Contabilitatea Instituțiilor Publice

Proiect
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 168 în total
Cuvinte : 72284
Mărime: 262.00KB (arhivat)
Publicat de: Pamfil-Ivan Cazan
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Traian Nicolae
UNIVERSITATEA „OVIDIUS” FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA :CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I – Organizarea contabilităţii instituţiilor publice – cadrul general 5
 3. 1.1.Obiectul şi metoda contabilităţii publice 5
 4. 1.2.Organizarea contabilităţii instituţiilor publice şi răspunderea pentru organizarea acesteia 6
 5. 1.3.Documentele de evidenţă 10
 6. 1.4.Registrele de contabilitate.Balanţa de verificare 13
 7. 1.5.Păstrarea, arhivarea, reconstituirea documentelor 17
 8. 1.6.Introducere la Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Publice 18
 9. CAPITOLUL II – Situaţiile financiare ale instituţiilor publice 20
 10. 2.1.Scopul situaţiilor financiare 20
 11. 2.2.Componentele situaţiilor financiare 21
 12. 2.2.1.Bilanţul 22
 13. 2.2.2.Siuaţia veniturilor şi cheltuielilor 27
 14. 2.2.3.Situaţia fluxurilor de trezorerie – IPSAS 2 30
 15. 2.2.4.Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii 34
 16. 2.2.5.Anexele la situaţiile financiare 35
 17. 2.3.Caracteristici calitative ale situaţiilor financiare 37
 18. CAPITOLUL III – Contabilitatea capitalurilor 40
 19. 3.1.Contabilitatea fondurilor şi a rezervelor din reevaluare 40
 20. 3.2.Contabilitatea rezultatului reportat şi a rezultatului patrimonial 43
 21. 3.3.IPSAS 3 – Surplusul sau deficitul net al perioadei, erori fundamentale şi modificări ale politicilor contabile 44
 22. 3.4.Contabilitatea provizioanelor.IPSAS 19 – Provizioane, datorii contingente şi active contingente 48
 23. 3.5.Contabilitatea împrumuturilor şi datoriilor asimilate 51
 24. 3.6.IPSAS 13 – Contracte de leasing 54
 25. CAPITOLUL IV – Contabilitatea imobilizărilor 59
 26. 4.1.Contabilitatea imobilizărilor necorporale 59
 27. 4.2.Contabilitatea imobilizărilor corporale 62
 28. 4.3.IPSAS 16 – Investiţii imobiliare 69
 29. 4.4.Contabilitatea imobilizărilor financiare 73
 30. CAPITOLUL V – Contabilitatea stocurilor.IPSAS 11 – Contracte de construcţii 75
 31. 5.1.Definiţia şi conţinutul stocurilor 75
 32. 5.2.Evaluarea stocurilor 77
 33. 5.3.Costul stocurilor 79
 34. 5.4.Metode de evidenţă a stocurilor 81
 35. 5.5.Valoarea realizabilă netă (VRN) 83
 36. 5.6.IPSAS 11 - Contracte de construcţii 85
 37. CAPITOLUL VI – Contabilitatea terţilor 91
 38. 6.1.Contabilitatea decontărilor cu furnizorii 91
 39. 6.2.Contabilitatea clienţilor 92
 40. 6.3.Contabilitatea decontărilor cu personalul şi asigurările sociale 93
 41. 6.4.Contabilitatea decontărilor cu bugetul de stat 96
 42. 6.5.Contabilitatea altor decontări 100
 43. 6.6.Evaluarea creanţelor şi datoriilor 100
 44. CAPITOLUL VII – Contabilitatea trezoreriei 102
 45. 7.1.Prevederi generale 102
 46. 7.2.Contabilitatea investiţiilor pe termen scurt 102
 47. 7.3.Contabilitatea valorilor de încasat şi a conturilor la bănci 103
 48. 7.4.Contabilitatea operaţiunilor băneşti în numerar şi a altor valori de trezorerie 104
 49. 7.5.Contabilitatea acreditivelor şi a avansurilor de trezorerie 106
 50. CAPITOLUL VIII – Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor 108
 51. 8.1.Definiţie.Momentul recunoaşterii cheltuielilor 108
 52. 8.2.Fazele efectuării cheltuielilor 108
 53. 8.3.Conţinutul grupelor de cheltuieli 111
 54. 8.4.IPSAS 5 – Costurile îndatorării 113
 55. 8.5.IPSAS 4 – Efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar 117
 56. 8.6.Definiţie.Prevederi generale ale veniturilor 121
 57. 8.7.Conţinutul grupelor de venituri 121
 58. 8.8.IPSAS 9 – Venituri din tranzacţii de schimb 124
 59. CAPITOLUL IX – Studiu de caz 128
 60. ANEXĂ 140
 61. BIBLIOGRAFIE 166

Extras din proiect

INTRODUCERE

„Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”. (Goethe).

