Audit Financiar Extern

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 116 în total
Cuvinte : 56247
Mărime: 173.58KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cristian Teodorescu
UNIVERSITATEA PETROL GAZE PLOIESTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Cuprins

 1. CAPITOLUL I AUDITUL FINANCIAR CONTABIL DEFINIRE, ROL, OBIECTIVE, PRACTICI ŞI PROCEDURI
 2. 1.1. Auditul –Notiuni introductive
 3. 1.2. Rolul şi obiectivele auditului financiar-contabil
 4. 1.3. Obiectivele auditului financiar-contabil
 5. 1.4. Profesia de auditor financiar
 6. CAPITOLUL II ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE AUDIT FINANCIAR-CONTABIL ŞI RESPONSABILITĂŢILE ACESTUIA
 7. 2.1. Camera Auditorilor Financiari din România; organizare, atribuţii şi răspunderi
 8. 2.2. Obţinerea calităţii de auditori financiari
 9. CAPITOLUL III PLANIFICAREA AUDITULUI
 10. 3.1. Notiuni introductive
 11. 3.2. Etapele cunoaşterii activităţii entităţii
 12. 3.2.1. Elaborarea unui plan pentru obţinerea informaţiilor privind activităţile entităţii
 13. 3.2.2. Descrierea metodelor de colectare a informaţiilor
 14. 3.2.3. Descrierea activităţii entităţii şi a modului în care se vor utiliza informaţiile colectate
 15. 3.3. Cadrul general al auditului
 16. 3.3.1. Obiectivele auditului
 17. 3.3.2. Abordarea auditului
 18. 3.3.3. Resurse umane şi de timp necesare
 19. 3.3.4. Informaţii privind persoanele de contact din cadrul entităţilor auditate
 20. 3.3.5. Verificarea şi supervizarea planului de audit
 21. 3.4. Elaborarea programelor detaliate de audit
 22. 3.4.1. Definirea programului de audit
 23. 3.4.2. Conţinutul şi formatul programelor de audit
 24. 3.4.3. Sursele de informaţii pentru întocmirea programelor de audit
 25. 3.4.3.1. Evaluarea riscului şi stabilirea materialităţii
 26. 3.4.3.2. Tipul de abordare a auditului
 27. 3.4.4. Procedurile de audit
 28. 3.4.4.1. Testele de control
 29. 3.4.4.2. Procedurile de fond
 30. CAPITOLUL IV STABILIREA MATERIALITĂŢII
 31. 4.1. Conceptul de materialitate
 32. 4.2. Materialitatea prin valoare
 33. 4.3. Materialitatea prin natură
 34. 4.4. Materialitatea prin context
 35. 4.5. Relaţia dintre materialitate şi riscul de audit
 36. CAPITOLUL V RISCURI ÎN AUDIT
 37. 5.1. Notiuni introductive
 38. 5.2. Riscul de audit, definire, componenţa, modalităţi de stabilire
 39. 5.2.1. Modelul riscului de audit
 40. 5.3. Riscul inerent
 41. 5.3.1. Evaluarea riscului inerent
 42. 5.4. Riscul de control
 43. 5.4.1. Evaluarea riscului de control
 44. 5.5. Riscul de nedetectare
 45. 5.5.1. Definire
 46. CAPITOLUL VI STABILIREA OBIECTIVELOR ŞI A ARIEI DE APLICABILITATE A AUDITULUI FINANCIAR
 47. 6.1. Definirea obiectivelor auditului financiar
 48. 6.1.1. Aserţiunile managementului cu privire la situaţiile financiare
 49. CAPITOLUL VII ABORDAREA AUDITULUI
 50. 7.1. Conceptul de abordare a auditului
 51. 7.2. Tipuri de abordare a auditului
 52. 7.2.1. Abordarea bazată pe sistem (A.B.S.)
 53. 7.2.2. Sistemul de control intern
 54. 7.2.3. Caracteristicile sistemului de control intern
 55. 7.2.4. Metodologia de evaluare a sistemului de control intern
 56. 7.3. Abordarea bazată pe proceduri de fond
 57. 7.3.1. Factorii care determină adoptarea abordării
 58. 7.3.2. Testele detaliilor tranzacţiilor şi soldurilor conturilor
 59. 7.3.3. Procedurile analitice
 60. 7.3.4. Documentarea probelor de audit
 61. CAPITOLUL VIII PROCESUL DE EŞANTIONARE ÎN AUDIT
 62. 8.1. Notiuni introductive
 63. 8.2. Eşantionarea statistică şi nestatistică
 64. 8.3. Metodele de selectare a eşantioanelor
 65. 8.4. Etapele eşantionării
 66. 8.4.1. Planificarea şi proiectarea eşantioanelor
 67. 8.4.2. Determinarea dimensiunii eşantionului
 68. 8.4.3. Evaluarea rezultatelor
 69. CAPITOLUL IX PROBE ŞI TESTE DE AUDIT
 70. 9.1. Noţiuni introductive
 71. 9.1.1. Tipuri de probe de audit
 72. 9.1.2. Cerinţele probelor de audit
 73. 9.1.3. Criterii de evaluare a probelor de audit
 74. 9.2. Nivelul de încredere al probelor de audit
 75. 9.3. Tehnici de obţinere a probelor de audit
 76. 9.4. Procedurile analitice
 77. 9.5. Procedurile analitice utilizate ca proceduri de fond
 78. 9.6. Tipuri de proceduri analitice
 79. CAPITOLUL X CONCLUZIILE AUDITULUI ŞI RAPORTAREA
 80. 10.1. Notiuni introductive
 81. 10.2. Cerinţele raportului de audit
 82. 10.3. Forma şi conţinutul raportului de audit
 83. 10.4. Opinia de audit
 84. CAPITOLUL XI OBIECTIVELE AUDITULUI FINANCIAR URMĂRITE ÎN CADRUL ENTITĂŢILOR PUBLICE
 85. CAPITOLUL XII OBIECTIVELE AUDITULUI FINANCIAR URMĂRITE ÎN CADRUL SOCIETATILOR COMERCIALE
 86. B I B L I O G R A F I E

