Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca

Curs
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 13497
Mărime: 60.77KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA

Extras din curs

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA

Definiţie: Contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumită salariu. Art. 10 CM

Elementele contractului invidividual de munca: pentru salariat sunt prestarea muncii in folosul si sub autoritatea angajatorului(subordonare generala) si pentru angajator obligatia de plata a salariului si asigurarea conditiilor necesare desfasuratii activitatii.

Caracteristicile contractului individual de muncă:

1. Este un act juridic – reprezintă o manifestare de voinţă a două persoane făcută în scopul creări de drepturi şi obligaţii reciproce.

2. Are un caracter juridic bilateral. Are întodeauna numai şi numai două părţi: angajatul şi angajatorul.

3. Este un contract numit. Este definit prin prevederile Codului muncii.

4. Are un caracter sinalagmatic. Părţile se obilgă una faţă de cealaltă adică dă naştere la drepturi şi obligaţii reciproce, cauza obligaţiei uneia dintre părţi constituind-o executarea obligaţiei celeilalte părţi.

5. Are un caracter consensual. Se încheie prin simplul acord de voinţă al părţilor, nefiind necesară forma scrisă pentru formarea valabiliă a contractului. Forma scrisă este necesară doar pentru probaţiune, ad probationem şi nu ad validitatem.

6. Are un caracter oneros. Prin încheierea sa părţile obţin reciproc un avantaj. Obligaţia unei părţi este echivalentul obligaţiei celeilalte părţi.

7. Are un carcter comutativ atât prestaţia angajatului cât şi a angajatorului sunt cunoscute de la început.

8. Are un caracter personal – „intuitu personae” la încheierea sa se iau în considerare calităţile persoanei care urmează să presteze munca şi respectiv a condiţiilor pe care le oferă angajatorul. Eroarea asupra persoanei duce la anularea contractului.

9. Este un contract cu executare succesivă: executarea lui se realizează în timp, prin prestaţii succesive: munca din partea salariatului şi salariul din partea angajatorului.

10. Nu poate fi afectat de o condiţie suspensivă (naşterea efectelor acestui contract nu este legată de un eveniment viitor şi nesigur) sau de o condiţie rezolutorie (desfinţarea contractului nu poate să depindă de un eveniment viitor şi nesigur).

11. Poate fi afectat de un termen extinctiv – contractul de muncă incheiat pe o durată determinată ori de un termen suspensiv – partile convin ca executarea contractului sa inceapa la o data ulterioara incheierii actului.

Condiţiile încheierii contractului individual de muncă.

Capacitatea juridică a persoanei ce urmeaza a fi angajata.

Prin capacitate se înţelege aptitudinea generală a unei persoane fizice de a dobândii drepturi şi de a-şi asuma obligaţii.

În sistemul drepului muncii capacitatea deplină de a încheia un contract individual de muncă se dobândeşte la împlinirea vârstei de 16, spre deosebire de dreptul comun unde capacitatea de deplină de exerciţiu se dobândeşte la 18 ani (cu excepţia femeii căsătorite, înainte de împlinirea vârstei de 18 ani).

Conform CM vârsta minimă de încadrare în muncă este de 15 ani, cu acordul prealabil al părinţilor sau al reprezentatntului legal (acordul trebuie să fie prealabil sau concomitent, special – să vizeze un anumit contract şi expres – să aibă o formă clară precisă). Părinţii semnează alături de copil contractul de muncă. Deci la împlinirea vârstei de 15 ani şi până la vârsta de 16 ani persoanele se bucură de o capacitate de exerciţiu restrânsă.

Există însă cazuri în care capacitatea deplină de muncă se poate dobândi doar la vârsta de 18 ani: ghizi, muncitori portuari, şoferi internaţionali sau 21 ani în cazul gestionarilor şi al personalului de pază şi protecţie.

Astfel conform legislaţiei muncii şi a celorlalte prevederi legale nu pot încheia, sub nici o formă un contract de muncă: minorii sub 15 ani şi persoanelor puse sub interdicţie judecătorească din cauza alienaţiei sau debilităţii mintale (din cauza lipsei discernământului necesar încheieirii valabile a unui act juridic).

Incompatibiliăţi. Sunt acele limitări sau interdicţii prevăzute expres şi restrictiv de lege, cu caracter imperativ (încălcarea lor duce la nulitatea contractului de muncă), instituite în scopul ocrotirii persoanei sau al apărării unor interese generale. Astfel prin lege se reglementează următoarele limitări sau interdicţii:

- Legate de vârstă. Fie sub forma unei vârste minime necesare la angajarea şi exercitarea unor anumite profesii fie existenţa unei vârste maxime pentru exercitarea unei profesii.

- Interzicerea angajării femeilor gravide sau care alăpteză în locuri de muncă care le-ar periclita sănătatea.

- Interzicerea angajării tinerilor în locuri de muncă care le-ar pericilita sănătatea. Legea prevede că până la împlinirea vârstei de 18 ani tinerii nu pot exercita activităţi remunerate care le-ar pune în pericol sănătatea sau dezvoltarea fizică sau morală. În sarcina angajatorilor se instituie sarcina asigurării unor locuri de muncă tinerilor care să corespundă vârstei lor.

