Drept Financiar

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 12602
Mărime: 59.94KB (arhivat)
Publicat de: Emilian Costache
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bostan Ionel
Pentru examenul de Drept Financiar ne-au fost date un numar de 30 de subiecte de pregatit si caracterizarea fiecarui impoyit existent in Romania

Extras din curs

1.1. Noţiune

RJ de dr fiscal constă în rel socială, reglementată de norma de dr fiscal prin care se constituie, se modifică/se sting dr şi obl, în sarcina subiectelor de drept.

Distingem între RJ de dr fiscal material şi RJ de dr fiscal procesual. Rj de dr fiscal material sunt rel soc pvd constituirea, modificarea şi stingerea dr şi obl cu conţinut fiscal.Sediul materiei e CF, ce stabileşte tipurile de obl fiscale,titularii, modul şi momentul de stabilire şi de plată a acestor obligaţii(impozitul pe profit, impozitul pe V, pe teren, clădiri, T.V.A., accize, alte taxe locale).R de dr fiscal procesual cuprind dr şi obl, ce decurg din stabilirea, exercitarea şi stingerea dr şi obl părţilor din R de dr fiscal material.Sediul materiei este CPF, ce reglementează: înregis fiscală, stabi impozitelor şi taxelor, colectarea acestora, precum şi soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva A.A. fiscale.RJ de dr fiscal material, deşi au E! independentă, se grefează pe un RJ din altă ramură de dr. La baza oricărei obl fiscale, se află faptul juridic generator al impunerii. Prin fapt juridic generator al impunerii înţelegem,noţiunea de fapt juridic(exemplu, moartea unei persoane) dar şi noţiunea de act juridic (declaraţie, contract, testament) – manifestare de voinţă a unei pers, făcută cu intenţia de a produce ef jur.Producerea unui fapt juridic sau încheierea unui act juridic indicat de CF, dă naştere dr statului sau u.a.t. de a percepe un impozit, o taxă sau o altă contribuţie. Sunt astfel de acte, cele care au ca efect: dobândirea unui bun (imobil sau un autovehicul) printr-un CVC, donaţie, schimb, rentă-viageră, constituie bază de impunere pt impozit pe teren, clădiri, taxa de asupra mijloacelor de transport; realizarea unui V în temeiul unui C de muncă, un C de antrepriză, depozit, C de împrumut, operaţiuni la bursă, C de vânzare-cumpărare constituie bază de impunere pentru impozitul pe profit (ptr PJ), impozitul pe V din salarii, din pensii, activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, din investiţii, (ptr PF). efectuarea unor acte de consum: (C de vânzare-cumpărare comercială) constituie bază de impunere pentru T.V.A., accize, taxe vamale.La momentul constituirii bazei de impunere şi anume producerea efectelor unui RJ de drept civil (C de vânzare-cumpărare, donaţie, schimb), de dr comercial (C de depozit bancar, de comision), de dr muncii, de dr admin - se naşte şi R de dr material fiscal, constând în dr statului sau al u.a.t de a preleva o cotă-parte din mişcări de capital.Obl fiscale pot proveni şi din RJ de tip contravenţional/infracţional, knd obl de plată priveşte o amendă penală/contravenţională. Concomitent se naşte dr org fiscal de a constata E! obl fiscale, de a stabili întinderea şi de a asigura stingerea acestor oblig fiscale, care dau conţinutul R de dr procesual fiscal.

1.2. Conţinutul raportului juridic fiscal rezidă în totalitatea dr şi obl, ce revin subiectelor de drept. Prin referire la cele 2 categorii de RJ – material şi procesual – în sarcina părţilor se reţin dr şi obl diferite, cu caracter personal sau patrimonial.

a. Raportul de drept material C.P.F indică o serie de creanţe fiscale, dr patrim, pp şi accesorii.

Sunt creanţe fiscale pp:dr la perceperea impozitelor şi taxelor şi a altor sume, ce constituie V ale bugetului de stat; dr la rambursarea TVA (titular al acestui dr e contribuabilul, SA al R de dr fiscal), dr la restituirea impozitelor şi taxelor (titular al acestui dr e contribuabilul, SA al R de drept fiscal) at.knd, plata s-a făcut fără temei legal.

