Contractul de mandat

Licență
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 20307
Mărime: 107.32KB (arhivat)
Publicat de: Romanenco M.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Savva Silvia

Cuprins

 1. INTRODUCERE.3
 2. CAPITOLUL I. CONSIDERAȚII GENERALE DESPRE CONTRACTUL DE MANDAT.6
 3. 1.1. Noţiunea Contractului de mandat.6
 4. 1.2. Elementele Contractului de mandat.11
 5. 1.3. Caracterele juridice ale Contractului de mandat.18
 6. 1.4. Delimitarea de alte contracte civile.21
 7. CAPITOLUL II. CONDIŢIILE DE VALIDITATE A CONTRACTULUI DE MANDAT.23
 8. 2.1. Capacitatea juridică a părţilor. Consimţămîntul părţilor.23
 9. 2.2. Obiectul contractului de mandat și forma mandatului.27
 10. 2.3. Efectele Contractului de Mandat.30
 11. CAPITOLUL III. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE MANDAT.39
 12. CAPITOLUL IV. ASPECTE PRACTICE PRIVIND INCHEIEREA CONRACTULUI DE MANDAT.45
 13. CONCLUZII .53
 14. BIBLIOGRAFIE.55

Extras din licență

INTRODUCERE

Actualitatea temei investigate

Teza de licență cu tema ”Contractul de mandat”, reprezintă o analiză teoretico-normativă şi practică privind mecanismul mandatului şi raporturile contractuale în această materie.

În cadrul lucrării sunt tratate teoriile diverse emise cu privire la unele probleme de drept, cât şi imperfecţiunile dispoziţiilor legale, fiind propuse soluţii teoretice şi practice în scopul: realizării unui salt calitativ al normelor legale; asigurării unei mai mari stabilităţi a raporturilor contractuale; adaptării continue a unor texte de lege la situaţii noi, precum şi pentru a contribui, acolo unde se impune, la înlesnirea procesului de soluţionare a litigiilor în această materie.

Contractul de mandat constituie unul din cele mai răspîndite contracte de reprezentare, considerîndu-se a fi fundamentul relaţiilor de reprezentare convenţională. Chiar şi în condiţiile drastice ale sistemului romanic, acest contract s-a înfăşat ca un veritabil izvor al acestui tip de relaţii, de la el ramificîndu-se pe parcursul timpului o gamă largă de alte contracte similare.

Supranumit de unii autori „contractul cu o mie de feţe” mandatul a apărut nu numai din necesitatea încheierii unor contracte între persoane care se găsesc la distanţă, dar chiar pentru a suplini inegalitatea de inteligenţă şi aptitudini dintre oameni, căci uneori recurgem la serviciile altuia pentru a realiza ceea ce nu putem înfăptui singuri.

Contractul de mandat ocupă un loc aparte în rândul contractelor civile, deoarece, prin intermediul lui, participanții la circuitul civil pot încheia, în principiu, orice alt act juridic, cu excepția celor pentru care legea pune expres condiția să fie încheiate personal de către părți.

Cu toate acestea, analiza textelor de lege scoate în evidenţă necesitatea unor completări şi modificări (unele chiar ample şi urgente), în vederea realizării unei reglementări la zi, mai eficiente şi real sau egal protectoare pentru părţile contractante.

În acest sens, efortul depus, şi materializat în rezultatele prezentei lucrări, oglindesc preocuparea noastră de a îndeplini un rol considerabil: acela de a veni în sprijinul legiuitorului prin formularea de recomandări sau propuneri exprese de modificare a textelor de lege, care să constituie soluţii de natură a da o eficienţă mai mare dispoziţiilor legale în această materie.

Actualitatea temei rezidă în necesitatea tratării unor probleme de drept identificate în literatura de specialitate, şi cu privire la care soluţiile propuse de doctrinari diferă, ori nu sunt de natură a sprijini practica în această materie.

Din aceste puncte de vedere, tratarea temei „Contractul de mandat”, în cadrul prezentei lucrări, este actuală atât sub aspect practic, cât şi teoretic.

Scopul şi obiectivele cercetării.