- Interzicerea încadrării ca gestionari a persoanelor condamnate definitiv (sau în cursul urmării penale);

- Nu pot exercita funcţia de magistrat cei cu antecedente penale sau nu pot fi angajaţi ca şi comisari ai gărzii financiare persoanele care au fost pedepsite pentru săvârşirea unor infracţiuni.

- Interdicţia de a ocupa funcţii implicând exerciţiul autorităţii de stat precum şi de a ocupa o funcţie sau a exercita o profesie de natura celei de care s-a folosit cel condamant pentru săvârşirea infracţiunii.

- Interdicţii pentru exercitrea profesiei de cadru didactic. Persoanele cărora le este interzisă ocuparea unei funcţii didiactice pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă. De asemenea nu pot exercita funcţia de cadru didactic persoanele care: desfăşoară activităţi comerciale în spaţiile de învăţământ sau în zona limitrofă, fac comerţ cu materiale obscene sau desfăşoară alte activităţi interzise prin carta univerisitară sau regulementele şcolare.

- Străinii. Beneficiază de un regim de egalitate cu cetăţenii români în privinţa încheierii uniu contract de muncă, sub condiţia obţinerii unui permis de muncă. În privinţa exercitării anumitor profesii legea insituie anumite limitări pentru cetăţenii străini: nu pot fi angajaţi magistraţi, grefieri, funcţionari publici sau în instituţii care prin specificul lor prezintă importanţă pentru apărarea naţională.

Preview document

Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca - Pagina 1
Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca - Pagina 2
Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca - Pagina 3
Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca - Pagina 4
Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca - Pagina 5
Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca - Pagina 6
Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca - Pagina 7
Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca - Pagina 8
Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca - Pagina 9
Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca - Pagina 10
Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca - Pagina 11
Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca - Pagina 12
Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca - Pagina 13
Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca - Pagina 14
Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca - Pagina 15
Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca - Pagina 16
Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca - Pagina 17
Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca - Pagina 18
Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca - Pagina 19
Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca - Pagina 20
Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca - Pagina 21
Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca - Pagina 22
Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca - Pagina 23
Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca - Pagina 24
Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca - Pagina 25
Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca - Pagina 26
Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca - Pagina 27
Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca - Pagina 28
Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca.doc

Alții au mai descărcat și

Răspunderea disciplinară în dreptul muncii

Dreptul muncii reprezintă acea ramură din sistemul de drept, care reglementează sfera raporturilor de muncă. Prin raporturi de muncă se înţeleg...

Conflictele de Muncă

Conform art. 248 alin.1 din Codul muncii, conflictul de muncă reprezintă orice deza¬cord intervenit între partenerii sociali, în raporturile de...

Drept Diplomatic și Consular

1. instituţiile interne din România care au competenţă în politica externă a statului: sunt a. preşedintele româniei: i. încheie în numele Ro...

Audit Public - Capitolul 1

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND AUDITUL INTERN ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE Termenul de audit vine de la cuvântul italian „audire”, care are...

Audit Public - Capitolul 2

CAPITOLUL 2 METODOLOGIA DE DERULARE A MISIUNII DE AUDIT Cuvântul „misiune” are origini latine – „missio”, însemnând „a trimite”. Normele...

Evaziune fiscală

In doctrina este data si o definitie conform careia prin evaziune fiscala se întelege „ansamblul sustragerilor intentionate de la obligatiile...

Drept penal român - note de curs

Titlul I Noţiuni generale CAPITOLUL I Noţiuni introductive Secţiunea I DREPTUL PENAL CA RAMURĂ DE DREPT 1. Noţiunea dreptului penal 1....

Drept Administrativ II

CAPITOLUL I FORME DE ACTIVITATE ALE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE §. 1. Consideraţii preliminare Autorităţile publice ale statului în...

Te-ar putea interesa și

Încetarea contractului individual de muncă

Introducere Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Contractul Individual de Munca din Punctul de Vedere al Dreptului Muncii

CAPITOLUL I DREPTUL MUNCII CA RAMURÅ DE DREPT 1. Obiectul dreptului muncii a) Dreptul muncii este inseparabil legat de muncå, aflatå, la rândul...

Contractul Individual de Muncă

CAPITOLUL I NOŢIUNEA, TRĂSĂTURILE, REGLEMENTAREA ŞI ELEMENTELE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ. Sectiunea 1 : Definiţii legale şi doctrinare ale...

Concedierea

Introducere Încetarea contractului individual de muncă este o instituţie juridică care a cunoscut o evoluţie legislativă continuă, în funcţie de...

Încetarea contractului individual de muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII DESPRE ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 1.1. Legalitatea încetării contractului individual de muncă...

Încetarea de Drept a Contractului Individual de Muncă

Încetarea contractului de muncă – instituţie fundamentală a dreptului de muncă Contractul este definit ca fiind acordul între două sau mai multe...

Nulitatea Contractului Individual De Muncă

Capitolul I Preliminarii 1. Consideraţii introductive privind dreptul muncii. Munca reprezintă o activitate specific umană , care încă de la...

Încetarea contractului individual de muncă de drept și prin acordul părților

Legalitatea incetarii contractului individual de munca Expresia cea mai elocventa a stabilitatii in munca, garantie a apararii intereselor...

Ai nevoie de altceva?