Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 41343
Mărime: 817.35KB (arhivat)
Publicat de: Iurie Tătaru
Puncte necesare: 0
UNIVERSITATEA ROMANO – AMERICANÃ DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNVÃÞÃMANT CU FREGVENÞÃ REDUSÃ FACULTATEA: DREPT Suport de Curs pentru Învãþãmant cu Frecvenþã Redusã

Cuprins

 1. TEMA 1 - CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND RAPORTUL DE OBLIGAŢII. IZVOARELE OBLIGAŢIILOR ŞI CLASIFICAREA LOR.2
 2. 1. Definiţia obligaţiei.2
 3. 2. Analiza raportului juridic de obligaţie (structura).2
 4. 3. Izvoarele obligaţiilor şi clasificarea lor.3
 5. TEMA 2 - CONTRACTUL CA IZVOR DE OBLIGAŢII.4
 6. I. Caracterizarea generală a contractului.4
 7. II. Efectele contractului.113
 8. TEMA 3 - ACTELE JURIDICE UNILATERALE CA IZVOR DE OBLIGAŢII CIVILE.23
 9. Enumerare -cazuri practice.23
 10. TEMA 4 - FAPTUL ILICIT CAUZATOR DE PREJUDICII - IZVOR DE OBLIGAŢII - RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ.25
 11. 1. Importanţa reglementării obligaţiilor izvorâte din cauzarea de prejudicii.25
 12. 2. Delimitarea răspunderii civile delictuale de alte forme de răspundere patrimonială prevăzute de alte instituţii ori alte ramuri de drept.26
 13. 3. Elementele răspunderii civile delictuale.28
 14. 4. Răspunderea indirectă.28
 15. 5. Răspunderea persoanelor juridice.32
 16. 6. Efectele obligaţiilor izvorând din cauzarea de prejudicii.34
 17. TEMA 5 - ÎMBOGĂŢIREA FĂRĂ JUST TEMEI CA IZVOR DE OBLIGAŢII.37
 18. 1. Condiţiile exercitării acţiunii de “in rem verso”.37
 19. 2. Corelaţia dintre acţiunea de “in rem verso” şi alte acţiuni.38
 20. 3. Obiectul acţiunii de “in rem verso”.38
 21. TEMA 6 - GESTIUNEA DE AFACERI CA IZVOR DE OBLIGAŢII.40
 22. 1. Noţiune şi condiţii.40
 23. 2. Efectele gestiunii de afaceri.40
 24. 3. Deosebirea între gestiunea de afaceri şi mandat.41
 25. TEMA 7 - EFECTELE OBLIGAŢIILOR.42
 26. Secţiunea I-a - Executarea directă (în natură).42
 27. 1. Principiul executării în natură.42
 28. 2. Cum se face executarea obligaţiilor.44
 29. Secţiunea II-a - Executarea indirectă a obligaţiei.45
 30. 1. Condiţii pentru acordarea daunelor interese.45
 31. 2. Punerea în întârziere.46
 32. 3. Modificarea responsabilităţii contractuale legale prin convenţia părţilor .47
 33. 4. Evaluarea despăgubirilor.47
 34. Secţiunea III-a - Drepturile creditorilor asupra patrimoniului debitorului şi măsurile ce le pot lua pentru conservarea patrimoniului debitorului şi apărarea drepturilor lor.48
 35. 1. Dreptul de gaj generai al creditorilor chirografari asupra bunurilor debitorului .48
 36. 2. Executarea silită asupra bunurilor debitorului.49
 37. 3. Măsurile ce pot lua creditorii pentru conservarea patrimoniului debitorului .50
 38. 4. Acţiunea oblică (subrogatorie).50
 39. 5. Acţiunea pauliană (revocatorie).52
 40. TEMA 8 - TRANSMITEREA ŞI TRANSFORMAREA OBLIGAŢIILOR .56
 41. 1. Cesiunea de creanţă.56
 42. 2. Subrogaţia în drepturile creditorului prin plata creanţei.57
 43. 3. Novaţia.59
 44. 4. Delegaţia.60
 45. TEMA 9 - STINGEREA OBLIGAŢIILOR.62
 46. 1. Compensaţia (art. 1143 - 1153 Cod civil).62
 47. 2. Confuziunea (art. 1154 -1155 Cod civil). .64
 48. 3. Darea în plată (datio in solutum).64
 49. 4. Remiterea de datorie (art. 1138 - 1142 Cod civil).65
 50. 5. Imposibilitatea fortuită de executare.65
 51. TEMA 10 - OBLIGAŢIILE COMPLEXE.67
 52. Secţiunea I - Obligaţii afectate de modalităţi.67
 53. 1. Obligaţii cu termen.67
 54. 2. Obligaţii condiţionale.69
 55. Secţiunea II-a - Obligaţii plurale.71
 56. 1. Obligaţii alternative.71
 57. 2. Obligaţii facultative.71
 58. 3. Obligaţiile conjuncte.72
 59. 4. Obligaţiile solidare.72
 60. 5. Obligaţiile indivizibile.74
 61. TEMA 11 - GARANTAREA OBLIGAŢIILOR.76
 62. 1. Clasificarea garanţiilor.76
 63. 2. Clauza penală.76
 64. 3. Arvuna.77
 65. 4. Garanţiile propriu-zise.77
 66. BIBLIOGRAFIE.88

