Fiscalitate

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 30627
Mărime: 111.42KB (arhivat)
Publicat de: Darius L.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihaela Tulvinschi

Extras din curs

I. FUNDAMENTĂRI TEORETICE PRIVIND FISCALITATEA

1.1. Componentele sistemului fiscal

Pentru a-și îndeplini rolul și funcțiile sale, statul trebuie să mobilizeze resurse și să facă cheltuieli bănești, procedând la repartiția sarcinilor publice între membrii societății, persoane fizice sau juridice. Instrumentul financiar și juridic prin care se înfăptuiește această repartiție îl constituie obligația fiscală sub forma impozitelor, taxelor și altor sarcini fiscale specifice fiecărei țări și fiecărei etape istorice în parte. Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părți din veniturile sau averea persoanelor fizice sau juridice, la dispoziția statului, în vederea acoperirii cheltuielilor sale. Această prelevare se face în mod obligatoriu, cu titlu nerambursabil și fără contraprestație din partea statului.

Fiscalitatea se delimitează ca un sistem de percepere și încasare a impozitelor și taxelor, precum și ca un ansamblu coerent de surse de drept care reglementează impunerea contribuabililor și fundamentează juridic impozitele și taxele. Fiscalitatea este „un instrument eficient în serviciul unei politici care se traduce printr-o anumită viziune asupra vieții în comun, organizată de către componente ale puterii specializate în gestionarea serviciilor publice pentru a căror bună funcționare este necesară colectarea unor resurse financiare.” Aceste resurse financiare sunt destinate acoperirii cheltuielilor generale ale societății. Într-o economie de piață, fiscalitatea îmbracă un dublu aspect pentru agentul economic. Pe de o parte, ea se concretizează în prelevări obligatorii către stat, cu influență asupra trezoreriei întreprinderii. Acest aspect dă conținut noțiunii de sarcină fiscală. Pe de altă parte, întreprinderea poate folosi și în interesul ei principiile și metodele fiscale. Astfel, în activitățile de exploatare financiară sau de investiții ale întreprinderii se pot folosi metode și tehnici ale căror incidență fiscală oferă avantaje concretizate într-o situație de trezorerie favorabilă.

Sistemul fiscal este structurat pe trei componente interdependente : impozitele și taxele ca venituri ale statului, mecanismul fiscal și aparatul fiscal.

Impozitele și taxele reprezintă veniturile bugetului de stat care provin de la persoane juridice și fizice. În momentul încasării lor, impozitele și taxele nu au o destinație specială. După încasarea lor, sunt utilizate în vederea efectuării cheltuielilor publice pentru realizarea funcțiilor și sarcinilor puterii și instituțiilor sale. Impozitele și taxele, ca și componente tot mai importante ale vieții economice, reprezintă fundamentul și motivația pentru care se constituie fiscalitatea. Deși similare prin anumite aspecte, impozitele și taxele se dovedesc a fi prelevări diferite atât prin conținutul lor, dar și prin rolul lor în economia actuală.

Atât impozitele cât și taxele îmbracă o formă bănească, au un caracter obligatoriu și sunt percepute cu titlu nerambursabil. Natura de plată generală a impozitelor și taxelor rezultă din obligația care se referă la grupe sau categorii de contribuabili și nu la subiecți individual determinați. În ceea ce privește contribuabilii și termenul de plată, sesizăm unele deosebiri între impozite și taxe. În cazul impozitelor, contribuabilii sunt persoane fizice sau juridice care au obligația de a calcula, înregistra și plăti, la un termen stabilit prin lege, impozite pentru veniturile pe care le obțin sau bunurile pe care le posedă. Taxele sunt datorate de persoane fizice sau juridice care solicită statului prestarea anumitor servicii, în momentul solicitării prestării serviciului. Analizând prevederile legale, observăm deosebiri legate de sancțiuni percepute și destinația fondurilor colectate. În caz de neplată a unui impozit, persoana sancționată este plătitorul. În caz de neplată a unei taxe, persoana sancționată este funcționarul încadrat la instituția sau organul de stat respectiv. Sumele colectate din impozite au ca destinație acoperirea principalelor cheltuieli publice. Sumele colectate din taxe sunt destinate acoperirii cheltuielilor prilejuite de serviciul solicitat de contribuabil. Din punct de vedere structural, impozitele și taxele au fost împărțite în funcție de clasificarea bugetară a veniturilor, respectiv ordinea în care acestea au fost așezate în bugetul de stat și în bugetele locale. Astfel, impozitele se împart în impozite directe și indirecte, care sunt recunoscute ca venituri fiscale curente.

