Asigurări și protecție socială

Curs
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 19826
Mărime: 78.53KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat şi se exercită, în condiţiile prezentei legi, prin sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, denumit în continuare sistemul public.

Sistemul public se organizează şi funcţionează având ca principii de bază:

a) principiul unicităţii, potrivit căruia statul organizează şi garantează sistemul public bazat pe aceleaşi norme de drept;

b) principiul egalităţii, care asigură tuturor participanţilor la sistemul public, contribuabili şi beneficiari, un tratament nediscriminatoriu în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege;

c) principiul solidarităţii sociale, conform căruia participanţii la sistemul public îşi asumă reciproc obligaţii şi beneficiază de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor sociale prevăzute de lege;

d) principiul obligativităţii, potrivit căruia persoanele fizice şi juridice au, conform legii, obligaţia de a participa la sistemul public, drepturile de asigurări sociale exercitându-se corelativ cu îndeplinirea obligaţiilor;

e) principiul contributivităţii, conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi juridice, participante la sistemul public, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se pe temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite;

f) principiul repartiţiei, pe baza căruia fondurile realizate se redistribuie pentru plata obligaţiilor ce revin sistemului public, conform legii;

g) principiul autonomiei, bazat pe administrarea de sine stătătoare a sistemului public, conform legii.

Conform prevederilor legale, in anul 2000 a fost infiintata Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, prescurtat CNPAS.

În subordinea CNPAS se înfiinţează case judeţene de pensii(CJP) în fiecare municipiu-reşedinţă de judeţ, precum şi Casa de pensii a municipiului Bucureşti, denumite generic case teritoriale de pensii(CTP).

CNPAS poate înfiinţa case locale de pensii, în funcţie de numărul, complexitatea şi structura asiguraţilor, care funcţionează sub conducerea şi controlul casei judeţene de pensii(CTP) şi, respectiv, Casei de pensii a municipiului Bucureşti.

În sistemul public sunt asigurate, în condiţiile prezentei legi, persoanele fizice, denumite în continuare asiguraţi.

Asiguraţii pot fi cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau reşedinţa în România.

(Apatrizii sunt persoanele fara cetatenie, adica persoanele care au renuntat la cetatenia statului de origine si inca nu au dobandit cetatenia statului unde s-au stabilit)

Asiguraţii au obligaţia să plătească contribuţii de asigurări sociale şi au dreptul să beneficieze de prestaţii de asigurări sociale, conform prevederilor legale.

În sistemul public sunt asigurate obligatoriu, (prin efectul legii) urmatoarele categorii de persoane:

I. persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă şi funcţionarii publici;

II. persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevăzute la pct. I;

III. persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare, ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii, denumite în continuare şomeri;

IV. persoanele care se afla în una dintre situaţiile următoare:

a) asociat unic, asociaţi, comanditari sau acţionari;

b) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare sau de management;

c) membri ai asociaţiei familiale;

d) persoane autorizate să desfăşoare activităţi independente;

e) persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;

f) alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale.

V. Persoanele care realizeaza prin cumul venituri brute pe an calendaristic echivalente cu cel putin 3 salarii medii brute si care se regasesc in 2 sau mai multe situatii prevazute la punctul IV.

Se pot asigura facultativ in sistemul public, pe baza de contract de asigurare sociala si persoanele care nu se regasesc in situatiile mentionate anterior la punctele I-IV si cele care nu se afla in plata unor prestatii de asigurari sociale, persoanele care nu sunt asigurate in alte sisteme de asigurari sociale neintegrate in sistemul public.

Salariul mediu brut este cel utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat(BASS) şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Veniturile asigurate pe baza carora s-a platit CAS si cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale de care au beneficiat persoanele asigurate obligatoriu si facultativ se iau in calcul la stabilirea drepturilor de asigurari sociale conform prevederilor legale.

Persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii mentionati la pct. I şi II, denumite în continuare angajatori, precum şi instituţiile care efectuează plata drepturilor de şomaj pentru şomerii prevăzuţi la pct. III sunt obligate să depună în fiecare lună, la termenul stabilit de CNPAS, declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat(BASS). Declaraţia se depune la casa teritorială de pensii, în raza căreia se află sediul angajatorului.

Declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat constituie titlu de creanţă şi devine titlu executoriu la data la care creanţa bugetară este scadentă conform legii.

Persoanele mentionate la pct. IV şi V care au cel puţin vârsta de 18 ani sunt obligate să depuna declaratia de asigurare la Casa Teritoriala de Pensii (CTP) in raza careia se afla domiciliul asiguratului in termen de 30 de zile de la incadrarea in situatiile mentionate.

Se exceptează de la obligativitatea depunerii declaraţiei de asigurare persoanele prevăzute la pct. IV şi V, dacă beneficiază de una dintre categoriile de pensii prevăzute de lege sau dacă se regăsesc în situaţiile prevăzute la pct. I, II şi III.

În sistemul public prestaţiile de asigurări sociale reprezintă venituri de înlocuire pentru pierderea totală sau parţială a veniturilor profesionale, ca urmare a bătrâneţii, invalidităţii, accidentelor, bolii, maternitatii sau decesului denumite generic riscuri asigurate..

Prestaţiile de asigurări sociale se acordă sub formă de pensii, ajutoare şi alte tipuri de prestaţii prevăzute de lege corelative cu obligatiile privind plata CAS.

În sistemul public asiguraţii nu pot beneficia concomitent de două sau mai multe prestaţii de asigurări sociale pentru acelaşi risc asigurat, cu excepţia celor pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă.

Constituie stagiu de cotizare perioadele în care persoanele au plătit contribuţii de asigurări sociale(CAS) în sistemul public din România, precum şi în alte ţări, în condiţiile stabilite prin acordurile sau convenţiile internaţionale la care România este parte.

Drepturile de asigurări sociale cuvenite în sistemul public din România se pot transfera în ţările în care asiguraţii îşi stabilesc domiciliul sau reşedinţa, în condiţiile reglementate prin acorduri şi convenţii internaţionale la care România este parte.

Prestaţiile de asigurări sociale pot fi transferate în alte ţări, în moneda ţărilor respective sau într-o altă monedă asupra căreia s-a convenit.

Evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale în sistemul public se realizează pe baza codului personal de asigurări sociale, care este codul numeric personal(CNP).

Verificările în evidenţa populaţiei pentru datele de identificare a unor persoane, precum şi furnizările de date din evidenţa populaţiei către CNPAS şi casele teritoriale de pensii(CTP) sunt exceptate de la plată.

În România se pot organiza şi pot funcţiona societăţi private de asigurări sociale, reglementate prin lege specială.

Preview document

Asigurări și protecție socială - Pagina 1
Asigurări și protecție socială - Pagina 2
Asigurări și protecție socială - Pagina 3
Asigurări și protecție socială - Pagina 4
Asigurări și protecție socială - Pagina 5
Asigurări și protecție socială - Pagina 6
Asigurări și protecție socială - Pagina 7
Asigurări și protecție socială - Pagina 8
Asigurări și protecție socială - Pagina 9
Asigurări și protecție socială - Pagina 10
Asigurări și protecție socială - Pagina 11
Asigurări și protecție socială - Pagina 12
Asigurări și protecție socială - Pagina 13
Asigurări și protecție socială - Pagina 14
Asigurări și protecție socială - Pagina 15
Asigurări și protecție socială - Pagina 16
Asigurări și protecție socială - Pagina 17
Asigurări și protecție socială - Pagina 18
Asigurări și protecție socială - Pagina 19
Asigurări și protecție socială - Pagina 20
Asigurări și protecție socială - Pagina 21
Asigurări și protecție socială - Pagina 22
Asigurări și protecție socială - Pagina 23
Asigurări și protecție socială - Pagina 24
Asigurări și protecție socială - Pagina 25
Asigurări și protecție socială - Pagina 26
Asigurări și protecție socială - Pagina 27
Asigurări și protecție socială - Pagina 28
Asigurări și protecție socială - Pagina 29
Asigurări și protecție socială - Pagina 30
Asigurări și protecție socială - Pagina 31
Asigurări și protecție socială - Pagina 32
Asigurări și protecție socială - Pagina 33
Asigurări și protecție socială - Pagina 34
Asigurări și protecție socială - Pagina 35
Asigurări și protecție socială - Pagina 36
Asigurări și protecție socială - Pagina 37

