Drept Constituțional

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 186 în total
Cuvinte : 76971
Mărime: 258.19KB (arhivat)
Publicat de: Mircea Cosma
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihai Gheorghe

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. STATUL, INSTITUŢIILE POLITICE, RAPORTURILE ŞI
 3. NORMELE DE DREPT CONSTITUŢIONAL 6
 4. 1. Societate. Stat. Drept. Politică şi Morală 6
 5. 2. Noţiunea de drept constituţional şi cea de instituţii politice 8
 6. 3. Raporturile şi normele de drept constituţional 10
 7. 3.1. Identificarea raporturilor de drept constituţional 10
 8. 3.2. Particularităţile normelor de drept constituţional 11
 9. 3.3. Subiectele raporturilor de drept constituţional 14
 10. 3.4. Normele de drept constituţional 16
 11. CAPITOLUL II
 12. IZVOARELE FORMALE ŞI LOCUL DREPTULUI
 13. CONSTITUŢIONAL ÎN SISTEMUL DE DREPT 18
 14. 1. Constituţia şi legile de modificare a Constituţiei 18
 15. 2. Legea ca act juridic al Parlamentului 19
 16. 3. Regulamentele Parlamentului 19
 17. 4. Ordonanţele Guvernului 19
 18. 5. Tratatul internaţional 19
 19. 6. Hotărârile de Guvern 21
 20. 7. Locul dreptului constituţional în sistemul de drept 22
 21. CAPITOLUL III
 22. TEORIA DE CONSTITUŢIE 24
 23. 1. Apariţia, adoptarea, modificarea, suspendarea şi abrogarea
 24. Constituţiei 27
 25. 2. Conţinutul normativ al Constituţiei 3l
 26. 3. Supremaţia Constituţiei 31
 27. 3.1. Conceptul de supremaţie a Constituţiei 32
 28. 3.2. Fundamentarea ştiinţifică a supremaţiei Constituţiei 32
 29. 3.3. Consecinţele juridice ale supremaţiei Constituţiei 33
 30. 3.4. Garanţiile juridice ale supremaţiei Constituţiei 34
 31. CAPITOLUL IV
 32. CONTROLUL CONSTITUŢIONALITĂŢII LEGILOR 36
 33. 1. Noţiunea controlului constituţionalităţii legilor 36
 34. 2. Organele de Stat competente a controla constituţionalitatea legilor şi
 35. clasificarea controlului pe acest criteriu 37
 36. 3. Alte forme de control a constituţionalităţii legilor 38
 37. 4. Controlul constituţionalităţii legilor în România 38
 38. 5. Procedura în faţa Curţii Constituţionale 41
 39. 6. Actele Curţii Constituţionale 45
 40. CAPITOLUL V
 41. CONSTITUŢIILE ROMÂNE 47
 42. 1. Câteva consideraţii privind apariţia Constituţiei în România 47
 43. 2. Statutul dezvoltător al Convenţiei de la Paris 47
 44. 3. Constituţia română adoptată la 29 iunie 1866 48
 45. 4. Constituţia României din 29 martie 1923 48
 46. 5. Constituţia României din 28 februarie 1938 49
 47. 6. Constituţia din 13 aprilie 1948 50
 48. 7. Constituţia din 24 septembrie 1952 51
 49. 8. Constituţia din 21 august 1965 51
 50. 9. Regimul constituţional din România stabilit după Revoluţia din
 51. decembrie 1989 52
 52. 10.Constituţia României din 8 decembrie 1991, republicată în 2003, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul
 53. naţional din 18-19 octombrie 2003 52
 54. CAPITOLUL VI
 55. PUTEREA POLITICĂ ORGANIZATĂ STATAL. FORMA DE
 56. GUVERNĂMÂNT 55
 57. 1. Puterea politică 55
 58. 2. Statul 57
 59. 3. Suveranitatea 60
 60. 4. Forma de guvernământ 62
 61. 4.1. Structura de stat 62
 62. 4.2. Forma de guvernământ a României 67
 63. 4.3. Regimul politic 69
 64. 4.4. Formele structurii de stat 73
 65. 4.5. Asociaţiile de state 74
 66. 5. România, stat naţional, unitar şi indivizibil 74
 67. 6. România, stat suveran şi independent 75
 68. 7. România, stat de drept, democratic şi social 76
 69. 8. Organizarea administrativă a teritoriului 77
 70. 8.1. Noţiunea şi importanţa organizării administrative a
 71. teritoriului 77
 72. 8.2. Organizarea administrativă actuală a teritoriului României 77
 73. 8.3. Unităţile administrativ-teritoriale din România 78
 74. CAPITOLUL VII
 75. CETĂŢENIA ROMÂNĂ. DREPTURILE, LIBERTĂŢILE ŞI ÎNDATORIRILE FUNDAMENTALE ALE CETĂŢENILOR
 76. ROMÂNI 80
 77. 1. Sensurile noţiunii de cetăţenie. 80
 78. 2. Natura juridică a cetăţeniei 81
 79. 3. Reglementarea juridică a cetăţeniei române şi principiile ce se
 80. degajă din normele juridice privitoare la cetăţenie 82
 81. 4. Dobândirea şi pierderea cetăţeniei 83
 82. 5. Dovada cetăţeniei române. Cetăţenia de onoare. Dubla cetăţenie 86
 83. 6. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor 87
 84. 6.1. Noţiunile de drepturi şi îndatoriri fundamentale ale
 85. cetăţenilor 87
 86. 6.2. Natura juridică a drepturilor fundamentale 88
 87. 6.3. Corelaţia dintre reglementările interne şi cele internaţionale

