Teoria Generală a Obligațiilor

Curs
9.3/10 (6 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 141 în total
Cuvinte : 65655
Mărime: 217.64KB (arhivat)
Publicat de: David Ion Nistor
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioan Adam

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1 – OBLIGAŢIA CIVILĂ
 2. 1.1. Noţiunea de obligaţie
 3. 1.2. Elementele raportului juridic obligaţional
 4. 1.2.1. Subiectele raportului juridic obligaţional
 5. 1.2.2. Conţinutul raportului juridic obligaţional
 6. 1.2.3. Obiectul raportului juridic obligaţional
 7. 1.3. Clasificarea obligaţiei civile
 8. 1.3.1. Clasificarea obligaţiilor după izvoare
 9. 1.3.2. Clasificarea obligaţiilor după obiectul lor
 10. 1.3.3. Clasificarea obligaţiilor după opozabilitatea lor
 11. 1.3.4. Clasificarea obligaţiilor după sancţiunea lor
 12. 1.3.5. Clasificarea obligaţiilor după raportul cu modalităţile
 13. 1.4. Izvoarele obligaţiilor
 14. CAPITOLUL 2 – CONTRACTUL
 15. Definiţia contractului
 16. Voinţa juridică şi limitele acesteia în cadrul contractului civil
 17. Clasificarea contractelor civile
 18. Importanţa clasificării contractelor civile
 19. Criterii de clasificare a contractelor civile
 20. Clasificarea contractelor după modul de formare
 21. Clasificarea contractelor după conţinutul lor
 22. Clasificarea contractelor după scopul urmărit de părţi
 23. Clasificarea contractelor după efectele produse
 24. Clasificarea contractelor după modul de executare
 25. Clasificarea contractelor după nominalizarea în legislaţie
 26. Clasificarea contractelor după corelaţia dintre ele
 27. Clasificarea contractelor după modul în care se exprimă voinţa părţilor
 28. Încheierea contractului
 29. Capacitatea de a contracta
 30. Consimţământul părţii care se obligă
 31. Obiectul contractului
 32. Cauza contractului
 33. Oferta de a contracta
 34. Noţiune
 35. Forma ofertei
 36. Felurile ofertei de a contracta
 37. Condiţiile ofertei
 38. Forţa obligatorie a ofertei
 39. Promisiunea de vânzare
 40. Acceptarea ofertei
 41. Definiţie
 42. Felurile acceptării ofertei
 43. Condiţiile acceptării ofertei
 44. Momentul încheierii contractului
 45. Încheierea contractului între prezenţi
 46. Încheierea contractului prin corespondenţă
 47. Importanţa momentului încheierii contractului
 48. Locul încheierii contractului
 49. Importanţa locului încheierii contractului
 50. CAPITOLUL 3 – EFECTELE CONTRACTULUI
 51. Noţiune şi reglementare
 52. Interpretarea contractului
 53. 3.2.1.Reguli generale de interpretare a contractului
 54. 3.2.2.Reguli speciale de interpretare a contractului
 55. Principiile efectelor contractului
 56. Principiul obligativităţii contractului
 57. 3.3.1.1. Excepţiile de la principiul obligativităţii contractului
 58. Principiul relativităţii efectelor contractului
 59. Excepţiile de la principiul relativităţii efectelor contractului
 60. Principiul opozabilităţii efectelor contractului
 61. Excepţia de la principiul opozabilităţii faţă de terţi a contractului
 62. Efectele specifice ale contractelor sinalagmatice
 63. Excepţia de neexecutare a contractului
 64. Rezoluţiunea şi rezilierea contractului
 65. Riscul contractului
 66. CAPITOLUL 4 – ACTUL JURIDIC UNILATERAL CA IZVOR DE OBLIGAŢII
 67. Definiţie
 68. Reglementare
 69. Exemple de acte juridice unilaterale, izvoare de obligaţii
 70. CAPITOLUL 5 – FAPTUL JURIDIC LICIT
 71. Noţiune şi reglementare
 72. Gestiunea intereselor altei persoane
 73. Definiţie
 74. Condiţiile gestiunii de afaceri
 75. Efectele gestiunii de afaceri
 76. Obligaţiile gerantului
 77. Obligaţiile geratului
 78. Plata lucrului nedatorat
 79. Definiţie
 80. Reglementare legală
 81. Condiţiile plăţii nedatorate
 82. Efectele plăţii nedatorate
 83. Obligaţiile accipiensului de bună – credinţă
 84. Obligaţiile accipiensului de rea – credinţă
 85. Obligaţiile solvensului
 86. Cine poate să ceară restituirea
 87. Acţiunea în restituire
 88. Cazurile în care nu există obligaţia de restituire a plăţii nedatorate
 89. Îmbogăţirea fără justă cauză
 90. Definiţie
 91. Reglementare
 92. Condiţiile pentru intentarea acţiunii în restituire
 93. 5.4.3.1. Condiţiile materiale ale acţiunii în restituire
 94. 5.4.3.2. Condiţiile juridice ale acţiunii în restituire
 95. Efectele îmbogăţirii fără justă cauză
 96. Prescripţia acţiunii

Extras din curs

TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR

CAPITOLUL 1

OBLIGAŢIA CIVILĂ

1.1. Noţiunea de obligaţie

Luând ca model Codul civil francez din 1804, care nu a definit noţiunea de obligaţie, Codul civil român din 1865, ca de altfel şi alte coduri civile europene, ca cel austriac din 1811, cel elveţian din 1907 sau Codul federal elveţian al obligaţiilor din 1881 şi apoi din 1911, nu au definit această instituţie juridică.

