Contenciosul Administrativ în România

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 27951
Mărime: 110.38KB (arhivat)
Publicat de: Nicodim Ioniță
Puncte necesare: 11
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu” Specializarea „Administraţie Publică”

Cuprins

 1. Capitolul I. Noţiuni introductive.Evoluţia istorică a contenciosului administrativ.6
 2. Secţiunea 1. Introducere în contenciosul administrativ român.6
 3. 1.1 Consideraţii preliminare.9
 4. 1.2. Noţiunea de contencios administrativ.10
 5. Secţiunea 2. Evoluţia istorică a contenciosului administrativ în România.15
 6. 2.1 Perioada 11 februarie 1864 – 12 iulie 1866.15
 7. 2.2 Perioada 12 iulie 1866 – 1 iulie 1905.16
 8. 2.3 Perioada 1 iulie 1905 – 25 martie 1910.16
 9. 2.4 Perioada 25 martie 1910 – 17 februarie 1912.17
 10. 2.5 Perioada 17 februarie 1912 – 23 decembrie 1925.17
 11. 2.6 Perioada 23 decembrie 1925 – 9 iulie 1948.18
 12. 2.7 Perioada 9 iulie 1948 – 1 septembrie 1967.20
 13. 2.8 Perioada 1 septembrie 1967 – 8 decembrie 1990.21
 14. Secţiunea 3.Legea contenciosului administrativ în Roamnia.Consideraţii critice.24
 15. Capitolul II . Contenciosul administrativ – condiţii, forme şi cazuri speciale de aplicabilitate.30
 16. Secţiunea 1. Principalele forme şi categorii ale contenciosului administrativ.30
 17. Secţiunea 2. Condiţii de admisibilitate ale acţiunii de contencios administrativ.35
 18. 2.1 Condiţia ca actul atacat să fie un act administrativ.36
 19. 2.2 Condiţia referitoare la calitatea procesuală.38
 20. 2.3 Condiţia vătămării unui drept sau unui interes legitim.40
 21. 2.4 Condiţia ca actul atacat să emane de la o autoritate publică.42
 22. 2.5 Condiţia îndeplinirii procedurii administrative prealabile.44
 23. 2.6 Condiţia introducerii într-un termen legal.52
 24. Secţiunea 3. Excepţiile de la controlul judecătoresc direct.55
 25. Secţiunea 4. Cazuri speciale de aplicare a contenciosului administrativ.62
 26. 4.1 Neconstituirea consiliului local ( nou ales ).63
 27. 4.2 Dizolvarea de drept a consiliului local pentru nefuncţionalitate.64
 28. 4.3 Atacarea în justiţie a măsurii validării sau invalidării mandatului de consilier şi a celui de primar.65
 29. 4.4 Suspendarea din funcţie a consilierului, a primarului şi viceprimarului.66
 30. 4.5 Demiterea din funcţie a primarului pentru activităţi ilegale.66
 31. 4.6 Dizolvarea consiliului pentru activităţi ilegale.67
 32. 4.7 Încetarea mandatului consilierului.67
 33. 4.8 Dreptul la acţiunea în contencios administrativ.67
 34. Capitolul III .Procedura în contencios administrativ.69
 35. Secţiunea 1. Instanţele judecătoreşti competente să judece litigiile de contencios administrativ.69
 36. 1.1 Competenţa de fond.69
 37. 1.2 Competenţa de control judecătoresc exercitată asupra administraţiei publice.72
 38. 1.3 Competenţa instanţelor judecătoreşti de a soluţiona căile de atac împotriva hotărârilor instanţei inferioare având ca obiect litigii de natură administrativă.72
 39. Secţiunea 2. Procedura de soluţionare a cererilor.73
 40. 2.1 Obiectul cererii judiciare.73
 41. 2.2 Acţiunile împotriva ordonanţelor Guvernului.74
 42. 2.3 Acţiunea introdusă de o terţă persoană.76
 43. 2.4 Acţiuni în contenciosul administrativ introduse de Avocatul Poporului.77
 44. 2.5 Actele necesare pentru introducerea acţiunii.78
 45. 2.6 Citarea părţilor.79
 46. 2.7 Suspendarea executării actului.79
 47. 2.8 Judecarea cererilor.80
 48. 2.9 Soluţiile pe care le poate da instanţa.81
 49. Secţiunea 3. Procedura în faţa instanţei de recurs.82
 50. Secţiunea 4. Procedura de executare.Titlul executoriu.83
 51. Capitolul IV. Controlul judecătoresc indirect.85
 52. Secţiunea 1. Noţiune şi condiţii.85
 53. Secţiunea 2. Formele controlului judecătoresc indirect.87
 54. 2.1 Controlulul judecătoresc indirect în baza legilor speciale.88
 55. 2.2 Controlul judecătoresc indirect general.89
 56. Secţiunea 3. Procedura de soluţionare şi efectele controlului judecătoresc indirect.90
 57. CONCLUZII.

