Analiză economico-financiară

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 118 în total
Cuvinte : 39528
Mărime: 723.41KB (arhivat)
Publicat de: Madalina F.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Univ. Dr. Ec. Mirela Monea

Cuprins

 1. Capitolul I: Bazele teoretice și metodologice ale analizei economico-financiare
 2. 1.1.
 3. Necesitatea și conținutul analizei economico-financiare
 4. 1.2.
 5. Tipurile de analiză economică
 6. 1.3.
 7. Rolul și funcțiile analizei economico financiare
 8. 1.4.
 9. Metode folosite în analiza economico-financiară
 10. 1.5.
 11. Sursele informaționale folosite în analiza diagnostic a activității economico-financiare
 12. 1.6.
 13. Etapele și organizarea analizei diagnostic a activității economico-financiare
 14. Capitolul II: Analiza activității de producție și comercializare
 15. 2.1. Obiectivele și sursele analizei activității de producție și comercializare
 16. 2.2. Analiza indicatorilor ce caracterizează volumul producției industriale
 17. 2.3. Analiza producției exercițiului și a producției marfă fabricate
 18. 2.4. Analiza valorii adăugate
 19. 2.5. Analiza cifrei de afaceri
 20. 2.6. Analiza realizării programului de producție pe sortimente și structură
 21. 2.6.1. Analiza realizării programului de producție pe sortimente
 22. 2.6.2. Analiza structurii producției
 23. 2.7. Analiza ritmicității producției
 24. 2.8. Analiza producției
 25. Capitolul III: Analiza asigurării și folosirii resurselor umane
 26. 3.1. Analiza asigurării întreprinderilor cu forță de muncă
 27. 3.2. Analiza calificării forței de muncă
 28. 3.3. Analiza stabilității forței de muncă
 29. 3.4. Analiza utilizării timpului de lucru
 30. 3.5. Analiza productivității muncii și a căilor sale de creștere
 31. Capitolul IV: Analiza asigurării și folosirii capitalului fix
 32. 4.1. Analiza dinamicii, structurii și stării mijloacelor fixe
 33. 4.2. Analiza folosirii extensive a mijloacelor fixe
 34. 4.3. Analiza folosirii intensive a mijloacelor fixe
 35. 4.4.Analiza eficienței utilizării capitalului fix
 36. Capitolul V: Analiza utilizării și folosirii capitalului circulant
 37. 5.1. Analiza aprovizionării cu materii și materiale
 38. 5.2. Analiza folosirii materiilor și materialelor în procesul de producție
 39. Capitolul VI: Analiza cheltuielilor întreprinderii
 40. 6.1.Analiza dinamicii și structurii cheltuielilor totale ale întreprinderii
 41. 6.2. Analiza cheltuielilor totale le 1000 lei venituri totale
 42. 6.3. Analiza cheltuielilor de exploatare
 43. 6.4. Analiza cheltuielilor întreprinderilor în corelație cu volumul fizic al producției
 44. 6.4.1. Analiza eficienței cheltuielilor variabile
 45. 6.4.2. Analiza eficienței cheltuielilor fixe
 46. 6.5. Analiza cheltuielilor materiale
 47. 6.5.1. Analiza cheltuielilor materiale totale
 48. 6.5.2. Analiza cheltuielilor cu materialele
 49. 6.5.3. Analiza cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe
 50. 6.6. Analiza cheltuielilor salariale
 51. 6.7. Analiza costurilor pe produse
 52. Capitolul VII: Analiza rentabilității întreprinderii
 53. 7.1. Analiza dinamică și structurală a profitului
 54. 7.2. Analiza factorială a profitului
 55. 7.3. Analiza ratei rentabilității
 56. 7.4. Analiza rentabilității pe produse
 57. Capitolul VIII: Analiza situației financiar patrimoniale a întreprinderii
 58. 8.1. Obiectivele și metodele analizei situației financiar patrimoniale a întreprinderii
 59. 8.2. Analiza mijloacelor economice din activul bilanțului
 60. 8.2.1. Analiza activelor imobilizate
 61. 8.2.2. Analiza activelor circulante
 62. 8.3. Analiza integrității patrimoniale și a patrimoniului net al întreprinderii
 63. 8.4. Analiza surselor financiare de acoperire a mijloacelor economice
 64. 8.4.1. Analiza dinamicii și structurii capitalurilor întreprinderii
 65. 8.4.2. Analiza fondului de rulment
 66. 8.5. Analiza echilibrului financiar
 67. Bibliografie

Extras din curs

CAPITOLUL I

BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE

ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE

1.1. Necesitatea și conținutul analizei economico-financiare

Analiza este o metodă generală de studiere a fenomenelor și proceselor din natură și societate.