,,Impozitul este direct atunci când cel care îl suportă efectiv și în mod real din venitul său, numit ”suportătorul” impozitului, cunoaște direct și nemijlocit mărimea acestuia. Impozitele directe sunt impozitele percepute ”direct” de la persoanele fizice și juridice, obligate prin lege la plata acestora.”

În continuare vom enumera principalele trăsături ale impozitelor directe:

- sunt nominative și cad în sarcina unei persoane fizice sau juridice;

- se stabilesc în funcție de averea sau veniturile contribuabililor, persoane fizice sau juridice;

- au un cuantum și termene de plată precis stabilite, acestea fiind cunoscute din timp de către contribuabili;

- subiectul și plătitorul impozitului sunt una și aceeași persoană (excepție impozitul pe veniturile de natură salarială);

- se calculează pe bază de documente.

În categoria impozitelor directe sunt cuprinse: impozitul pe profit, impozitul pe salarii, impozitul pe clădiri, impozitul pe terenurile agricole ale populației, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa de timbru, taxa pentru folosirea terenurilor în alte scopuri decât pentru producția vegetală, agricolă sau silvică etc.

Impozitele indirecte sunt percepute cu ocazia vânzării unor bunuri sau prestări de servicii (transport, spectacole, activități turistice și hoteliere, etc.). În cazul impozitelor indirecte, plătitorul, așa cum este stipulat prin lege, este consumatorul final. Dintre impozitele indirecte se pot enumera, ca fiind mai importante, următoarele: taxa pe valoare adăugată, accizele, taxele vamale, impozitul pe spectacole etc.

Bibliografie

1. Sever Gabriel Bombaș, Mihaela Galantin - Reduceri și scutiri de la plata impozitelor și taxelor prevăzute în codul fiscal, Editura Tribuna Economică, București, 2007

2. Lucian Cernușca - Contabilitate și gestiune fiscală, Editura Tribuna Economică, București, 2010

3. I. Condor - Drept financiar, R.A. Monitorul Oficial, București, 1994

4. C.C. Constantinescu - Leasingul financiar: realitate și perspectivă, Editura Economică, București, 2006

5. N. Dobrotă - Dicționar de economice, Ed. Economică, București, 1999

6. Emilian Dumitrean - Contabilitate financiară, Ed. Sedcom Libris, Iași, 2008

7. Mihaela Dumitrana, Magdalena Negruțiu - Contabilitate în comerț și turism, Ed Maxim, București, 1996

8. Virginia Greceanu-Cocoș - Impozitarea profitului la operatorii economici, Editura Tribuna Economică, București, 2009

9. Bernard Esnault, Christian Hoarau - Comptabilie financiere, Presse Universitaires de Frances, Paris, 1994

10. Liliana Feleagă, Niculae Feleagă - Contabilitate financiară - o abordare europeană și internațională, vol I - II, Ed. Infomega, București, 2006

11. Niculae Feleagă - Contabilitate aprofundată, Ed. Economică, București, 1996

12. Niculae Feleagă, Ion Ionașcu - Contabilitate financiară, vol. I-III, Ed. Economică, București 1995

13. Niculae Feleagă, Ion Ionașcu - Tratat de contabilitate financiară, Ed. Economică, vol I-II, București, 1998

14. J.J. Friederich - Comptabilite generale et gestion des entreprises, Hachette, Livre Paris, 1995

15. Emil Horomnea, Neculai Tabără, Dorina Budugan - Bazele contabilității: concepte, modele, aplicații, Ediția a 3-a revăzută, Editura Sedcom Libris, Iași, 2008

16. Costel Istrate - Fiscalitate și contabilitate în cadrul firmei, ediția a 2-a, Ed. Polirom, Iași, 2000

17. Costel Istrate - Contabilitatea operațiunilor fiscale ale întreprinderii, suport de curs, Ed. Universității „Al.Ioan Cuza”, Iași, 2009

18. Iulia Jianu - Evaluarea, prezentarea și analiza performanței întreprinderii, Editura CECCAR, București, 2007

19. Grigorie N. Lăcrița - Fiscalitate - controverse și soluții, Ed. Irecson, București, 2007

20. Jean Louis Malo - Comptabilite generale, Ed. Eyrolles, Paris, 1994

21. M. Ș. Minea, C. F. Costaș - Fiscalitatea în Europa la începutul mileniului III, Ed. Rosetti, București, 2006

22. Ana Morariu, G. Radu, M. Păunescu, Contabilitate și fiscalitate în dezvoltarea firmei, Ed. Ex Ponto, Constanța, 2005

23. Dorel Mateș - Contabilitatea evenimentelor și tranzacțiilor între Standarde, Directive și Reglementări Fiscale, Editura Mirton, Timișoara, 2009