Acest lucru se explică prin adoptarea de către redactorii codurilor respective a renumitei definiţii a obligaţiei din INSTITUTELE lui Justinian, care a definit obligaţia astfel: „ obligatio est juris vinculum quo necesitate adstringimur, alicuius solvendae rei, secundum nostrae civitatis jura.”

În aceste condiţii, sarcina definirii obligaţiei civile a revenit doctrinei.

Astfel au fost formulate mai multe definiţii:

„ Obligaţia este o legătură juridică între două sau mai multe persoane, în virtutea căreia, o parte, numită debitor, se obligă faţă de alta, numită creditor, la executarea unei prestaţiuni pozitive sau negative, adică la un fapt sau la o abstenţiune.”

„ Obligaţia este raportul juridic în temeiul căreia o persoană este ţinută să dea, să facă sau să nu facă ceva în favoarea unei alte persoane.”

„Raportul juridic de obligaţie poate fi definit ca acel raport în baza căruia o persoană, numită creditor, poate pretinde altei persoane, numită debitor, efectuarea unei anumite prestaţiuni.”

„Obligaţia este raportul juridic în temeiul căruia o persoană, numită creditor, are dreptul de a pretinde de la altă persoană, numită debitor, o anumită prestaţiune, pe care acesta este îndatorat a o îndeplini.”

„Obligaţia este raportul de drept civil în care o parte, numită creditor, are posibilitatea de a pretinde celeilalte părţi, numită debitor, să execute o prestaţie sau mai multe prestaţii, ce pot fi de a da, a face sau a nu face , de regulă, sub sancţiunea constrângerii de stat.”

„ Obligaţia este raportul juridic în temeiul căruia o persoană numită debitor este ţinută faţă de alta, numită creditor, la datoria de a da, de a face sau de a nu face ceva, sub sancţiunea constrângerii de stat în caz de neexecutare de bună voie.”

„ Obligaţia este acel raport juridic în temeiul căruia o persoană – numită creditor – poate să pretindă unei alte persoane – numită debitor – să-i facă o prestaţie pozitivă sau negativă, iar în caz de neîndeplinire s-o poată obţine în mod forţat.”

„Obligaţia – în sens larg – este, aşadar, acel raport juridic în conţinutul căruia intră dreptul subiectului activ, numit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor – şi căruia îi revine îndatorirea corespunzătoare – a da, a face sau a nu face ceva, sub sancţiunea constrângerii de stat în caz de neexecutare de bunăvoie.”

În raport de definiţiile enunţate, putem defini obligaţia civilă ca fiind raportul juridic în baza căruia creditorul are dreptul să pretindă debitorului să execute prestaţia corelativă de a da, a face sau a nu face ceva.

1.2. Elementele raportului juridic obligaţional

În literatura de specialitate , raportul juridic este definit ca acea legătură socială, reglementată de norma juridică, conţinând un sistem de interacţiune reciprocă între participanţi, determinaţi, legătură ce este susceptibilă de a fi apărată pe calea coerciţiunii statale.

Raportul juridic civil este o specie de raport juridic – relaţia socială patrimonială sau napatrimonială, reglementată de norma de drept civil – caracterizat prin caracter social, voliţional şi poziţia de egalitate juridică a părţilor .

Ca orice raport juridic, raportul juridic obligaţional prezintă trei elemente structurale: subiectele, conţinutul şi obiectul.

1.2.1. Subiectele raportului juridic obligaţional

Subiectele raportului juridic de obligaţie sunt persoanele fizice şi persoanele juridice, ca titulare de drepturi subiective civile şi obligaţii corelative, precum şi statul, atunci când participă la raporturile juridice civile, ca subiect de drept civil.

Subiectul activ se numeşte creditor, iar subiectul pasiv se numeşte debitor, denumiri care sunt folosite, cu caracter general, în toate raporturile obligaţionale, indiferent de izvorul obligaţiei., fiind termeni proprii teoriei generale a obligaţiilor. Atunci când ne raportăm la izvoarele concrete ale obligaţiilor, subiectele poartă denumiri specifice: vânzător şi cumpărător, în cazul contractului de vânzare – cumpărare, donator şi donatar, în cazul contractului de donaţie, locator şi locatar, în cazul contractului de locaţiune.

Există raporturi de obligaţii în care o parte este numai creditor, iar cealaltă parte numai debitor. De exemplu, în cazul contractului de împrumut, împrumutătorul este numai creditor, iar împrumutatul numai debitor.