Extras din curs

TEMA I -- CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND RAPORTUL DE

OBLIGAŢII.. IZVOARELE OBLIGAŢIILOR ŞI CLASIFICAREA LOR

1.. OBIECTIVE -- îînsuşiirea şii îînţţellegerea noţţiiuniiii priiviind oblliigaţţiiiille

2. CONŢINUTUL TEMEI - Definiţia obligaţiei, analiza raportului juridic de

obligaţie (structura) şi izvoarele obligaţiilor şi clasificarea lor

1. Definiţia obligaţiei

Obligaţia este un raport juridic civil în virtutea căreia o persoană (sau mai

multe persoane) numită creditor are dreptul să ceară unei alte persoane (sau mai

multor persoane) numită debitor îndeplinirea unei anumite acţiuni sau abţinerea

de la o anumită acţiune.

Din definiţie rezultă că raportul juridic de obligaţie se stabileşte între persoane

determinate - creditor şi debitor; în virtutea sa creditorul are dreptul să ceară

debitorului îndeplinirea unei anumite acţiuni sau abţinerea de la o anumită acţiune.

Deci, din raportul juridic de obligaţie rezultă că unul din elementele raportului îl

constituie sarcina (datoria) debitorului, celălalt element îl constituie dreptul

(creanţa) creditorului.

2. Analiza raportului juridic de obligaţie (structura)

a) Subiectele raportului juridic sunt: creditorul şi debitorul, care pot fi persoane

fizice sau juridice.

Creditorul este persoana care în raportul de obligaţie are dreptul de a cere

executarea prestaţiei; persoana căreia îi incumbă obligaţia se numeşte debitor. În

majoritatea raporturilor juridice de obligaţii fiecărui subiect îi revine şi drepturi şi

obligaţii, de exemplu: drepturile şi obligaţiile vânzătorului şi cumpărătorului, ale

furnizorului şi beneficiarului, ale antreprenorului şi beneficiarului, etc.

b) Obiectul raportului juridic de obligaţie

Obiectul raportului juridic de obligaţie este acţiunea ori abţinerea la care este

îndrituit subiectul activ şi de care este ţinut subiectul pasiv, indiferent de

împrejurarea că raportul juridic cuprinde în conţinutul său drepturi reale ori

drepturi de creanţă.

După obiectul lor, obligaţiile pot fi împărţite în trei categorii: de a da, de a face

şi de a nu face.

Se înţelege prin obligaţiuni de a da, acelea prin care debitorul se obligă să

transfere sau să constituie în favoarea creditorului un drept de proprietate sau un

alt drept real.

Obligaţiunea de a face are drept obiect orice fapt pozitiv al debitorului, cu

excepţia transferării unui drept real. Cu alte cuvinte, a face, înseamnă a săvârşi

anumite acte, acţiuni, lucrări sau de a presta anumite servicii.

Obligaţiunea de a nu face are drept obiect să împiedice pe debitor să facă ceva,

pe care debitorul l-ar putea face dacă nu s-ar fi obligat să se abţină de a-l face.

c) Conţinutul raportului juridic de obligaţie

Conţinutul raportului juridic de obligaţie este format din drepturile subiectului

activ şi din obligaţiile subiectului pasiv. Drepturile şi obligaţiile ce se nasc între

părţile raportului juridic de obligaţie sunt interdependente. Drepturilor creditorului

le corespund obligaţiile debitorului şi invers, obligaţiilor debitorului le corespund

drepturile creditorului.

d) Sancţiunea obligaţiei

Principalul mijloc de constrângere în caz de neexecutare este acţiunea în justiţie,

urmată de executarea silită asupra bunurilor debitorului. Executarea silită constă în

constrângerea debitorului de a-şi îndeplini obligaţiile faţă de creditor, în cazul în

care n-o face de bună voie.

3. Izvoarele obligaţiilor şi clasificarea lor

Definiţie. Se numesc izvoare ale obligaţiei faptele juridice simple sau

complexe de care dreptul obiectiv leagă naşterea raporturilor de obligaţii.

Conform Codului civil român, principalele izvoare de obligaţii sunt: contractul,

cvazicontractul, delictul, cvazidelictul şi legea.

În ce priveşte deosebirea ce se face între delictul civil şi cvazidelictul civil,

precizăm că noţiunea de cvazidelict este inutilă. Într-adevăr în ambele cazuri

izvorul obligaţiei îl constituie faptul ilicit culpabil prin care se cauzează un

prejudiciu unei persoane, numai că în cazul delictului culpa îmbracă forma

intenţiei, iar în cazul cvazidelictului forma neglijenţei sau imprudenţei. În plus de

aceasta, indiferent dacă fapta ilicită cauzatoare de prejudiciu s-a săvârşit cu

intenţie sau numai din neglijenţă ori imprudenţă, în ambele cazuri autorul va fi

obligat să repare integral paguba cauzată victimei prin fapta sa ilicită. Rezultă deci,

că această clasificare care are la bază anumite criterii secundare nu-şi găseşte

justificarea atunci când socoteşte cvazidelictul ca un izvor distinct de obligaţii faţă

de delict.

