA. 90
 22. BIBLIOGRAFIA. 94

Extras din licență

INTRODUCERE

Această lucrare tratează o temă de reală importanţă practică în viaţa Bisericii din orice timp şi în mod special în timpul nostru, când năzuinţele ecumenice creştine se văd implicate în străduinţele spre unitate a Bisericilor, mai ales cu deosebirile lor în capitolul doctrinal al Tainelor. Lucrare se doreşte a fi o fundamentare cât mai adâncă şi cât mai solidă a importanţei Tainelor Botezului şi Mirungerii, care fac parte din categoria celor de iniţiere alături de Euharistie, în viaţa creştină, în felul în care sunt înţelese şi practicate în Biserica Ortodoxă, pe baza tradiţiei începând de la Sfinţii Apostoli.

În tratarea lucrării se acordă un loc important şi acţiunii Sfântului Duh, întrucât prin această lucrare el aduce un aport la reliefarea pnevmatologiei în viaţa Bisericii şi în noţiunea Tainelor, ca legături vii ale lui Hristos cu credincioşii şi astfel prin rolul important recunoscut Sfântului Duh în Biserică şi în Taine, se reliefează şi caracterul specific al Ortodoxiei şi însuşirea ei de Biserică plină de viaţă ce răspunde necesităţilor spirituale concrete ale credincioşilor.

Botezul este evenimentul pascal şi penticostal , încorporând pe cel botezat în Hristos şi miruit în Biserica plină de Duhul Cincizecimii. În tratarea Botezului ca ,,pecete”, se insistă pe o înţelegere ortodoxă mai duhovnicesc-comunitară a acestei noţiuni din care catolicii fac un temei al teoriei catolice despre caracterul indelebil al Botezului de natură oarecum juridică.

Prin intrarea în comunitatea treimică, cel botezat intră în comuniunea bisericească umană şi viceversa. Credinţa Bisericii este înţeleasă astfel nu ca stare subiectivă individuală, ci ca condiţie obiectivă a Botezului şi a celorlalte Taine pentru că credinţa este parte ontologică a Tainelor şi ţine de fiinţa lor, mărturisirea ei devenind ,,cuvânt sacramental” al Bisericii, căci în acest cuvânt sacramental se prelungeşte actul soteriologic al lui Hristos prin Duhul Sfânt. Omul credinicios se mântuieşte întrucât se uneşte cu Hristos şi repetă drumul lui, pentru mântuirea sa prin Sfintele Taine. Hristos este sacramentul sau Taina originară şi darul culminant al lui Dumnezeu oferite oamenilor prin care s-a realizat răscumpărarea sau mântuirea neamului omenesc şi îndumnezeirea oamenilor care participă prin Biserică la Taina Supremă, Hristos. Prin Hristos, sau mai exact prin Duhul lui Hristos ,,Tainele sunt centrul întregii vieţi a Bisericii, ele sunt condiţia indispensabilă pentru creşterea Trupului Bisericii. Tainele sunt încheieturile şi legăturile care unesc Trupul lui Hristos, pornind din Capul lui şi prin aceasta unesc pe credincioşi, încât aceştia sunt, ca un singur om, având o singură inimă şi un singur suflet (Fapte 4, 32). Numai prinTaine se realizeză unitatea pentru care s-a rugat Hristos (Ioan 17, 26)” . Căci ele sunt mijloacele sau actele vizibile prin care ni se comunică viaţa lui Dumnezeu, coborâtă la dispoziţia noastră în Hristos, prin Biserică. Tainele sunt continua deschidere de putere, de har a lui Hristos către noi şi comunicare a Lui cu noi în Biserică.

Tratând la modul general, Tainele sunt împărtăşiri ecleziale de viaţă dumnezeiască din Hristos, celor ce se încorporează prin ele în Hristos sau odată încorporaţi în El ca mădulare ale Trupului Său, Biserica, cred în Hristos. Validitatea şi lucrarea mântuitoare a Tainelor sunt dependente de credinţa Bisericii pe care la rândul lor o explică şi o pecetluiesc. Pentru că nu orice Botez încorporează pe cel ce-l primeşte în Hristos ca mădular al Bisericii Sale, ci numai Botezul Bisericii în care Hristos întreg rezidă în ea, Hristos şi Duhul Lui, sau altfel spus, al Bisericii care deţine plenitudinea harului de la Hristos prin Sfinţii Apostoli şi prin urmaşii lor, în mod neîntrerupt şi neschimbător.