Noțiunea de analiză provine de la cuvântul grecesc „analysis” și presupune descompunerea unui obiect sau fenomen în părțile sale componente, în elementele lui simple în vederea cercetării lui amănunțite.

Cunoașterea științifică a fenomenelor din natură și societate face necesară folosirea analizei în toate domeniile de activitate și în toate ramurile științei. Cu ajutorul analizei se adâncește procesul cunoștințelor de la singular la general, de la concret la abstract, de la aparență la esență ceea ce permite descoperirea legăturilor de cauzalitate a factorilor de influență precum și a legităților de formare și desfășurare a fenomenelor cercetate. În procesul cunoașterii, analiza trebuie însoțită de sinteză.

Noțiunea de sinteză provine tot de la un cuvânt grecesc, „sinthesis”, care presupune unirea părților sau elementelor componente ale unui fenomen într-un tot unitar pentru a cunoaște diversele lui forme și manifestări existente în realitate.

Analiza este o etapă premergătoare sintezei față de care se află într-un raport dialectic și se condiționează reciproc.

Analiza economică se ocupă cu cercetarea și studierea fenomenelor sau proceselor economice. Analiza fenomenelor din punct de vedere economic necesită descompunerea lor în elemente componente, studierea relațiilor structurale și cauzale a factorilor de influență în scopul cunoașterii evoluției și tendințelor acestor fenomene, a descoperirii esenței și legităților care generează apariția și desfășurarea lor.

Analiza economică permite cunoașterea științifică a evoluției fenomenelor economice la nivel micro și macroeconomic fapt ce permite adoptarea unor decizii corespunzătoare de către fiecare agent economic. În acest scop este necesară studierea fenomenului economic în timp și spațiu atât sub aspect cantitativ cât și sub aspect calitativ.

Totodată, prin îmbinarea analizei cu sinteza se pot face generalizări privind aspectele pozitive și negative din evoluția fenomenelor economice și se pot elabora decizii pentru reglarea și optimizarea activității economice în viitor.

Analiza unei activități din punct de vedere economic presupune în general studierea acelei activități prin prisma raportului dintre cheltuielile efectuate sau eforturile depuse și a rezultatelor sau efectelor utile obținute.

Indiferent de obiectul și sfera de cuprindere, conținutul procesului de analiză economică și îmbinarea acesteia cu sinteza prezintă următoarele trăsături caracteristice:

- analiza pornește de la constatarea anumitor fapte, fenomene, rezultate exprimate cu ajutorul unor indicatori cantitativi și calitativi precum și a modificărilor în timp și spațiu;

- determinarea elementelor componente, a factorilor de influență și a cauzelor care acționează asupra fenomenelor studiate;

- stabilirea legăturilor cauzale dintre fiecare factor de influență și fenomenul analizat precum și între factorii care acționează;

- măsurarea influenței fiecărui factor asupra fenomenului analizat și stabilirea factorilor cu acțiune pozitivă sau negativă precum și rezervele interne nefolositoare;

- sintetizarea rezultatelor analizei și formularea concluziilor finale asupra fenomenelor cercetate;

- elaborarea măsurilor și fundamentarea deciziilor privind folosirea optimă a resurselor și sporirea eficienței economice a activității în viitor.

Deci analiza economică reprezintă un mijloc de cercetare și cunoaștere științifică a fenomenelor și proceselor economice, de reglare și optimizare a activității economice atât la nivel microeconomic cât și la nivel macroeconomic.

O particularitate a analizei economice constă în complexitatea ei determinat de caracterul complex și dinamic al fenomenului economic și a relațiilor cauză-efect în acest domeniu de activitate.

1.2. Tipuri de analiză economică

Analiza economică poate fi de mai multe tipuri în funcție de anumite criterii și modalități folosite în studierea fenomenelor economice:

1) În raport de momentul în care se efectuează analiza și momentul desfășurării fenomenelor:

- analiză retrospectivă sau post factum;

- analiză prospectivă sau previzională.

Analiza retrospectivă se ocupă cu studiul fenomenelor și proceselor economice care deja au avut loc într-o perioadă de timp mai apropiata sau mai îndepărtată. În funcție de orizontul de timp analiza se divide în: analiză curentă (operativă) ce poate fi: zilnică, săptămânală, decadală, lunară, trimestrială, anuală; analiză diagnostic ce studiază evoluția în dinamică pe o perioadă de timp (3-5 până la 10 ani). Scopul analizei retrospective este de a studia rezultatele obținute într-o anumită perioadă de timp în comparație cu obiectivele stabilite în vederea stabilirii factorilor și cauzelor care provoacă diferite abateri în desfășurarea fenomenelor și proceselor economice și să propună măsuri pentru reglarea și optimizarea activității economice în viitor. Acest tip de analiză se caracterizează prin faptul că se bazează pe date și informații certe despre fenomenele economice.

