Finanțe publice

Curs
8/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 11527
Mărime: 52.92KB (arhivat)
Publicat de: Mirela V.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Dreptul finanțelor publice locale = ansamblu unitar de norme juridice care reglementează relații financiare, ca relații sociale, în formă economică de:

- formare,

- administrare,

- întrebuințare (angajare și utilizare)

- control a fondurilor publice aparținând unităților administrativteritoriale (UAT) și instituțiilor publice locale

Relații financiare = relații sociale care apar în legătură cu formarea și utilizarea fondurilor publice aparținând UAT pentru realizarea obiectivelor publice locale

Fonduri publice:

- venituri publice bani publici

- resurse financiare (sume de bani)

- patrimoniul UAT și a instituțiilor publice locale - REGULA

EXCEPȚII

- Patrimoniul unor persoane de drept privat transferate cu scop determinat, pentru satisfacerea unui interes

- Patrimoniul unor persoane de drept privat transferate- public în cadrul unor programe de asistență unională (fonduri europene)

Principiile dreptului financiar aplicabile

1. Principiul legalității: Formarea, administrarea, întrebuințarea și controlul resurselor financiare ale statului, ale unităților administrativ-teritoriale și ale instituțiilor publice sunt reglementate prin lege.

Impozitele și taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau județene, în limitele și în condițiile legii.

2. Principiul planificării financiare: Bugetul public național cuprinde bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele locale ale comunelor, ale orașelor și ale județelor. Bugetele locale se elaborează, se aprobă și se execută în condițiile legii.

3. Principiul verificării modului de utilizare a fondurilor publice

Curtea de Conturi exercită controlul asupra modului de formare, de administrare și de întrebuințare a resurselor financiare ale statului și ale sectorului public.

Raporturile juridice de drept financiar - Conținut - Subiecte - Obiect = Raport juridic

Subiectele raportului juridic de drept financiar

- UAT = comună, oraș, municipiu, județ, sectoarele municipiului București, Municipiul București

- autoritățile administrației publice locale deliberative: consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București autoritățile

- administrației publice locale executive: primarii, primarii de sectoare și primarul general al municipiului București, ca autorități executive

- instituții publice locale: instituțiile și serviciile publice- din subordinea UAT, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora

- Contribuabili: persoane fizice, persoane juridice,- entități fără personalitate juridică

Conținutul și obiectul raportului juridic de drept financiar

Conținutul: Drepturile și obligațiile subiectelor specifice dreptului finanțelor publice locale Obiectul: Acțiunile sau inacțiunile subiectelor efectuate în realizarea drepturilor și obligațiilor

Procedura bugetară (Procesul bugetar). Etape :

Elaborare buget

Aprobare buget

Executare buget

Control și raportare

Închidere buget

Elaborarea constă în întocmirea proiectelor de- bugete în vederea supunerii spre aprobarea autorităților deliberative locale.

Aprobarea presupune dezbaterea și votarea- hotărârii consiliului local sau a consiliului județean, prin care se aprobă proiectul de buget la nivelul unității administrativ-teritoriale.

Executarea bugetului cuprinde:

1. repartizarea pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor bugetare;

2. execuția de casă bugetară: încasarea veniturilor și efectuarea cheltuielilor.

Încheierea executării bugetului presupune o concretizare a modului de gestionare a bugetului într-o dare de seamă care demonstrează raportul între veniturile efectiv realizare și cheltuielile efectuate, care se aprobă de către autoritățile deliberative locale.

Controlul executării bugetului se realizează sub mai multe aspecte, respectiv :

-un control politic, exercitat de către consiliile locale sau consiliul județean, după caz, prin aprobarea contului de execuție

-un control administrativ specializat, exercitat de compartimentele interne ale entităților publice și de Ministerul Finanțelor Publice, în diferite faze ale procedurii bugetare

-un control ulterior al gestiunii banilor publici, exercitat de Curtea de Conturi.

Noțiuni specifice procedurii bugetare analizate în continuare Sistemul bugetar local Natura juridică a bugetului public- Principiile bugetare locale- Ordonatorul de credite bugetare- Structura bugetului local- Conținutul bugetului public. Venituri și cheltuieli- Descrierea etapelor procedurii bugetare pe larg-

Sistemul bugetar local :bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor,- sectoarelor municipiului București, județelor și municipiului București;

-bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din- bugetele locale, după caz;

-bugetele instituțiilor publice finanțate integral din venituri- proprii;

-bugetul împrumuturilor externe și interne, pentru care- rambursarea, plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor și a altor costuri se asigură din bugetele locale și care provin din: împrumuturi externe contractate de stat și subîmprumutate autorităților administrației publice locale și/sau agenților economici și serviciilor publice din subordinea acestora; împrumuturi contractate de autoritățile administrației publice locale și garantate de stat; împrumuturi externe și/sau interne contractate sau garantate de autoritățile administrației publice locale;

-bugetul fondurilor externe nerambursabile.-

Natura juridică a bugetului

Bugetul public național = ansamblu de- bugete aprobate la nivel central, de către Parlament și la nivel local de către autoritățile deliberative.

Fiecare element component al bugetului public- național este realizat pe structura economică, venituri și cheltuieli.

Bugetul = planificare = veniturile estimate +- cheltuielile planificate.

Sumele din buget =- > într-un act normativ: = lege, la nivel central și,- = hotărâre consiliul local sau județean, la nivel local.-

Principiile bugetare

1) Principiul universalității

Veniturile și cheltuielile se includ în buget în totalitate, în sume brute.

Veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare anume, cu excepția donațiilor și sponsorizărilor, care au stabilite destinații distincte.

2) Principiul unității

Veniturile și cheltuielile bugetare se înscriu într-un singur document, pentru a se asigura utilizarea eficientă și monitorizarea fondurilor publice locale.

Se interzic reținerea și utilizarea de venituri în regim extrabugetar, precum și constituirea de fonduri publice locale în afara bugetelor locale, dacă legea nu prevede altfel.

3) Principiul unității monetare

Toate operațiunile bugetare se exprimă în monedă națională.

4) Principiul anualității

Veniturile și cheltuielile bugetare sunt aprobate, în condițiile legii, pe o perioadă de un an, care corespunde exercițiului bugetar.

Toate operațiunile de încasări și plăți efectuate în cursul unui an bugetar în contul unui buget aparțin exercițiului corespunzător de execuție a bugetului respectiv.

5) Principiul specializării bugetare

Veniturile și cheltuielile bugetare se înscriu și se aprobă în buget pe surse de proveniență și, respectiv, pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică și destinația acestora.

6) Principiul echilibrului

Cheltuielile unui buget se acoperă integral din veniturile bugetului respectiv, inclusiv excedentul anilor precedenți.

7) Principiul transparenței și publicității

Procesul bugetar este deschis și transparent, acesta realizându-se prin:

a) publicarea în presa locală, pe pagina de internet a instituției publice, sau afișarea la sediul autorității administrației publice locale respective a proiectului de buget local și a contului anual de execuție a acestuia;

b) dezbaterea publică a proiectului de buget local, cu prilejul aprobării acestuia;

c) prezentarea contului anual de execuție a bugetului local în ședință publică.

8) Principiul solidarității

Prin politicile bugetare locale se poate realiza- ajutorarea unităților administrativ-teritoriale, precum și a persoanelor fizice aflate în situație de extrema dificultate, prin alocarea de sume din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local.

Din fondul de rezervă bugetară constituit în- bugetul local consiliile locale, județene sau Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot aproba acordarea de ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale aflate în situații de extrema dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unități administrativ-teritoriale sau din proprie inițiativă.

Preview document

Finanțe publice - Pagina 1
Finanțe publice - Pagina 2
Finanțe publice - Pagina 3
Finanțe publice - Pagina 4
Finanțe publice - Pagina 5
Finanțe publice - Pagina 6
Finanțe publice - Pagina 7
Finanțe publice - Pagina 8
Finanțe publice - Pagina 9
Finanțe publice - Pagina 10
Finanțe publice - Pagina 11
Finanțe publice - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Finante publice.docx

Alții au mai descărcat și

Cercetare marketing ONG Dăruiește viață

INTRODUCERE Tema lucrării mele de cercetare este:„Marketingul într-un O.N.G.”. În cercetarea mea mă raportez la modul în care o organizație...

Politici publice 2019

Termenul de administrație provine de la latinescul “administer” - a sluji, a duce la îndeplinire o misiune comandată. Dicționarul explicativ al...

Legislația mediului

CAPITOLUL 1. MEDIUL – NOȚIUNI GENERALE Mediul reprezintă ansamblul factorilor ecologici, care ne oferă apă, oxigen, hrană, energie etc., în...

Procedura civilă

Principiile fundamentale ale procesului civil Principiul legalitatii Justitia se infaptuieste in numele legii Procesul civil se desfasoara in...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Tehnici de documentare, redactare și comunicare

Ce este informatia? Element de cunoastere care poate fi transmis si conservat datorita unui suport si unui cod. Mesaj folosit pentru a...

Drept civil

1964 C.Civ.- Obligatia este o legatura de drept in virtutea careia debitorul este tinut sa procure o prestatie creditorului iar acesta are dreptul...

Te-ar putea interesa și

Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice

Capitolul 1 Structura cheltuielilor publice şi indicatori specifici analizei cheltuielilor publice 1.1 Conţinutul economic al cheltuielilor...

Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului

Cap.1 Elemente de teorie fiscală 1.1 Definirea taxelor şi impozitelor Apariţia şi evoluţia impozitelor poate fi caracterizată ca un proces...

Cheltuielile Publice cu Sănătatea

INTRODUCERE Materialul de faţă analizează serviciile de sănătate din România, subliniind semnificaţia pe care calitatea, echitatea şi...

Trezoreria Finanțelor Publice

Finantele publice sunt reprezentate în România printr-un sistem complex de relatii economice prin care se asigura formarea si reparizarea...

Descentralizarea și Autonomia Finanțelor Publice Locale

CAPITOLUL I FINANTELE PUBLICE LOCALE-IN CONTEXTUL PROCESULUI DESCENTRALIZARII FINANCIARE 1.Conceptul finantelor publice locale pe plan...

Locul și Rolul Impozitelor pe Avere în Sistemele Moderne de Impozite

CAPITOLUL 1. LOCUL IMPOZITELOR PE AVERE ÎN SISTEMUL DE IMPOZITE ACTUAL Pentru clasificarea impozitelor se folosesc mai multe criterii deoarece...

Studiu Privind Veniturile și Cheltuielile Publice ale României

Structura bugetelor publice Bugetele publice se compun din două părţi: partea de venituri şi partea de cheltuieli. Evidenţierea distinctă a...

Sursele de finanțare a bugetului de stat

1.INTRODUCERE Bugetul de stat constituie principala componentă a sistemului bugetar. În economia modernă, bugetul de stat nu mai constituie un...

Ai nevoie de altceva?