Contabilitatea s-a născut din necesităţile practice ale activităţii economice şi s-a dezvoltat o dată cu aceasta.În acest context, contabilitatea poate fi definită ca fiind o ştiinţă sau un domeniu al practicii integrat în sistemul economic.

În calitatea ei de componentă a sistemului economic, contabilitatea furnizează cea mai mare parte a informaţiilor necesare pentru luarea deciziilor la nivel micro şi macroeconomic, pe termen scurt, termen mediu sau termen lung.

Caraceterul de ştiinţă al contabilităţii se remarcă prin metodele proprii de cercetare, prin definirea tuturor mijloacelor necesare analizării la un moment dat a unei entităţi economice sau publice şi pentru conducerea în perspectivă a acestora.

Contabilitatea are utilitate în viaţa economico-socială, fiind un instrument esenţial şi activ de cunoaştere economică, financiară şi gestionară a unităţilor patrimoniale.Prin contabilitate se reflectă în expresie bănească bunurile mobile şi imobile, drepturile şi obligaţiile şi alte elemente ale patrimoniului, mişcările şi modificările determinate de operaţiunile economice şi financiare asupra cheltuielilor, veniturilor şi a rezultatelor obţinute.

Ca disciplină ştiinţifică, contabilitatea se ocupă de stabilirea principiilor, normelor, regulilor de prelucrare a datelor contabile, de înregistrare documentată, ordonată a operaţiunilor economice şi financiare privind mişcările de valori, materiale şi băneşti.De asemenea include procesele economice, sursele de provenienţă ale acestora, în vederea caracterizării generalizate a situaţiei economico-financiare şi a determinării rezultatelor obţinute de către unităţile patrimoniale pe o anumită perioadă de timp.

Instituţiile publice au un rol important în societate, deoarece prin intermediul acestora se derulează atât procesul de constituire, cât şi cel de utilizare a principalelor resurse publice ale statului.

Impactul pe care îl au instituţiile publice asupra societăţii contrastează puternic cu rolul şi importanţa pe care specialiştii şi organele de reglementare acordă contabilităţii publice.

Contabilitatea din cadrul instituţiilor publice este adeseori considerată ca fiind o activitate de rutină, şi aceasta deoarece ea reprezintă procesul de înregistrare a operaţiilor privind obţinerea resurselor financiare ale instuţiei şi a operaţiilor de utilizare a resurselor financiare în vederea realizării scopului pentru care a fost înfiinţată instituţia.Rolul contabilităţii este eronat perceput ca fiind în esenţă limitat la înregistrarea şi controlul veniturilor încasate şi a cheltuielilor şi sumelor plătite.

În prezent însă importanţa contabilităţii din instituţiile publice creşte, datorită importanţei informaţiilor pe care le furnizează, informaţii utile în procesul elaborării politicilor instituţiei, în procesul luării deciziilor de către echipa managerială şi la îmbunătăţirea eficacităţii şi eficienţei programelor şi serviciilor realizate de institruţia publică.

Contabilitatea instituţiilor publice se apropie foarte mult de contabilitatea financiară a agenţilor economici.De asemenea, IPSAS-urile sunt preluate din IAS-uri.

Prezenta lucrare abordează aspecte teoretice şi practice care vizează modul de organizare şi conducere a contabilităţii instituţiilor publice, modul de întocmire a situaţiilor financiare în coformitate cu Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public şi reflectarea principalelor operaţiuni contabile derulate în cadrul insituţiilor publice.

Capitolele sunt structurate în funcţie de clasele de conturi din Planul de Conturi General aprobat prin OMFP nr. 1917/2005,astfel:

• Contabilitatea capitalurilor;

• Contabilitatea imobilizărilor;

• Contabilitatea stocurilor;

• Contabilitatea terţilor;

• Contabilitatea trezoreriei;

• Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor.

În utima parte a lucrării este prezentat un studiu de caz efectuat la o insituţie publică în care este analizată şi interpretată activitatea acesteia şi mai ales situaţiile financiare.

CAPITOLUL I

Organizarea contabilităţii instituţiilor publice-cadrul general

1.1.Obiectul şi metoda contabilităţii publice

Contabilitatea, ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea instituţiilor publice, trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinţele interne ale acestora, cât şi pentru utilizatorii externi: Guvernul, Parlamentul, creditorii, clienţii, dar şi alţi utilizatori (organisme financiare internaţionale).

Potrivit legii contabilităţii 82/1991 , instituţiile publice au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară şi după caz, contabilitatea de gestiune.