Sunt creanţe fiscale accesorii – dr la perceperea majorărilor de întârziere; în cazul acestor creanţe titular al dr – subiect activ va fi statul, u.a.t. Sunt tot creanţe fiscale accesorii dobânzile al căror titular e contribuabilul.Referitor la dr de creanţă fiscală şi obligaţiile corelative, acestea se nasc în momentul constituirii bazei de impunere – dobândirea unui bun, realizarea unui V sau a unui act de consum. În mod corespunzător, în cadrul RJ de dr material, legea indică obl, ce revin părţilor, corespunzând etapei de înregistrare, stabilire, executare voluntară şi silită: obl de a declara bunurile şi V impozabile sau, după caz, impozitele şi taxele datorate; de a calcula şi de a înreg în evidenţele contabile şi fiscale impozitele şi taxele; de a plăti, la termenele legale, impozitul şi taxa datorată; de a plăti majorări de întârziere, aferente impozitelor şi taxelor, denumite obligaţii de plată accesorii; de a calcula, de a reţine şi de a înreg în evidenţele contabile şi de plată, la termenele legale, impozitele care se realizează prin stopaj la sursă. Creanţele fiscale sunt susceptibile de cesionare numai atunci când titular al acestora e contribuabilul, (dr de rambursare a T.V.A. sau de restituire a unui impozit sau a unei taxe). Cesiunea produce efecte faţă de org.fisc. numai de la data la care i-a fost notificată. Cesiunea de creanţă tb să îndeplinească cond de fond şi de formă din dr comun.Obl fiscale se transmit cu titlu particular persoanei, căreia i s-a stabilit răspunderea în cf cu prevederile legale referitoare la faliment sau persoanei, care îşi asumă obl de plată a debitorului, printr-un angajament de plată sau printr-un alt act încheiat în formă autentică, cu asigurarea unei garanţii reale la nivelul obl de plată.b. Raportul de drept procesual

Pe latură procesuală, legea recunoaşte o serie de drepturi şi obligaţii corelative: dr contrib de a fi audiat, în cazul unei proceduri fiscale,de a cunoaşte conţinutul dosarului fiscal, de a contesta AA fiscale, de a avea acces la orice informaţie, de a dispune măsuri asiguratorii etc.

2. RESURSELE FISCALE

2.1 Definiţii

Resursele fiscale provin din trei tipuri de obligaţii: impozitul, taxa şi contribuţia. Acestea au regimuri juridice diferite cu privire la stabilire şi comun cu privire la executare.

Impozitul este o contribuţie în bani, obligatorie şi cu titlu nerambursabil datorată, în temeiul legii faţă de bugetul de stat sau de bugetele locale, de către persoanele fizice, persoanele juridice sau entităţile fără personalitate juridică, pentru veniturile, pe care obţin, pentru bunurile pe care le posedă sau pentru efectuarea unui act de consum. Caractere: titlu nerambursabil, obligaţii patrimoniale, datorată în temeiul legii pentru existenţa unui fapt juridic generator al impunerii, obligatorii;

Taxa este o obligaţie fiscală datorată de către persoanele fizice, persoanele juridice sau entităţile fără personalitate juridică pentru serviciile prestate acestora de instituţiile publice; Caractere: plata neechivalentă, subiectul plătitor este determinat imediat, cuantum fix;

Contribuţia este o obligaţie datorată de către persoanele fizice (plătită de acestea sau de către angajator), în cadrul unui contract de asigurare obligatorie faţă de bugetul asigurărilor de sănătate, bugetul asigurărilor de şomaj şi bugetul asigurărilor sociale (pensii).

2.2. Elementele impunerii:

Orice impunere fie aceasta impozit, taxă sau contribuţie prezintă o serie de elemente obligatorii.

1. Titularul impunerii: (contribuabilul) persoană fizică, rezidentă sau nerezidentă/ persoană juridică, entitate fără personalitate juridică;

2. Baza de impunere (Faptul juridic generator al impunerii):

a. realizarea unui venit/profit – contract comercial, de muncă, de vânzare-cumpărare, de mandat, de comision, de asigurare, de locaţiune, de antrepriză, etc.

b. deţinerea în proprietate a unor anumite bunuri;

c. efectuarea unui act de consum (cumpărarea unui bun, achiziţionarea unui serviciu);

3. Obiectul impunerii – mişcarea de capital generatoare a impozitului

a. Profitul/venitul net;

b. Valoarea bunului deţinut în proprietate;

c. Valoarea (preţul) actului de consum;

4. Cota de impunere – procentul de impunere aplicat asupra obiectului impunerii

a. Fixă – 4000 euro – Impozit pe reprezentanţe

b. Procentuală unică – 16% - Impozit pe venit, 19% - T.V.A

c. Procentuală progresivă – 16% - pentru venituri în 1.000 şi 3.000, 19% pentru venituri între 3001 şi 5000 etc.