Extras din curs

INSTITUŢIILE POLITICE, RAPORTURILE ŞI NORMELE DE DREPT CONSTITUŢIONAL

1. Societate, stat, drept, politică şi morală

Studierea, dar mai ales înţelegerea, structurilor şi instituţiilor constituţionale implică anumite clarificări şi delimitări ale categoriilor şi termenilor cu care se operează. De aceea, câteva explicaţii privind societatea, statul, dreptul, politica şi morala se impun. Nu rareori, sensurile lor ştiinţifice se identifică din contextul în care sunt întrebuinţate, dar plasticitatea limbajului românesc poate uneori deruta.1

Termenul societate, despre care vom vorbi deseori, are multiple sensuri şi întrebuinţări. în mod deosebit ne interesează categoria societate umană în sensul ce i se dă în dicţionare de ansamblu unitar, complex sistematic, de relaţii între oameni, istoriceşte determinate, condiţie şi rezultat al activităţii acestora de creare a bunurilor materiale şi valorilor spirituale necesare traiului lor individual şi colectiv. Societatea umană nu este o sumă aritmetică, ci un complex de oameni, grupuri, clase, stări, realităţi (economice, politice).

Societatea umană se deosebeşte de societatea animală nu numai prin calităţile fiinţei umane (raţiune şi conştiinţă), ci şi prin caracterul său organizat rezultat din exigenţele existenţei şi dezvoltării, din dorinţa de perfecţiune. Societatea umană determină sensurile şi scopurile celorlalte categorii, numite deseori, generos dar şi înşelător, bine comun sau fericire.

Ce este interesant de reţinut este faptul că o societate umană poate să existe, să se dezvolte şi să se impună numai în structuri organizate, iar structura care s-a impus, a rezistat şi rezistă, fiind practic de neabandonat este statul.

Cel mai des se afirmă, şi nu fără temei, că statul este cea mai importantă instituţie sau chiar instituţie politică.

Cuvântul stat are două accepţiuni. într-o accepţiune, prin stat este înţeleasă suma a trei elemente şi anume: teritoriul, populaţia (naţiunea) şi

1 Muram, Ioan; Tănăsescu. Elena Simina: Drept constituţional şi instituţii politice, voi. I, ediţia a Xl-a, Ed. AII Beck, Bucureştii, 2003, p. 1.

suveranitatea (în sensul puterii organizate statal, de fapt statul în accepţiunea strict juridică).2

în această accepţiune, statul este sinonim cu ţara, el incluzând civilizaţia, într-o a doua accepţiune, o accepţiune restrânsă, prin stat se înţelege forma organizată a puterii poporului, mai exact mecanismul sau aparatul statal. Aceasta este o accepţiune strict juridică.