Conținut arhivă zip

  • Asigurari si Protectie Sociala.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul de asigurări sociale în Germania

Introducere – sistemul public de pensii german Sistemul de pensii german este apreciat ca fiind unul dintre cele mai performante sisteme de...

Analiză comparatorie între asigurările tip RCA oferite de companiile ARDAF și OTP Garancia Asigurări

I.1 Descrierea asigurarii de tip RCA Asigurarea de raspundere civila auto - cunoscuta sub numele de RCA, reprezinta in momentul de fata una din...

ING Groupe

Grupul ING este unul dintre cele mai mari gupuri financiare din lume oferind o gama larga de servicii financiare integrate clientilor individuali...

Asigurări

CAP I Def: Asigurarea este un mijloc de a acoperi o parte a riscurilor cu care se confruntă persoanele sau firmele în activitatea lor de zi cu zi...

Asigurări și protecție socială

1.1. Necesitatea, continutul economiei al asigurãrilor sociale Necesitatea ocrotirii cetãtenilor a apãrut o datã cu dezvoltarea factorilor de...

Asigurări și protecție socială

Capitolul I SISTEMUL PUBLIC NAŢIONAL DE ASIGURĂRI SOCIALE Conţinutul economic al asigurărilor sociale Asigurările sociale constituie acea parte...

Sisteme și instituții de asigurări sociale

TEMA 1 DOBANDIREA CALITATII DE ASIGURAT Asiguratii sunt persoane fizice care contribuie la constituirea fondului de finantare a sistem public de...

Sistemul Public Național al Asigurărilor Sociale

1. Necesitatea şi conţinutul economic al asigurărilor sociale Sub aspect financiar, asigurările sociale participă la repartiţia unei părţi din...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială

INTRODUCERE Contabilitatea este ştiinţa care observă şi cuantifică în limbaj cifric existentul şi mişcările produse în structura patrimoniului,...

Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale

INTRODUCERE Tranziţia spre economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu...

Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială

CAPITOLUL 1 FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ ORGANIZAREA CONTABILITAŢII SALARIILOR ŞI STABILIREA ACESTORA 1.1. Prezentarea generală a S.C. MOLDO MEX...

Contabilitatea remunerării personalului și analiza utilizării forței de muncă

INTRODUCERE Potrivit Legii Contabilitatii 82/1991 obligatia organizarii si conducerii contabilitatii proprii revine: regiilor autonome,...

Studiu privid organizarea contabilității decontărilor cu asigurările și protecția socială la SC Med Com Prod SA Călărași

CAPITOLUL I 1.1 Contabilitatea sintetica privind asigurarile sociale Contabilitatea decontarilor privind contributia unitatii la asigurarile...

Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială

ACAPITOLUL 1. 1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. COMELF S.A. 1.1.DATE GENERALE PRIVIND S.C. COMELF S.A. Acţionari şi asociaţi Societatea comercială...

Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP

INTRODUCERE În această lucrare cu tema "Contabilitatea datoriilor şi creanţelor privind personalul, asigurarea si protecţia socială", am...

Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială la SC Industrializarea Laptelui Dâmbovița SA

1.OBIECTIVE,PRINCIPII SI FACTORI DE ORGANIZARE A SISTEMULUI DE CONTABILITATE A INTEPRINDERII 1.1 Cunoaşterea concretă a întreprinderii(istoricul...

Ai nevoie de altceva?