Scopul propus prin prezenta teză este realizarea unui salt calitativ al normelor ce reglementează contractul de mandat, prin propunerea de soluţii la problemele de drept identificate ori dezbătute în doctrina de specialitate, sau prin conturarea unor de puncte de reper teoretice, pentru obţinerea unor astfel de soluţii.

Astfel, identificând existenţa unor contradicţii în cadrul dispoziţiilor în materie, ori, pe alocuri chiar neconstituţionalitatea unora dintre acestea, identificând unele lacune legislative care au creat şi creează încă dificultăţi instanţelor judecătoreşti chemate să soluţioneze litigiile în această materie, ne-am propus ca scop semnalarea şi analiza acestora în cadrul lucrării, şi avansarea unor opinii proprii, concretizate în propuneri de lege ferenda.

Analizând legislaţia ce reglementează contractul de mandat, doctrina şi practica judiciară, în comparaţie cu legislaţia şi doctrina altor state, ne-am propus următoarele obiective:

- analiza conţinutului contractului de mandat, în special din perspectiva legislaţia Republicii Moldova cu unele abateri la legislația României;

- aprofundarea dar şi reconfigurarea unor teorii doctrinare actuale privind esenţa şi conţinutul contractului de mandat,

- perfecţionarea şi eficientizarea cadrului legal în acest domeniu, prin avansarea de propuneri de lege ferenda;

Pentru atingerea scopului şi obiectivelor tezei au fost elaborate şi efectuate numeroase sarcini, inclusiv: analiza unei serii de acte normative şi izvoare ştiinţifice din domeniul dreptului civil şi comercial; stabilirea şi formularea bazelor conceptuale referitoare la mandat, cu evidenţierea caracterelor specifice; reflectarea punctelor de vedere notorii ale autorilor doctrinari privind problemele de drept în această materie, cadru în care ne-am expus opiniile personale; propunerea de soluţii de rezolvare a problemelor de drept identificate.

Suportul metodologic, teoretic şi ştiinţific al investigaţiilor

Suportul teoretico-ştiinţific al prezentei teze îl constituie în special lucrările doctrinarilor români şi din Republica Moldova, din domeniul dreptului civil (materia contractelor speciale, teoria generală a obligaţiilor, drepturi reale), în domeniul dreptului comercial (al afacerilor), dar şi în domeniile cu care dreptul civil interacţionează (Dreptul internaţional privat).

Astfel, între autorii de referinţă amintim: Hamangiu, C.; Georgean, N.; Alexandresco Dimitrie; Matei B.; Barach Eugen; Deak, Francisc; Bârsan, Corneliu; Stătescu, Constantin; Beleiu, Gheorghe; Stoica, Valeriu; Macovei, Codrin; Cosmovici, Paul Mircea; Deleanu, Ion; Chibac, Gheorghe; Bloşenco, Andrei; Buruiană, Mihail; Efrim, Oleg; Eşanu, Nicolae; Eugenia, Cojocari; Băieşu, Aurel; Rotari, Alexandru. etc.

Bibliografie

Acte normative:

1. Codul civil al Republicii Moldova. Adoptat de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr.1107-XV din 06.06.2002. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.82-86/661 din22.06.2002.

2. Codului civil al Republicii Moldova. Comentariul Vol. I. Chişinău: Arc, 2005.

3. Codului civil al Republicii Moldova Comentariul. Vol. II. Chişinău: Arc, 2006.

4. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1362 din 21.10.2002 privind aprobarea Regulamentului reprezentanţilor în proprietatea industrială. În:Monitorul Oficial al RepubliciiMoldova nr. 146-148/1500 din 31.10.2002.

Tratate și monografii:

5. Chibac Gh., Efrim O., Băieşu A., Rotaru A. Drept civil. Contracte speciale. Vol. III, Ed. a 2-a. Chişinău: Cartier juridic, 2005.

6. Chibac Gh., Efrim O., Băieşu A., Rotaru A. Drept civil. Contracte şi succesiuni. Vol. III, Ed. a 3-a revăzută şi completată. Chişinău: Cartier, 2010.

