Prelegeri investiții

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 96 în total
Cuvinte : 34351
Mărime: 317.12KB (arhivat)
Publicat de: Agata Ungureanu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dorin Talmaci

Cuprins

 1. TEMA 1. Investiţii - concept, politici
 2. 1.1. Noţiuni conceptuale
 3. 1.2. Politica investiţională de stat
 4. 1.3. Obiective, metode şi mecanismele politicii investiţionale
 5. TEMA 2. Activitatea investiţională la nivel de întreprindere
 6. 2.1. Factorii de influienţă asupra activităţii investiţionale
 7. 2.2. Strategia investiţională a firmei
 8. 2.3. Sursele de finanţare a investiţiilor
 9. 2.4. Activitatea investiţională la etapa tactică şi operativă
 10. TEMA 3. Riscul în activitatea investiţională
 11. 3.1. Esenţă, conţinutul şi tipuri de risc
 12. 3.2. Metode de apreciere a nivelului de risc
 13. 3.3. Risc-- management
 14. TEMA 4. Eficienţa economică—element esenţial al deciziei de investiţii.
 15. 4.1. Conceptul de eficienţă a investiţiilor
 16. 4.2. Structura indicatorilor şi metodele de apreciere a eficienţei economice a investiţiilor
 17. 4.3. Optimizarea folosirii resurselor de investiţii
 18. TEMA 5. Amplasarea obiectivelor investiţionale
 19. 5.1. Amplasarea raţională şi eficientă a obiectivelor de investiţii
 20. 5.2. Metodele de alegere a amplasamentului unui obiectiv nou
 21. 5.3. Metodele de optimizare a amplasării obiectivelor industriale
 22. TEMA 6. Acţiunea factorului timp asupra investiţiilor.
 23. 6.1. Semnificaţia timpului
 24. 6.2. Posibilităţi de folosire a factorilor de actualizare
 25. 6.3. Indicatorii actualizaţi de eficienţă economică a investiţiilor
 26. TEMA 7. Aspectul metodologic de evaluare şi analiză a proiectelor de investiţi
 27. 7.1. Metodici tradiţionale privind eficienţa economică a investiţilor
 28. 7.2. Metodici moderne privind eficienţa economică a investiţilor
 29. 7.3. Fazele metodologice de evaluare a eficienţei economice a investiţiilor conform metodicii CFA
 30. TEMA 8. Indicatori, criterii şi metode de apreciere a proiectelor de investiţii
 31. 8.1. Indicatorii de eficienţă economică a investiţiei unei firme
 32. 8.2. Angajamentul de capital, Analiza „venituri / costuri”
 33. 8.3. Valoarea netă actuală totală (VNAT), Indicele de profitabilitate.
 34. 8.4. Rata internă de rentabilitate (RIR), Cursul de revenire net actualizat
 35. TEMA 9. Evaluarea financiară a proiectelor investiţionale
 36. 9.1. Specificul şi rolul evaluării financiare
 37. 9.2. Costul oportun al capitalului—element esenţial al evaluării proiectului
 38. 9.3. Nivelul ratei de actualizare pentru evaluarea financiară
 39. 9.4. Analiza sensibilităţii proiectului
 40. TEMA 10. Evaluarea economică a proiectelor investiţionale
 41. 10.1. Specificul şi rolul evaluării economice
 42. 10.2. Analiza situaţiilor „fără” şi „cu” proiect
 43. 10.3. Preţurile de referinţă
 44. 10.4. Determinarea efectelor proiectului pentru economia naţională
 45. TEMA 11. Selectarea proiectelor de investiţii
 46. 11.1. Corectarea parametrilor proiectului expuşi riscului
 47. 11.2. Selectarea proiectelor investiţionale
 48. TEMA 12. Conducerea operativă cu portofoliul investiţional.
 49. 12.1. Elaborarea planului calendaristic de realizare a proiectului investiţional
 50. 12.2. Elaborarea graficului—reţea de realizare a proiectului de investiţii. Metoda PERT
 51. 12.3. Formarea sistemului de monitoring pentru realizarea programelor investiţionale

Extras din curs

TEMA 1. Investiţii – concept, politici

1.1. Noţiuni conceptuale

Noţiunea de investiţie este sinonimul cu: alocare, plasare, dotare, iar într-un sens mai restrîns (financiar) reprezintă o cheltuială făcută pentru obţinerea de bunuri materiale cu o valoare mare şi de durată de folosinţă îndelungată.