Totodată, clasificarea izvoarelor obligaţiilor este însă şi incompletă întrucât

printre actele juridice - în afară de contract - nu face nici o referire la actul juridic

unilateral.

Manifestările de voinţă unilaterale (testamentul) şi acordurile de voinţă

(contractele) sunt acte juridice; cvazicontractul, delictul şi cvazidelictul sunt fapte

juridice. În consecinţă, sursele de obligaţii pot fi rezumate la două grupe: actele

juridice şi faptele juridice corespund unei viziuni ştiinţifice şi raţionale. Adăugarea

cvazicontractului, a cvazidelictului şi a legii, ca izvoare distincte de obligaţii este

criticată cu just cuvânt ca inexactă sub raport ştiinţific şi inutilă sub aspect practic.

Diviziunea izvoarelor de obligaţii în două grupe, acte juridice şi fapte juridice

este propusă de Istrate Micescu, însuşită şi repetată de profesorii Constantin

Stătescu şi Corneliu Bârsan în Tratatul de obligaţii la care m-am referit anterior.

3.. TESTE DE AUTOEVALUARE

II.. Deffiiniiţţii oblliigaţţiia..

IIII.. Ce îînţţellegeţţii prriin rraporrttull jjurriidiic de oblliigaţţiie..

Preview document

Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 1
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 2
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 3
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 4
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 5
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 6
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 7
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 8
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 9
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 10
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 11
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 12
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 13
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 14
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 15
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 16
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 17
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 18
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 19
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 20
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 21
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 22
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 23
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 24
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 25
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 26
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 27
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 28
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 29
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 30
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 31
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 32
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 33
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 34
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 35
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 36
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 37
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 38
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 39
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 40
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 41
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 42
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 43
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 44
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 45
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 46
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 47
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 48
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 49
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 50
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 51
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 52
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 53
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 54
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 55
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 56
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 57
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 58
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 59
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 60
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 61
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 62
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 63
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 64
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 65
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 66
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 67
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 68
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 69
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 70
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 71
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 72
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 73
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 74
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 75
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 76
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 77
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 78
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 79
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 80
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 81
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 82
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 83
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 84
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 85
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 86
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 87
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 88
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 89
Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 90

Conținut arhivă zip

 • Drept Civil 4 - Teoria Generala a Obligatiilor.pdf

Alții au mai descărcat și

Îmbogățirea fără Justă Cauză

Cap. I Introducere. Faptul juridic licit ca izvor de obligaţii 1.Consideraţii generale Relaţiile sociale se convertesc în raporturi juridice...

Contractul de mandat

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate Teza de licență cu tema ”Contractul de mandat”, reprezintă o analiză teoretico-normativă şi practică...

Obligațiile Civile

OBLIGAŢIA CIVILĂ 1. Importanta cunoaşterii noţiunii de teorie generala a obligaţiilor civile Teoria generala a obligaţiilor reprezintă un domeniu...

Mandatul cu Reprezentare

Capitolul I -Introducere- 1.Noțiuni introductive Dreptul este indisolubil legat de evoluția generală a societății, de particularitățile...

Clasificarea Obligațiilor

1. Obligatia. Codul civil român, la fel ca si alte coduri civile moderne , nu defineste obligatia civila. Aceasta misiune si-a asumat-o doctrina...

Executarea Voluntară în Natură a Obligațiilor - Plata

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE I.1. Principiul executării în natură a obligaţiilor Materia executării obligaţiilor este guvernată de...

Te-ar putea interesa și

Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE 1. ORIGINILE NOȚIUNILOR DE REZOLUȚIUNE ȘI REZILIERE După cum este bine cunoscut, noțiunile fundamentale...

Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice

Capitolul I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTELE SINALAGMATICE I.1 Definirea contractului sinalagmatic Între contract, pe de o parte, şi...

Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți

ÎNTRODUCERE Actialitatea temei investigate. În toate timpurile, proprietatea a frămîntat minţile nu doar specialiştilor în domeniul dreptului, ci...

Garanțiile Personale în Dreptul Civil

Capitolul 1 Dispoziţii generale cu privire la garanţiile personale Raţiunea finală a existenţei oricărei obligaţii este executarea ei. Garantarea...

Noțiuni de Teoria Generală a Obligațiilor

NOTIUNI DE TEORIA GENERALA A OBLIGATIILOR 1. Notiunea de obligatie. Definitie. Teoria generala a obligatiilor este cheia de bolta a dreptului...

Acțiunea în Revendicare

. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE 1.1. NOŢIUNEA DREPTULUI DE PROPRIETATE. Societăţile omeneşti nu au fost şi nu sunt...

Arvuna

Întroducere. În sistemele de drept, obligaţia este garantată prin diverse instrumente juridice accesorii, numite “garanţii”. Ca mijloace...

Ai nevoie de altceva?