Drept civil - partea generală structurată

Curs
8.3/10 (8 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 113 în total
Cuvinte : 54243
Mărime: 219.62KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gavrilescu Cristina
Anul I, sem. I

Cuprins

 1. CAPITOLUL I – CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTUL CIVIL
 2. 1. Sistemul dreptului civil
 3. 1.1. Accepţiunile noţiunii de drept
 4. 1.2. Definiţia dreptului civil
 5. 1.3. Principiile dreptului civil
 6. 1.4.Delimitarea dreptului civil de alte ramuri de drept
 7. 2. Teoria legii civile
 8. 2.1. Izvoarele dreptului civil
 9. 2.2. Aplicarea legii civile
 10. 3. Interpretarea legii civile
 11. CAPITOLUL II – RAPORTUL JURIDIC CIVIL
 12. 1. Noţiune
 13. 2. Caractere
 14. 3. Structura
 15. 3.1. Părţile raportului juridic civil
 16. 3.3. Obiectul raportului juridic civil
 17. 4. Izvoarele raportului juridic civil
 18. CAPITOLUL III – ACTUL JURIDIC CIVIL
 19. 1. Noţiune şi clasificare
 20. 1.1. Definiţia actului juridic civil
 21. 1.2. Clasificări ale actelor juridice civile
 22. 2. Condiţiile actului juridic civil
 23. 2.1. Noţiune şi clasificare
 24. 2.2. Capacitatea
 25. 2.3 Consimţămîntul
 26. 2.4.Obiectul
 27. 2.5. Cauza
 28. 2.6. Forma
 29. 3. Modalităţile actului juridic civil
 30. 3.1. Termenul
 31. 3.2. Condiţia
 32. 3.3. Sarcina
 33. 4. Efectele actului juridic civil
 34. 5. Nulitatea actului juridic civil
 35. 5.1. Noţiune
 36. 5.2. Funcţiile nulităţii
 37. 5.3. Delimitarea nulităţii de alte cauze de ineficacitate a actului juridic
 38. 5.4. Clasificarea nulităţilor
 39. 5.5. Cauzele de nulitate
 40. 5.6. Regimul juridic al nulităţii
 41. 5.7. Efectele nulităţii
 42. BIBLIOGRAFIE

Extras din curs

Subiect (1) Sistemul dreptului civil.Noţiunea de drept. Definiţia dreptului.Principiile dreptului.

CAPITOLUL I – CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTUL CIVIL

1. Sistemul dreptului civil

1.1. Accepţiunile noţiunii de drept

Din punct de vedere etimologic, cuvântul “drept” provine din latină, dar nu din cuvântul cu care romanii desemnau dreptul (jus) ci din latinescul directum, luat în sensul său figurat, şi anume: fără ocolişuri, potrivit regulii, corect, potrivit dreptăţii.

Expresia "drept civil" poate fi luatã în trei sensuri si anume:

1.În primul său sens, noţiunea de drept desemnează totalitatea regulilor de conduită impuse de stat în scopul reglementări relaţiilor inter-umane. Acesta este sensul dreptului obiectiv, deoarece se defineşte prin raportare la obiectul său (regulile de conduită). Ansamblul normelor juridice în vigoare la un anumit moment dat, într-un stat, constituie dreptul pozitiv.

2.În al doilea sens, noţiunea de drept reprezintă prerogativa, facultatea, posibilitatea unei persoane de a avea o anumită conduită şi de a pretinde celorlalţi o anumită conduită. Într-un asemenea sens este folosit cuvântul drept în expresii ca: ”am dreptul la salariu” sau “am obţinut dreptul de proprietate”. Acesta este sensul de drept subiectiv, deoarece se defineşte prin raportare la persoana care exercită prerogativa respectivă.

3.În sfârşit, într-un al treilea sens, cuvântul drept desemnează ştiinţa socială care studiază statul şi regulile adoptate de el, instituţiile politice şi juridice, principiile generale de conducere şi reglementare a societăţii. Este sensul în care folosim această noţiune când ne referim la disciplina de studiu “drept civil”.