Contabilitatea instituţiilor publice asigură informaţii ordonatorilor de credite cu privire la execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli, rezultatul execuţiei bugetare, patrimoniul aflat în administrare, rezultatul patrimonial, costul programelor aprobate prin buget, dat şi informaţii necesare pentru întocmirea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor speciale.

Preview document

Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 1
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 2
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 3
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 4
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 5
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 6
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 7
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 8
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 9
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 10
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 11
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 12
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 13
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 14
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 15
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 16
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 17
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 18
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 19
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 20
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 21
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 22
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 23
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 24
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 25
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 26
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 27
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 28
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 29
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 30
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 31
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 32
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 33
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 34
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 35
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 36
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 37
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 38
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 39
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 40
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 41
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 42
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 43
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 44
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 45
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 46
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 47
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 48
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 49
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 50
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 51
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 52
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 53
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 54
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 55
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 56
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 57
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 58
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 59
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 60
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 61
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 62
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 63
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 64
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 65
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 66
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 67
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 68
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 69
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 70
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 71
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 72
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 73
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 74
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 75
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 76
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 77
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 78
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 79
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 80
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 81
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 82
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 83
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 84
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 85
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 86
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 87
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 88
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 89
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 90
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 91
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 92
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 93
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 94
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 95
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 96
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 97
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 98
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 99
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 100
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 101
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 102
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 103
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 104
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 105
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 106
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 107
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 108
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 109
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 110
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 111
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 112
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 113
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 114
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 115
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 116
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 117
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 118
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 119
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 120
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 121
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 122
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 123
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 124
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 125
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 126
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 127
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 128
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 129
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 130
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 131
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 132
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 133
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 134
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 135
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 136
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 137
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 138
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 139
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 140
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 141
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 142
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 143
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 144
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 145
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 146
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 147
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 148
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 149
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 150
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 151
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 152
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 153
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 154
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 155
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 156
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 157
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 158
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 159
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 160
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 161
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 162
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 163
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 164
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 165
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 166
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 167
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 168

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Institutiilor Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea instituțiilor publice

INTRODUCERE Lucrarea elaborata pentru sustinerea temei de licenta isi propune sa analizeze contabilitatea institutiilor/autoritatilor publice atat...

Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor

INTRODUCERE Originile contabilităţii se pierd undeva la hotarul dintre istoria “cunoscută” şi partea încă neclară a istoriei societăţii omeneşti....

Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice

CAPITOLUL I PRINCIPII SI REGULI ALE ORGANIZARII SI CONDUCERII CONTABILITATII IN INSTITUTIILE PUBLICE 1.1. Aspecte legislative Instituţiile...

Organizarea contabilității la administrația finanțelor publice Reșița

CAP. 1. ROLUL ŞI IMPORTANŢA ADMINISTRAŢIEI FINANCIARE MUNICIPALE CA UNITATE A MINISTERULUI FINANŢELOR PUBLICE 1.1.Rolul Administraţiei...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control

INTRODUCERE Lucrarea de faţă este rezultatul unei ample documentări şi a unei impresionante bibliografii legislative din domeniul financiar...

Contabilitate publică - monografie contabilă - Scoala nr.7 Nicolae Toniță

1.1. Denumirea entitatii publice si a activitatii pe care o desfasoara Aceasta monografie contabila a fost întocmita la Scoala Generala nr. 7...

Repere organizatorice privind contabilitatea instituțiilor publice

MOTIVAŢIE Contabilitatea publică constituie contabilitatea care asigură evidenţierea tuturor operaţiunilor de încasări şi plăţi referitoare la...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea instituțiilor publice

INTRODUCERE Lucrarea elaborata pentru sustinerea temei de licenta isi propune sa analizeze contabilitatea institutiilor/autoritatilor publice atat...

Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil

CAP.1. INSTITUŢIA PUBLICĂ, BENEFICIARA RESURSELOR BUGETARE ŞI A ALTOR RESURSE 1.1.Conceptul de instituţie publică 1.1.1 Definire,...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

Institutiile publice reprezinta deci unitatile publice prin intermediul carora statul îsi exercita si îndeplineste functiile si serviciile sale în...

Repere organizatorice privind contabilitatea instituțiilor publice

MOTIVAŢIE Contabilitatea publică constituie contabilitatea care asigură evidenţierea tuturor operaţiunilor de încasări şi plăţi referitoare la...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

Să se prezinte în registrul jurnal minim 70 operaţiuni din contabilitatea unei instituţii publice, presupunând că acestea au avut loc în cursul...

Contabilitatea instituțiilor publice

Contabilitatea publica constituie contabilitatea care asigura evidentierea tuturor operatiunilor de încasari si plati referitoare la fondurile...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

1. Principalele modificări cu impact asupra fluxurilor financiare ce se derulează la nivelul instituţiilor publice, vizează: a) accentuarea...

Ai nevoie de altceva?