Adopția în Republica Moldova

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 4247
Mărime: 32.98KB (arhivat)
Publicat de: Victoria Pintilie
Puncte necesare: 8
R. Moldova
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

Cuprins

  1. I. Noțiunea și caractele juridice ale adopției.3
  2. II. Condițiile de fond ale adopției.4
  3. III. Procedura adopției.6
  4. IV. Efectele juridice ale adopției.8
  5. V. Încetarea adopției.10
  6. VI. Concluzie.
  7. VII. Bibliografie.

Extras din referat

I. Noțiunea și caracterele adopției

Conform legii cu privire la regimul juridic al adopţiei, noţiunea de adopţie reprezintă o formă specială de protecţie, aplicată în interesul superior al copilului, prin care se stabileşte filiaţia între copilul adoptat şi adoptator, precum şi legăturile de rudenie între copilul adoptat şi rudele adoptatorului.

Conform literaturii de specialitate, adopţia reprezintă actul juridic în baza căruia se stabilesc raporturile de rudenie pe de o parte, între adoptat şi descendenţii săi şi adoptator, sau adoptator şi rudele acestuia pe de o parte, asemănătoare acelora care există în situaţia rudeniei fireşti.

În acela-și timp vorbind despre scopul adopției, mențiionăm că adopţia este o măsură de protecţie a drepturilor copilului şi se face numai pentru protejarea intereselor superioare ale copilului. Aceste dispoziţii legale exprimă deopotrivă finalitatea socială şi finalitatea familială a instituţiei adopţiei, care are scopul de a înlocui instituţia juridică a ocrotirii părinteşti.

Există mai multe feluri de adopție. Astfel, adopţia poate fi:

1. naţională – adopţie în care atît copilul adoptat, cît şi adoptatorul sau familia adoptatoare au domiciliul în Republica Moldova;

2. internaţională – adopţie în care copilul adoptat are domiciliul în Republica Moldova, iar adoptatorul sau familia adoptatoare au domiciliul în străinătate, ori adopţie în care copilul adoptat are domiciliul în străinătate, iar adoptatorul sau familia adoptatoare au domiciliul în Republica Moldova.

În literature de specialitate adopţia mai poate fi:

1. adopţia cu efecte restrînse, caracterizată prin faptul că legăturile de rudenie între adoptat şi descendenţii săi, părinţii fireşti şi rudele acestora, se menţin, iar între adoptat şi descendenţii săi şi adoptator, se stabilesc raporturi asemănătoare cu cele dintre părinţi şi copii.

2. adopţia cu efecte depline sau efectele filiaţiei fireşti, caracterizată prin faptul că legăturile de rudenie dintre adoptat, descendenţii săi, părinţii fireşti şi rudele acestora, încetează. Impedimentul la căsătorie ce rezultă din rudenie se menţine între adoptat şi descendenţii săi, adoptator şi rudele acestuia, stabilindu-se raporturi de rudenie. Adopţia cu efecte restrînse nu mai este aplicabilă.

Adopția se caracterizează prin următoarele caractere juridice:

a) adopţia se face numai în interesul celui adoptat. Principiul fundamental ce stă la baza adopţiei este cel al ocrotirii intereselor copiilor.

b) adopţia este un act solemn. Caracterul solemn rezultă din:

- consimţămîntul necesar în vederea adopţiei se poate da numai în formă autentică;

- adopţia se încuviinţează numai de către instanţa de judecată competentă.

II. Condițiile de fond ale adopției

Legea cadru specifică adopției este Legea cu privire la regimul juridic al adopției nr.99 din 28.05.2010. În acest act normative sunt specificate condițiile de fond ale adopției. Astfel, în capitolul III din respectiva lege legiuitorul specific care sunt condițiile de fond ale adopției, condiții ce urmează să le analizăm în cele ce urmează.

O primă condiție este copilul adoptat. Articolul 10 din Legea nr.99 prevede că persoana poate fi adoptată doar pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani. Persoana care a dobîndit capacitate deplină de exerciţiu pînă la vîrsta de 18 ani poate fi adoptată numai în cazul în care adoptator este persoana sau familia care a crescut-o, dacă a convieţuit cu acestea nu mai puţin de 3 ani pînă la depunerea cererii de adopţie.

Separarea fraţilor prin adopţie, precum şi adopţia acestora de către persoane sau familii diferite sînt interzise, cu excepţia cazurilor cînd această cerinţă contravine interesului superior al copilului.

Oportunitatea separării fraţilor prin adopţie naţională sau internaţională se examinează de către Consiliul Consultativ pentru Adopţii în baza criteriilor, procedurilor şi termenelor aprobate de autoritatea centrală.