7. Chirica D. Drept civil. Contracte speciale. Bucureşti: Lumina Lex, 1997.

8. Deak Fr. Tratat de drept civil. Contracte speciale. Bucureşti: Actami, 1996.

9. Deak Fr. Tratat de drept civil. Contracte speciale. Bucureşti: Universul Juridic, 2001.

10. Deak Fr. Tratat de drept succesoral. Ed. a II-a actualizată şi completată. Bucureşti: Universul Juridic, 2002;

11. Ghişoiu N. Obligaţiile mandatarului în contractul de mandat comercial. În: Revista de Drept Comercial. 2000, nr 7-8.

12. Golub S. Buna credinţă şi diligenţa. În: Ghidul Judecătorului în materie civilă şi comercială. Ediţie revizuită şi completată. Chişinău, f.a.,

13. Ghimpu S., Grossu S. Capacitatea şi reprezentarea persoanelor fizice în dreptul R.P.R. Bucureşti: Ştiinţifica, 1960.

14. Lipton J., Martin C. Intermedierea comercială. Agentul comercial. Comisionarul profesionist. În: Ghidul Judecătorului în materie civilă şi comercială a RM (instituţii selectate). Chişinău: Rolsi Media SRL, 2004.

15. Mîțu Gh. Actul cu sine însuşi şi dubla reprezentare. În: Rezumatele comunicărilor, Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Învăţămîntul superior şi cercetarea - piloni de bază ai societăţii bazate pe cunoaştere”. Ştiinţe socio-umanistice. Vol. II. Chişinău, 2006

16. Mîțu, Gh. Reprezentarea legală în raporturile patrimoniale dintre soţi. Mandatul tacit reciproc al soţilor în regimul comunităţii de bunuri. În: Rezumatele comunicărilor Conferinţei ştiinţifice a masteranzilor şi doctoranzilor „Cercetare şi inovare - perspective de evoluţie şi integrare europeană”, 23 septembrie 2009. Ştiinţe socioumanistice.

17. Toader C. Contractul de mandat. Aspecte din dreptul intern şi de drept comparat. În: Pandectele Române. Supliment 140 ani de la naşterea lui Constantin Hamangiu. Bucureşti, 2003.

18. Trofimov I. Drept civil. Contracte civile. Chişinău: Elena - V.I. 2004.

Reviste științifice:

19. Mîțu Gh. Reprezentarea legală în materia obligaţiilor. În: Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12.

20. Moţiu Fl. A. Aspecte controversate privind contractul cu sine însuşi în cazul mandatului şi comisionului. În: Revista de Drept Comercial. 2005, nr 3, p. 38-49.

21. Nistorescu C. Gestiunea intereselor altei persoane şi contractul de mandat. În: Revista deştiinţe juridice. Craiova 2002, nr.24(2).

22. Popa Nistorescu C. Reprezentarea şi mandatul în dreptul privat. Bucureşti: All Beck, 2005.

23. Reghini I. Observații privind mandatul civil în interes comun. În: Studia Universitates Babeş-Bolyai. 2001, nr 2.

24. Rizoiu R. Mandatul irevocabil ca tehnică de garantare a obligaţiilor. În: Revista română de drept privat. 2009, nr. 4.