Extras din curs

CAPITOLUL I – AUDITUL FINANCIAR CONTABIL. DEFINIRE, ROL,OBIECTIVE, PRACTICI ŞI PROCEDURI

1.1. Auditul –Notiuni introductive

Auditul, respectiv examinarea de către o persoană independentă şi competentă a fidelităţii reprezentarilor contabile şi financiare, a constituit şi constituie cheia de boltă pentru probitatea şi credibilitatea tranzacţiilor economice.

Activitatea de audit reprezintă o examinare profesională a unei informaţii, în vederea exprimării unei opinii responsabile şi independente, prin raportarea la un criteriu sau standard de calitate.

Denumirea de audit îşi are originea din latinescul „audiere”, care înseamnă a asculta, a audia, iar verbul englezesc „to audit” este tradus prin a controla, a verifica, a inspecta.

De fapt, termenul „audit” de conotaţie anglo-saxonă, acoperă în esenţă aceeaşi idee ca şi termenii de revizie, verificare sau control, dar lui i se asociază adesea conceptele de calitate, de rigoare, modernism, calificare.

Organizaţiile economice şi sociale au produs întotdeauna informaţii contabil financiare. Nevoia de a verifica aceste informaţii implică un control al conturilor, o revizuire a acestora, o examinare critică efectuată de persoane de specialitate independente.

Realizarea oricărei misiuni de audit la organizaţiile economice, implică existenţa unor reguli precise, formalizate, cunoscute şi acceptate de emiţătorii şi receptorii informaţiei supuse auditului.

Aceste reguli sunt definite la nivel general naţional sau internaţional. Se ajunge la noţiunea de normă, care permite aprecierea calităţii unui audit în raport cu un sistem de referinţă.

1.2. Rolul şi obiectivele auditului financiar-contabil

Aderarea României la Uniunea Europeană a impus în mod inevitabil armonizarea reglementărilor legale ale contabilităţii cu principiile şi normele dreptului contabil practicate de statele membre ale Uniunii Europene, urmărindu-se o cât mai bună armonizare cu prevederile Directivelor Europene şi ale Standardelor Naţionale de Contabilitate şi Audit.

În acest context, dezvoltarea unui sistem contabil şi de audit financiar compatibil pe plan european şi internaţional, aplicarea corectă a acestuia în practică, dă rigoarea atât de necesară economiilor în tranziţie şi conduce la creşterea încrederii investitorilor interni şi internaţionali, dar şi a instituţiilor de credit, de asigurare-reasigurare şi a pieţei de capital în general, prin protecţia pe care informaţia contabilă construită şi auditată corespunzător o oferă.

