Contractul de Mandat

Licență
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 106 în total
Cuvinte : 39694
Mărime: 143.92KB (arhivat)
Publicat de: Iuliu Sandor
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Dumitru C. Florescu
LUCRARE DE DIPLOMA DREPT CIVIL Contractul de mandat coordonator ştiinţific : Univ. titu Maiorescu

Cuprins

 1. Capitolul I Noţiuni introductive
 2. Secţiunea I Conceptul de mandat
 3. A. Reprezentarea şi mandatul
 4. B. Definiţia şi natura juridică a mandatului
 5. C. Funcţiile mandatului civil
 6. Secţiunea a II-a Evoluţia istorică a reglementărilor privitoare la reprezentare şi contractul de mandat
 7. A. Perioada antică
 8. B. Perioada medievală
 9. C. Perioada modernă
 10. Capitolul II Contractul de mandat în reglementarea Codului civil
 11. Secţiunea I Mandatul cu reprezentare
 12. A. Reglementarea şi noţiunea contractului de mandat
 13. B. Formarea contractului de mandat
 14. - Caractere juridice
 15. - Forma contractului de mandat
 16. - Dovada contractului de mandat
 17. - Capacitatea părţilor
 18. - Actul cu sine însuşi şi dubla reprezentare
 19. - Obiectul şi întinderea mandatului
 20. C. Efectele contractului de mandat
 21. - Obligaţiile mandatarului
 22. - Pluralitatea mandatarilor
 23. - Obligaţiile mandantului
 24. D. Încetarea contractului de mandat
 25. - Încetarea prin voinţa părţilor a contractului
 26. - Încetarea contractului din cauze independente de voinţa părţilor
 27. - Efectele încetării contractului
 28. Secţiunea a II-a Mandatul fără reprezentare
 29. A. Noţiune şi natură juridică
 30. B. Admisibilitatea şi condiţiile de validitate ale contractului de interpunere (prête-nom)
 31. C. Raporturile mandatarului prête-nom cu mandantul
 32. D. Raporturile mandantului cu terţii
 33. E. Raporturile mandatarului prête-nom cu terţi
 34. F. Cazul contractelor care se încheie intuitu personae
 35. Capitolul III Contractul de mandat reglementat de alte acte normative
 36. Secţiunea I Mandatul civil reglementat în acte normative de drept civil
 37. A. Contractul de asistenţă juridică reglementat de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 38. B. Mandatul cenzorilor şi reprezentarea convenţională a asociaţilor în Adunarea Generală a asociaţilor unei societăţi agricole şi alte forme de asociere în agricultură, reglementat de Legea nr. 31/1990
 39. Secţiunea a II-a Mandatul civil reglementat în acte normative de drept comercial
 40. A. Reprezentarea convenţională a acţionarilor în Adunarea Generală a acţionarilor reglementată de Legea nr. 31/1990
 41. Capitolul IV Contractul de mandat în dreptul internaţional privat român
 42. Secţiunea I Aspecte privind părţile contractului de mandat cu element de extraneitate
 43. A. Persoana fizică străină
 44. B. Persoana juridică străină
 45. Secţiunea a II-a Forma contractului de mandat cu element de extraneitate
 46. A. Forma exterioară
 47. B. Forma de redactare a procurii
 48. Secţiunea a III-a Condiţiile de fond şi efectele contractului de mandat cu element de extraneitate
 49. A. Lex voluntatis
 50. B. Determinarea legii contractului în cazul în care părţile nu
 51. şi-au exprimat voinţa
 52. C. Domeniul de aplicare a legii contractului
 53. Capitolul V Concluzii şi propuneri de lege ferenda

Extras din licență

CAPITOLUL I

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

Secţiunea I – Conceptul de mandat

A. Reprezentarea şi mandatul – Qui facit per alium est perinde ac si faciat per se ipsum - "cel care lucrează prin altul este ca şi cum ar lucra prin el însuşi." Această maximă exprimă cu precizie esenţa mecanismului reprezentării.

În teoria generală a dreptului civil, reprezentarea este considerată a fi "procedeul tehnico-juridic prin care o persoană (reprezentantul) încheie acte juridice în numele şi pe seama altei persoane (reprezentatul), efectele actului juridic astfel încheiat producându-se direct în persoana celui reprezentat."

Esenţa acestei figuri juridice determină doar o aparentă derogare de la principiul relativităţii efectelor actului juridic civil. În realitate, reprezentatul devine parte în actul juridic încheiat cu terţul, deşi nu a interacţionat efectiv cu acesta din urmă; cel care, în schimb, îşi manifestă consimţământul faţă de terţ, în scopul încheierii actului juridic, este reprezentantul. Chiar şi atunci când reprezentantul şi terţul nu sunt în prezenţă, actul juridic încheindu-se după regulile contractării între absenţi, reprezentatul va deveni titularul drepturilor şi obligaţiilor ce rezultă din acel act. Condiţia fundamentală este ca toate cele trei subiecte implicate să fie în deplină cunoştinţă de cauză cu privire la rolul îndeplinit de reprezentant - acela de a acţiona în numele şi pe socoteala reprezentatului.