24. Mihai Nedelescu, Neculae Plăiașu, Cristina Stănescu, Razvan Șindilaru, Dan Moraru - Finanțe Publice și Evaziune Fiscală, Editura Economică, București, 2008

25. Iacob Petru Pântea, G. Bodea - Contabilitate financiară, Ed. Itelcredo, Deva, 2011

26. Atanasiu Pop - Contabilitate financiară românească armonizată cu Directivele Contabile Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, Ed. Intelcredo, Deva, 2002

27. Popa Adriana Florina, (2006) - Relativ și distorsiune în determinarea rezultatului contabil, articol publicat în volumul Congresului al XVI-lea al profesiei contabile din România „Profesia contabilă și Globalizarea”, Editura CECCAR, București, p. 803

28. A. F. Popa, N. Popa - Impozitele și taxele reglementate de Codul fiscal, Ed. Contaplus, București, 2008

29. Mihai Ristea - Contabilitatea între fiscal și gestionar, Ed. Tribuna Economică, București, 1998

30. Mihai Ristea - Contabilitatea și fiscalitatea întreprinderii, Ed. Tribuna Economică, București 1995

31. Angela Roșca, Unde se află România în contextul fiscal actual al Europei?, http.//www.taxhouse.ro

32. Ana Stoian - Contabilitate și gestiune fiscală, Ed. Mărgăritar, București, 2002

33. L. Țâțu, C. Șerbănescu, D. Ștefan, D. Cataramă, A. Nica - Fiscalitate - de la lege la practică, Ed. All Beck, București, 2005

34. A. Vallee - Economie des systemes fiscaux compares, PUF, Paris, 1994

35. A. Viandier, Ch. De Lauzenghein - Droit comptable, 2-eme edition, Dalloz, Paris, 1993

36. Georgeta Vintilă - Fiscalitate: metode și tehnici fiscale, Editura Economică, București, 2006

37. xxx Ghid practic de aplicare a Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, Ed. CECCAR, București, 2015

38. xxx - OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate

39. xxx - Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 4160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 21/12.01.2016

40. xxx - Legea 227/2015 privind Codul fiscal

41. xxx - Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal aprobate prin HG nr. 1/2016

42. xxx - Standarde Internaționale de Raportare Financiară - IFRS, (2015), Fundația IFRS, ediția a 7-a revizuită, București, Editura CECCAR, 2015

43. http://www.contzilla.ro

44. http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/trezorerie/Persp_comparate_taxareain_UE.pdf

45. http://www.europedirectbotosani.ro/?art=1051

46. http://www.fiscalitate.ro

47. http://www.ocu.org/fiscalidad/

48. http://static.anaf.ro/

Preview document

Fiscalitate - Pagina 1
Fiscalitate - Pagina 2
Fiscalitate - Pagina 3
Fiscalitate - Pagina 4
Fiscalitate - Pagina 5
Fiscalitate - Pagina 6
Fiscalitate - Pagina 7
Fiscalitate - Pagina 8
Fiscalitate - Pagina 9
Fiscalitate - Pagina 10
Fiscalitate - Pagina 11
Fiscalitate - Pagina 12
Fiscalitate - Pagina 13
Fiscalitate - Pagina 14
Fiscalitate - Pagina 15
Fiscalitate - Pagina 16
Fiscalitate - Pagina 17
Fiscalitate - Pagina 18
Fiscalitate - Pagina 19
Fiscalitate - Pagina 20
Fiscalitate - Pagina 21
Fiscalitate - Pagina 22
Fiscalitate - Pagina 23
Fiscalitate - Pagina 24
Fiscalitate - Pagina 25
Fiscalitate - Pagina 26
Fiscalitate - Pagina 27
Fiscalitate - Pagina 28
Fiscalitate - Pagina 29
Fiscalitate - Pagina 30
Fiscalitate - Pagina 31
Fiscalitate - Pagina 32
Fiscalitate - Pagina 33
Fiscalitate - Pagina 34
Fiscalitate - Pagina 35
Fiscalitate - Pagina 36
Fiscalitate - Pagina 37
Fiscalitate - Pagina 38
Fiscalitate - Pagina 39
Fiscalitate - Pagina 40
Fiscalitate - Pagina 41
Fiscalitate - Pagina 42
Fiscalitate - Pagina 43
Fiscalitate - Pagina 44
Fiscalitate - Pagina 45
Fiscalitate - Pagina 46
Fiscalitate - Pagina 47
Fiscalitate - Pagina 48
Fiscalitate - Pagina 49
Fiscalitate - Pagina 50
Fiscalitate - Pagina 51
Fiscalitate - Pagina 52
Fiscalitate - Pagina 53
Fiscalitate - Pagina 54
Fiscalitate - Pagina 55
Fiscalitate - Pagina 56
Fiscalitate - Pagina 57
Fiscalitate - Pagina 58
Fiscalitate - Pagina 59
Fiscalitate - Pagina 60
Fiscalitate - Pagina 61
Fiscalitate - Pagina 62
Fiscalitate - Pagina 63
Fiscalitate - Pagina 64
Fiscalitate - Pagina 65
Fiscalitate - Pagina 66
Fiscalitate - Pagina 67
Fiscalitate - Pagina 68
Fiscalitate - Pagina 69
Fiscalitate - Pagina 70
Fiscalitate - Pagina 71
Fiscalitate - Pagina 72
Fiscalitate - Pagina 73
Fiscalitate - Pagina 74
Fiscalitate - Pagina 75
Fiscalitate - Pagina 76
Fiscalitate - Pagina 77