În condiţiile economiei centralizate investiţia se considera numai ceea ce se alocă pentru crearea şi dezvoltarea bazei materiale de producere şi a celei pentru sectorul social-cultural.

Economia de piaţă a impus schimbarea opticii privind noţiunea de investiţi. Astfel ele sunt înţelese ca reprezentând partea din venit destinată pentru formarea capitalului. Sau cum subliniază unii specialişti, investiţia reprezintă: „angajarea resurselor făcută cu speranţa realizării unor beneficii în decursul unei lungi perioade de timp în viitor” sau „acţiune prin care se cheltuiesc bani sau alte resurse în speranţa că în viitor se vor încasa sume mai mari de bani sau se vor obţine alte beneficii”.

Aceste formulări evidenţiază conţinutul concret, material al investiţiei (resurse materiale, financiare, etc.) şi scopul final – beneficiul (profitul). Noţiunii de investiţii îi este imanent timpul – element definitoriu al procesului investiţional. Pierre Masse subliniază că investiţia este: „o cheltuială pentru un viitor incert”, deci îi este inerent riscul. Banii trebuie alocaţi imediat şi într-un volum concret, iar profitul se capătă peste o perioadă de timp (dacă se capătă) într-un volum necunoscut prealabil.

Prin urmare, activitatea de investiţii se încunună cu succes cînd are loc compunerea următorilor factori: voinţă, energie, informaţie, bani şi timp. Procesul de investire este un dialog permanent între investitor şi societate, ca rezultat fiecare din aceşti factori are o influenţă dublă.

În primul rînd voinţa: - Pe de o parte voinţa investitorului de a face ceva;

- Pe de altă parte voinţa societăţii (activitatea dată trebuie să fie permisă şi acceptată de societate).

În al doilea rînd energia:

- Pe de o parte pentru realizarea unui proiect investiţional investitorul trebuie să dispună de sănătate fizică şi spirituală;

- Pe de altă parte, investitorul trebuie să fie capabil a utiliza forţele societăţii pentru realizarea scopurilor sale.

În rîndul al treilea informaţia:

- Investitorul trebuie să dispună de informaţia complectă cu privire la piaţă, la evenimentele economice şi sociale ce se petrec în societate, trebuie să înţeleagă nevoia socială şi să ştie cum ea poate fi satisfăcută, căpătînd profituri sau efecte sociale;

- Pe de altă parte investitorul trebuie să explice publicului intenţiile sale, pentru a nu fi impedicat în activitatea sa, uneori astfel putem căpăta ajutoare neaşteptate.

Urmează banii:

- Orice activitate necesită mijloace băneşti pentru a fi „pusă pe roţi”;

- Nici o activitate nu va fi începută dacă ea nu va aduce sub orice formă profit.

Şi dispunerea de timp:

- În primul rînd investiţia necesită timp pentru a fi executată;

- La fel va fi necesar timp pentru a căpăta profiturile previzionate.

Conform ONU investiţiile se clasifică în brute şi nete. Investiţiile brute includ cheltuielile pentru realizarea de noi mijloace fixe, cheltuielile cu reparaţiile capitale, cele pentru creşterea mijloacelor circulante şi soldul mişcării capitalului străin. Investiţiile nete cuprind cheltuielile pentru creşterea capitalului fix şi a celui circulant.

Generalizînd cele enunţate mai sus putem defini investiţiile ca:

• Plasare de fonduri băneşti într-o acţiune, într-un proiect sau operaţie pentru a crea un spor de avuţie, atît la nivelul individului, cît şi al firmelor şi al societăţii, urmărindu-se nu numai sporirea bunurilor şi capacităţii de producţie ci şi obţinerea unui profit;

• Un flux al valorilor care au ca punct iniţial, de pornire, fondurile financiare, o parte a veniturilor şi economiilor realizate;

• O cheltuială efectuată în prezent, certă, în scopul obţinerii unor efecte viitoare, adesea incerte; din acest punct de vedere investiţiile constituie o resursă avansată care comportă un risc.

Referindu-ne la conceptele metodologice ale investiţiilor, în primul rînd trebuie deosebite:

• Investiţiile de capital sau reale (real investments): cumpărarea de bunuri cu scopul producerii altor bunuri ce se vor vinde ulterior;

• Investiţiile de portofoliu sau fianciare (finacial investments): achiziţoinarea de valori, precum hîrtii de valoare, opere de artă, sau crearea unor depozite bancare etc.