Auditul financiar are rolul de a :

▬ verifica respectarea cadrului conceptual al contabilităţii (postulate, principii, norme şi reguli de evaluare) general acceptate, a procedurilor interne stabilite de managementul agentului economic (audit intern şi statutar).

Procedura reprezintă o înlănţuire logică de operaţiuni cu scopul de a atinge un anumit obiectiv.

▬ verificarea şi certificarea reflectării corecte în contabilitate a situaţiilor financiare, imaginea lor fidelă, clară şi completă pe întregul exerciţiu financiar. Corelarea acestor verificări cu modul de aplicare a legislaţiei contabile inclusiv a Cadrului general de armonizare a reglementărilor contabile, Cadrul general de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare elaborate de Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (I.A.S.C.)

Din Standardele de Contabilitate Internaţionale şi Naţionale, se desprinde că acest organismul internaţional I.A.S.C., are următoarele obiective principale :

▬ să elaboreze în interesul public, un set unic de standarde globale de contabilitate cu o calitate ridicată, inteligibile şi cu caracter executoriu, care să solicite în situaţiile financiare şi în alte raportări financiare, informaţii calitative transparente şi comparabile, astfel încât să ajute participanţii pe pieţele de capital ale lumii, precum şi alţi utilizatori să îşi fundamenteze deciziile economice;

▬ să promoveze şi să accepte aplicarea riguroasă a acestor standarde;

▬ să găsească soluţii calitative pentru realizarea convergenţelor standardelor naţionale de contabilitate şi a standardelor internaţionale de contabilitate.

Auditul trebuie să urmărească dacă procedurile de culegere şi prelucrare a datelor sunt bine stabilite şi dacă se aplică în permanenţă. Auditul reprezintă o revedere critică pentru evaluarea unei situaţii financiar-contabile determinate.

Reprezintă o examinare efectuată de un profesionist competent şi independent în vederea exprimării unei opinii motivate asupra :

▬ Validităţii şi corectei aplicări a procedurilor interne stabilite de managementul unităţii patrimoniale.

▬ Imaginii fidele, clare şi complete a patrimoniului, a situaţiilor financiare şi a rezultatelor obţinute de entitate.

Imaginea fidelă este asociată cu prudenţa, regularitatea şi sinceritatea care caracterizează câmpul de aplicaţii nelimitat al contabilităţii.

Regularitatea contabilităţii presupune respectarea regulilor şi procedurilor contabile şi a principiilor general acceptate prevăzute în legislaţia contabilă internă şi de Cadrul general de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare elaborate de I.A.S.C., precum şi de Standardele de Contabilitate Internaţionale şi Naţionale.

Pentru a fi utile informaţiile oferite de situaţiile financiare trebuie sa o serie de caracteristici calitative principale care determina utilitatea informatiei oferite de acestea dintre care se pot aminti : inteligibilitatea, relevanţa, credibilitatea şi comparabilitatea .

Inteligibilitatea

O calitate esenţială a informaţiilor furnizate de situaţiile financiare este aceea că ele pot fi uşor înţelese de utilizatori. În acest scop, se presupune că utilizatorii dispun de cunoştinţe suficiente privind desfăşurarea afacerilor şi a activităţilor economice, de noţiuni de contabilitate şi au dorinţa de a studia informaţiile prezentate cu atenţia cuvenită. Totuşi, informaţiile asupra unor probleme complexe, care ar trebui incluse în situaţiile financiare datorită relevanţei lor în luarea deciziilor economice, nu ar trebui

excluse doar pe motivul că ar putea fi prea dificil de înţeles pentru anumiţi utilizatori.

Relevanţa

Pentru a fi utile, informaţiile trebuie să fie relevante pentru luarea deciziilor de către utilizatori. Informaţiile sunt relevante atunci când influenţează deciziile economice ale utilizatorilor, ajutându-i pe aceştia să evalueze evenimente trecute, prezente sau viitoare, confirmând sau corectând evaluările lor anterioare.

