Analiza Financiară

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 87 în total
Cuvinte : 32210
Mărime: 305.49KB (arhivat)
Publicat de: Catalin B.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioan Cuzman

Cuprins

 1. Capitolul I 7
 2. 1. Analiza documentelor financiar - contabile de sinteză 7
 3. 2. Alinierea sistemului contabil la cerinţele Standardelor Contabile Internaţionale (IAS). Modificări ale bilanţului contabil în sistemul IAS 8
 4. Capitolul II 13
 5. 2. Analiza situaţiei patrimoniului 13
 6. 2.1. Conţinutul bilanţului, forme prescurtate 13
 7. 2.2. Dimensiunile bilanţului 15
 8. 2.3. Analiza structurală a bilanţului contabil 18
 9. Capitolul III 27
 10. 3. Analiza rezultatelor 27
 11. 3.1. Conţinutul contului de profit şi pierdere 27
 12. 3.2. Tehnici de analiză a rezultatelor 30
 13. 3.2.1. Analiza structurală a contului de rezultate 30
 14. 3.2.2. Analiza funcţională a contului de profit şi pierdere 31
 15. 3.2.3. Analiza cheltuielilor directe şi indirecte – pragul de rentabilitate 32
 16. 3.2.4. Analiza rezultatelor pe baza soldurilor intermediare de gestiune 33
 17. 3.2.5. Capacitatea de autofinanţare 35
 18. 3.2.6. Valoarea adăugată globală 35
 19. Capitolul IV 39
 20. 4. Analiza echilibrului financiar 39
 21. 4.1. Noţiunea de echilibru financiar 39
 22. 4.2. Echilibrul financiar static 40
 23. 4.1.2. Analiza activului net contabil 40
 24. 4.1.3. Analiza cu ajutorul FR, NFR şi TN 41
 25. 4.3. Interpretarea valorilor indicatorilor de echilibru financiar: 45
 26. Capitolul V 49
 27. 5. Analiza fluxurilor de numerar 49
 28. 5.1. Circuitul numerarului în firmă 49
 29. 5.2. Conţinutul şi utilitatea situaţiei fluxurilor de numerar 50
 30. 5.3. Tehnici de prezentare şi analiză a fluxurilor de numerar 50
 31. 5.3.1. Analiza funcţională – metoda directă 50
 32. 5.3.2. Tabloul utilizări –resurse 53
 33. 5.3.3. Metoda indirectă de calcul a fluxurilor de numerar 57
 34. 5.3.4. Analiza fluxului de numerar disponibil 59
 35. 5.3.5. Legătura cu noţiunile echilibrului financiar static 60
 36. Capitolul VI 65
 37. 6. Analiza pe baza indicatorilor financiari 65
 38. 6.1. Categoriile de indicatori financiari 65
 39. 6.2. Secvenţele analizei bazate pe indicatori 66
 40. 6.2.1. Analiza profitabilităţii 66
 41. 6.2.2. Analiza utilizării activelor 68
 42. 6.2.3. Analiza solvabilităţii 69
 43. 6.2.4. Analiza lichidităţii 70
 44. 6.2.5. Analiza productivităţii 71
 45. 6.2.6. Analiza indicatorilor bursieri 71
 46. 6.2.7. Descompunerea ratelor de rentabilitate 73
 47. 6.2.8. Relaţia dintre rata rentabilităţii economice şi rata rentabilităţii financiare – levierul financiar 74
 48. Capitolul VII 79
 49. 7. Analiza riscului 79
 50. 7.1. Analiza variabilităţii rezultatelor 79
 51. 7.1.1. Cuantificarea pe baza coeficienţilor de elasticitate 79
 52. 7.1.1.1. Riscul în activitatea de exploatare 79
 53. 7.1.1.2. Riscul financiar 80
 54. 7.1.2. Cuantificarea statistică a riscului 81
 55. 7.1.2.1. Riscul activităţii de exploatare 81
 56. 7.1.2.2. Riscul financiar 82
 57. 7.2. Riscul de faliment 82
 58. Capitolul VIII 87
 59. 8. Diagnosticul financiar al firmei 87
 60. Bibliografie 89