Adopţia fraţilor de către adoptatori din state diferite, indiferent dacă fraţii se cunosc sau nu, se admite doar în cazul în care s-a constatat imposibilitatea adopţiei fraţilor de către

acelaşi adoptator, indiferent de statul în care acesta îşi are domiciliul.

Un alt adoptator domiciliat în statul în care este domiciliat fratele adoptat anterior, doar dacă statul respectiv este semnatar al Convenţiei de la Haga sau este parte la un tratat bilateral în domeniul adopţiei încheiat cu Republica Moldova.

În cazul separării fraţilor prin adopţie, autoritatea centrală sau, după caz, autoritatea teritorială în colaborare cu organizaţiile străine, avînd în vedere interesul superior al copilului, va întreprinde măsurile necesare pentru a facilita comunicarea şi menţinerea legăturilor dintre fraţi, ţinînd cont de vîrsta, gradul de maturitate, dorinţele, sentimentele fraţilor şi de gradul de informare a acestora cu privire la adopţie.

Adoptatorul îşi dă consimţămîntul la adopţia copilului adoptabil propus de autoritatea teritorială de la domiciliul acestuia din urmă, în care confirmă că a luat cunoştinţă şi de starea de sănătate a copilului. La adopţia copilului de către persoane căsătorite, este obligatoriu consimţămîntul simultan al ambilor soţi. Autoritatea teritorială solicită consimţămîntul copilului ţinînd cont de vîrsta şi de gradul de maturitate, precum şi de opiniile, dorinţele şi sentimentele lui în procesul adopţiei. În procesul potrivirii adoptatorului, copilul care a împlinit vîrsta de 10 ani, la solicitarea autorităţii teritoriale de la domiciliul său, îşi exprimă obligatoriu consimţămîntul în scris.

Bibliografie

1.Legi și acte normative.

1.1.Codul Familiei al republicii Moldova

2.2.Legea cu privire la regimul juridic al adopției nr.99

2.Manuale și monografii

2.1.Chirtoacă L., Tratat de dreptul familiei, Chişinău: Bons Offices, 2005, 296 p.

2.2.Poalelungi M., Filincova S., Sorcu I., Manualul Judecătorului pentru cauze civile, ediția II, Chișinău: Tipografia Centrală, 2013, 1200 p.

3.Site-ogrfia

3.1. https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/dreptul-familiei/adoptia/ (citat la 13.03.2016.

Preview document

Adopția în Republica Moldova - Pagina 1
Adopția în Republica Moldova - Pagina 2
Adopția în Republica Moldova - Pagina 3
Adopția în Republica Moldova - Pagina 4
Adopția în Republica Moldova - Pagina 5
Adopția în Republica Moldova - Pagina 6
Adopția în Republica Moldova - Pagina 7
Adopția în Republica Moldova - Pagina 8
Adopția în Republica Moldova - Pagina 9
Adopția în Republica Moldova - Pagina 10
Adopția în Republica Moldova - Pagina 11
Adopția în Republica Moldova - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Adoptia in Republica Moldova.docx

Te-ar putea interesa și

Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă

ADNOTARE la teza de licenta in ştiinţe economice cu tema: “Fundamentarea deciziilor de investitii in baza criteriului de risc si eficienta”...

Elementele comune și particularitățile reglementării contabilității în Republica Moldova și altor sisteme

Întroducere În condiţiile globalizării economiei şi sporirii gradului de deschidere a economiilor naţionale se observă o accelerare a convergenţei...

Organizația Mondială a Comerțului

Introducere Actualitatea temei de cercetare: Odată cu evoluția adîncirii proceselor economice internaționale, a interdependențe lor în producția...

Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European

INTRODUCERE La sfârşitul acestui secol şi mileniu industria turismului a devenit cel mai dinamic sector de activitate şi, în acelaşi timp, cel mai...

Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative

martorii creşterii vertiginoase a contravenţiilor săvârşite de minori. Fenomen explicabil prin transformările politice, sociale şi economice ce se...

Instituția Președintelui Republicii Moldova

INTRODUCERE În rîndul de probleme social-economice, juridice şi politice în procesul de edificare a unei societăţi democratice o atenţie specială...

Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară

‘Vinul este o poezie îmbuteliată.’ Robert Louis Stevenson 1. Memoriu tehnic Vinul în existenţa umană... Din timpuri srăvechi, vinul a fost...

Sistemul Politic al Republicii Moldova

INTRODUCERE Categoria „sistem politic” în politologia contemporană tot mai mult înlocuieşte noţiunile corelate cu ea, cum sunt statul, guvernarea...

Ai nevoie de altceva?