Procedura speciala în cauzele cu infractori minori

Referat
9/10 (1 vot)
Ă
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 4938
Mărime: 29.38KB (arhivat)
Publicat de: Leordean Bebe Micu
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Ion Poiana
Facultatea de Drept "Simion Barnutiu"
Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Specializare: Ştiinţe Penale

Cuprins

 1. 1.CONSIDERAŢII GENERALE PAG. 3
 2. 2.ADMINISTRAREA JUSTIŢIEI PENTRU MINORI. ARMONIZAREA LEGISLAŢIEI INTERNE CU CEA INTERNAŢIONALĂ PAG.4-5
 3. 3.URMĂRIREA PENALĂ ÎN CAUZELE CU INFRACTORI MINORI PAG.6-11
 4. 3.1.ASPECTE PROCESUALE ALE OCROTIRII MINORULUI
 5. ÎN PROCESUL PENAL PAG.6-8
 6. 3.2.PERSOANE CHEMATE LA ASCULTAREA MINORILOR ŞI OBLIGATIVITATEA ANCHETEI SOCIALE PAG.9-11
 7. 4.JUDECAREA INFRACTORILOR MINORI PAG.12-14
 8. 4.1.INSTANŢE COMPETENTE. PERSOANE CHEMATE
 9. DESFĂŞURAREA JUDECĂŢII PAG. 12-14
 10. 4.2.PUNEREA ÎN EXECUTARE A MĂSURILOR APLICATE MINORILOR
 11. PAG.14
 12. 5.BIBLIOGRAFIE PAG.15-16

Extras din referat

Fenomenul delicvenţei juvenile este larg dezbătut antrenând cercetători din diverse domenii: medical, sociologic, psihologic, pedagogic, criminalistic, juridic, s.a. Terminologia folosită diferă funcţie de domeniul de referinţa: copii inadaptaţi(termen medical), copii cu tulburări de comportament, „copii problemă” ( termen psiho-pedagogic), minori delicvenţi (termen juridic) Termenii de mai sus desemnează , intr-un fel sau altul, minori, care au ajuns în conflict cu normele sociale , privite din diferite perspective , referindu-ne la norme morale, norme juridice , norme religioase , valabile pentru societatea în care trăiesc.

Conduita deviantă este antagonică conduitei acceptate de societate , fiind incompatibilă cu modelele culturale ale societăţii din care face parte minorul respectiv

În mod necesar, copilul delincvent este un produs al societăţii, care ajunge să dobândească propria sa personalitate, prin învăţarea şi asimilarea treptată a modelului socio-cultural promovat de societatea din care face parte. Aceste conduite deviante, devin uneori acte de conduită ce reprezintă manifestări antisociale grave , ca aceea a delicvenţei infantilo-juvenile.

Persoana fizică aflată în stare de minoritate este insuficient dezvoltată din punct de vedere psiho-fizic, situându-se în perioada în care se formează trăsăturile personalităţii sale, se acumulează cunoştinţele necesare despre viaţă, inclusiv cele privind normele de conduită socială

Formele delicvenţei sunt reprezentate de toate manifestările ce reprezintă încălcări de norme sociale, care sunt săvârşite de tineri sub 18 ani, pedepsite de legea penală

Din perspectiva vârstei, se consideră că perioada minoratului corespunde unor două etape: copilăria şi adolescenţa. Deşi apte pentru studiu, aceste perioade nu sunt precis stabilite, depinzând de la individ la individ Se acceptă totuşi ideea că adolescenţa cuprinde două etape, de la 11-12 ani la 14-15 ani şi adolescenţa propriu-zisă de la 14-15 ani la 18 ani

2.ADMINISTRAREA JUSTIŢIEI PENTRU MINORI

ARMONIZAREA LEGISLAŢIEI INTERNE CU CEA INTERNAŢIONALĂ

O sferă deosebită de interes în colaborarea internaţională pentru protecţia copilului este cea a administrării justiţiei şi a tratamentului delicvenţei juvenile, problemă constat aflată în preocupările organismelor internaţionale organizate de ONU.