Statul este un concept şi o realitate. Statul este o construcţie pe care toţi, sau cei mai mulţi, deseori o ignoră sau o detestă, dar pe care toţi o invocă şi o solicită când viaţa, libertatea sau averea lor sunt puse în pericol.

Strict juridic (sau într-un sens restrâns) statul este un ansamblu sistematizat de organe de stat (autorităţi), el cuprinde parlamente, guverne şi alte autorităţi executive, organe judecătoreşti, armată, poliţie şi închisori. In aceste organe de stat (autorităţile publice) lucrează demnitari, funcţionari publici şi agenţi publici.

Statul are o serie de funcţii ce sunt de regulă examinate sub mai multe ipostaze. Astfel pot fi identificate: funcţia legislativă, funcţia executivă, funcţia jurisdicţională; funcţii interne şi funcţii externe; funcţii economice, funcţii culturale, funcţii sociale, funcţii represive etc.

Statul şi dreptul sunt strâns legate, se sprijină şi se condiţionează reciproc. Statul creează dreptul şi, paradoxal, dreptul delimitează configuraţia şi acţiunile statului. Creând dreptul, statul impune reguli de conduită, norme obligatorii pentru toţi. Prin drept statul îşi exprimă puterea de comandă, formulând exigenţe economice, umane, politice.

Ca şi statul, categoria drept cunoaşte două accepţiuni: dreptul obiectiv şi dreptul subiectiv. Prin dreptul obiectiv înţelegem totalitatea normelor juridice. Cât priveşte dreptul subiectiv, el este puterea garantată de lege voinţei unei persoane, în temeiul căreia aceasta este în măsură, în vederea valorificării unui interes personal direct, să desfăşoare o conduită determinată sau să ceară unui terţ îndeplinirea unei acţiuni sau abţinerea de la o anumită activitate.

Dreptul obiectiv, deci normele juridice, cunoaşte însă o tradiţională clasificare în drept public şi drept privat.

Dreptul public cuprinde normele juridice care privesc statul, colectivităţile publice şi raporturile lor cu persoanele particulare atunci când aceste raporturi privesc prerogativele subiectelor de drept public.

Dreptul privat cuprinde normele juridice aplicabile persoanelor particulare, fizice sau juridice (morale) şi raporturilor dintre ele. în dreptul privat cuprindem dreptul civil, dreptul comercial etc.

7 Deşi cel mai frecvent în limbaj, termenul politică este cel mai greu de definit. Termenul politică are multiple sensuri, definite prin dicţionare. în sensul ce ne interesează, politica este o formă de activitate socială care se extinde

" Muram, Ioan: Drept constituţional şi instituţii politice. Ediţia a Vi-a, revăzută şi adăugită, voi. I, Ed. Actami, Bucureşti. 1995, p. 7.

asupra sferei relaţiilor dintre clase, naţiuni şi alte grupuri sociale, ca şi a acelora dintre indivizi şi acestea, în lupta pentru putere.

Interesant de reţinut pentru noi este că politica este determinată în conţinutul său de starea socială a unei ţări. De aceea există politici şi politici. Statul şi dreptul sunt greu de explicat cât priveşte conţinutul şi forma lor în afara politicii.1

Morala este în general definită ca o formă a conştiinţei sociale, care reflectă şi fixează în principii şi reguli cerinţele de comportare privind raporturile dintre indivizi şi dintre individ şi colectivitate (familie, societate, naţiune, popor, alte categorii sociale). într-un cuvânt, morala implică norme şi exigenţe valorice. Corelaţiile dintre societate, stat, drept, politică şi morală sunt dense în conţinut, puternice. Morala se cristalizează în societatea umană şi exprimă exigenţele şi valorile acesteia. Ea stă şi trebuie să stea la baza statului şi dreptului, la baza guvernării. Ea trebuie să stea şi la baza politicii. Politica, ea însăşi, trebuie să fie morală.