1.2. Definiţia dreptului civil

Dreptul civil este acea ramură de drept privat care reglementează raporturile juridice patrimoniale şi nepatrimoniale dintre subiecte de drept - persoane fizice şi juridice - aflate pe poziţii de egalitate juridică. Din definiţie rezultă:

- Dreptul civil aparţine diviziunii dreptului privat, deoarece reglementează, în principiu, raporturi dintre particulari. Dreptul civil este baza comună din care s-au desprins, în timp, toate celelalte ramuri de drept privat. În acest cadru, el constituie drept comun pentru celelalte ramuri de drept privat. Aceasta înseamnă că ori de câte ori o anumită situaţie juridică nu este reglementată în nici un fel în ramura specială de drept, soluţia va fi aplicarea normelor de drept civil.

- Obiectul de reglementare al dreptului civil îl constituie două categorii de raporturi juridice:

▪ raporturi juridice patrimoniale;

▪ raporturi juridice personal-nepatrimoniale.

Raporturile patrimoniale sunt acele raporturi juridice care au un conţinut evaluabil în bani. Nu toate raporturile juridice patrimoniale sunt reglementate de normele dreptului civil. De exemplu, fac parte din raporturile patrimoniale 4 reglementate de dreptul civil raporturile care au în conţinutul lor dreptul de

proprietate.

Raporturile personal-nepatrimoniale sunt acele relaţii sociale reglementate de normele dreptului civil care au un conţinut ce nu este evaluabil în bani. De exemplu, raporturile referitoare la atributele de identificare ale persoanei fizice sau juridice.

- Raporturile se stabilesc între persoane fizice (oamenii priviţi individual) sau persoane juridice (subiecte colective de drept);

- Subiectele raportului juridic civil se află pe poziţie de egalitate, neexistând vreun fel de subordonare între ele în ceea ce priveşte încheierea actelor juridice.

1.3. Principiile dreptului civil

În orice ramură de drept operează, pe de o parte, principiile întregului sistem de drept şi, pe de altă parte, principiile ramurei respective. Pe lângă aplicarea principiilor fundamentale ale dreptului român (cum sunt: principiul democraţiei, principiul egalităţii în faţa legii, principiul accesului liber la justiţie, principiul

separaţiei puterilor în stat etc.) se va face şi aplicarea unor principii proprii dreptului civil. La rândul lor, acestea pot fi clasificate:

a) principiile fundamentale ale dreptului civil şi

b) principiile instituţiilor dreptului civil

Principiile generale ale dreptului civil sunt:

a) Principiul proprietăţii, consacrat în Constituţie, în Codul civil şi în alte legi civile.

Potrivit Constituţiei, proprietatea poate fi publică sau privată. Cea publică aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale. Titular al dreptului de proprietate privată poate fi o persoană fizică sau o persoană juridică. Constituţia prevede, în art. 41 alin. 2, că “proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. În definiţia Codului civil (art. 480): "Proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura şi de a dispune de un lucru în mod exclusiv şi absolut, însă în limitele determinate de lege".

Principiul egalităţii în faţa legii civile (principiul nediscriminării) este aplicaţia principiului fundamental de drept consacrat de art. 16 alin. 1 din Constituţie: "Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi discriminări”. Astfel, acest principiu, care presupune ocrotirea civile fără deosebire pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex sau orientare sexuală ori apartenenţă la o categorie defavorizată este consacrat în detaliu prin Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare 

Principiul îmbinării intereselor individuale cu cele generale este consacrat de texte ale legii civile care prevăd că: „Drepturile civile ale persoanelor fizice sunt recunoscute în scopul de a satisface interesele personale materiale şi culturale în acord cu interesul obştesc, potrivit legii şi regulilor de convieţuire” (Decretul nr. 31/1954)

Principiul ocrotirii şi garantării drepturilor civile este consacrat legislativ atât prin prevederile constituţionale (art. 21, art. 24) şi ale Decretului nr. 31/1954, cât şi de norme juridice internaţionale. Într-adevăr, potrivit art. 26 din Pactul internaţional 5 privind drepturile civile şi politice ale omului: „Toate persoanele sunt egale în faţa legii şi au, fără discriminare, dreptul la ocrotire egală din partea legii. În această privinţă, legea trebuie să interzică orice discriminare şi să garanteze tuturor persoanelor o ocrotire egală şi eficace contra oricărei discriminări, în special de rasă, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, origine naţională sau socială, avere, naştere sau întemeiată pe orice altă împrejurare.”