Rolul de previziune şi cel de confirmare a informaţiilor sunt în strânsă legătură. De exemplu, informaţiile despre nivelul actual şi structura activelor au valoare pentru utilizatori atunci când aceştia încearcă să previzioneze capacitatea entităţii de a profita de oportunităţi şi de a reacţiona la situaţii nefavorabile. Aceleaşi informaţii au rolul de

a confirma previziunile anterioare, de exemplu, modul în care entitatea poate fi structurată sau rezultatul activităţilor planificate.

Preview document

Audit Financiar Extern - Pagina 1
Audit Financiar Extern - Pagina 2
Audit Financiar Extern - Pagina 3
Audit Financiar Extern - Pagina 4
Audit Financiar Extern - Pagina 5
Audit Financiar Extern - Pagina 6
Audit Financiar Extern - Pagina 7
Audit Financiar Extern - Pagina 8
Audit Financiar Extern - Pagina 9
Audit Financiar Extern - Pagina 10
Audit Financiar Extern - Pagina 11
Audit Financiar Extern - Pagina 12
Audit Financiar Extern - Pagina 13
Audit Financiar Extern - Pagina 14
Audit Financiar Extern - Pagina 15
Audit Financiar Extern - Pagina 16
Audit Financiar Extern - Pagina 17
Audit Financiar Extern - Pagina 18
Audit Financiar Extern - Pagina 19
Audit Financiar Extern - Pagina 20
Audit Financiar Extern - Pagina 21
Audit Financiar Extern - Pagina 22
Audit Financiar Extern - Pagina 23
Audit Financiar Extern - Pagina 24
Audit Financiar Extern - Pagina 25
Audit Financiar Extern - Pagina 26
Audit Financiar Extern - Pagina 27
Audit Financiar Extern - Pagina 28
Audit Financiar Extern - Pagina 29
Audit Financiar Extern - Pagina 30
Audit Financiar Extern - Pagina 31
Audit Financiar Extern - Pagina 32
Audit Financiar Extern - Pagina 33
Audit Financiar Extern - Pagina 34
Audit Financiar Extern - Pagina 35
Audit Financiar Extern - Pagina 36
Audit Financiar Extern - Pagina 37
Audit Financiar Extern - Pagina 38
Audit Financiar Extern - Pagina 39
Audit Financiar Extern - Pagina 40
Audit Financiar Extern - Pagina 41
Audit Financiar Extern - Pagina 42
Audit Financiar Extern - Pagina 43
Audit Financiar Extern - Pagina 44
Audit Financiar Extern - Pagina 45
Audit Financiar Extern - Pagina 46
Audit Financiar Extern - Pagina 47
Audit Financiar Extern - Pagina 48
Audit Financiar Extern - Pagina 49
Audit Financiar Extern - Pagina 50
Audit Financiar Extern - Pagina 51
Audit Financiar Extern - Pagina 52
Audit Financiar Extern - Pagina 53
Audit Financiar Extern - Pagina 54
Audit Financiar Extern - Pagina 55
Audit Financiar Extern - Pagina 56
Audit Financiar Extern - Pagina 57
Audit Financiar Extern - Pagina 58
Audit Financiar Extern - Pagina 59
Audit Financiar Extern - Pagina 60
Audit Financiar Extern - Pagina 61
Audit Financiar Extern - Pagina 62
Audit Financiar Extern - Pagina 63
Audit Financiar Extern - Pagina 64
Audit Financiar Extern - Pagina 65
Audit Financiar Extern - Pagina 66
Audit Financiar Extern - Pagina 67
Audit Financiar Extern - Pagina 68
Audit Financiar Extern - Pagina 69
Audit Financiar Extern - Pagina 70
Audit Financiar Extern - Pagina 71
Audit Financiar Extern - Pagina 72
Audit Financiar Extern - Pagina 73
Audit Financiar Extern - Pagina 74
Audit Financiar Extern - Pagina 75
Audit Financiar Extern - Pagina 76
Audit Financiar Extern - Pagina 77
Audit Financiar Extern - Pagina 78
Audit Financiar Extern - Pagina 79
Audit Financiar Extern - Pagina 80
Audit Financiar Extern - Pagina 81
Audit Financiar Extern - Pagina 82
Audit Financiar Extern - Pagina 83
Audit Financiar Extern - Pagina 84
Audit Financiar Extern - Pagina 85
Audit Financiar Extern - Pagina 86
Audit Financiar Extern - Pagina 87
Audit Financiar Extern - Pagina 88
Audit Financiar Extern - Pagina 89
Audit Financiar Extern - Pagina 90
Audit Financiar Extern - Pagina 91
Audit Financiar Extern - Pagina 92
Audit Financiar Extern - Pagina 93
Audit Financiar Extern - Pagina 94
Audit Financiar Extern - Pagina 95
Audit Financiar Extern - Pagina 96
Audit Financiar Extern - Pagina 97
Audit Financiar Extern - Pagina 98
Audit Financiar Extern - Pagina 99
Audit Financiar Extern - Pagina 100
Audit Financiar Extern - Pagina 101
Audit Financiar Extern - Pagina 102
Audit Financiar Extern - Pagina 103
Audit Financiar Extern - Pagina 104
Audit Financiar Extern - Pagina 105
Audit Financiar Extern - Pagina 106
Audit Financiar Extern - Pagina 107
Audit Financiar Extern - Pagina 108
Audit Financiar Extern - Pagina 109
Audit Financiar Extern - Pagina 110
Audit Financiar Extern - Pagina 111
Audit Financiar Extern - Pagina 112
Audit Financiar Extern - Pagina 113
Audit Financiar Extern - Pagina 114
Audit Financiar Extern - Pagina 115
Audit Financiar Extern - Pagina 116