Regulile şi exigenţele morale sunt mult mai apropiate de dreptul natural şi de cutumă, ele exprimă deziderate ancestrale şi permanente ale omenirii.

Regulile morale, deşi de obicei nu se aduc la îndeplinire, în caz de nevoie prin forţa coercitivă a statului, trebuie sprijinite juridic în realizarea lor atunci când apără viaţa, libertatea şi fericirea oamenilor.

2. Noţiunea de drept constituţional şi cea de instituţii politice

Disciplina de studiu drept constituţional şi instituţii politice îşi propune să analizeze ramura dreptului unitar român alcătuită din normele juridice cu forţă juridică supremă prin care sunt reglementate relaţiile sociale fundamentale ce apar în strânsă legătură cu fenomenul puterii de stat, precum şi acţiunea acestor norme în viaţa instituţiilor şi autorităţilor publice. Vom explica deci noţiunile cu care operează disciplina de studiu şi vom preciza specificul câtorva din categoriile juridice generale (normă juridică, raport juridic, izvor de drept) care se aplică în materia dreptului constituţional.

Dreptul românesc se prezintă ca un ansamblu sistematizat de norme juridice, cuprinzând mai multe ramuri de drept, precum dreptul constituţional, dreptul administrativ, dreptul civil, dreptul penal etc.