Analiza prospectivă se ocupă cu cercetarea fenomenelor și proceselor care vor avea loc într-o perioadă viitoare. Analiza prospectivă joacă un rol important în programul de activitate a deciziilor cu caracterul static și strategic sau alegerea variantelor optime de acțiune. Specificul acestei analize se bazează în principal pe informații incerte sau aleatorii despre evoluția viitoare a fenomenelor.

Bibliografie

1.

Gheorghiu A.

- Analiza activității economice a întreprinderilor, E.D.P., București, 1982

2.

Ișfănescu A.

- Analiză economico - financiară, Ed. Economică, București, 1996

3.

Mărgulescu D.

- Analiza economico - financiară a întreprinderii, Ed. Tribuna Economică, București, 1994

4.

Mărgulescu D

- Diagnostic economico - financiar, Ed. Romcart, București, 1993

5

Mihai I.

- Analiza economico - financiară a întreprinderii, Ed. Mirton, Timișoara, 2000

6

Mihai I.

- Analiza situației financiare a agenților economici, Ed. Mirton, Timișoara, 1997

7

Niculescu M.

- Diagnostic global strategic, Ed. Economică, București, 1998

8

Radu F.

- Analiza economico - financiară a întreprinderii, Ed. Universitaria, Craiova, 1997

9

Stancu I.

- Finanțe, Ed. Economică, București, 1996

Preview document

Analiză economico-financiară - Pagina 1
Analiză economico-financiară - Pagina 2
Analiză economico-financiară - Pagina 3
Analiză economico-financiară - Pagina 4
Analiză economico-financiară - Pagina 5
Analiză economico-financiară - Pagina 6
Analiză economico-financiară - Pagina 7
Analiză economico-financiară - Pagina 8
Analiză economico-financiară - Pagina 9
Analiză economico-financiară - Pagina 10
Analiză economico-financiară - Pagina 11
Analiză economico-financiară - Pagina 12
Analiză economico-financiară - Pagina 13
Analiză economico-financiară - Pagina 14
Analiză economico-financiară - Pagina 15
Analiză economico-financiară - Pagina 16
Analiză economico-financiară - Pagina 17
Analiză economico-financiară - Pagina 18
Analiză economico-financiară - Pagina 19
Analiză economico-financiară - Pagina 20
Analiză economico-financiară - Pagina 21
Analiză economico-financiară - Pagina 22
Analiză economico-financiară - Pagina 23
Analiză economico-financiară - Pagina 24
Analiză economico-financiară - Pagina 25
Analiză economico-financiară - Pagina 26
Analiză economico-financiară - Pagina 27
Analiză economico-financiară - Pagina 28
Analiză economico-financiară - Pagina 29
Analiză economico-financiară - Pagina 30
Analiză economico-financiară - Pagina 31
Analiză economico-financiară - Pagina 32
Analiză economico-financiară - Pagina 33
Analiză economico-financiară - Pagina 34
Analiză economico-financiară - Pagina 35
Analiză economico-financiară - Pagina 36
Analiză economico-financiară - Pagina 37
Analiză economico-financiară - Pagina 38
Analiză economico-financiară - Pagina 39
Analiză economico-financiară - Pagina 40
Analiză economico-financiară - Pagina 41
Analiză economico-financiară - Pagina 42
Analiză economico-financiară - Pagina 43
Analiză economico-financiară - Pagina 44
Analiză economico-financiară - Pagina 45
Analiză economico-financiară - Pagina 46
Analiză economico-financiară - Pagina 47
Analiză economico-financiară - Pagina 48
Analiză economico-financiară - Pagina 49
Analiză economico-financiară - Pagina 50
Analiză economico-financiară - Pagina 51
Analiză economico-financiară - Pagina 52
Analiză economico-financiară - Pagina 53
Analiză economico-financiară - Pagina 54
Analiză economico-financiară - Pagina 55
Analiză economico-financiară - Pagina 56
Analiză economico-financiară - Pagina 57
Analiză economico-financiară - Pagina 58
Analiză economico-financiară - Pagina 59
Analiză economico-financiară - Pagina 60
Analiză economico-financiară - Pagina 61
Analiză economico-financiară - Pagina 62
Analiză economico-financiară - Pagina 63
Analiză economico-financiară - Pagina 64
Analiză economico-financiară - Pagina 65
Analiză economico-financiară - Pagina 66
Analiză economico-financiară - Pagina 67
Analiză economico-financiară - Pagina 68
Analiză economico-financiară - Pagina 69
Analiză economico-financiară - Pagina 70
Analiză economico-financiară - Pagina 71
Analiză economico-financiară - Pagina 72
Analiză economico-financiară - Pagina 73
Analiză economico-financiară - Pagina 74
Analiză economico-financiară - Pagina 75
Analiză economico-financiară - Pagina 76
Analiză economico-financiară - Pagina 77
Analiză economico-financiară - Pagina 78
Analiză economico-financiară - Pagina 79
Analiză economico-financiară - Pagina 80
Analiză economico-financiară - Pagina 81
Analiză economico-financiară - Pagina 82
Analiză economico-financiară - Pagina 83
Analiză economico-financiară - Pagina 84
Analiză economico-financiară - Pagina 85
Analiză economico-financiară - Pagina 86
Analiză economico-financiară - Pagina 87
Analiză economico-financiară - Pagina 88
Analiză economico-financiară - Pagina 89
Analiză economico-financiară - Pagina 90
Analiză economico-financiară - Pagina 91
Analiză economico-financiară - Pagina 92
Analiză economico-financiară - Pagina 93
Analiză economico-financiară - Pagina 94
Analiză economico-financiară - Pagina 95
Analiză economico-financiară - Pagina 96
Analiză economico-financiară - Pagina 97
Analiză economico-financiară - Pagina 98
Analiză economico-financiară - Pagina 99
Analiză economico-financiară - Pagina 100
Analiză economico-financiară - Pagina 101
Analiză economico-financiară - Pagina 102
Analiză economico-financiară - Pagina 103
Analiză economico-financiară - Pagina 104
Analiză economico-financiară - Pagina 105
Analiză economico-financiară - Pagina 106
Analiză economico-financiară - Pagina 107
Analiză economico-financiară - Pagina 108
Analiză economico-financiară - Pagina 109
Analiză economico-financiară - Pagina 110
Analiză economico-financiară - Pagina 111
Analiză economico-financiară - Pagina 112
Analiză economico-financiară - Pagina 113
Analiză economico-financiară - Pagina 114
Analiză economico-financiară - Pagina 115
Analiză economico-financiară - Pagina 116
Analiză economico-financiară - Pagina 117
Analiză economico-financiară - Pagina 118