Conținut arhivă zip

 • Audit Financiar Extern.doc

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Auditul Financiar Contabil

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND AUDITUL FINANCIAR-CONTABIL. DEFINIŢIE. ROL. OBIECTIVE Auditul financiar-contabil este un domeniu de vârf al...

Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit

Introducere Scopul lucrării este acela de a scoate în evidenţă principalele diferenţe între auditul intern şi auditul intren, precum şi...

Auditarea situaților financiare

1.1 Aspecte generale Exista o serie de norme elaborate de Comitetul International de Practici de Audit, asimilate de Camera Auditorilor Financiari...

Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern

CAPITOLUL 1 1.1 Riscurile de audit Orice misiune de audit implică riscuri, iar identificarea lor, încă din etapa de planificare a lucrărilor,...

Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare

1.Serviciile cu caracter de asigurare Pe măsură ce societatea noastră devine mai complexă, factorii de decizie se confruntă cu o probabilitate tot...

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Frauda și eroarea ca obiect al auditului financiar - metode și practici specifice

1. Introducere Preocupările de perfecţionare ale auditul financiar sunt utile, mai ales în România, unde aceste activităţi se consolidează, o dată...

Te-ar putea interesa și

Auditul Financiar Contabil

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND AUDITUL FINANCIAR-CONTABIL. DEFINIŢIE. ROL. OBIECTIVE Auditul financiar-contabil este un domeniu de vârf al...

Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit

Introducere Scopul lucrării este acela de a scoate în evidenţă principalele diferenţe între auditul intern şi auditul intren, precum şi...

Auditul extern al creanțelor și plăților ln avans la SC Trim-Line SRL

I. ABSTRACT External audit work program is a complex and difficult exercise, which depends on several factors, among which are considered...

Grilă de analiză a nivelului de dezvoltare al Societății Naționale de Cruce Roșie din România

I. Scurta prezentare a organizatiei I.1. Misiune Crucea Rosie Romana asista persoanele vulnerabile in situatii de dezastre si de criza. Prin...

Raportul Auditorului Financiar la Situațiile Financiare Anuale Întocmite

INTRODUCERE Preocuparile de perfectionare ale auditului financiar sunt utile,mai ales in Romania,unde aceste activitati se consolideaza, o data cu...

Profesia de Auditor Intern Comparativ cu Celelalte Profesii Contabile

I Repere istorice 1.1 Aparitia si evolutia auditului intern Termenul de audit provine din limba latină de la cuvântul audit-auditare, care are...

Auditul financiar al imobilizărilor corporale

AUDITUL FINANCIAR PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE Etapa 1. Prezentarea cadrului legislativ-normativ privindmisiunea de audit a imobilizărilor...

Controlul financiar exercitat de Curtea de Conturi

Controlul financiar exercitat de Curtea de Conturi 1.1 Scurt istoric Curtea de Conturi a fost înfiintata prin Legea din 24 ianuarie 1864,...

Ai nevoie de altceva?