Preview document

Drept Constituțional - Pagina 1
Drept Constituțional - Pagina 2
Drept Constituțional - Pagina 3
Drept Constituțional - Pagina 4
Drept Constituțional - Pagina 5
Drept Constituțional - Pagina 6
Drept Constituțional - Pagina 7
Drept Constituțional - Pagina 8
Drept Constituțional - Pagina 9
Drept Constituțional - Pagina 10
Drept Constituțional - Pagina 11
Drept Constituțional - Pagina 12
Drept Constituțional - Pagina 13
Drept Constituțional - Pagina 14
Drept Constituțional - Pagina 15
Drept Constituțional - Pagina 16
Drept Constituțional - Pagina 17
Drept Constituțional - Pagina 18
Drept Constituțional - Pagina 19
Drept Constituțional - Pagina 20
Drept Constituțional - Pagina 21
Drept Constituțional - Pagina 22
Drept Constituțional - Pagina 23
Drept Constituțional - Pagina 24
Drept Constituțional - Pagina 25
Drept Constituțional - Pagina 26
Drept Constituțional - Pagina 27
Drept Constituțional - Pagina 28
Drept Constituțional - Pagina 29
Drept Constituțional - Pagina 30
Drept Constituțional - Pagina 31
Drept Constituțional - Pagina 32
Drept Constituțional - Pagina 33
Drept Constituțional - Pagina 34
Drept Constituțional - Pagina 35
Drept Constituțional - Pagina 36
Drept Constituțional - Pagina 37
Drept Constituțional - Pagina 38
Drept Constituțional - Pagina 39
Drept Constituțional - Pagina 40
Drept Constituțional - Pagina 41
Drept Constituțional - Pagina 42
Drept Constituțional - Pagina 43
Drept Constituțional - Pagina 44
Drept Constituțional - Pagina 45
Drept Constituțional - Pagina 46
Drept Constituțional - Pagina 47
Drept Constituțional - Pagina 48
Drept Constituțional - Pagina 49
Drept Constituțional - Pagina 50
Drept Constituțional - Pagina 51
Drept Constituțional - Pagina 52
Drept Constituțional - Pagina 53
Drept Constituțional - Pagina 54
Drept Constituțional - Pagina 55
Drept Constituțional - Pagina 56
Drept Constituțional - Pagina 57
Drept Constituțional - Pagina 58
Drept Constituțional - Pagina 59
Drept Constituțional - Pagina 60
Drept Constituțional - Pagina 61
Drept Constituțional - Pagina 62
Drept Constituțional - Pagina 63
Drept Constituțional - Pagina 64
Drept Constituțional - Pagina 65
Drept Constituțional - Pagina 66
Drept Constituțional - Pagina 67
Drept Constituțional - Pagina 68
Drept Constituțional - Pagina 69
Drept Constituțional - Pagina 70
Drept Constituțional - Pagina 71
Drept Constituțional - Pagina 72
Drept Constituțional - Pagina 73
Drept Constituțional - Pagina 74
Drept Constituțional - Pagina 75
Drept Constituțional - Pagina 76
Drept Constituțional - Pagina 77
Drept Constituțional - Pagina 78
Drept Constituțional - Pagina 79
Drept Constituțional - Pagina 80
Drept Constituțional - Pagina 81
Drept Constituțional - Pagina 82
Drept Constituțional - Pagina 83
Drept Constituțional - Pagina 84
Drept Constituțional - Pagina 85
Drept Constituțional - Pagina 86
Drept Constituțional - Pagina 87
Drept Constituțional - Pagina 88
Drept Constituțional - Pagina 89
Drept Constituțional - Pagina 90
Drept Constituțional - Pagina 91
Drept Constituțional - Pagina 92
Drept Constituțional - Pagina 93
Drept Constituțional - Pagina 94
Drept Constituțional - Pagina 95
Drept Constituțional - Pagina 96
Drept Constituțional - Pagina 97
Drept Constituțional - Pagina 98
Drept Constituțional - Pagina 99
Drept Constituțional - Pagina 100
Drept Constituțional - Pagina 101
Drept Constituțional - Pagina 102
Drept Constituțional - Pagina 103
Drept Constituțional - Pagina 104
Drept Constituțional - Pagina 105
Drept Constituțional - Pagina 106
Drept Constituțional - Pagina 107
Drept Constituțional - Pagina 108
Drept Constituțional - Pagina 109
Drept Constituțional - Pagina 110
Drept Constituțional - Pagina 111
Drept Constituțional - Pagina 112
Drept Constituțional - Pagina 113
Drept Constituțional - Pagina 114
Drept Constituțional - Pagina 115
Drept Constituțional - Pagina 116
Drept Constituțional - Pagina 117
Drept Constituțional - Pagina 118
Drept Constituțional - Pagina 119
Drept Constituțional - Pagina 120
Drept Constituțional - Pagina 121
Drept Constituțional - Pagina 122
Drept Constituțional - Pagina 123
Drept Constituțional - Pagina 124
Drept Constituțional - Pagina 125
Drept Constituțional - Pagina 126
Drept Constituțional - Pagina 127
Drept Constituțional - Pagina 128
Drept Constituțional - Pagina 129
Drept Constituțional - Pagina 130
Drept Constituțional - Pagina 131
Drept Constituțional - Pagina 132
Drept Constituțional - Pagina 133
Drept Constituțional - Pagina 134
Drept Constituțional - Pagina 135
Drept Constituțional - Pagina 136
Drept Constituțional - Pagina 137
Drept Constituțional - Pagina 138
Drept Constituțional - Pagina 139
Drept Constituțional - Pagina 140
Drept Constituțional - Pagina 141
Drept Constituțional - Pagina 142
Drept Constituțional - Pagina 143
Drept Constituțional - Pagina 144
Drept Constituțional - Pagina 145
Drept Constituțional - Pagina 146
Drept Constituțional - Pagina 147
Drept Constituțional - Pagina 148
Drept Constituțional - Pagina 149
Drept Constituțional - Pagina 150
Drept Constituțional - Pagina 151
Drept Constituțional - Pagina 152
Drept Constituțional - Pagina 153
Drept Constituțional - Pagina 154
Drept Constituțional - Pagina 155
Drept Constituțional - Pagina 156
Drept Constituțional - Pagina 157
Drept Constituțional - Pagina 158
Drept Constituțional - Pagina 159
Drept Constituțional - Pagina 160
Drept Constituțional - Pagina 161
Drept Constituțional - Pagina 162
Drept Constituțional - Pagina 163
Drept Constituțional - Pagina 164
Drept Constituțional - Pagina 165
Drept Constituțional - Pagina 166
Drept Constituțional - Pagina 167
Drept Constituțional - Pagina 168
Drept Constituțional - Pagina 169
Drept Constituțional - Pagina 170
Drept Constituțional - Pagina 171
Drept Constituțional - Pagina 172
Drept Constituțional - Pagina 173
Drept Constituțional - Pagina 174
Drept Constituțional - Pagina 175
Drept Constituțional - Pagina 176
Drept Constituțional - Pagina 177
Drept Constituțional - Pagina 178
Drept Constituțional - Pagina 179
Drept Constituțional - Pagina 180
Drept Constituțional - Pagina 181
Drept Constituțional - Pagina 182
Drept Constituțional - Pagina 183
Drept Constituțional - Pagina 184
Drept Constituțional - Pagina 185
Drept Constituțional - Pagina 186