Conținut arhivă zip

  • Fiscalitate.doc

Alții au mai descărcat și

Locul și Rolul Accizelor în Sistemul Impozitelor Indirecte

Ponderea cea mai mare în cadrul resurselor financiare ale statului o deţin prelevările obligatorii, care sunt realizate prin intermediul...

Curs de Fiscalitate

Tema 1. Continutul social-economic al impozitelor 1. Aparitia si evolutia impozitelor 2. Continutul social – economic al impozitelor 3....

Fiscalitate

Denumirea de “fisc” provine din limba latina , unde “fiscus” insemna cos sau paner. Termenul de fiscalitate este definit de La Rousse ca un sistem...

Control Financiar

CURS 1 CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR 1.-Prezentare generala a conceptului de control in general si a controlului financiar in special...

Contabilitate și Fiscalitate în Dezvoltarea Firmei

Cap. I. Fiscalitatea in dezvoltarea intreprinderilor. Standardele internationale de contabilitate. Obiectivul situatiilor financiare este acela...

Fiscalitate

CONSIDERATII INTRODUCTIVE 1. Necesitatea impozitului Satisfacerea nevoilor colective ale oricarei societati impune realiazrea unor venituri...

Venituri Publice

Veniturile publice includ resursele financiare ale administratiei de stat, ale asigurarilor sociale de stat si ale institutiilor publice cu...

Reglementarea de Stat a Prețurilor și Tarifelor

Sistemul de preţuri ce a existat pînă în 1991 s-a caracterizat prin următoarele neajunsuri: 1. îndepărtarea preţurilor de nivelul real al...

Te-ar putea interesa și

Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea

1. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE LA DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE VRANCEA 1.1. PREZENTARE GENERALĂ În judeţul Vrancea, unitatea Agenţiei...

Control Fiscal

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE CONTROL FISCAL 1.1 Conceptul de control financiar si control fiscal Indiferent de forma...

Regimul Juridic al Controlului Fiscal

INTRODUCERE În studiu pe care autorul îl propune spre prezentare, intitulat ,,Regimul juridic al controlului fiscal”, se intenţionează să se...

Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene

Introducere Republica Moldova este un stat în care, societatea a ajuns să-şi consume resursele de viitor (financiare, materiale şi umane), pe...

Politica fiscală a Uniunii Europene - prezent și perspective

Cap 1: Coordonate ale politicii fiscale europene 1.1: Obiectivele politicii fiscale europene: Coerenţa politicii fiscal- bugetare condiţionează,...

Așezarea și perceperea veniturilor bugetare la contribuabili și organele fiscale

Cap.1 Organizarea si functionarea unei societati comerciale 1.1 Scurt istoric si obiect de activitate La data de 23/12/1989 a luat fiinta gazeta...

Sistemul Fiscal în România

1. PREZENTAREA GENERALĂ A SISTEMULUI FISCAL DIN ROMÂNIA - Poziție geografică: Stat situat în SE Europei, la N de Peninsula Balcanică, în Bazinul...

La Fiscalite de la Roumanie entre 2000-2004

1) Introduction : Mots-clés : le secteur public, les revenus budgétaires, le financement La politique fiscale et le système fiscal sont deux...

Ai nevoie de altceva?