Toate Tainele sunt relaţii personale cu Hristos în Biserică şi o continuare şi multiplă dăruire a lui Hristos în Duhul Bisericii, luată ca întreg, ca trup al Său, cu multe mădulare şi fiecărui mădular în parte care participă la viaţa lui Hristos din Biserică şi se împărtăşeşte cu unele sau cu mai multe din Tainele Bisericii. De altfel, rostul Tainelor este de a ne împărtăşi puteri dumnezeieşti la începutul marilor slujiri şi etape ale vieţii pământeşti, arătându-se prin aceasta că şi etapele şi slujirile principale ale vieţii noastre pământeşti sunt daruri ale lui Dumnezeu. Botezul şi Mirungerea marchează începutul şi încorporarea noastră în Hristos şi în Biserica Lui, ca comunitate a celor botezaţi în Hristos, pecetluiţi cu Duhul Lui şi uniţi deplin cu Hristos care ni se oferă ca mâncare şi băutură spre şi mai multă viaţă. Aşadar, Botezul redă condiţia şi posibilitatea omului de îndumnezeire pierdută de Adam prin ştergerea păcatului cu apele curăţitoare pline de Duhul lui Hristos, iar Mirungerea împărtăşeşte harul dumnezeiesc pentru exercitarea unor slujiri în viaţa aceasta şi în Biserica lui Hristos.

Toate aceste idei vor fi expuse în prezenta lucrare în care se va evidenţia legătura dintre aceste două Taine şi Biserică, prezenţa harului Duhului Sfânt ca mod de sfinţire şi restaurare a omului, explicarea din punct de vedere tipiconal şi simbolic al acestora, precum şi importanţa lor în ansamblul dobândirii mântuirii subiective a credincioşilor. De asemenea se va avea în vedere argumentarea şi intenţia specificului învăţăturii ortodoxe în faţa rătăcirilor şi interpretărilor defectuoase care tulbură misiunea actuală a Bisericii.

I. Caracterul sacramental al Tainei Botezului şi al Mirungerii

1. Prezentarea şi însemnătatea actelor Tainei Botezului şi Mirungerii

În Biserică, Tainele au rostul de a preface treptat existenţa credincioşilor după chipul Omului-Hristos-Dumnezeu. În acest proces fiecare Taină îşi are rolul ei deosebit de al celorlalte. Botezul, de pildă, este începutul vieţii celei noi a omului în Hristos, pe care îl face mădular al Trupului lui Hristos, Biserica, după care urmează creşterea şi desăvârşirea, dar nu în afara Bisericii, ci în Biserică. Astfel, nimeni nu se poate împărtăşi cu Trupul şi Sângele lui Hristos, dacă nu a primit în prealabil Botezul şi Mirungerea în Biserică .

Pecetea lui Hristos în Botez este act de o clipă dar şi de durată continuă. ,,Acum chipul lui Dumnezeu se întipăreşte mai bine în sufletul omului decât odinioară, iar statura omului e făcută acum, în Botez, şi mai întocmai după modelul dumnezeiesc, căci de acum chiar modelul ni se arată cu trăsături mai lămurite.” Botezul este făcut în numele Sfintei Treimi, cu invocare distinctă a fiecărei persoane divine, odată cu cele trei afundări în apa baptismală, indiciu clar că fiecare persoană divină participă la reînnoirea chipului dumnezeiesc în om, stricat şi întunecat prin căderea lui Adam, şi că omul este reaşezat prin Botez, în comuniunea de iubire şi viaţă cu Dumnezeu-Tatăl, prin Fiul în Duhul Sfânt . Cei botezaţi iau chipul lui Hristos sau devin împreună-purtători ai chipului lui Hristos . Dar pecetea lui Hristos dată în Botez mai înseamnă şi Duhul Lui, împărtăşit celui botezat, care rămânând în acesta şi fiind mereu reaprins prin noi întâlniri mijlocite de celelalte Sfinte Taine, adânceşte imprimarea chipului lui Hristos în fiinţa creştinului. Prin Patima şi Învierea Sa, Hristos a devenit Duh-πνευμα. Acelaşi lucru trebuie să realizeze şi omul, traversând şi pătrunzându-se de Patima lui Hristos prin Botez, şi intrând şi bucurându-se de Învierea Lui, care îi aduce revărsarea Duhului lui Dumnezeu pentru a deveni om duhovnicesc, adică purtător al Duhului. Configurarea lui Hristos ca efect al Botezului este luarea de către creştin a formei lui Hristos şi anume a lui Hristos Duhul, despre care Sfântul Apostol Pavel a zis: ,,Domnul este Duhul însuşi” (II Cor. 3, 17). Astfel creştinul obţine şi el ungerea Duhului şi devine în realitate un alt Hristos, adică Duh .

