Cercetarea Resurselor Naturale din Moldova

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 7718
Mărime: 47.99KB (arhivat)
Publicat de: Ivan V.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tertiu Vasile

Extras din curs

l Introducere

Protecţia mediului presupune un ansamblu de reglementări, acţiuni şi mijloace care au drept scop menţinerea şi protejarea factorilor de m^diu împotriva degradării prin diferite forme în urma activităţii antropogene. Acest ansamblu de acţiuni constituie o prioritate naţională, ce vizează condiţiile de viaţă şi sănătate ale populaţiei, realizarea intereselor lor economice. Este evident faptul că economia neorientată din punct de vedere ecologic condiţionează poluarea mediului şi înrăutăţirea sănătăţii populaţiei. Din aceste considerente devine inevitabilă instituirea unui management ecologic adecvat, inclusiv promovarea controlului de stat, ceea ce ar evita degradarea factorilor de mediu, ar ţine sub control acţiunile agenţilor economici pentru a nu ieşi din limitele prevederilor legislaţiei şi normativelor ecologice.

Măsuri de protecţie a mediului în Republica Moldova s-au întreprins întotdeauna. Astfel, la 15 martie 1904, a fost constituită Societatea Savanţilor Naturalist! din Basarabia. La 7 iulie 1930 Consiliul de Miniştri al României a luat sub protecţia statului 10 sectoare ca rezervaţii naturale, inclusiv la Căpriana, Hîrbovăţ, Pîrjolteni, Delacău, Cucuruzenii ş.a.

In 1957, în cadrul Filialei Moldoveneşti a Academiei de Ştiinţe a U.R.S.S., a fost

organizată Comisia pentru protecţia naturii. In anul 1961 a fost fondat Comitetul de Stat pentru gospodăria apelor şi protecţia resurselor acvatice. La 15 august 1968 a fost constituit Comitetul pentru protecţia naturii al Sovietului Miniştrilor al R.S.S.M. succesorul actualului Minister al Ecologiei Construcţiilor $i Dezvoltării Teritoriului.Inspectoratul Ecologic de Stat şi Agenţiile Teritoriale Ecologice au fost create în cadrul Departamentului de Stat pentru Protecţia Mediului şi Resurselor Naturale prin Hotărîrea Guvernului nr.310-XII din 16 octombrie 1990, în scopul executări controlului de stat asupra protecţiei şi folosirii raţionale a resurselor naturale, precum şi al respectă prevederilor legislaţiei ecologice în vigoare, realizării măsurilor de ameliorare a situaţiei ecologice pe teritoriul republicii.

La 27 august 1991 Republica Moldova şi-a declarat independenţa. De rînd cu alte probleme, a pus accentul pe evaluarea stării mediului, atragerii asistenţei tehnice,

investiţiilor pentru realizarea acţiunilor de proiecţie a mediului. Poziţiile principale au fost consfinţite în Constituţia Republicii Moldova, care stipulează baza politico-juridică a utilizării resurselor naturale, a securităţii ecologice şi protecţiei naturii. In anul 1993 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea privind protecţia mediului înconjurător, care stipulează că protecţia mediului este o prioritate naţională, ce vizează în mod direct condiţiile de viaţă şi sănătatea populaţiei, realizarea intereselor economice şi social-umane, precum şi capacităţile de dezvoltare durabilă a societăţii pe viitor.

Elaborarea Planului Local de Acţiuni pentru Mediu (PLAM) pentru comune aparte este parte integrantă a "Agendei XXI" din Republica Moldova, publicate în anul 2000 şi corespunde cerinţelor de bază ale Programului Naţional Strategic de Acţiuni în domeniul Protecţiei Mediului înconjurător (1995) şi Planului Naţional de Acţiuni (PNA) în domeniul Mediului (1995), în care au fost stabilite domeniile prioritare şi definite scopurile politicii de mediu a ţării pe termen scurt, mediu şi de lungă durată. Succesul implementării PNA depinde în mare măsură de capacitatea de a transforma principiile politice generale în acţiuni concrete la nivel local.