De cele mai multe ori, raporturile de obligaţii au un caracter complex, subiectele având calităţi duble. De exemplu, în cazul contractului de vânzare – cumpărare, vânzătorul este creditor al preţului şi debitor al obligaţiilor de transmitere a dreptului de proprietate şi de predare a lucrului vândut, iar cumpărătorul este creditorul obligaţiei de predare a lucrului şi debitorul preţului.

Preview document

Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 1
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 2
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 3
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 4
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 5
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 6
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 7
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 8
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 9
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 10
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 11
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 12
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 13
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 14
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 15
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 16
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 17
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 18
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 19
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 20
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 21
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 22
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 23
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 24
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 25
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 26
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 27
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 28
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 29
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 30
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 31
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 32
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 33
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 34
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 35
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 36
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 37
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 38
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 39
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 40
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 41
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 42
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 43
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 44
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 45
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 46
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 47
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 48
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 49
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 50
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 51
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 52
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 53
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 54
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 55
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 56
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 57
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 58
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 59
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 60
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 61
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 62
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 63
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 64
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 65
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 66
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 67
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 68
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 69
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 70
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 71
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 72
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 73
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 74
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 75
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 76
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 77
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 78
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 79
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 80
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 81
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 82
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 83
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 84
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 85
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 86
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 87
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 88
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 89
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 90
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 91
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 92
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 93
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 94
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 95
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 96
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 97
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 98
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 99
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 100
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 101
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 102
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 103
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 104
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 105
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 106
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 107
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 108
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 109
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 110
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 111
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 112
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 113
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 114
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 115
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 116
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 117
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 118
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 119
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 120
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 121
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 122
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 123
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 124
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 125
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 126
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 127
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 128
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 129
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 130
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 131
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 132
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 133
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 134
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 135
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 136
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 137
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 138
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 139
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 140
Teoria Generală a Obligațiilor - Pagina 141

Conținut arhivă zip

 • Teoria Generala a Obligatiilor.doc

Alții au mai descărcat și

Apărarea dreptului de proprietate prin acțiunea de revendicare

Aspecte de practică judiciară Concluzii Bibliografie Lista de abrevieri R.R.D. - Revista Română de Drept sec. - secţie civ. - civil com. -...

Aspecte teoretice și practice cu privire la termenele, cauzele și efectele suspendării, întreruperii și repunerii în termenul de prescripție extinctivă

Prescriptia extinctiva este cunoscuta în toate ramurile de drept, de aceea, aceasta institutie juridica este susceptibila de analiza temeinica atât...

Cerințele Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND ACTUL JURIDIC CIVIL 1.1. Noţiunea de act juridic civil Actul juridic civil reprezintă o manifestare de...

Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului

Introducere Deşi noţiunile de rezoluţiune, reziliere, revocare nu sunt noi pentru sistemul nostru de drept, reglementare a principiilor...

Obligațiile Civile

OBLIGAŢIA CIVILĂ 1. Importanta cunoaşterii noţiunii de teorie generala a obligaţiilor civile Teoria generala a obligaţiilor reprezintă un domeniu...

Clasificarea Obligațiilor

1. Obligatia. Codul civil român, la fel ca si alte coduri civile moderne , nu defineste obligatia civila. Aceasta misiune si-a asumat-o doctrina...

Prescripția extinctivă

CAPITOLUL 1. CONCEPTUL DE PRESCRIPTIE EXTINCTIVA. 1.1. Notiunea prescriptiei extinctive. Prescriptia extinctiva nu este definita in legea civila...

Executarea Voluntară în Natură a Obligațiilor - Plata

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE I.1. Principiul executării în natură a obligaţiilor Materia executării obligaţiilor este guvernată de...

Te-ar putea interesa și

Contractul de vânzare-cumpărare Comercial - Regimul Juridic

INTRODUCERE Scopul şi obiectivele tezei. Prezenta lucrare cuprinde rezultatele unei cercetări aprofundate a aspectelor de ordin teoretic...

Noțiuni de Teoria Generală a Obligațiilor

NOTIUNI DE TEORIA GENERALA A OBLIGATIILOR 1. Notiunea de obligatie. Definitie. Teoria generala a obligatiilor este cheia de bolta a dreptului...

Obligațiile Civile

OBLIGAŢIA CIVILĂ 1. Importanta cunoaşterii noţiunii de teorie generala a obligaţiilor civile Teoria generala a obligaţiilor reprezintă un domeniu...

Teoria Generală a Obligațiilor

I.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE I.1.1. Noţiune – contractul este acordul de voinţă între două sau mai multe persoane, pentru a constitui, a modifica sau...

Contract de Consignație

INTRODUCERE Contractul de consignaţie este o varietate a contractului de comision, prin care una din părţi, consignant, încredinţează alteia,...

Teoria generală a obligațiilor

1) În continutul raportului juridic obligational intra dreptul subiectului activ, numit creditor, de a cere subiectului pasiv, numit debitor : A...

Garanțiile personale - Drept civil - Teoria generală a obligațiilor

Abstrasct: Dintre cele două fațete ale obligației: un drept al creditorului și o datorie a debitorului, a existat întodeauna preocuparea pentru...

Ai nevoie de altceva?