Preview document

Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 1
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 2
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 3
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 4
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 5
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 6
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 7
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 8
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 9
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 10
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 11
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 12
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 13
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 14
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 15
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 16
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 17
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 18
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 19
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 20
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 21
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 22
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 23
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 24
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 25
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 26
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 27
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 28
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 29
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 30
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 31
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 32
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 33
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 34
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 35
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 36
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 37
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 38
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 39
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 40
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 41
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 42
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 43
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 44
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 45
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 46
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 47
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 48
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 49
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 50
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 51
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 52
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 53
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 54
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 55
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 56
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 57
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 58
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 59
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 60
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 61
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 62
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 63
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 64
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 65
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 66
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 67
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 68
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 69
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 70
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 71
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 72
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 73
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 74
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 75
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 76
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 77
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 78
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 79
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 80
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 81
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 82
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 83
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 84
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 85
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 86
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 87
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 88
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 89
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 90
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 91
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 92
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 93
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 94
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 95
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 96
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 97
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 98
Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii - Pagina 99

Conținut arhivă zip

 • Explicarea Randuielii Liturgice a Botezului si Mirungerii.doc

Alții au mai descărcat și

Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic

INTRODUCERE Se observă în perioada postmodernă o serioasă reîntoarcere a preocupărilor spirituale, dacă în veacul al XIX-lean şi în bună parte din...

Botezul Copiilor

Fundamentarea scripturistică a pedobaptismului I. Motivare Înainte de mântuitoarele Sale patimi, Domnul nostru Iisus Hristos S-a rugat...

Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani

INTRODUCERE Dacă Biserica şi-a putut dezvolta de timpuriu o gândire teologică sistematică, aceasta li se datorează în primul rând celor...

Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici

I. Introducere I.1 Profeţii vestitori ai poruncilor divine Profetismul este o instituţie făgăduită poporului Israel din vremea lui Moise şi care...

Tainele de inițiere în viața creștină

Introducere După căderea în păcat, comunicarea harică între Dumnezeu şi om a fost pierdută, omul intrând în moarte sufletească şi osândă veşnică,...

Istoria Icoanei și a Iconoclasmului

PARTEA I CHIPUL CEL VEŞNIC Sfântul Pavel spune despre Hristos: „El este chipul Dumnezeului celui nevăzut” (Col 1,15), şi Hristos însuşi spune lui...

Doctrina și Practica Botezului după Faptele Apostolilor

ARGUMENT Botezul este Taina - şi încă cea dintâi şi cea mai mare dintre cele şapte Sfinte Taine - deoarece prin scufundarea omului în apă în...

Botezul și Mirungerea

O definiţie concisă a Sfinelor Taine este următoarea: „Sfintele Taine sunt lucrări văzute, aşezate de Mântuitorul Iisus Hristos în Biserică, prin...

Te-ar putea interesa și

Catehezele mistagogice ale SF. Chiril al Ierusalimului și valoarea lor teologico-liturgica

Sfinţii Părinţi, ca tâlcuitori autorizaţi şi insuflaţi ai Sfintei Scripturi, nu au oferit doar lucrări de teologie dogmatică, pline de exprimări...

Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului

Viaţa spirituală în desfăşurarea şi dezvoltarea ei, cunoaşte o serie de etape care în Biserică sunt marcate prin Sfintele Taine, ce se...

Relația Tainei Botezului cu Sfânta Scriptură, reflectată în ritual și în interpretările teologico-simbolice

Argument „Cum poate omul să se nască fiind bătrân ? Oare poate să intre a doua oară în pântecele mamei sale şi să se nască ?” (Ioan 3, 4). Mirarea...

Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană

INTRODUCERE Între cele şapte taine liturgice se numără şi cele trei taine de iniţiere care sunt iniţiale creştinului: Botez, Mirungere şi...

Preocupări Patristice și Postpatristice în Țara Românească în Timpul Domnitorului Constantin Brâncoveanu

Introducere Viaţa liturgică reprezintă totalitatea slujbelor bisericeşti, săvârşite după un „tipic“, adică după rânduieli bine stabilite în forme...

Ai nevoie de altceva?