Mandatul cu Reprezentare

Licență
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 16948
Mărime: 78.88KB (arhivat)
Publicat de: Vladimir Timiș
Puncte necesare: 9

Extras din licență

Capitolul I

-Introducere-

1.Noțiuni introductive

Dreptul este indisolubil legat de evoluția generală a societății, de particularitățile societății in diferitele sale trepte de dezvoltare istorică. Romanii credeau in veșnicia dreptului. Acolo unde este societate există si drept (Ubi societas ibi jus).

Dreptul nu e numai stiință, in egală măsură e tehnică și artă. Ca ansamblu de norme care organizează viața în comun, dreptul este o tehnică a conviețuirii umane, destinată să apere societatea de excese. El îmbină necesitatea și libertatea. Necesitatea, ca un domeniu specific dreptului, rezultă chiar din scopurile generale ale vieții sociale, scopuri prefigurate în ansamblul normelor legale.Așadar dreptul este principiul de direcție, de coeziune socială, el dă societății caracterul de definit, de coerență.

Temelia dreptului o constituie dreptul civil care ar putea fi definit ca fiind „acea ramură a dreptului unitar român care reglementează raporturile patrimoniale și nepatrimoniale ce contituie obiectul de reglementare juridică,între pesoanele fizice si pesoanele juridice aflate pe poziție de egalitate juridică”.

S-ar putea afirma că întreaga viață a omului, de la naștere ori în legătură cu acest moment, si până la moarte este reglementată în aspectele sale esențiale de normele dreptului civil. Instituţiile juridice aparţinătoare acestei ramuri a dreptului contribuie într-o măsură importantă la reglementarea vieţii persoanei juridice, de la înfiinţare şi până la încetarea ei.

Orice fapt, eveniment sau act material care are un efect juridic, adică naște , transmite sau stinge un drept poartă denumirea de fapt juridic.Dacă printre faptele juridice, unele sunt făcute de o persoană cu scopul expres de a produce efecte juridice , acestea se numesc acte juridice.

În literatura juridică și în practica judiciară s-au cristalizat noțiunile astfel: actele juridice sunt acțiunile omenești săvârșite cu intenția de a produce efecte juridice, iar faptele juridice sunt acțiunile omenești săvârșite fără intenția de a produce efecte juridice, care însă se produc în temeiul legii, la care se adaugă și evenimentele (deci faptele juridice în sens restrâns). Actele juridice joacă un rol desăvârșit in viața juridică și, importanța lor in studiul Dreptului, o întrece cu mult pe cea a simplelor fapte juridice.

Actele juridice se pot clasifica din mai multe puncte de vedere , în diferite categorii:

1.acte juridice cu titlu gratuit sau cu titlu oneros;

2.acte juridice între vii și pentru cauză de moarte;

3.acte juridice unilaterale si bilaterale;etc.

Actele juridice bilaterale se mai întâlnesc în doctrină sub denumirea de convenții, cuvânt care indică tocmai bilaritatea voințelor , acordul și concursul mai multor voințe, principalele convenții fiind contractele.

Izvor de obligații civile, contractul asigură haina juridică celor mai variate legături dintre oameni, constituind în același timp “laboratorul” teoriei generale a obligațiilor civile. El mijlocește cele mai variate legături între oameni, de la cele mai simple care prin valoarea lor economică par neînsemnate (procurarea de cărți, ziare, reviste, bilete de autobuz, tren etc.), până la cele mai complexe (ținând de domeniul planificării și realizării unui stat de drept.

Conform articolului 1166 din noul Cod civil, “Contractul este acordul de voință dintre două sau mai multe persoane cu intenția de a constitui, modifica, transmite sau stinge un raport juridic”. Raporturile juridice civile născute din contract sunt raporturi sociale cu caracter ideologic și volițional, deosebindu-se de celelalte categorii de raporturi juridice prin caracterul lor dublu volițional și mai ales prin faptul că asigură egalitatea părților între care se leagă.

