Domeniul privat al statului și al unităților

Disertație
8.4/10 (5 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 27833
Mărime: 121.86KB (arhivat)
Publicat de: Mariana V.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vasilica Negrut

Cuprins

 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 3
 2. CAPITOLUL 1 7
 3. DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI ŞI AL UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE. 7
 4. 1.1 DEFINIŢIE ŞI ALCĂTUIRE 7
 5. 1.2 INTRAREA BUNURILOR ÎN DOMENIUL PRIVAT 9
 6. 1.2.1. Modalităţi specifice de dobândire a bunurilor proprietate privată 10
 7. 1.2.2. Accesiunea imobiliară naturală asupra insulelor şi prundişurilor 11
 8. 1.2.3. Dezafectarea bunurilor proprietate publică 12
 9. 1.2.4. Exercitarea anumitor drepturi de preemţiune 12
 10. 1.2.5. Confiscarea penală sau contravenţională 13
 11. 1.2.6. Achiziţiile publice 14
 12. 1.2.7. Tezaurul 14
 13. 1.3. FORMALITĂŢI SPECIALE NECESARE PENTRU DOBÂNDIREA PROPRIETĂŢII PRIN MIJLOACE COMUNE 15
 14. 1.3.1. Intrarea bunurilor în proprietatea privată a statului 15
 15. 1.3.2. Intrarea bunurilor în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale 17
 16. 1.4. ÎNSTRĂINAREA DEPENDINŢELOR DOMENIULUI PRIVAT 18
 17. 1.4.1. Forme interzise de înstrăinare a domeniului privat 19
 18. 1.4.1. Înstrăinările cu titlu gratuit 19
 19. 1.4.2. Înstrăinările forţate 20
 20. 1.4.2.1. Formalităţi speciale necesare la înstrăinarea bunurilor proprietate privată 22
 21. 1.4.3. Înstrăinări obligatorii 24
 22. 1.4.4. Înalienabilitatea anumitor dependinţe ale domeniului privat 25
 23. 1.4.5. Distrugerea fizică a bunului - mod specific de pierdere a dreptului de proprietate privată 25
 24. CAPITOLUL 2 27
 25. REGIMUL JURIDIC AL GESTIUNII, UTILIZAREA ŞI CONTENCIOSUL DOMENIULUI PRIVAT 27
 26. 2.1. AUTORITĂŢILE ÎNSĂRCINATE CU GESTIUNEA DOMENIULUI PRIVAT 27
 27. 2. 2. REGULI EXORBITANTE ALE GESTIUNII DOMENIULUI PRIVAT 27
 28. 2.3.UTILIZAREA DOMENIULUI PRIVAT 28
 29. 2.3.1. Utilizarea de către persoanele publice 28
 30. 2.3. 2. Utilizarea dependinţelor domeniului privat de către funcţionari 29
 31. 2.3.3. Bunurile proprietate privată pot fi utilizate efectiv şi de particulari 29
 32. 2.3.4. Darea bunurilor din domeniul privat în folosinţa gratuită a anumitor persoane juridice 31
 33. 2.4. CONTENCIOSUL DOMENIULUI PRIVAT 32
 34. 2.4.1. Principiul la nivel teoretic 32
 35. 2.4.2. Capriciile legiuitorului 33
 36. CAPITOLUL 3 36
 37. MODALITĂŢI DE PUNERE ÎN VALOARE A DOMENIULUI PUBLIC 36
 38. 3.1. ORIGINEA CONCESIUNII, SCURT ISTORIC, DREPT COMPARAT 36
 39. 3.2. CONTRACTUL DE CONCESIUNE PUBLICĂ 40
 40. 3.2.1.Definiţia contractului de concesiune 40
 41. 3.2.2. Caracterele contractului de concesiune 42
 42. 3.2.3. Subiectele contractului de concesiune 42
 43. 3.2.4. Condiţiile de validitate ale contractlui de concesiune 43
 44. 3.2.4.1. Capacitatea de a contracta 44
 45. 3.2.4.2.Consimţământul valabil al părţii care se oblige 44
 46. 3.2.4.3.Obiectul contractului de concesiune 46
 47. 3.2.4.4.Cauza în contractul de concesiune 47
 48. 3.2.4.5.Redevenţa concesiunii 48
 49. 3.2.4.6.Forma contractului de concesiune 48
 50. 3.2.4.7.Durata concesiunii 49
 51. 3.3. PROCEDURA PREALABILĂ ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE CONCESIUNE 50
 52. 3.3.1. Iniţierea concesiunii 50
 53. 3.3.2. Caietul de sarcini al concesiunii 50
 54. 3.4. FORMELE DE INCHEIERE A CONTRACTULUI DE CONCESIUNE 51
 55. 3.4.1.Licitaţia 51
 56. 3.4.2. Negocierea directă 53
 57. 3.4.3.Atribuirea directă 53
 58. 3.4.4.Reguli privind oferta 54
 59. 3.4.5.Determinarea ofertei câştigătoare 54
 60. 3.4.6.Anularea procedurii de atribuire 55
 61. 3.5.EFECTELE CONTRACTULUI DE CONCESIUNE 55
 62. 3.5.1. Drepturile şi obligaţiile concesionarului 55
 63. 3.5.2. Drepturile şi obligaţiile concedentului 56
 64. 3.8. CONTROLUL ŞI SOLUŢIONAREA 57
 65. LITIGIILOR PRIVIND CONCESIONAREA 57
 66. CAPITOLUL 4 59
 67. ADMINISTRAREA, ÎNCHIRIEREA ŞI DAREA ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ A BUNURILOR DOMENIULUI PUBLIC 59
 68. 4.1. ADMINISTRAREA BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ 59
 69. 4.2. ÎNCHIRIEREA BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ 61
 70. 4.3. ALTE MODALITĂŢI JURIDICE DE PUNERE ÎN VALOARE A BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ, PREVĂZUTE DE LEGE ŞI DE CONSTITUŢIA REVIZUITĂ 62
 71. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 63
 72. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 69