b)Principiile instituţiilor dreptului civil - evocăm numai câteva:

- principiul consensualismului, care priveşte forma actului juridic civil;

- principiul forţei obligatorii (pacta sunt servanta);

- principiul irevocabilităţii;

- principiul relativităţii (res inter alios acta, alüs neque nocere, neque prodesse potest) care priveste efectele actului juridic civil;

- principiul ocrotirii bunei credinţe întâlnit în materii de drept civil drepturi reale, răspundere civilă.

Conținut arhivă zip

 • Drept civil - Partea Generala Structurata.doc

Alții au mai descărcat și

Cerințele Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND ACTUL JURIDIC CIVIL 1.1. Noţiunea de act juridic civil Actul juridic civil reprezintă o manifestare de...

Sistemele de Publicitate Imobiliară în România

Capitolul 1: Introducere - justificarea alegerii temei În întreaga lume, guvernele se află într-o permanentă căutare în ceea ce priveşte...

Viciile de Consimțământ în Viziunea Noului Cod Civil

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND VICIILE DE CONSIMŢĂMÂNT I.1. Corelaţia voinţa juridică – consimţământ Voinţa este neîndoielnic unul...

Drept Civil - Ramură de Drept

Introducere Actualitatea temei Prezentarea cît mai largă a dreptului, ca totalitate a normelor juridice, i-a preocupat din cele mai vechi...

Cadastrul și Publicitatea Imobiliară

Introducere Actualitatea temei investigate şi gradul ei de studiere Admiterea în circuitul civil a proprietăţii private a făcut necesară...

Drept Civil

CAPITOLUL I DREPTUL CIVIL NOTIUNI INTRODUCTIVE 1. Notiunea de drept Notiunea de drept are mai multe sensuri. Într-un sens, prin drept se...

Drept civil - Teoria generală

CAPITOLUL I DREPTUL CIVIL RAMURĂ A SISTEMULUI NAȚIONAL AL DREPTULUI ROMÂNESC Secțiunea 1. Considerații generale. Elementele sistemului...

Drept civil - Teoria generală

Dreptul subiectiv civil exprima posibilitatea recunoscuta de normele dreptului civil subiectului activ de a o anumita conduita si de a putea...

Te-ar putea interesa și

Subiectele dreptului comerțului internațional

Capitolul 1. Noțiuni generale privind comerțul internațional și dreptul comerțului internațional. Epoca contemporană, a generat dezvoltarea,...

Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice

INTRODUCERE În acest proiect îmi propun să analizez atributele de identificare ale persoanei fizice Lucrarea va fi structurată în patru capitole...

Sistemul Juridic al Common-Law-ului

CAPITOLUL I APARIŢIA DREPTULUI Secţiunea I Primele forme de organizare statală Cercetarea diferitelor aspecte ale dreptului scoate în evidenţă...

Regimul juridic al actelor frauduloase în cadrul insolvenței

1. Rezumat. Cercetarea în lucrarea de față a avut ca scop evidențierea caracterelor juridice ale actelor frauduloase încheiate de debitor în...

Drept Civil - Ramură de Drept

Introducere Actualitatea temei Prezentarea cît mai largă a dreptului, ca totalitate a normelor juridice, i-a preocupat din cele mai vechi...

Capacitatea de Folosință a Persoanelor Juridice

1. Consideratii generale Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar în circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. În...

Drepturile subiective civile și obligațiile civile - elemente structurale ale raportului juridic civil

Introducere 1. Definitia dreptului civil Dreptul civil este acea ramura de drept privat care reglementeaza raporturile juridice patrimoniale si...

Notiunea, obiectul reglementarii, sistemul și izvoarele dreptului procesual civil

Introducere Conform art.1 al CPC, ,, Legislația procedural civilă ale Republicii Moldova reglementează raporturile sociale referitoare la...

Ai nevoie de altceva?