La origine, contractul ne apare în cadrul dreptului roman ca o convenție îmbrăcată în forme solemne, prevăzute de lege și făcute în conformitate cu legea, simpla manifestare de voință fiind lipsită de valoare juridică.Odată cu dezvoltarea accelerată a economiei de schimb principiul formalismului devine o piedică în calea producției și circulației mărfurilor, astfel că , la sfâșitul republicii, conceptul de contract ajunge la treapta elaborării sale perfecte,configurându-se ca o convenție care naște ,modifică sau stinge raporturi juridice.). Contractul are un puternic rol educativ în viaţa societăţii noastre; el introduce în relaţiile dintre oameni simţul răspunderii pentru îndatoririle ce le revin şi promovează relaţii de colaborare, educă oamenii în sensul disciplinei contractuale.

Încheierea contractelor este guvernată de principiul libertăţii contractuale, deoarece orice contract este creaţia unei voinţe umane.

Sub aspectul formei încheierii contractului, libertatea contractuală se exprimă prin ceea ce se numeşte consensualism; contractul se încheie prin simplul acord de voinţă al părţilor. Contractul reprezintă principalul izvor de obligaţii. Dacă o convenţie este legal făcută, ea are "putere de lege" între părţi.

Categoria juridică pe care o cuprindem sub denumirea de contract are o sferă foarte bogată . Ea inglobează o varietate deosebită de specii de contracte. În imensa varietate a contractelor se pot desprinde unele categorii mai importante, a căror clasificare se poate face după mai multe criterii precum: continutul, modul de formare, scopul urmărit de catre părți, modul de executare, reglementarea legală,etc.Cel mai adesea, calificarea contractului ca făcâand parte dintr-o anumită categorie,face ca acel contract să producă anumite consecințe juridice,distinct de cele pe care le produce contractele apartinând altor categorii.Astfel contractele pot fi: consensuale (simplul accord de voință fiind suficient pentru încheierea valabilă a acestuia), solemne (acordul de voință trebuie exprimat intr-o anumită formă prevăzută de lege pentru a lua naștere), reale (care presupune pe lângă acordul de vonița și remiterea material a lucrului), unilateral, bilateral, cu titlu gratuit, cu titlu oneros.

Bibliografie

1. Boroi G., Drept civil. Partea generală. Persoanele, Ed. All Beck, București, 2002

2. Boroi G., Stănciulescu L., Insituții de drept civil în reglementarea noului Cod civil, Ed. Hamangiu, 2012

3. Cărpenaru S., Stănciulescu L., Nemeș V., Contracte civile și comerciale, Ed. Hamangiu, 2009

4. Chirică D.,Contracte speciale, Editura Lumina Lex, București, 2005

5. Cosma D., Teoria generală a actului juridic civil, Ed. Științifică, București, 1969

6. Cojocaru A., Contracte civile, Ed. Lumina Lex, București, 2004

7. Deak Fr., Tratat de drept civil.Contracte speciale, Ed. Universul Juridic, București, 2001

8. Deak Fr., Tratat de drept civil.Contracte speciale, Ed. Universul Juridic, Vol. II, Ediția a IV-a, actualizată de Lucian Mihai si Romeo Popescu, București, 2007

9. Dogaru I., Contractul.Considerente teoretice și practice, Ed. Scrisul Românesc, Craiova,1993.

10. Dogaru I., Elementele dreptului civil, Ed. Șansa, București,1993

11. Dutilleul Fr., Ph. Delebeque, Contracts civils et comercieux, Ed. Dalloz, Paris, 1993

12. Ghinea M. L., Unele probleme referitoare la dreptul de retenţie, în R.R.D. nr. 11/1983

13. Hamangiu C., Georgean N., Codul civil adnotat și comentat, vol. III, Ed. Librăriei Universale Alcalay & Co, București, 1925

14. Hamangiu C., I. Rosetti-Bălănescu, Al. Baicoianu, op. cit., p. 620; I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, Drept civil român. Studiu de doctrină și de jurisprudență, vol. II, Ed. Socec & Co, 1943