Extras din licență

CAPITOLUL I

NOŢIUNI INTRODUCTIVE.

EVOLUŢIA ISTORICĂ A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV

SECŢIUNEA 1

INTRODUCERE ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ROMÂN

Sarcina de a asigura aplicarea legilor, de a edita acte normative în scopul executării legilor, de a asigura funcţionarea seviciilor publice, de a lua măsuri pentru executarea contractelor administrative, ocrotirea drepturilor persoanelor şi satisfacerea cerinţelor acestora, menţinerea ordinii publice, revine administraţiei statului.

Tot mai mulţi cetăţeni consideră că, în îndeplinirea acestor sarcini, administraţia lezează drepturile sau interesele persoanelor. Acestea au însă posibilitatea de a formula o contestaţie juridică care să fie rezolvată în mod legal de către organele competente.

Se consideră şi astăzi că reglementarea legală privind contenciosul administrativ nu se ridică la înalţimea cerinţelor actuale privind garantarea efectivă şi eficientă a apărării drepturilor şi libertăţilor omului, a înlăturării arbitrariului şi abuzurilor posibile ale administraţiei statului. În prezenta lucrare vom arăta evoluţia contenciosului administrativ în timp , vom puncta cele mai importante aspecte legate de procedura in fata instanţei si vom aborda unele probleme legate de aplicarea legii contenciosului in practică.

Etimologic, cuvântul contencios provine prin filieră franceză (contentieux = contencios) din latinescul contentiosus = certăreţ, adjectivul substantivului contentio =conflict,dispută,confruntare.

Instituţia contenciosului administrativ are vechi tradiţii în ţara noastră, însă in perioada comunistă, legiuitorul a desfiinţat-o, considerând-o ca fiind inadecvată pentru societatea socialistă.

După Revoluţia din decembrie 1989, legiuitorul nostru a repus instituţia contenciosului administrativ în drepturile sale fireşti, prin adoptarea Legii nr. 29/1990, legea contenciosului administrativ care, a marcat „un important pas înainte în construcţia acestei importante instituţii a statului de drept”. Cu certitudine, Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 s-a constituit într-un element determinant în edificarea şi consolidarea statului de drept postrevoluţionar.

Evoluţia legislaţiei, dar, mai ales revizuirea Constituţiei României au impus o nouă lege a contenciosului administrativ, Legea 554/2004 ,care a abrogat vechea reglementare.

Noţiunea de contencios administrativ este o noţiune tradiţională a dreptului administrativ, fiind utilizată pentru a delimita căile de atac jurisdicţionale împotriva actelor şi operaţiunilor administrative . Un recurs, deci o cale de atac, dobândea caracter jurisdicţional (contencios) ori de câte ori autoritatea care-l soluţiona avea calitatea de judecător. In felul acesta s-a ajuns – atât în doctrină, cât şi în legislaţie, mai ales în perioada interbelică – să se utilizeze în mod curent termenii: contencios administrativ; acţiuni de contencios administrativ; instanţă (organ) de contencios administrativ (uneori instanţa în materie de contencios administrativ); legea contenciosului administrativ; hotărâri de contencios administrative.