Extras din curs

Capitolul I

Analiza documentelor financiar - contabile de sinteză

Capitolul I

1. Analiza documentelor financiar - contabile de sinteză

Obiectivul situaţiilor financiare îl constituie furnizarea informaţiilor cu privire la situaţia financiară şi performanţele unei firme, utile unei sfere largi de utilizatori în adoptarea deciziilor economice. Situaţia patrimoniului firmei este influenţată de resursele economice pe care aceasta le controlează, de structura sa financiară, lichiditatea şi solvabilitatea sa şi de capacitatea sa de a se adapta schimbărilor mediului în care îşi desfăşoară activitatea. Aceste informaţii sunt oferite în primul rând de bilanţ. Informaţiile privind performanţa unei firme, în special profitabilitatea acesteia, sunt oferite de contul de profit şi pierdere, iar cele privind modificarea situaţiei financiare sunt oferite de tabloul fluxurilor de numerar. Informaţiile conţinute în cele trei documente financiare se interrelaţionează deoarece ele reflectă diferite aspecte ale aceloraşi tranzacţii sau ale altor evenimente.

Situaţiile financiare cuprind şi o serie de note, materiale suplimentare şi alte informaţii relevante pentru necesităţile utilizatorilor, cu privire la:

- conţinutul posturilor din bilanţ şi contul de profit şi pierdere

- riscurile şi incertitudinile ce afectează firma

- orice resurse sau obligaţii care nu apar în bilanţ

- informaţii despre segmentele geografice sau industriale de activitate

- sau efectul modificării preţurilor în economie asupra firmei.

Grupele majore de utilizatori ai situaţiilor financiare includ:

- Investitorii – interesaţi de riscul inerent tranzacţiilor şi de beneficiile aduse de investiţiile lor

- Angajaţii – interesaţi de capacitatea firmei de a oferi remuneraţii, pensii şi alte avantaje

- Creditorii financiari – interesaţi de informaţii asupra abilităţii firmei de a achita la scadenţă împrumuturile acordate şi dobânzile aferente

- Furnizorii şi alţi creditori comerciali – interesaţi de informaţii asupra capacităţii firmei de a plăti la scadenţă sumele datorate

- Clienţii – interesaţi de informaţii despre continuitatea activităţii unei întreprinderi

- Guvernul şi instituţiile sale – solicită informaţii pentru reglementarea activităţii firmelor, ajustarea politicilor fiscale şi calculul indicatorilor macroeconomici

- Publicul – primeşte informaţii cu privire la evoluţiile recente şi tendinţele legate de prosperitatea firmei şi a sferei activităţilor acesteia.

Caracteristicile calitative ale informaţiilor cuprinse în situaţiile financiare – sunt atributele care determină utilitatea informaţiilor oferite de situaţiile financiare:

- Inteligibilitatea – informaţiile furnizate de situaţiile financiare trebuie să poată fi uşor înţelese de către utilizatori

- Relevanţa – informaţiile trebuie să fie relevante în raport cu necesităţile informaţionale ale utilizatorilor. Relevanţa informaţiei este influenţată de natura sa şi de pragul de semnificaţie

- Pragul de semnificaţie – informaţiile sunt considerate semnificative dacă omisiunea sau declararea lor eronată ar putea influenţa deciziile economice ale utilizatorilor

- Credibilitatea – informaţia este credibilă dacă nu conţine erori semnificative, nu este părtinitoare, iar utilizatorii pot avea încredere că reprezintă corect ceea ce informaţia şi-a propus să reprezinte sau ceea ce se aşteaptă în mod rezonabil să reprezinte

- Reprezentarea fidelă – informaţia trebuie să reprezinte cu fidelitate tranzacţiile şi alte evenimente pe care aceasta fie şi-a propus să le reprezinte, sau ceea ce ar putea fi de aşteptat, în mod rezonabil, să reprezinte. Dificultăţile apar nu datorită părtinirii ci datorită dificultăţilor inerente identificării tranzacţiilor sau a altor evenimente ce urmează a fi evaluate (ex. goodwill)

- Prevalenţa economicului asupra juridicului – evenimentele şi tranzacţiile trebuie contabilizate şi prezentate în concordanţă cu fondul lor şi realitatea economică, şi nu doar cu forma lor juridică (ex. înstrăinarea unui activ dar cu menţinerea dreptului de a se bucura în continuare de beneficii economice viitoare de pe urma activului respectiv nu poate fi raportată ca o simplă vânzare)

- Neutralitatea – informaţia cuprinsă în situaţiile financiare trebuie să fie neutră, adică lipsită de influenţe. Situaţiile financiare nu sunt neutre dacă, prin selectarea şi prezentarea informaţiei, influenţează luarea unei decizii sau formularea unui raţionament pentru a realiza un rezultat sau obiectiv predeterminat.