Cel de-al VI - lea Congres desfăşurat in 1980 la Caracas ( Venezuela) recomandă elaborarea unor seturi standard minime în două direcţii :

1.Administrarea justiţiei pentru minori;

2.Prevenirea delicvenţei juvenile şi acordarea unei atenţii speciale copiilor abandonaţi , neglijaţi sau care sunt obiect de abuzuri.

Un prim rezultat al acestor recomandări, l-a constituit elaborarea , în cadrul celui de-al VII-lea Congres de la Beijing din 1985 a „Ansamblului de reguli minime ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea justiţiei pentru minori” denumite „Regulile de la Beijing”. Pe baza acestora copilul trece de la statutul de „obiect de ocrotire” la cel de „subiect de drept”

Definind copiii ca „fiinţe umane sub vârsta de 18 ani” Convenţia stabileşte îndatoririle ce revin statelor părţi, de a respecta şi garanta drepturile enunţate în Convenţie, fără nici un fel de restricţie ; de a lua măsuri efectiv de protecţie, care să asigure funcţionarea instituţiilor serviciilor şi lăcaşurilor, care au responsabilităţi faţă de copii şi păstrarea lor în acord cu normele fixate de autorităţile competente; de a adopta măsuri legislative, administrative şi altele, pentru a pune în practică drepturile consacrate prin Convenţie.

În cazul copiilor, fără a se încălca principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii, consfinţit prin Constituţie , ci din contra venind în sprijinul prevederilor constituţionale, s-a stabilit o limită de vârstă a răspunderii penale. Se ţine cont din acest punct de vedere , de specificul imprimat de lipsa de maturitate intelectuală şi afectiv- emoţională Decretul 31/1954 privitor la persoanele fizice şi juridice conferă copilului la naştere capacitate de folosinţă, capacitatea deplină de exerciţiu fiindu-i recunoscută o dată cu împlinirea vârstei de 18 ani.

În afara principiilor nediscriminării şi al respectării interesului superior al copilului, cuprinse atât în Constituţia României din 1991 cât şi în Codul civil care a absorbit vechiul Cod al Familiei, dreptul la viaţă, supravieţuire şi dezvoltare, figurează şi se regăseşte ca principiu general în legislaţia naţională împreună cu principiul respectării drepturilor copilului.

Tot din punctul de vedere al protecţiei acestei categorii sociale, cauzele de delicvenţă juvenilă sunt în competenţa unor instanţe specializate, ţinându-se cont ca pedeapsa să fie în raport cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, dar şi funcţie de circumstanţele personale ale fiecărui caz în parte.

Bibliografie

1.I. Oancea Drept penal Partea generală , Editura Didactică şi pedagogică , Bucureşti 1971;

2.Tr. Ionescu ş.a. Persoana fizică în Dreptul R.P.R., Editura Ştiinţifică Bucureşti , 1970;

3.Gh. Beleiu, Drept civil. Persoanele, Bucureşti 1982 ;

4.M.preda Urmărirea şi judecarea infracţiunilor săvârşite de minori , în R.R.D., nr. 9, 1970;

5.Petre Buneci. Drept procesual penal, Partea specială , Editura Fundaţiei România de mâine , Bucureşti 2003;

6.G. Gergely. Să acordăm o deosebită grijă reeducării infractorilor minori, în L.P., nr. 11, 1960;

7.V. Papadopol Neefectuarea anchetei sociale , în cauzele cu infractori minori Consecinţe, în Revista de drept penal, nr. 3/1995;

8.A. Crişu , Reglementarea procedurii derogatorii, în cauzele cu infractori minori , cu privire specială la interpretarea art. 482 din C. Proc. Pen. În Dreptul, nr. 10/1996;

9.Ion Neagu, Tratat de procedură penală ; Editura Pro 1997;

10.Tribunalul Suprem, secţia penală , Decretul. nr. 3510 din 1972, în R.R.D., nr. 5 , 1973

11.Tribunalul Judeţean Hunedoara, decizia penală. nr. 1440 din 1969, în R.R.D., nr. 4 , 1970