În cadrul acestui "triunghi juridic", reprezentantul are menirea să faciliteze formarea legăturii juridice dintre reprezentat şi terţ. În sens metaforic şi nu strict juridic, reprezentantul este un auxiliar, o prelungire obiectivă a reprezentatului, un instrument tehnic prin care acesta din urmă poate participa la circuitul civil, fără a ieşi, în mod direct, în evidenţă.

În lipsa procedeului reprezentării, reprezentatul nu ar fi capabil să încheie, aproape în acelaşi timp, mai multe acte juridice cu terţe persoane prezente în locuri diferite. În acest context, reprezentarea face ca spaţiul şi timpul să fie obstacole pe deplin surmontabile în cadrul circuitului civil.

Valenţele practice ale reprezentării ar fi impus, probabil, reglementarea ei distinctă în Codul civil român, astfel cum s-a procedat în Codul civil german sau în Codul elveţian al obligaţiilor.

În România, legea civilă fundamentală a urmat modelul Codului civil francez, neînţelegând să rezerve instituţiei reprezentării o secţiune aparte. Aceasta, întrucât juriştii francezi consideră că raportul juridic de reprezentare constituie partea exterioară a mandatului, astfel încât şi Codul civil român evocă reprezentarea, principial, în materia contractului de mandat.

Dintr-o perspectivă diferită, doctrina elveţiană, de pildă, apreciază că reprezentarea constituie un mijloc auxiliar la încheierea unui alt act juridic, o formă specială a naşterii manifestării de voinţă orientată spre încheierea unui act juridic. De aceea, se impune reglementarea ei în mod separat de instituţia mandatului.

Teoria juridică a încercat să fundamenteze diferite maniere de caracterizare a reprezentării, reţinând, în esenţă, că, la momentul încheierii actului juridic, partea contractantă este reprezentantul, dar efectele juridice se răsfrâng asupra persoanei reprezentatului. Consemnăm, totodată, o teorie "intermediară", elaborată de juriştii Thol şi Koppen, în conformitate cu care, împuternicitul şi cel ce conferă împuternicirea intră succesiv în relaţie cu terţul.

Indiferent de accentele care s-au pus în demersul ştiinţific de explicare a instituţiei reprezentării, fundamentală rămâne ideea în temeiul căreia, reprezentatul încheie actul juridic prin intermediul reprezentantului, concluzie exprimată, la vremea sa, şi de către Savigny.

Sub aspect formal-juridic, reprezentarea se poate naşte din convenţia părţilor, din dispoziţiile legii sau dintr-o hotărâre judecătorească.

Reprezentarea convenţională este legată de instituţia mandatului, contract reglementat de articolul 1532-1559 Cod civil. Reprezentarea este evocată pe parcursul acestor texte legale, ce-i drept, nu întotdeauna în formulări explicite.

Absenţa, în Codul civil, a unei corelaţii explicite şi, totodată, stricte între cele două instituţii a determinat consacrarea în practică a mandatului fără reprezentare, prin recursul la mecanismul simulaţiei. Această situaţie duce la concluzia că reprezentarea nu este de esenţa mandatului, ci numai de natura acestuia.

În consecinţă, contractul de mandat rămâne, până la o modificare de substanţă a Codului civil, instituţia care înglobează reprezentarea, punându-i în valoare efectele şi avantajele practice.