25. Sprick C. Comentariu la Codul civil al Republicii Moldova. În: Revista de drept privat. 2002. nr. 4.

26. Stegărescu V. Mandatul aparent. În: Studia Universitatis Babeş-Bolyai. 2004, nr. 1-2.

Preview document

Contractul de mandat - Pagina 1
Contractul de mandat - Pagina 2
Contractul de mandat - Pagina 3
Contractul de mandat - Pagina 4
Contractul de mandat - Pagina 5
Contractul de mandat - Pagina 6
Contractul de mandat - Pagina 7
Contractul de mandat - Pagina 8
Contractul de mandat - Pagina 9
Contractul de mandat - Pagina 10
Contractul de mandat - Pagina 11
Contractul de mandat - Pagina 12
Contractul de mandat - Pagina 13
Contractul de mandat - Pagina 14
Contractul de mandat - Pagina 15
Contractul de mandat - Pagina 16
Contractul de mandat - Pagina 17
Contractul de mandat - Pagina 18
Contractul de mandat - Pagina 19
Contractul de mandat - Pagina 20
Contractul de mandat - Pagina 21
Contractul de mandat - Pagina 22
Contractul de mandat - Pagina 23
Contractul de mandat - Pagina 24
Contractul de mandat - Pagina 25
Contractul de mandat - Pagina 26
Contractul de mandat - Pagina 27
Contractul de mandat - Pagina 28
Contractul de mandat - Pagina 29
Contractul de mandat - Pagina 30
Contractul de mandat - Pagina 31
Contractul de mandat - Pagina 32
Contractul de mandat - Pagina 33
Contractul de mandat - Pagina 34
Contractul de mandat - Pagina 35
Contractul de mandat - Pagina 36
Contractul de mandat - Pagina 37
Contractul de mandat - Pagina 38
Contractul de mandat - Pagina 39
Contractul de mandat - Pagina 40
Contractul de mandat - Pagina 41
Contractul de mandat - Pagina 42
Contractul de mandat - Pagina 43
Contractul de mandat - Pagina 44
Contractul de mandat - Pagina 45
Contractul de mandat - Pagina 46
Contractul de mandat - Pagina 47
Contractul de mandat - Pagina 48
Contractul de mandat - Pagina 49
Contractul de mandat - Pagina 50
Contractul de mandat - Pagina 51
Contractul de mandat - Pagina 52
Contractul de mandat - Pagina 53
Contractul de mandat - Pagina 54
Contractul de mandat - Pagina 55

Conținut arhivă zip

 • Contractul de mandat.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de Mandat

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea I – Conceptul de mandat A. Reprezentarea şi mandatul – Qui facit per alium est perinde ac si faciat...

Îmbogățirea fără Justă Cauză

Cap. I Introducere. Faptul juridic licit ca izvor de obligaţii 1.Consideraţii generale Relaţiile sociale se convertesc în raporturi juridice...

Mandatul cu Reprezentare

Capitolul I -Introducere- 1.Noțiuni introductive Dreptul este indisolubil legat de evoluția generală a societății, de particularitățile...

Contractul de Mandat cu Reprezentare

Cap.I. Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de mandat I.1. Noţiunea contractului de mandat Mandatul este un contract”în puterea...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Teste grilă drept civil

TESTE GRILA-DREPT CIVIL 1) Legile intră în vigoare: a) la data adoptării; b) la data publicării în Monitorul Oficial; c) la data promulgării....

Curs Drept Civil Comentat și Adnotat

Capitolul I Consideratii generale privind dreptul civil 1. Terminologie si definire Expresia "drept civil" poate fi luatã în trei sensuri si...

Te-ar putea interesa și

Contractul de Mandat

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea I – Conceptul de mandat A. Reprezentarea şi mandatul – Qui facit per alium est perinde ac si faciat...

Contabilitatea și analiza creanțelor și datoriilor comerciale - SC Trans Europa SA Galați

CAPITOLUL I CONTRACTE COMERCIALE 1.1. Notiuni generale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreuna)....

Contractul de Mandat

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE MANDAT SECŢIUNEA I Noţiuni despre mandat. Mandatul în dreptul roman. Noţiunea de...

Mandatul

Capitolul I Consideraţii generale privind contractul de mandat 1.1.Aspecte introductive Despre contractul de mandat s-a spus că se află la...

Probleme Speciale privind Contractul de Mandat

CAPITOLUL I NOTIUNI SI ELEMENTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND CONTRACTUL DE MANDAT 1.APARITIA CONTRACTULUI DE MANDAT IN DREPTUL ROMAN Din punct de...

Contractele Comerciale

CONTRACTE COMERCIALE 1. Consideratii generale privind contractele comerciale Contractul, respectiv acordul de vointa al partilor trbuie sa...

Contractul de mandat comercial

CAPITOLUL I: Contractul de mandat comercial in CODUL COMERCIAL 1.1 Notiuni generale. Cadrul juridic 1.1 .1Notiuni generale Mandatul este...

Contractul de mandat comercial - reglementare juridică și utilitate economică

I.NOTIUNE SI REGLEMENTARE Codul civil roman trateaza in Cartea a III – a, titlul IX contractul de mandat. Legiuitorul a consacrat acestui tip de...

Ai nevoie de altceva?