Noţiunea de contencios administrativ are o sferă de cuprindere mai largă, sau mai restrânsă, după cum include totalitatea litigiilor juridice dintre administratia publică şi cei administrati, fie numai o parte dintre acestea şi anume cele care se soluţionează de anumite instanţe de judecată şi potrivit anumitor reglementări juridice, pe baza principiilor de drept public . Atât în accepţia generală cât şi în cea restrânsă, noţiunea contenciosului administrativ are un sens material şi unul formal, organic.

Sensul material priveşte litigiile juridice pe care le cuprinde şi regimul juridic aplicabil (dreptul comun sau dreptul administrativ)

Sensul formal (organizatoric) se referă la organele de jurisdicţie care sunt competente să soluţioneze respectivele litigii.

Bibliografie

1. APOSTOL Tofan Dana, Drept administrativ, volumul II, Editura All Beck, Bucureşti, 2004

2. BREZOIANU Dumitru, Contenciosul administrativ, Editura Metropol, Bucureşti, 1995

3. GIURGIU Liviu, Consideraţii privind excepţia de nelegalitate a actelor administrative în reglementarea instituită prin Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, Editura All Beck, Bucureşti, 2005

4. IORGOVAN Antonie, Tratat de drept administrativ, volumul II, Ediţia a IV-a, restructurată, revăzută şi adăugită, Editura All Beck, Bucureşti, 2005

5. IORGOVAN Antonie, Noua lege a contenciosului administrativ, Editura Roata, Bucureşti, 2004

6. IORGOVAN Antonie, Tratat de drept administrativ, volumul II, Ediţia a III-a, restructurată, revăzută şi adăugită, Editura All Beck, Bucureşti, 2002

7. IORGOVAN Antonie, Drept administrativ, volumul II, Editura Atlas Lex, Bucureşti, 1994

8. LAZĂR Rozalia Ana, Legalitatea actului administrativ. Drept românesc şi drept comparat, Editura All Beck, Bucureşti, 2004

9. NEGOIŢĂ Alexandru, Contenciosul administrativ şi elemente de drept administrativ, Editura Lumina Lex, Bucureşti 1992

10. NICOLA Iordan, Drept administrativ: curs universitar, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2007

11. POPA Eugen, Consideraţii teoretice şi practice cu privire la noua Lege a contenciosului administrativ, nr. 554/2004, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad, 2005

12. PRISĂCARU Valentin, Contenciosul administrativ român, Ediţia a II-a, Editura All Beck, Bucureşti, 1998

13. PRISĂCARU Valentin, Contenciosul administrativ român, Editura All Beck, Bucureşti, 1995

14. PRISĂCARU Valentin, Contenciosul administrativ român, Editura All Beck, Bucureşti, 1994

15. RARINCESCU Constantin, Contenciosul administrativ român, Editura Universală Alcalay, Bucureşti, 1936

16. SANTAI Ioan, Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, volumul II, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2005