Conținut arhivă zip

 • Analiza economico-financiara.pdf

Alții au mai descărcat și

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Tranzacții bursiere derulate la Bursa de Valori București

Prin tranzacții bursiere înțelegem: - contractele de vânzare-cumpărare de titluri și alte active financiare, care se încheie pe piața secundară de...

Burse și Tranzacții Bursiere

Concepte privind piaţa de capital - Conceptul continental-european - Conceptul anglo-saxonConceptul continental-europeanPiaţa de capital - Piaţa...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Laborator Financiar-Bancar

Capitolul 1 CADRUL ORGANIZATORIC AL SISTEMULUI FINANCIAR ŞI CONTABIL AL ÎNTREPRINDERII 1.1. Prezentarea firmei a) elemente de identificare:...

Plan de marketing al SC Comod SRL

1. EXPUNERE INTRODUCTIVĂ Firma S.C. Comod S.R.L. a fost înființată în anul 2010 conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și are ca...

Te-ar putea interesa și

Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL

INTRODUCERE Într-o perioadă în care se vehiculează tot mai mult termenul de criză financiară, analiza impactului acesteia și consecințele...

Analiză economico financiară la SC Global Construct SRL Șelimbăr

INTRODUCERE Analiza economico-financiara este o necesitate stringenta, iar prin metodele si tehnicile utilizate duce la stabilirea unui diagnostic...

Analiză economico-financiară

Capitolul I: Fundamentele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare 1.1. Fundamente teoretice 1.1.1. Tipuri de analiză...

Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii

Introducere Prin această lucrare mi-am propus să pun în evidenţă importanţa noilor tehnologii informaţionale în efectruare de analize...

Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii

Cap 1. Analiza economico-financiară. 1.1. Necesitatea analizei economico-financiare. Prefacerile care au loc afectează toate sectoarele de...

Analiză Economico-Financiară

CAPITOLUL I . CONCEPTUL ŞI IMPORTANŢA ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE 1.1 Concept. Definiţie Analiza este acea operaţiune logică de descompunere...

Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară

INTRODUCERE Informaţia economică reprezintă un element indispensabil al progresului fiind prezent în toate domeniile de activitate. Informaţia...

Analiza economico-financiară a SC Lormar SA

Capitolul 1. Introducere în analiza economico – financiară 1.1. Conținutul aplicativ și metodologic al analizei activității economico – financiare...

Ai nevoie de altceva?