- Prudenţa – includerea unui grad de precauţie în exercitarea raţionamentelor necesare pentru a face estimările cerute în condiţii de incertitudine, astfel încât activele şi veniturile să nu fie supraevaluate, iar datoriile şi cheltuielile să nu fie subevaluate. Nu este însă permisă constituirea de rezerve ascunse sau provizioane excesive şi nici subevaluarea sau supraevaluarea deliberată.

- Integralitatea – informaţia din situaţiile financiare trebuie să fie completă în limitele rezonabile ale pragului de semnificaţie şi ale costului obţinerii acelei informaţii.

- Comparabilitatea – măsurarea şi prezentarea efectului financiar al aceloraşi tranzacţii şi evenimente trebuie efectuată într-o manieră consecventă în cadrul unei întreprinderi de-a lungul timpului şi pentru diferite întreprinderi. Este necesară informarea utilizatorilor asupra politicilor contabile utilizate în elaborarea situaţiilor financiare şi despre orice schimbare a acestor politici precum şi efectele unor astfel de schimbări. Se permite astfel identificarea tendinţelor în poziţia financiară şi performanţele firmei, sau comparaţia cu alte firme.

2. Alinierea sistemului contabil la cerinţele Standardelor Contabile Internaţionale (IAS). Modificări ale bilanţului contabil în sistemul IAS

În baza prevederilor OMF nr. 403/1999 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele de Contabilitate Internaţionale se va realiza alinierea sistemului contabil naţional la cerinţele impuse prin Standardele contabile internaţionale Finalitatea acestui demers vizează comunicarea informaţiei contabile de către societăţile comerciale româneşti într-un limbaj contabil internaţional, general recunoscut şi înţeles de investitori, în vederea sporirii încrederii acestora şi atragerii pe această cale a unui volum cât mai ridicat al investiţiilor în economie.

Trecerea la noul sistem contabil s-a realizat începând cu exerciţiul financiar încheiat la 31.12.1999, în mod gradual, pe parcursul următorilor 5 ani, după cum urmează:

- pentru anul 1999 un eşantion pilot compus din 13 societăţi comerciale de interes naţional (SIDEX S.A., TAROM S.A., ROMGAZ S.A., MOBIL ROM S.A., AUTOLIV S.A., ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A DRUMURILOR) sau societăţi cotate în ringul BURSEI DE VALORI BUCUREŞTI –BVB (ALRO S.A., AUTOMOBILE DACIA S.A., ARCTIC S.A., EXCELENT S.A., POLICOLOR S.A, TERAPIA S.A., COMPA S.A.)

- pentru anul 2000 aplicarea noului sistem contabil va viza societăţi cotate la BVB şi Rasdaq, regii autonome, companii şi societăţi de interes naţional, categorii specifice de întreprinderi ce operează pe piaţa de capital – lista acestora urmând a fi stabilită prin ordin al Ministerului Finanţelor

- începând cu anul 2001 sfera agenţilor economici care vor aplica noul sistem contabil se va extinde la toţi cei care vor îndeplini cel puţin două dintre criteriile menţionate în tabelul următor:

- începând cu anul 2006 utilizarea noului sistem contabil va fi obligatorie cu excepţia firmelor care, potrivit legislaţiei în vigoare la acea dată, se vor încadra în categoria societăţilor mici.