2.3. Categorii de impozite şi taxe

1. În funcţie de titularul dreptului de creanţă

a. Centrale – impozitul pe venit, impozitul pe profit, T.V.A, Accize

b. Locale – impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, taxa asupra mijloacelor de transport, impozitul pe spectacole, taxa hotelieră

2. În funcţie de natura obligaţie

a. Impozite în bani – în reglementarea actuală toate impozitele, taxele şi contribuţiile se datorează în bani

b. Impozite în natură – în situaţie de calamitate, impozitele pot fi stabilite şi în natură, spre exemplu produse agricole.

3. În funcţie de modul de percepere

a. Impozite directe – impozite plătite direct de către contribuabil – impozitul pe profit, pe venit

b. Impozite indirecte – impozite suportate de consumator şi declarate şi plătite de comerciant (T.V.A şi accize)

4. În funcţie de modul de stabilire

a. Impozite fixe – singurul impozit fix din Codul Fiscal este impozitul pe reprezentanţe. Taxele sunt de regulă stabilite în cuantum fix.

b. Impozite procentuale – impozitul reprezintă o parte din venitul/profitul realizat.

Preview document

Drept Financiar - Pagina 1
Drept Financiar - Pagina 2
Drept Financiar - Pagina 3
Drept Financiar - Pagina 4
Drept Financiar - Pagina 5
Drept Financiar - Pagina 6
Drept Financiar - Pagina 7
Drept Financiar - Pagina 8
Drept Financiar - Pagina 9
Drept Financiar - Pagina 10
Drept Financiar - Pagina 11
Drept Financiar - Pagina 12
Drept Financiar - Pagina 13
Drept Financiar - Pagina 14
Drept Financiar - Pagina 15
Drept Financiar - Pagina 16
Drept Financiar - Pagina 17
Drept Financiar - Pagina 18
Drept Financiar - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Drept Financiar.doc

Alții au mai descărcat și

Natura Juridică a Titlurilor de Creanță Fiscală

Continutul fundamental al raportului juridic îl constituie obligatia stabilita unilateral de catre stat în sarcina persoanelor fizice si juridice,...

Impozite și Taxe în Europa

CAPITOLUL I. FISCALITATEA Secţiunea 1. Noţiuni introductive Procesul de globalizare nu ar fi fost posibil fără internaţionalizarea relaţiilor...

Drept Financiar

Dreptul financiar poate fi definit ca reprezentand ansamblul normelor juridice care reglementeaza, in regim de drept public,relatii de constituire,...

Drept Administrativ

NOTIUNEA DREPTULUI ADMINISTRATIV I. Notiunea dreptului administrativ are 2 acceptiuni: 1. acceptiunea de ansamblu de norme de drept si se compune...

Drept Ecologic

Tendinţe legate de mediu care modelează viitorul Tendinţe de modelare 1. creşterea populaţiei 2. creşterea temperaturii ( datorată creşterii...

Drept Financiar Curs

Notiune, continut, izvoare, raportul de drept financiar. Rolul dreptului financiar in sistemul ramurii de drept: Definitia relatiilor financiare:...

Drept Penal Curs

Importanţa dreptului penal constă în faptul că apără cele mai importante valori sociale (viaţa, libertatea, integritatea fizică şi psihică,...

Drept Financiar și Fiscal

CURSUL 1 Relaţiile financiare. Sistemul financiar. Dreptul financiar-ramură a sistemului de drept. Relaţiile financiare se definesc ca ansamblu...

Te-ar putea interesa și

Controlul Financiar

INTRODUCERE Viata economico - sociala, în desfasurarea ei complexa de-a lungul timpului, a scos în relief, imposibilitatea individului de a atinge...

Izvoarele Dreptului Financiar

Introducere Finanţele publice constituie baza activităţii economice, politice, culturale, sociale a statelor moderne şi în mare măsură, progresul...

Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept

Capitolul 1 Noţiuni introductive Statul şi dreptul sunt produse ale evoluţiei istorice a omenirii care s-au cristalizat ca valori fundamentale...

Executarea silită

Executarea silita Dispozitii comune In cazul in care debitorul nu isi plateste de bunavoie obligatiile bugetare datorate, organelle de executare...

Titlu de creanță fiscală - titlu executoriu

Impozitele, taxele, contributiile, amenzile, penalitatile si alte sume care alimenteaza fondurile publice se colecteaza ca venit la bugetele...

Raporturi Juridice Financiare

Raporturile Juridice Financiare 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Întrucât normele juridice au un caracter abstract ele se realizează în viaţă prin...

Cheltuielile bugetare

Introducere Bugetul de stat reprezintă o categorie fundamentală a științelor finanțelor. Sub aspectul său juridic bugetul reprezintă un act prin...

Bugetul public național și sistemul bugetar al României

Aparitia bugetelor nationale, ca mijloace de determinare a cheltuielilor de facut si veniturilor de realizat, este legata de lupta dintre Coroana,...

Ai nevoie de altceva?