Extras din disertație

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

Domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale este alcătuit din bunurile mobile şi imobile care nu sunt afectate unui interes general şi nici unui serviciu public şi de aceea ele rămân supuse normelor de drept privat.

Regimul juridic al utilizărilor private stabileşte că, acestea nu pot exista decât în urma unei autorizări prealabile din partea celui ce administrează bunul şi întrucât ele reprezintă pentru beneficiarii lor o folosinţă specială, deosebită de cea comună, în acest regim de drept public sunt supuse plăţii unor sume de bani care au în genere caracterul unor taxe, plătite în schimbul unor prestaţii de servicii speciale.

Parteneriatul public-privat, privit ca act juridic este un contract administrativ, fiind încheiat de o persoană publică şi identificat prin intermediul unui criteriu alternativ şi anume existenţa unor clauze derogatorii de la dreptul comun sau participarea contractanţilor la executarea aceluiaşi serviciu public, care fără deosebire este supus în primul rând principiilor generale ale contractelor din dreptul privat, dar şi unor principii şi norme din dreptul administrativ.

Pentru existenţa contractului administrativ trebuiau îndeplinite mai multe condiţii, astfel :

- acordul de voinţă între administraţie şi particulari ;

- scopul să fie crearea a noi obligaţii juridice pentru prestarea unui serviciu în schimbul unei remuneraţii ;

- prestaţia să fie destinată funcţionării unui serviciu public ;

- părţile să fi înţeles într-o prevedere concretă să se supună unui regim de drept public ;

- inegalitatea părţilor ;

- dreptul de a lua măsuri unilaterale ;

- aplicarea teoriei impreviziunii.

Încheierea unui contract de parteneriat public-privat, presupune organizarea şi desfăşurarea mai multor etape de selecţionare a investitorilor eligibili. Prin intermediul anunţului de intenţie şi a documentului ataşat acestuia, care este un document formal publicat de autoritatea publică, se are în vedere demararea unei proceduri de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat, prin comunicarea tuturor investitorilor interesaţi descrierea proiectului avut în vedere, a serviciilor necesare, programelor de implementare, cerinţelor de capacitate şi criteriile de selecţie a investitorilor. Procedura de selecţionare a investitorilor eligibili are la bază principiul competiţiei libere între potenţialii investitori, evaluarea lor făcându-se în concordanţă cu un set de criterii precis cuantificabile, stabilit şi aprobat de autoritatea publică, precizat atât în documentul ataşat, cât şi în anunţul de intenţie.

Comisia de evaluare a scrisorilor de intenţie este obligată să păstreze confidenţialitatea absolută a tuturor informaţiilor şi conţinutului documentelor puse la dispoziţie de investitori. Pe tot parcursul procesului de evaluare, membri acestei comisii trebuie să facă dovada unei probităţi morale şi profesionale absolute, asumată prin declaraţii de confidenţialitate şi de imparţialitate. Procesul de definire a proiectului public-privat şi de selecţie a investitorilor capabili să-l realizeze se desfăşoară în etape, astfel:

1. elaborarea şi aprobarea studiului de prefezabilitate de către autoritatea publică, studiu care cuprinde principalele informaţii tehnice, economice şi financiare ale proiectului;

2. elaborarea documentului ataşat la anunţul de intenţie;

3. constituirea comisiei de evaluare a scrisorilor de intenţie de către autoritatea publică şi numirea ei prin ordin sau decizie, după caz;