În economiile primitive, în curs de dezvoltare, masa majoritară a investiţiilor se referă la cele real, pe când în ţările cu economie dezvoltată majoritatea o deţin investiţiile financiare. O dezvoltare înaltă a instituţiilor financiare investiţionale într-o mare măsură generează creşterea investiţiilor reale. De exemplu, construcţia unei clădiri necesită investiţii reale efectuate de o persoană oarecare. O parte din suma necesară se va achita din mijloacele acumulate, restul poate fi căpătat prin intermediul gajului. Adică persoana a efectuat o investiţie reală în construcţie, iar intermediarul (banca)—o investiţie financiară. Sau să presupunem o întreprindere ce doreşte să se extindă. Investiţiile reale necesare pot fi căpătate în urma realizării unor noi acţiuni pe piaţa primară a hârtiilor de valoare. La rândul său, procurarea acţiunilor constituie pentru cumpărător o investiţie financiară, ulterior el poate vinde pachetul de acţiuni pe piaţa secundară a hârtiilor de valoare. Cu toate că operaţiile pe piaţa secundară nu aduc venit firmei emitente, însăşi existenţa ei duce la mărirea investiţiilor reale. Investitorul ar plăti mult mai puţin dacă nu ar avea posibilitatea să vândă acţiunile rapid şi fără pierderi.

După cum observăm, investiţiile reale şi financiare sunt complementare şi interdependente, nici de cum concurenţiale.

Preview document

Prelegeri investiții - Pagina 1
Prelegeri investiții - Pagina 2
Prelegeri investiții - Pagina 3
Prelegeri investiții - Pagina 4
Prelegeri investiții - Pagina 5
Prelegeri investiții - Pagina 6
Prelegeri investiții - Pagina 7
Prelegeri investiții - Pagina 8
Prelegeri investiții - Pagina 9
Prelegeri investiții - Pagina 10
Prelegeri investiții - Pagina 11
Prelegeri investiții - Pagina 12
Prelegeri investiții - Pagina 13
Prelegeri investiții - Pagina 14
Prelegeri investiții - Pagina 15
Prelegeri investiții - Pagina 16
Prelegeri investiții - Pagina 17
Prelegeri investiții - Pagina 18
Prelegeri investiții - Pagina 19
Prelegeri investiții - Pagina 20
Prelegeri investiții - Pagina 21
Prelegeri investiții - Pagina 22
Prelegeri investiții - Pagina 23
Prelegeri investiții - Pagina 24
Prelegeri investiții - Pagina 25
Prelegeri investiții - Pagina 26
Prelegeri investiții - Pagina 27
Prelegeri investiții - Pagina 28
Prelegeri investiții - Pagina 29
Prelegeri investiții - Pagina 30
Prelegeri investiții - Pagina 31
Prelegeri investiții - Pagina 32
Prelegeri investiții - Pagina 33
Prelegeri investiții - Pagina 34
Prelegeri investiții - Pagina 35
Prelegeri investiții - Pagina 36
Prelegeri investiții - Pagina 37
Prelegeri investiții - Pagina 38
Prelegeri investiții - Pagina 39
Prelegeri investiții - Pagina 40
Prelegeri investiții - Pagina 41
Prelegeri investiții - Pagina 42
Prelegeri investiții - Pagina 43
Prelegeri investiții - Pagina 44
Prelegeri investiții - Pagina 45
Prelegeri investiții - Pagina 46
Prelegeri investiții - Pagina 47
Prelegeri investiții - Pagina 48
Prelegeri investiții - Pagina 49
Prelegeri investiții - Pagina 50
Prelegeri investiții - Pagina 51
Prelegeri investiții - Pagina 52
Prelegeri investiții - Pagina 53
Prelegeri investiții - Pagina 54
Prelegeri investiții - Pagina 55
Prelegeri investiții - Pagina 56
Prelegeri investiții - Pagina 57
Prelegeri investiții - Pagina 58
Prelegeri investiții - Pagina 59
Prelegeri investiții - Pagina 60
Prelegeri investiții - Pagina 61
Prelegeri investiții - Pagina 62
Prelegeri investiții - Pagina 63
Prelegeri investiții - Pagina 64
Prelegeri investiții - Pagina 65
Prelegeri investiții - Pagina 66
Prelegeri investiții - Pagina 67
Prelegeri investiții - Pagina 68
Prelegeri investiții - Pagina 69
Prelegeri investiții - Pagina 70
Prelegeri investiții - Pagina 71
Prelegeri investiții - Pagina 72
Prelegeri investiții - Pagina 73
Prelegeri investiții - Pagina 74
Prelegeri investiții - Pagina 75
Prelegeri investiții - Pagina 76
Prelegeri investiții - Pagina 77
Prelegeri investiții - Pagina 78
Prelegeri investiții - Pagina 79
Prelegeri investiții - Pagina 80
Prelegeri investiții - Pagina 81
Prelegeri investiții - Pagina 82
Prelegeri investiții - Pagina 83
Prelegeri investiții - Pagina 84
Prelegeri investiții - Pagina 85
Prelegeri investiții - Pagina 86
Prelegeri investiții - Pagina 87
Prelegeri investiții - Pagina 88
Prelegeri investiții - Pagina 89
Prelegeri investiții - Pagina 90
Prelegeri investiții - Pagina 91
Prelegeri investiții - Pagina 92
Prelegeri investiții - Pagina 93
Prelegeri investiții - Pagina 94
Prelegeri investiții - Pagina 95
Prelegeri investiții - Pagina 96