Sfârşitul exerciţiului financiar Cifra de afaceri a anului anterior (Euro) Total active pentru anul anterior (Euro) Număr mediu de salariaţi ai anului anterior

31 decembrie 2001 > 9 milioane > 4,5 milioane 250

31 decembrie 2002 > 8 milioane > 4,0 milioane 200

31 decembrie 2003 > 7 milioane > 3,5 milioane 150

31 decembrie 2004 > 6 milioane > 3,0 milioane 100

31 decembrie 2005 > 5 milioane > 2,5 milioane 50

Potrivit noilor reglementări, situaţiile financiare anuale trebuie să ofere o imagine fidelă a patrimoniului întreprinderii, precum şi a profitului sau pierderii şi fluxurilor de trezorerie ale acesteia pentru respectivul exerciţiu financiar, cuprinzând:

- Bilanţul

- Contul de profit şi pierdere

- Situaţia modificărilor capitalului propriu

- Situaţia fluxurilor de trezorerie

- Politici contabile şi note explicative

Evaluarea posturilor cuprinse în situaţiile financiare ale unei firme trebuie realizată pe baza unui număr de nouă principii contabile (faţă de şase stipulate în vechiul Regulament privind aplicarea Legii contabilităţii nr. 82/91):

- Principiul continuităţii activităţii

- Principiul permanenţei metodelor

- Principiul prudenţei

- Principiul independenţei exerciţiului

- Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de pasiv (nou introdus)

- Principiul intangibilităţii

- Principiul necompensării

- Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului (nou introdus)

- Principiul pragului de semnificaţie (nou introdus)

Preview document

Analiza Financiară - Pagina 1
Analiza Financiară - Pagina 2
Analiza Financiară - Pagina 3
Analiza Financiară - Pagina 4
Analiza Financiară - Pagina 5
Analiza Financiară - Pagina 6
Analiza Financiară - Pagina 7
Analiza Financiară - Pagina 8
Analiza Financiară - Pagina 9
Analiza Financiară - Pagina 10
Analiza Financiară - Pagina 11
Analiza Financiară - Pagina 12
Analiza Financiară - Pagina 13
Analiza Financiară - Pagina 14
Analiza Financiară - Pagina 15
Analiza Financiară - Pagina 16
Analiza Financiară - Pagina 17
Analiza Financiară - Pagina 18
Analiza Financiară - Pagina 19
Analiza Financiară - Pagina 20
Analiza Financiară - Pagina 21
Analiza Financiară - Pagina 22
Analiza Financiară - Pagina 23
Analiza Financiară - Pagina 24
Analiza Financiară - Pagina 25
Analiza Financiară - Pagina 26
Analiza Financiară - Pagina 27
Analiza Financiară - Pagina 28
Analiza Financiară - Pagina 29
Analiza Financiară - Pagina 30
Analiza Financiară - Pagina 31
Analiza Financiară - Pagina 32
Analiza Financiară - Pagina 33
Analiza Financiară - Pagina 34
Analiza Financiară - Pagina 35
Analiza Financiară - Pagina 36
Analiza Financiară - Pagina 37
Analiza Financiară - Pagina 38
Analiza Financiară - Pagina 39
Analiza Financiară - Pagina 40
Analiza Financiară - Pagina 41
Analiza Financiară - Pagina 42
Analiza Financiară - Pagina 43
Analiza Financiară - Pagina 44
Analiza Financiară - Pagina 45
Analiza Financiară - Pagina 46
Analiza Financiară - Pagina 47
Analiza Financiară - Pagina 48
Analiza Financiară - Pagina 49
Analiza Financiară - Pagina 50
Analiza Financiară - Pagina 51
Analiza Financiară - Pagina 52
Analiza Financiară - Pagina 53
Analiza Financiară - Pagina 54
Analiza Financiară - Pagina 55
Analiza Financiară - Pagina 56
Analiza Financiară - Pagina 57
Analiza Financiară - Pagina 58
Analiza Financiară - Pagina 59
Analiza Financiară - Pagina 60
Analiza Financiară - Pagina 61
Analiza Financiară - Pagina 62
Analiza Financiară - Pagina 63
Analiza Financiară - Pagina 64
Analiza Financiară - Pagina 65
Analiza Financiară - Pagina 66
Analiza Financiară - Pagina 67
Analiza Financiară - Pagina 68
Analiza Financiară - Pagina 69
Analiza Financiară - Pagina 70
Analiza Financiară - Pagina 71
Analiza Financiară - Pagina 72
Analiza Financiară - Pagina 73
Analiza Financiară - Pagina 74
Analiza Financiară - Pagina 75
Analiza Financiară - Pagina 76
Analiza Financiară - Pagina 77
Analiza Financiară - Pagina 78
Analiza Financiară - Pagina 79
Analiza Financiară - Pagina 80
Analiza Financiară - Pagina 81
Analiza Financiară - Pagina 82
Analiza Financiară - Pagina 83
Analiza Financiară - Pagina 84
Analiza Financiară - Pagina 85
Analiza Financiară - Pagina 86
Analiza Financiară - Pagina 87