Preview document

Contractul de Mandat - Pagina 1
Contractul de Mandat - Pagina 2
Contractul de Mandat - Pagina 3
Contractul de Mandat - Pagina 4
Contractul de Mandat - Pagina 5
Contractul de Mandat - Pagina 6
Contractul de Mandat - Pagina 7
Contractul de Mandat - Pagina 8
Contractul de Mandat - Pagina 9
Contractul de Mandat - Pagina 10
Contractul de Mandat - Pagina 11
Contractul de Mandat - Pagina 12
Contractul de Mandat - Pagina 13
Contractul de Mandat - Pagina 14
Contractul de Mandat - Pagina 15
Contractul de Mandat - Pagina 16
Contractul de Mandat - Pagina 17
Contractul de Mandat - Pagina 18
Contractul de Mandat - Pagina 19
Contractul de Mandat - Pagina 20
Contractul de Mandat - Pagina 21
Contractul de Mandat - Pagina 22
Contractul de Mandat - Pagina 23
Contractul de Mandat - Pagina 24
Contractul de Mandat - Pagina 25
Contractul de Mandat - Pagina 26
Contractul de Mandat - Pagina 27
Contractul de Mandat - Pagina 28
Contractul de Mandat - Pagina 29
Contractul de Mandat - Pagina 30
Contractul de Mandat - Pagina 31
Contractul de Mandat - Pagina 32
Contractul de Mandat - Pagina 33
Contractul de Mandat - Pagina 34
Contractul de Mandat - Pagina 35
Contractul de Mandat - Pagina 36
Contractul de Mandat - Pagina 37
Contractul de Mandat - Pagina 38
Contractul de Mandat - Pagina 39
Contractul de Mandat - Pagina 40
Contractul de Mandat - Pagina 41
Contractul de Mandat - Pagina 42
Contractul de Mandat - Pagina 43
Contractul de Mandat - Pagina 44
Contractul de Mandat - Pagina 45
Contractul de Mandat - Pagina 46
Contractul de Mandat - Pagina 47
Contractul de Mandat - Pagina 48
Contractul de Mandat - Pagina 49
Contractul de Mandat - Pagina 50
Contractul de Mandat - Pagina 51
Contractul de Mandat - Pagina 52
Contractul de Mandat - Pagina 53
Contractul de Mandat - Pagina 54
Contractul de Mandat - Pagina 55
Contractul de Mandat - Pagina 56
Contractul de Mandat - Pagina 57
Contractul de Mandat - Pagina 58
Contractul de Mandat - Pagina 59
Contractul de Mandat - Pagina 60
Contractul de Mandat - Pagina 61
Contractul de Mandat - Pagina 62
Contractul de Mandat - Pagina 63
Contractul de Mandat - Pagina 64
Contractul de Mandat - Pagina 65
Contractul de Mandat - Pagina 66
Contractul de Mandat - Pagina 67
Contractul de Mandat - Pagina 68
Contractul de Mandat - Pagina 69
Contractul de Mandat - Pagina 70
Contractul de Mandat - Pagina 71
Contractul de Mandat - Pagina 72
Contractul de Mandat - Pagina 73
Contractul de Mandat - Pagina 74
Contractul de Mandat - Pagina 75
Contractul de Mandat - Pagina 76
Contractul de Mandat - Pagina 77
Contractul de Mandat - Pagina 78
Contractul de Mandat - Pagina 79
Contractul de Mandat - Pagina 80
Contractul de Mandat - Pagina 81
Contractul de Mandat - Pagina 82
Contractul de Mandat - Pagina 83
Contractul de Mandat - Pagina 84
Contractul de Mandat - Pagina 85
Contractul de Mandat - Pagina 86
Contractul de Mandat - Pagina 87
Contractul de Mandat - Pagina 88
Contractul de Mandat - Pagina 89
Contractul de Mandat - Pagina 90
Contractul de Mandat - Pagina 91
Contractul de Mandat - Pagina 92
Contractul de Mandat - Pagina 93
Contractul de Mandat - Pagina 94
Contractul de Mandat - Pagina 95
Contractul de Mandat - Pagina 96
Contractul de Mandat - Pagina 97
Contractul de Mandat - Pagina 98
Contractul de Mandat - Pagina 99
Contractul de Mandat - Pagina 100
Contractul de Mandat - Pagina 101
Contractul de Mandat - Pagina 102
Contractul de Mandat - Pagina 103
Contractul de Mandat - Pagina 104
Contractul de Mandat - Pagina 105
Contractul de Mandat - Pagina 106

Conținut arhivă zip

 • Contractul de Mandat.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de mandat

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate Teza de licență cu tema ”Contractul de mandat”, reprezintă o analiză teoretico-normativă şi practică...

Mandatul cu Reprezentare

Capitolul I -Introducere- 1.Noțiuni introductive Dreptul este indisolubil legat de evoluția generală a societății, de particularitățile...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Teste grilă drept civil

TESTE GRILA-DREPT CIVIL 1) Legile intră în vigoare: a) la data adoptării; b) la data publicării în Monitorul Oficial; c) la data promulgării....

Proprietatea Periodică

Proprietatea, în sens economic, este, raportul de însusire de către om a bunurilor materiale, care constituie o conditie a oricărei productii de...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea și analiza creanțelor și datoriilor comerciale - SC Trans Europa SA Galați

CAPITOLUL I CONTRACTE COMERCIALE 1.1. Notiuni generale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreuna)....

Contractul de Mandat

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE MANDAT SECŢIUNEA I Noţiuni despre mandat. Mandatul în dreptul roman. Noţiunea de...

Mandatul

Capitolul I Consideraţii generale privind contractul de mandat 1.1.Aspecte introductive Despre contractul de mandat s-a spus că se află la...

Probleme Speciale privind Contractul de Mandat

CAPITOLUL I NOTIUNI SI ELEMENTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND CONTRACTUL DE MANDAT 1.APARITIA CONTRACTULUI DE MANDAT IN DREPTUL ROMAN Din punct de...

Contractul de mandat

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate Teza de licență cu tema ”Contractul de mandat”, reprezintă o analiză teoretico-normativă şi practică...

Contractele Comerciale

CONTRACTE COMERCIALE 1. Consideratii generale privind contractele comerciale Contractul, respectiv acordul de vointa al partilor trbuie sa...

Contractul de mandat comercial

CAPITOLUL I: Contractul de mandat comercial in CODUL COMERCIAL 1.1 Notiuni generale. Cadrul juridic 1.1 .1Notiuni generale Mandatul este...

Contractul de mandat comercial - reglementare juridică și utilitate economică

I.NOTIUNE SI REGLEMENTARE Codul civil roman trateaza in Cartea a III – a, titlul IX contractul de mandat. Legiuitorul a consacrat acestui tip de...

Ai nevoie de altceva?