Ideea necesităţii PLAM-ului se bazează pe situaţiile econciinică şi socială curente şi se înscrie perfect în sarcinile expuse în documentele de bază ale Republicii Moldova, şi anume: Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 2044-111 din 15 octombrie 2004, privind declararea anului 2005 - Anul Colectivităţilor Locale din Republica Moldova (Anexa 1), Iniţiativa Preşedintelui ţării şi Porunca Guvernului nr. 1311 -1273 din 01.12.2004 privind elaborarea Programului Naţional "Satul Moldovenesc", Dispoziţia Inspectoratului Ecologic de Stat nr. 137 din 09.12.2004 cu privire la elaborarea programelor de dezvoltare social-economică a localităţilor şi raioanelor pentru anii 2005 - 2015 (Anexa 2) şi altele.

Planificarea locală de mediu nu este o noţiune nouă pentru autorităţile locale şi cele de mediu. Diferite elemente ale ei au fost folosite mai înainte şi sunt utilizate şi în prezent, încurajarea participării tuturor părţilor interesate, inclusiv a publicului, înprocesul de planificare este o contribuţie nouă şi valoroasă la metodologia folosită pentru asemenea activităţi.

PLAM-ul, după aprobarea sa de către Consiliul comunei, va deveni o lege la nivel local şi va trebui respectat de agenţii economici, instituţiile administrative şi autorităţile locale.

Elaborarea acestuia pentru comuna Bulboaca (r-nul Anenii Noi) este o încercare de a propune un instrument pentru identificarea problemelor prioritare de mediu şi dezvoltarea unui program de acţiuni concrete privind îmbunătăţirea calităţii mediului la nivel local, punându-se accentul, în primul rând, pe activităţile care pot fi realizate cu aportul unor resurse financiare externe limitate. Necesităţile locale au fost formulate de comun acord cu părţile interesate la diferite niveluri şi implicării în luarea deciziilor a autorităţilor locale, agenţilor economici şi a publicului general, iar acţiunile sunt prioritare şi confruntate cu posibilităţile actuale de implementare / finanţare, reliefând mai întâi sursele financiare locale.

CUM A FOST ELABORAT PLAM-ul

Principala idee, de la care s-a pornit şi care a dominat pe parcursul procesului de elaborare a PLAM-ului, este că problemele importante pentru comunitatea locală şi soluţiile pentru rezolvarea lor, pot fi identificate şi descrise cel mai bine pe baza cunoştinţelor existente la nivel local.

Procesul de elaborare a planului are mai multe etape, prezentate în schema ce urmează (fig.l).

Acest plan a fost realizat cu participarea autorităţilor locale, a Secţiei ecologice din Anenii Noi, a Centrului de Medicină Preventivă din Anenii Noi, a reprezentanţilor sectoarelor agricol, industrial şi comunal. Unul dintre instrumentele consultărilor a fost organizarea întâlnirilor cu reprezentanţii localităţilor şi în special cu reprezentanţii comunei Bulboaca:

Seminarul cu tematica: "Managementul ecologic local, problemele şi căile de rezolvare", care a avut loc în incinta Institutului Naţional de Ecologie, octombrie, 2003;

Preview document

Cercetarea Resurselor Naturale din Moldova - Pagina 1
Cercetarea Resurselor Naturale din Moldova - Pagina 2
Cercetarea Resurselor Naturale din Moldova - Pagina 3
Cercetarea Resurselor Naturale din Moldova - Pagina 4
Cercetarea Resurselor Naturale din Moldova - Pagina 5
Cercetarea Resurselor Naturale din Moldova - Pagina 6
Cercetarea Resurselor Naturale din Moldova - Pagina 7
Cercetarea Resurselor Naturale din Moldova - Pagina 8
Cercetarea Resurselor Naturale din Moldova - Pagina 9
Cercetarea Resurselor Naturale din Moldova - Pagina 10
Cercetarea Resurselor Naturale din Moldova - Pagina 11
Cercetarea Resurselor Naturale din Moldova - Pagina 12
Cercetarea Resurselor Naturale din Moldova - Pagina 13
Cercetarea Resurselor Naturale din Moldova - Pagina 14
Cercetarea Resurselor Naturale din Moldova - Pagina 15
Cercetarea Resurselor Naturale din Moldova - Pagina 16
Cercetarea Resurselor Naturale din Moldova - Pagina 17
Cercetarea Resurselor Naturale din Moldova - Pagina 18
Cercetarea Resurselor Naturale din Moldova - Pagina 19
Cercetarea Resurselor Naturale din Moldova - Pagina 20
Cercetarea Resurselor Naturale din Moldova - Pagina 21
Cercetarea Resurselor Naturale din Moldova - Pagina 22
Cercetarea Resurselor Naturale din Moldova - Pagina 23
Cercetarea Resurselor Naturale din Moldova - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Cercetarea Resurselor Naturale din Moldova.doc