Conținut arhivă zip

 • Drept Constitutional.doc

Alții au mai descărcat și

Guvernul României

REZUMAT Cuvinte cheie: Guvern, Hotărâre de Guvern, Ordonanţă de Guvern, ministru, ministere, vot de încredere, aparatul de lucru al Guvernului....

Sistemul Electoral în România

„Legile, în înţelesul cel mai larg, sunt raporturile necesare care derivă din natura lucrurilor; şi în acest sens, tot ce există are legile sale....

Drept constituțional și instituții publice

Sectiunea I - Drept constitutional Noţiunea de drept constituţional Dreptul este definit ca ansamblul regulilor de conduită, instituite sau...

Conținutul Raportului Juridic

RAPORTUL JURIDIC – consideratii introductive Sistemul juridic constituie un ansamblu compus din elemente variate, dar care prin specificul, prin...

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor

INTRODUCERE Fără îndoială, unul dintre cele mai efervescente procese ale ultimei jumătăţi a secolului XX este evoluţia drepturilor omului, domeniu...

Sistemul de drept româno germanic

Dreptul este sistemul normelor stabilite sau recunoscute de stat, în scopul reglementării relaţiilor sociale conform voinţei de stat, a căror...

Constituția

Unii autori definesc noţiunea de principiu constituţional prin prisma acelor legităţi care stau, în general, la baza dreptului constituţional. Aici...

Izvoarele dreptului constituțional

Dreptul constituie un sistem de norme, care îmbraca o anumită haina juridica, ia o anumită forma, datorita careia sunt aduse la cunoştinţă întregii...

Te-ar putea interesa și

Drept constituțional și instituții publice

Sectiunea I - Drept constitutional Noţiunea de drept constituţional Dreptul este definit ca ansamblul regulilor de conduită, instituite sau...

Supremația Constituției

Capitolul I. Teoria Constituţiei Constituţia, ca lege fundamentală a statului, reprezintă izvorul juridic al dreptului constituţional. Ea stă la...

Partidele politice - principalii pioni ai exercițiului puterii

Introducere Relația popor - putere politică- stat - putere de stat are nu doar un caracter simbolic ci și unul juridic deoarece raporturile...

Dreptul Constituțional

Introducere Ramura principală a dreptului este dreptul constituţional care prin normele sale consacră şi ocroteşte cele mai importante valori...

Definiția dreptului constituțional

Aparitia disciplinei de drept constitutional Notiunea de „drept constitutional” a aparut la sfarsitul secolului al XVIII-lea, dupa ce curentul...

Drept constituțional - suport de curs

Drept Constitutional – Curs 1 Dreptul constitutional reprezinta acea ramura a dreptului formata din norme juridice care reglementeaza relatiile...

Drept Constituțional

Capitolul I. Locul dreptului constitutional în sistemul de drept Sectiunea 1. Sistemul dreptului. Nimeni nu poate spune exact când si în ce...

Dreptul constituțional

1.Notiunea Dreptului constitutional. Subiectii DC Dreptul constitutional este ramura de drept care este formată din normele juridice care...

Ai nevoie de altceva?