Salarizarea funcționarilor public

Referat
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 5763
Mărime: 21.21KB (arhivat)
Publicat de: Claudiu B.
Puncte necesare: 6

Extras din referat

În vederea armonizării sistemului de salarizare a personalului plătit din fonduri publice a fost elaborată și asumată prin răspundere guvernamentală Legea cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, care își propune stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în funcție de importanța, răspunderea, complexitatea activității și nivelul studiilor necesare pentru desfășurarea activității. În categoria personalului din sectorul bugetar intră și funcționarii publici numiți în funcții publice generale și în funcții publice specifice.

Elementele sistemului de salarizare

Salarizarea funcționarilor publici are la bază următoarele principii:

a) principiile generale prevăzute legea privind salarizarea unitară;

b) principiul protecției juridice în exercitarea prerogativelor de putere publică;

c) principiul competenței exclusive a statului în domeniul funcției publice;

d) principiul compensării restricțiilor, interdicțiilor și incompatibilităților impuse prin acte normative.

Sistemul de salarizare reglementează remunerarea funcționarilor publici în raport cu munca depusă, cu cantitatea și calitatea acesteia, cu importanța socială a muncii, cu condițiile concrete în care aceasta se desfășoară, cu rezultatele obținute, precum și cu principiile enunțate. Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, sporurile, premiile, stimulentele și alte drepturi, corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar. Coeficienții de ierarhizare pe baza cărora se stabilesc salariile de bază, sporurile și alte drepturi specifice fiecărui domeniu de activitate sunt prevăzuți în anexele legii privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

Valoarea coeficientului de ierarhizare 1,00, pentru anul 2010, este de 705 lei, iar creșterea coeficientului de ierarhizare 1,00 după anul 2010 va fi condiționată de reducerea numărului de angajați necesară realizării țintelor anuale privind ponderea cheltuielilor de personal în produsul intern brut, în vederea atingerii unui nivel al coeficientului de ierarhizare 1,00 de 1100 RON în 2015.

Salariul funcționarilor publici

Salariul se calculează și se acordă pentru activitatea desfășurată în exercitarea funcției publice deținute, în timpul normal de muncă, proporțional cu durata efectiv lucrată, pe perioada unei luni calendaristice. Salariul reprezintă remunerarea funcționarului public pentru activitatea desfășurată lunar, pe durata normală a timpului de lucru stabilită de lege, potrivit atribuțiilor din fișa postului. Coeficienții de ierarhizare corespunzători nivelurilor salariilor de bază de care pot beneficia funcționarii publici, conform clasificării funcțiilor publice, sunt cele stabilite în anexele nr. III/1-III/4 la legea privind salarizarea unitară.

Tranșele de vechime în muncă în funcție de care se acordă cele 5 gradații sunt următoarele:

- de la 3 la 5 ani

- de la 5 la 10 ani

- de la 10 la 15 ani

- de la 15 la 20 ani

- peste 20 ani.

Gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă se plătește cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă, prevăzută la tranșa respectivă. Pentru acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral și perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare.

Coeficientul de încadrare în funcție publică se stabilește în funcție de nivelul pentru nivelul studiilor necesare ocupării funcției publice. Salariul de bază corespunzător activității desfășurate în exercitarea prerogativelor de putere publică este stabilit în funcție de:

a) complexitatea, importanța, atribuțiile și gradul de responsabilitate a postului;

b) competențele necesare pentru ocuparea postului;

c) clasificarea funcției publice, respectiv: funcții publice de stat, funcții publice teritoriale, funcții publice locale;

d) categoria funcției publice;

e) condițiile specifice prevăzute pentru ocuparea funcției publice.

Treptele de salarizare se stabilesc astfel:

a) 3 trepte de salarizare, pentru funcționarii publici de execuție definitivi, pentru fiecare grad profesional deținut, cu excepția gradului profesional „debutant";

b) 2 trepte de salarizare pentru funcționarii publici de conducere.

Avansarea în treapta de salarizare se face în funcție de performanța profesională individuală și de vechimea în treapta de salarizare din care avansează funcționarul public. Avansarea în treapta de salarizare 2 sau 1 prevăzută pentru gradul profesional corespunzător funcționarului public de execuție se face dacă acesta are 2 ani de vechime în treapta de salarizare din care avansează și cel puțin calificativul „bine" la evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani. Avansarea în treapta de salarizare nu este condiționată de existența unui post vacant.

Sporuri

Personalul care, potrivit programului normal de lucru, își desfășoară activitatea în timpul nopții, între orele 22,00 și 6,00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval, de un spor pentru munca prestată în timpul nopții de 25% din salariul de bază dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puțin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.

Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de către personalul încadrat în funcții de execuție sau de conducere, se compensează cu timp liber corespunzător. În cazul în care munca prestată peste durata normală a timpului de lucru nu a putut fi compensată cu timp liber corespunzător, aceasta se plătește în luna următoare, cu un spor de 75% aplicat la salariul de bază. Munca prestată peste durata normală a timpului de lucru și sporul se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de șeful ierarhic, fără a se depăși 360 ore anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 ore anual este necesar acordul sindicatelor reprezentative, sau, după caz, al reprezentanților salariaților, potrivit legii. La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depășirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.

Prevederile anterioare nu se aplică persoanelor salarizate prin plata cu ora sau prin cumulul de funcții în aceeași unitate, la funcția cumulată.

Munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare nu se lucrează în cadrul schimbului normal de lucru, se plătește cu un spor de 100% din salariul de bază al funcției îndeplinite. Munca astfel prestată și plătită nu se compensează și cu timp liber corespunzător.

Pentru activitatea desfășurată de nevăzătorii cu handicap accentuat, în cadrul programului normal de lucru, se acordă un spor de 15% din salariul de bază.

Funcționarii publici beneficiază de un spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare de până la 15% din salariul de bază. Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții deosebite de muncă, precum și condițiile de acordare a acestora se stabilesc având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens, prin regulament de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau după caz a reprezentanților funcționarilor publici, avizat de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor Publice.

Preview document

Salarizarea funcționarilor public - Pagina 1
Salarizarea funcționarilor public - Pagina 2
Salarizarea funcționarilor public - Pagina 3
Salarizarea funcționarilor public - Pagina 4
Salarizarea funcționarilor public - Pagina 5
Salarizarea funcționarilor public - Pagina 6
Salarizarea funcționarilor public - Pagina 7
Salarizarea funcționarilor public - Pagina 8
Salarizarea funcționarilor public - Pagina 9
Salarizarea funcționarilor public - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Salarizarea functionarilor public.doc

Alții au mai descărcat și

Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România

INTRODUCERE Asistăm, în ultima vreme, la o dezvoltare şi transformare fără precedent a lumii în care trăim. Aproape totul se schimbă, se...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Organizarea resurselor umane în administrația publică

1. Definirea planificarii personalului Planificarea personalului este procesul care ajută la structurarea adecvată a resurselor umane....

Evaluarea performanțelor resurselor umane

CUPRINS I. PRECIZAREA TEMEI II. DOCUMENTARE III. ANALIZA PUNCTELOR DE VEDERE PREZENTATE IV. PREZENTAREA PUNCTULUI DE VEDERE PERSONAL V....

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Activități specifice domeniului resurse umane în instituțiile publice

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Activitati specifice domeniului resurselor umane in institutiile publice Rezultatele activitatii desfasurate intr-o...

Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici

CAPITOLUL 1 ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ÎN CADRUL AUTORITĂŢILOR STATULUI Secţiunea 1.1 Noţiunea de administraţie publică şi caracteristicile ei. În...

Drepturile și obligațiile funționarilor publici

CAPITOLUL I EVOLUŢIA REGLEMENTĂRII STATUTARE A FUNCŢIEI PUBLICE ÎN ROMÂNIA În ţara noastră, conceptul de statut este folosit pentru prima dată în...

Salarizarea funcționarilor publici în Marea Britanie și Franța

I. Prezentarea temei 1.Introducere În ultimele decenii au fost iniţiate o serie de reforme în administraţia publică din aproape fiecare stat...

Garantarea Constituțională a Autonomiei Locale

INTRODUCERE Integrarea europeană a României presupune un proces complex de compatibilizare a normelor, structurii şi practicilor administrative cu...

Motivatie și Recompense în Administratia Publica

Motivatia 1.1 Formele motivatiei Motivatia poate imbraca mai multe forme, in functie de elementul generator. Acestea se clasifica – de regula- in...

Studiu comparativ privind sistemul de salarizare al funcționarilor publici din Germania, Suedia și România

1. Prezentarea temei și argumentarea alegerii temei De la apariția omului și până în zilele noastre, munca, conținutul și caracterul ei, regimul...

Auditul Resurselor Umane - Auditul Sistemului de Recompense

I. ASPECTE TEORETICE A. AUDITUL ŞI AUDITORUL SOCIAL Complexitatea auditului social este relevată din patru puncte de vedere, respectiv: - din...

Ai nevoie de altceva?