Alții au mai descărcat și

Spațiul rural și dezvoltare rurală durabilă

Capitolul 1 SPAŢIUL RURAL ŞI DEZVOLTAREA RURALĂ DURABILĂ 1.1. Spaţiul rural: concept, noţiune, definiţie Termenul de spaţiu rural a fost şi este...

Formarea și alcătuirea profilului de sol

Profilul de sol constituie roca mai mult sau mai putin masiva initiala, care in timp, sub actiunea factorilor pedogenetici, a fost diferentiata...

Pedologie

OBIECTUL ŞI ROLUL PEDOLOGIEI ÎN DEZVOLTAREA AGRICULTURII 1.1. OBIECTUL PEDOLOGIEI Pedologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul solului (din...

Bonitarea Terenului

Calitatea terenurilor. Definire. Concepţii 1.Să ne definim termenii ! _________ Teritoriu Groza, 2005 - Porţiune de spaţiu ocupată de o...

Geologie

Geologia ( geo-pământ; logos – vorbire) este ştiinţa care studiază învelişul de piatră al pământului, în special scoarţa solidă a acestuia....

Griul de toamnă în asolamentul Moldovei

INTRODUCERE Sigur, toate plantele pe care le cultivă omul sunt importante pentru existenţa lui. Dar nici una dintre ele nu dă un produs de...

Managementul Mediului

Factorii de mediu Mediul înconjurător este constituit din totalitatea factorilor naturali şi a celor creaţi prin activitatea umană, care în...

Te-ar putea interesa și

Modalități de dezvoltare și promovare a turismului rural în nordul și sudul Republicii Moldova

INTRODUCERE Cu toate că Republica Moldova are o suprafață, mică ea dispune de un, potenţial turistic, măreț și–diversitate de rezervaţii...

Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine

INTRODUCERE Actualitatea cercetării. Constituirea unui stat de drept cu o economie prosperă de piaţăşi social orientată este de neconceput fără...

Resursele biologice în Republica Moldova

INTRODUCERE Prezenta teză de licenţă constituie o evaluare din punct de vedere fîzico-geografic a resurselor biologice din Republica Moldova. Am...

Cercetări privind managementul resurselor agroturistice din Republica Moldova

INTRODUCERE Deşi nu are nici mare, nici deltă, nici munţi înalţi, Sora mai mică a României, Republica Moldova este un tărâm binecuvântat de...

Evaluarea Potențialului de Dezvoltare a Ecoturismului

Patrimoniul natural al Republicii Moldova ca potenţial de dezvoltare a ecoturismului Republica Moldova, o ţară mică din sud-estul Europei, cu o...

Contractul de schimb

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Teza de an cu tema Contractul de schimb, reprezintă o analiză teoretico-normativă şi practică privind...

Teoriile relațiilor economice internaționale

INTRODUCERE Actualitatea temei. În condiţiile moderne, lumea fiind împărţită în ţări dezvoltate şi slab dezvoltate, unul din cei mai valoroşi...

Rolul Turiștilor Străini în Dezvoltarea Turismului Rural

CAPITOLUL I. CARACTERISTICA ŞI ANALIZA FLUXURILOR TURISTICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA I.1. Analiza factorilor ce influenţează decizia de a vizita...

Ai nevoie de altceva?