17. SANTAI Ioan, Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 1999

18. TRĂILESCU Anton, Drept administrativ, Ediţia a II-a, Editura All Beck, Bucureşti, 2005

ACTE NORMATIVE

1. Constituţia României

2. Codul de procedură civilă

3. Codul de procedură fiscală

4. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare

5. Legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale nr. 67/2004

6. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

7. Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, abrogată

Preview document

Contenciosul Administrativ în România - Pagina 1
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 2
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 3
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 4
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 5
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 6
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 7
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 8
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 9
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 10
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 11
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 12
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 13
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 14
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 15
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 16
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 17
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 18
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 19
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 20
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 21
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 22
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 23
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 24
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 25
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 26
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 27
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 28
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 29
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 30
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 31
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 32
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 33
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 34
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 35
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 36
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 37
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 38
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 39
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 40
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 41
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 42
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 43
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 44
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 45
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 46
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 47
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 48
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 49
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 50
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 51
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 52
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 53
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 54
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 55
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 56
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 57
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 58
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 59
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 60
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 61
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 62
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 63
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 64
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 65
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 66
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 67
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 68
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 69
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 70
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 71
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 72
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 73
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 74
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 75
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 76
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 77
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 78
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 79
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 80
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 81
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 82
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 83
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 84
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 85
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 86
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 87
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 88
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 89
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 90
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 91
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 92
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 93
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 94
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 95
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 96
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 97
Contenciosul Administrativ în România - Pagina 98

Conținut arhivă zip

 • Contenciosul Administrativ in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Izvoarele Dreptului Administrativ European

INTRODUCERE Voinţa socială generală pentru a deveni obligatorie pentru fiecare membru cât şi pentru intreaga colectivitate umană trebuie exprimată...

Suspendarea Actelor Administrative

Introducere Prin drept administrativ se înţelege un grup de norme juridice care, datorită particularităţilor pe care le reprezintă, formează o...

Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ

Introducere Apararea și ocrotirea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor stipulate în Constituție și alte legi ale statului, în...

Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice

Introducere ,,Eu iau decizii. Poate nu sunt perfecte, dar este mult mai bine sa iei decizii imperfecte decit sa cauti in permanenta deciziile...

Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public

ARGUMENT În lucrarea „ Răspunderea în dreptul administrativ” vom viza totalitatea demersurilor, principiilor si condițiilor necesare în...

Instanțele și procedura în materie de contencios administrativ

Administratia Statului are sarcina de a asigura aplicarea legilor , de a edita acte normative in scopul executarii legilor, de a asigura...

Evoluția și formele contenciosului administrativ român

1. Caracterizarea generala a contenciosului administrativ In dreptul burghez activitatea administrativa este supusa, in general, unui control...

Principiile Administrației Publice Locale

I. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ 1. Noţiunea de administraţie publică locală Prin administraţie publică locală se înţelege totalitatea...

Te-ar putea interesa și

Proces de judecată a litigiilor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV I.1 Noţiunea de contencios administrativ Intr-un stat intemeiat pe ordinea...

Competențele Instanțelor de Contencios Roman

CAPITOLUL I. NOŢIUNEA, RAŢIUNEA ŞI TRASATURILE CONTENCIOSULUI ROMAN I.1. Notiunea de contencios administrativ Etimologic cuvântul „contencios...

Drepturile social-economice ale funcționarului public - excepția de nelegalitate

Introducere În ultimii ani s-au scris multe despre administraţia publică şi rolul acesteia în transformarea unei ţări aflată în tranziţie. Astăzi,...

Actele Administrative de Autoritate

INTRODUCERE Societatea româneasca, statul si mai ales administratia publica sunt în fata unor provocari dificile, esentiale generate de evolutia...

Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale

INTRODUCERE Am ales aceasta tema întrucât utilitatea unei astfel de abordari a fenomenului militar din perspectiva stiintelor juridice este...

Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ

Introducere Apararea și ocrotirea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor stipulate în Constituție și alte legi ale statului, în...

Aplicarea în Contencios Administrativ a Prevederilor Articolului 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului Privind Dreptul la un Proces Echitabil

CAPITOLUL I CONTENCIOS ADMINISTRATIV 1.1. Noţiuni introductive Etimologic, cuvântul contencios provine prin filieră franceză (contentieux =...

Contenciosul Administrativ Român

CAPITOLUL I. Introducere în contenciosul administrativ român; 1. Preliminarii Dupa cum este cunoscut, principiul separatiunii puterilor in...

Ai nevoie de altceva?