4. elaborarea şi aprobarea criteriilor de evaluare, grilelor de punctaj şi a modului de tratare a scrisorilor de intenţie întârziate sau primite nesigilate şi aprobarea lor;

5. publicarea anunţului de intenţie;

6. distribuirea fără plată, a documentului ataşat la anunţul de intenţie;

7. primirea şi înregistrarea plicurilor ce conţin scrisorile de intenţie elaborate de investitorii interesaţi;

8. convocarea comisiei de evaluare şi deschiderea plicurilor ce conţin scrisorile de intenţie în prezenţa tuturor membrilor acesteia;

9. evaluarea scrisorilor de intenţie şi a documentelor anexate la acestea;

10. întocmirea raportului de evaluare, adjudecare şi prezentarea acestuia autorităţii publice spre aprobare;

11. invitarea investitorilor selectaţi la negocierea şi semnarea acordului de proiect.

În ceea ce priveşte comisia de evaluare a scrisorilor de intenţie, printre persoanele numite în cadrul acesteia trebuie să se numere cel puţin un specialist tehnic, financiar şi un consilier juridic specializat în contracte comerciale. În vederea întăririi capacităţii de evaluare a comisiei, autoritatea publică poate decide pentru utilizarea unor agenţi economici sau consultanţi de specialitate, pe bază de contract.

Ca o completare la afirmaţiile de mai sus prof.Antonie Iorgovan în urma efectuării unor analize asupra contractelor administrative din perioada interbelică, concluzionează că, autoritatea administraţiei publice nu poate ceda interesele, drepturile sau obligaţiile sale contractuale decat altei autorităţi a administraţiei publice, in condiţiile legii, iar particularul le poate ceda oricărei persoane, dar numai cu acordul autorităţii publice.

`Raportându-ne la condiţiile juridice actuale, contractele de parteneriat public-privat sunt reglementate de Ordonanta de Guvern nr. 16 din 24 ianuarie 2002, precum şi de Legea nr.470 din 9 iulie 2002 care aprobă ordonanţa mai sus menţionată.

În doctrina română au existat prea puţine preocupări în sensul unei teorii analitice cu şi cu? privire la criteriile de domenialitate . Vom încerca, prin urmare, să raportăm criteriile semnalate în doctrina franceză la realităţile legislative şi jurisprudenţiale de la noi. Se pot distinge, astfel, pe de o parte, unele criterii materiale, dintre care două ar putea fi considerate ,, principale" - titlul şi afectaţiunea , în vreme ce alte trei ar avea o importanţă secundară , după care un bun poate fi încadrat în domeniul public. Pe de altă parte, trebuie să discutăm şi despre un criteriu formal - determinarea legii sau cla¬sarea prin act administrativ .

Domeniul privat este, la rândul său, o sumă de paradoxuri: el se supune regulilor dreptului comun, în lipsă de prevedere legală contrară; anali¬zând însă legislaţia specială aplicabilă, constatăm că de fiecare dată există o ase¬menea prevedere... Deşi se numeşte domeniu „privat", niciodată administraţia nu se poate comporta cu bunurile care îl compun ca un simplu „privat"! în plus, deşi în teorie acesta este alienabil, prescriptibil şi sesizabil, sunt suficiente texte legale care declară anumite asemenea bunuri inalienabile ori le amână sesi-zabilitatea: legiuitorul nostru nu pare că a înţeles întotdeauna diferenţa simplă dintre domeniul public şi domeniul privat.

Domeniul privat este constituit din bunuri mobile şi imobile neafectate uzului public, care aparţin statului şi unităţilor administrativ-teritoriale şi care, întocmai particularilor exercită asupra lor atributele dreptului de proprietate – folosinţa, posesia şi dispoziţia -, în regim de drept comun.

Aceste bunuri pot fi înstrăinate ori dobândite de către particulari pe calea uzucapiunii sau a posesiei de bună-credinţă, în cazul bunurilor mobile.

Constituţia României, prin art. 41, ocroteşte proprietatea privată indiferent de titular, astfel că statul sau unităţile administrativ-teritoriale, în calitate de titulari ai bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat, beneficiază , cu unele excepţii, de acelaşi regim de ocrotire ca şi persoanele fizice ori persoanele juridice de drept privat, titulare ale dreptului de proprietate privată.

Pentru creanţele aferente domeniului privat, administraţia poate să recurgă atât la procedeele de drept comun, cât şi la cele specifice dreptului public. Asupra domeniului privat, administraţia poate să efectueze lucrări publice sau să consimtă la executarea unor asemenea lucrări de către terţe persoane.