Conținut arhivă zip

 • Analiza Financiara.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială

INTRODUCERE Analiza situaţiei financiare şi a rentabilităţii utilizează toate sursele de informaţii de natură să reliefeze toate catacteristicile...

Eficiența folosirii patrimoniului întreprinderii

Introducere Analiza financiară ajută la identificarea activităţii nesatisfăcătoare a întreprinderii şi la stabilirea măsurilor care vor influenţa...

Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA

CAP. 1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII S.C. „EUROCONSTRUCT” S.A. 1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE S.C. „EUROCONSTRUCT” S.A. este persoană...

Analiza economico-financiară S.C. Albalact S.R.L.

1.1 Scurt istoric, descrierea succintă a firmei și a sectorului de care aparține S.C. ALBALACT S.R.L1.a fost înființată în anul 1971, iar în 1990 a...

Structura financiară, riscul și optimizarea procesului de constituire, utilizare a capitalurilor întreprinderii

Introducere Finanţele întreprinderii reprezintă un ansamblu de măsuri şi activităţi al căror abiect este fenomenul financiar. Activitatea...

Analiza economică financiară la SC Recim Grup SRL

I. Prezentarea societăţii comerciale ,,Întreprinderea are un rol hotărâtor în dezvoltarea economică a oricărei ţări, în determinarea potenţialului...

Analiza și Diagnostic Financiar

1. Indicatori calculaţi pe baza contului de profit şi pierdere 1.1. Soldurile intermediare de gestiune Soldurile intermediare de gestiune ce pot...

Pragul de rentabilitate și importanța cunoașterii acestuia

Intr-o economie de piata scopul oricarei activitati economico-financiara este obtinerea de profit, adica activitatea respectiva sa fie rentabila....

Te-ar putea interesa și

Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL

CAPITOLUL I 1. Bilantul contabil – sursa de informatii a analizei economico-financiare 1.1.Teorii privind bilantul Modelul “bilant contabil”,...

Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL

INTRODUCERE Motto: ,,Analiza este bună ca unealtă a progresului, a civilizaţiei ,bună în măsura în care zdruncină convingerile stupide, risipeşte...

Analiza rentabilității la SC Petal SA

INTRODUCERE În pragul mileniului trei este incontestabil nu numai faptul că lumea se află într-un proces continuu de schimbare, dar şi că ritmul...

Analiza structurii patrimoniale a activului și analiza previzională la SC Dumivest SRL

I. ANALIZA STRUCTURII PATRIMONIALE 1. Analiza poziţiei financiare 1.1 Prezentarea societăţii comerciale • Denumirea societăţii: S.C. DumiVest...

Analiza stării financiare la SC Azomures SA în perioada 2007-2009

Capitolul 1 Prezentarea societății Societatea comercială AZOMUREȘ SA a fost înființată în anul 1991 prin preluarea patrimoniului Combinatului de...

Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom

INTRODUCERE Activitatea unei intreprinderi trebuie să fie generatoare de efecte pozitive care conduc la susţinerea principiului continuităţii...

Analiza economico financiară la SC Agrana România SA Buzău

INTRODUCERE Motto: “Nu cauta sa mearga lumea dupa voia ta, ci îndreapta voia ta dupa mersul lumii. Si va iesi bine”.( Epictet) Stiinta a...

Raportare și analiza financiară - analiza situației financiare a SC Aerostar SA

Prezentarea societății SC. AEROSTAR SA este o fabrică de avioane, înființată în anul 1953 la Bacău. Compania activează în domeniul reparării și...

Ai nevoie de altceva?