15. Hamangiu C., I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, Tratat de drept civil român, vol. II, Ed. Națională, București, 1929

16. Hanga Vl., Drept privat roman.Note de curs, Universitatea „D. Cantemir", Facultatea de Drept CIuj, 1992

17. Lupulescu D., Drept civil. Introducere în dreptul civil, Ed. Lumina Lex, București, 1998

18. Mainguy D., Contrats speciaux, 2'eme edition, Dalloz, Paris, 2000

19. Malaurie Ph., L. Aynes, P.Y. Gautier, Droit civil; les contrats speciaux (3e édition), 2007

20. Manoliu J., Rauschi St., Drept civil, vol. II, Contracte. Dreptul de autor, Universitatea A. I. Cuza, Iasi, 1985

21. Motica R., Moțiu F., Contracte civile. Teorie și practică judiciară, Ed. Lumina Lex, București, 2004

22. Moțiu F., Contractele comerciale de intermediere fără reprezentare, Ed. Lumina Lex, București, 2005

23. Moțiu F., Contracte speciale în noul Cod civil, ed. a II-a, revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2011

24. Mureșan M., Contractele civile speciale, vol. II, Ed.Cordial Lex, Cluj-Napoca, 1999

25. Murzea C., Poenaru E., Reprezentarea în dreptul privat, Ed. C.H. Beck, București, 2007

26. Noul Cod civil garantat de specialiști. Note • Corelații • Explicatii, Ed. C.H. Beck, București, 2011

27. Perju P., Probleme de drept civil si drept procesual-civil din practica secției civile a Curții Supreme de Justiție pe anul 2001, în „Dreptul" nr. 3/2002