Conținut arhivă zip

 • Prelegeri Investitii.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza economico-financiară a unui proiect de investiții

CAP. 1 PROIECTUL DE INVESTITII 1.1 Investitiile si rolul acestora in economie Investitiile sunt operatiuni ce trebuie abordate in stransa...

Studiu de Fezabilitate

INTRODUCERE Experienţa ţărilor dezvoltate ne arată că baza dezvoltării şi creşterii economice o constituie mărimea şi eficienţa investiţiilor....

Conceptul de Management

CONCEPTUL DE MANAGEMENT Analizând o serie de definitii ale conceptului MANAGEMENT se pot preciza elemente comune, prezente în mai toate...

Strategii investiționale internaționale

1. Evolutia fenomenului globalizarii economice 1.1. Abordarile macroeconomice si microeconomice ale globalizarii 1.2 Caracteristici si implicatii...

Definirea Logisticii

1 1. Logistica 1.1 Logistica – termenul Există mai multe păreri cu privire la apariţia termenului logistică pe mapamond. Prima ar fi că acest...

Managementul Investițiilor

PROBLEMA 1 SC AQUA SRL producatoare de apa minerala, are la dispozitie doua variante de investitii pentru retehnologizarea fabricii, privind...

Managementul Investițiilor

1.ROLUL INVESTITIILOR ÎN ECONOMIA NATIONALA 1.1. CONCEPTUL DE INVESTITIE A investi -înseamna a plasa un capital într-o întreprindere. O alta...

Proiect Economic

INTRODUCERE Permanenta interacţiune dintre firmă şi mediul în care funcţionează se concretizează prin resursele pe care aceasta le ia din mediu...

Te-ar putea interesa și

Fonduri Structurale

INTRODUCERE Lucrarea abordează o temă de mare actualitate în contextul aderării României la U.E. în anul 2007, întrucât politica naţională de...

Mecanismul obținerii de finanțări din fonduri structurale europene pentru sprijin

INTRODUCERE Lucrarea abordează o temă de mare actualitate în contextul aderării României la U.E., întrucât politica naţională de dezvoltare a...

Constituirea Uniunii Europene

Principalele obiective Principalele obiective sunt: - promovarea progresului economic si social (piata unica a fost instituita in 1993, iar moneda...

Eficiența Investițiilor în Cadrul Relațiilor Economice Internaționale

Promovarea investiţiilor străine directe şi a investiţiilor de portofoliu Economiile moderne sunt din ce în ce mai strâns legate de fluxurile...

Politici economice - gânduri pentru cei de azi și cei de mâine

Ludwig von Mises (29 septembrie 1881 – 10 octombrie 1973) este reprezentantul cel mai de seama al Scolii austriece de drept si economie. În opera...

Recenzie - politici economice - Gânduri pentru cei de azi și cei de mâine

Ludwig von Mises (29 septembrie 1881 – 10 octombrie 1973) este reprezentantul cel mai de seamã al Şcolii austriece de drept şi economie. Cartea...

Politici economice - gânduri pentru cei de azi și cei de mâine

Cartea Politici economice.Ganduri pentru cei de azi si cei de maine este structurata in 6 capitole (Capitalismul, Socialismul, Interventionismul,...

Întreprinderile Mici și Mijlocii din România sub Impactul Integrării Europene

REZUMAT. In this paper I will talk about the importance of the small and middle enterprises in the European Union. This research analyzes a chain...

Ai nevoie de altceva?