12.Curtea Supremă de Justiţie , secţia penală, Decretul. nr. 861/1994, în Dreptul , nr. 3/1995

13. Tribunalul Suprem, Decizia de îndrumare nr. 6 din 1973, partea a II-a ,pct. 4, în Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem. 1973;

14.Tribunalul Suprem, secţia penală, Decretul nr. 1217 din 1971, în Culegere de Decizii 1971, p.514; T.S., secţia penală Decretul nr. 3954 din 1972, în R.R.D., nr. 5, 1973;

15.Decizia de îndrumare nr. 18 din 1960, în Culegere de Decizii 1960; Tribunalul Regional Banat, decizia penală, nr. 505 din 1966, în R.R.D., nr. 12, 1967

16.Comitetul pentru drepturile omului şi dreptul umanitar - Drepturile omului în activitatea forţelor de ordine publică Editura Ministerului de Interne 1995;

Conținut arhivă zip

 • Procedura speciala in cauzele cu infractori minori.doc

Alții au mai descărcat și

Urmărirea penală a minorilor

INTRODUCERE Problema personalităţii umane constituie, actualmente, obiectul a numeroase cercetări ştiinţifice în preocuparea de a descifra...

Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor

Introducere Combaterea și prevenirea infracționalității minorilor a reprezentat și va reprezenta o permanent preocupare de politică penală a...

Minoritatea făptuitorului - Cauză de neimputabilitate

I. Considerații generale privind răspunderea penală a minorilor Pe parcursul existenței sale, persoana fizică nu urmează o traiectorie...

Înregistrările și interceptările (audio sau video) ca mijloace de probă în procesul penal

INREGISTRĂRILE ŞI INTERCEPTĂRILE AUDIO SAU VIDEO. 1. Noţiune şi cadrul legal. In vederea armonizării legislaţiei noastre procesual-penale cu...

Reglementarea dreptului penal comparat și român în materia torturii și a tratamentelor degradante

Fenomenul atroce al practicarii torturii, cu urmari devastatoare asupra victimelor, a determinat comunitatea internationala sa adopte masuri care...

Punerea în Mișcare a Acțiunii Penale

Punerea în mişcare a acţiunii penale. A pune în mişcare acţiunea penală înseamnă a efectua actul procesual prevăzut de lege prin care se...

Drept Penal Comparat

CAPITOLUL I. Cauzele obiective ale justificarii Ne vor retine putin aceste cauze obiective deoarece ele se prezinta de maniera extreme de...

Inviolabilitatea Domiciliului

Întroducere Actualitatea temei. Fiecare ramură de drept precum şi dreptul în general au la baza sa principii fundamentale. Principiile de drept...

Te-ar putea interesa și

Delicvența juvenilă

INTRODUCERE Copilul este si ramane viitorul oricarei societati; de modul in care acesta este crescut si educat depinde asadar evolutia omenirii....

Minorul - subiect al infracțiunii la viața sexuală

INTRODUCERE Motivarea alegerii temei Într-un stat cu principii sănătoase, minorul reprezintă aurul societății în cadrul căreia interesul superior...

Urmărirea penală a minorilor

INTRODUCERE Problema personalităţii umane constituie, actualmente, obiectul a numeroase cercetări ştiinţifice în preocuparea de a descifra...

Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori

Introducere Una dintre cele mai importante probleme ale societatii este reprezentata de infracționalitatea minorilor, constatandu-se de-a lungul...

Inculpatul Parte în Procesul Penal

CAP 1 CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Orice încălcare a legii apare ca un conflict între voința legiuitorului și cea a destinatarului care a avut o...

Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor

Introducere Combaterea și prevenirea infracționalității minorilor a reprezentat și va reprezenta o permanent preocupare de politică penală a...

Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori

SECŢIUNEA I CONSIDERAŢII GENERALE Problema personalităţii umane constituie, actualmente, obiectul a numeroase cercetări ştiinţifice în...

Regimul Penal al Minorului în Albania

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE I.1. Consideraţii generale privind starea de minoritate. Persoana fizică pe parcursul existenţei sale,...

Ai nevoie de altceva?