28. Pop A., Beleiu Gh., Drept civil. Teoria generală a dreptului civil, Universitatea din București, 1980

29. Popa Nistorescu Cristina, Reprezentarea și mandatul în dreptul privat, Ed.All Beck, București, 2004

30. Popescu Spineni V., Teoria generală a contractelor romane, Ed. Tiparul Universitar, București,1936

31. Popescu T. R.,Anca P., Teoria generala a obligțiilor, Ed. Stiințifică, Bucuresti, 1968

32. Roșu Claudia, Contractele de mandat și efectele lor în dreptul civil și comercial, Ed. Lumina Lex, București, 2003

33. Safta- Romano E. Contracte civile. Încheiere. Executare. Încetare, Ed. Polirom, Iaşi, 1999

34. Sanilevici R., Drept civil. Contracte, Universitatea A. I. Cuza, Iasi, 1982

35. Toader C., Drept civil.Contracte speciale, ed. a II-a, Ed. All Beck, București, 2005

36. Turianu C., Contracte civile speciale: practică judiciară comentată și adnotată, Ed. Pinguin Book, București, 2004

Preview document

Mandatul cu Reprezentare - Pagina 1
Mandatul cu Reprezentare - Pagina 2
Mandatul cu Reprezentare - Pagina 3
Mandatul cu Reprezentare - Pagina 4
Mandatul cu Reprezentare - Pagina 5
Mandatul cu Reprezentare - Pagina 6
Mandatul cu Reprezentare - Pagina 7
Mandatul cu Reprezentare - Pagina 8
Mandatul cu Reprezentare - Pagina 9
Mandatul cu Reprezentare - Pagina 10
Mandatul cu Reprezentare - Pagina 11
Mandatul cu Reprezentare - Pagina 12
Mandatul cu Reprezentare - Pagina 13
Mandatul cu Reprezentare - Pagina 14
Mandatul cu Reprezentare - Pagina 15
Mandatul cu Reprezentare - Pagina 16
Mandatul cu Reprezentare - Pagina 17
Mandatul cu Reprezentare - Pagina 18
Mandatul cu Reprezentare - Pagina 19
Mandatul cu Reprezentare - Pagina 20
Mandatul cu Reprezentare - Pagina 21
Mandatul cu Reprezentare - Pagina 22
Mandatul cu Reprezentare - Pagina 23
Mandatul cu Reprezentare - Pagina 24
Mandatul cu Reprezentare - Pagina 25
Mandatul cu Reprezentare - Pagina 26
Mandatul cu Reprezentare - Pagina 27
Mandatul cu Reprezentare - Pagina 28
Mandatul cu Reprezentare - Pagina 29
Mandatul cu Reprezentare - Pagina 30
Mandatul cu Reprezentare - Pagina 31
Mandatul cu Reprezentare - Pagina 32
Mandatul cu Reprezentare - Pagina 33
Mandatul cu Reprezentare - Pagina 34
Mandatul cu Reprezentare - Pagina 35
Mandatul cu Reprezentare - Pagina 36
Mandatul cu Reprezentare - Pagina 37
Mandatul cu Reprezentare - Pagina 38
Mandatul cu Reprezentare - Pagina 39
Mandatul cu Reprezentare - Pagina 40
Mandatul cu Reprezentare - Pagina 41
Mandatul cu Reprezentare - Pagina 42
Mandatul cu Reprezentare - Pagina 43

Conținut arhivă zip

  • Mandatul cu Reprezentare.docx

Alții au mai descărcat și

Contractul de Mandat

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea I – Conceptul de mandat A. Reprezentarea şi mandatul – Qui facit per alium est perinde ac si faciat...

Îmbogățirea fără Justă Cauză

Cap. I Introducere. Faptul juridic licit ca izvor de obligaţii 1.Consideraţii generale Relaţiile sociale se convertesc în raporturi juridice...

Contractul de mandat

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate Teza de licență cu tema ”Contractul de mandat”, reprezintă o analiză teoretico-normativă şi practică...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Curs Drept Civil Comentat și Adnotat

Capitolul I Consideratii generale privind dreptul civil 1. Terminologie si definire Expresia "drept civil" poate fi luatã în trei sensuri si...

Drept Civil 4 - Teoria Generală a Obligațiilor

TEMA I -- CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND RAPORTUL DE OBLIGAŢII.. IZVOARELE OBLIGAŢIILOR ŞI CLASIFICAREA LOR 1.. OBIECTIVE -- îînsuşiirea şii...

Te-ar putea interesa și

Contractul de Mandat

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea I – Conceptul de mandat A. Reprezentarea şi mandatul – Qui facit per alium est perinde ac si faciat...

Probleme Speciale privind Contractul de Mandat

CAPITOLUL I NOTIUNI SI ELEMENTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND CONTRACTUL DE MANDAT 1.APARITIA CONTRACTULUI DE MANDAT IN DREPTUL ROMAN Din punct de...

Contractul de Mandat

CAPITOLUL I Mandatul în dreptul civil Secţiunea I. Mandatul cu reprezentare 1.1. Noţiune şi reglementare Noţiune. Potrivit art. 1532 C. civ....

Contractul Civil

I. Contractul civil-noţiune, trăsături şi clasificare 1.1.Noţiune şi trăsătturi Contractul civil este un acord de voinţă intervenit între două...

Instituția reprezentării în dreptul civil al Republicii Moldova

Activitatea omului este atît de vastă încît tot ceea cel îl înconjoară , în afară de pamînt şi alte resurse naturale, reprezintă creaţii ale...

Contractul de Mandat cu Reprezentare

Cap.I. Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de mandat I.1. Noţiunea contractului de mandat Mandatul este un contract”în puterea...

Contract de Mandat Comercial

CONTRACTUL DE MANDAT COMERCIAL PARTICULARITATI Potrivit art. 374 Cod comercial, mandatul are ca obiect tratarea de afaceri comerciale pe seama si...

Contractul de vânzare definiție - Noțiuni generale, caractere juridice

1. Definiție și noțiuni generale. Contractul de vanzare - cumparare (noul Cod civil foloseste denumirea de contract de vanzare) prezinta o...

Ai nevoie de altceva?