Gestionarea domeniului privat implică şi obligaţii specifice, necunoscute dreptului comun. Astfel, statul sau autorităţile administraţiei publice locale nu pot constitui servituţi convenţionale asupra domeniului privat şi nici nu-l pot lăsa neproductiv. Produsele financiare ale domeniului privat sunt considerate venituri publice şi, ca atare, se supun regimului juridic special aplicabile acestor bunuri. Spre deosebire de domeniul public, domeniul privat este susceptibil de expropriere pentru cauză de utilitate publică şi rechiziţie, în condiţiile prevăzute de legile speciale.

Preview document

Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 1
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 2
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 3
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 4
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 5
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 6
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 7
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 8
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 9
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 10
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 11
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 12
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 13
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 14
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 15
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 16
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 17
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 18
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 19
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 20
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 21
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 22
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 23
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 24
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 25
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 26
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 27
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 28
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 29
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 30
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 31
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 32
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 33
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 34
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 35
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 36
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 37
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 38
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 39
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 40
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 41
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 42
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 43
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 44
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 45
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 46
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 47
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 48
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 49
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 50
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 51
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 52
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 53
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 54
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 55
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 56
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 57
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 58
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 59
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 60
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 61
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 62
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 63
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 64
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 65
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 66
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 67
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 68
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 69
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 70
Domeniul privat al statului și al unităților - Pagina 71

Conținut arhivă zip

 • Domeniul Privat al Statului si al Unitatilor Administrativ-Teritoriale.doc

Alții au mai descărcat și

Moștenirea Testamentară

INTRODUCERE Potrivit art.650 C.civ. patrimoniul succesoral se poate transmite nu numai în temeiul legii (la persoanele, în ordinea şi în cotele...

Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire

INTRODUCERE Proprietatea îi dă omului posibilitatea şi imboldul muncii, dar şi sentimentul siguranţei zilei de mâine. Dreptul îi asigură modelul...

Regimul juridic al proprietății

Introducere Proprietatea l-a însotit pe om din zorile civilizatiei. El este singura fiinta care, dotata cu ratiune, a pus stapânire nu numai pe...

Drepturile omului și mecanismele europene de protecție a drepturilor omului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE SECTIUNEA 1.1. Definirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, evolutia si importanta acestora...

Aspecte juridice privind moștenirea testamentară

INTRODUCERE Un rol important în materia succesiunilor îl ocupă moştenirea legală, pentru că principiile acesteia operează ori de câte ori de cujus...

Dreptul de Proprietate Publică

Capitolul I Dreptul de proprietate publică SECŢIUNEA I 1.Noţiune şi conţinut Distincţia dintre proprietatea privată şi proprietatea publică...

Regimul Juridic al Terenurilor

Introducere Punctul de plecare al lucrării de faţă îl constituie momentul în care am realizat că foarte multe persoane din rândul celor mai bogaţi...

Regimul Juridic al Domeniului Public

CAPITOLUL I ORIGINEA ŞI EVOLUŢIA NOŢIUNII DE DOMENIALITATE PUBLICĂ Secţiunea I Consideraţii de ordin general Domenialitatea - ca regim juridic...

Te-ar putea interesa și

Promisiunea de vânzare-cumpărare

INTRODUCERE Contractul reprezintă una dintre cele mai importante instituţii ale dreptului civil, constituind principalul instrument juridic prin...

Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile

Caracteristica generală a tezei “Întreaga viaţă a omului, de la naştere ori în legătură cu acest moment, şi până la moarte, dar şi în privinţa...

Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire

INTRODUCERE Proprietatea îi dă omului posibilitatea şi imboldul muncii, dar şi sentimentul siguranţei zilei de mâine. Dreptul îi asigură modelul...

Procedura Succesorală Notarială

CPITOLUL 1 IMPORTANŢA ŞI PRINCIPIILE PROCEDURII SUCCESORALE NOTARIALE 1.1. IMPORTANŢA PROCEDURII SUCCESORALE NOTARIALE Procedura succesorală...

Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Mecanismul economic, instituit în Republica Moldova odată cu trecerea la relaţiile...

Domeniul Public și Domeniul Privat al Statului ca Obiecte ale Dreptului de Proprietate Funciara

INTRODUCERE Prin prezenta lucrare, intitulată “Domeniul public şi domeniul privat al statului ca obiecte ale dreptului de proprietate funciara”...

Raport de cercetare privind orientările elevilor de clasa a 12-a după terminarea liceului

1. Rezumat Profitand de acest proiect propus de Catedra de Marketing, ne-am decis sa realizam un studiu privind optiunile elevilor de clasa a 12-a...

Modalități de dobândire a dreptului de proprietate publică

Motto : „Ubi ius ibi remedium” Unde există norme de drept există și o cale de realizare. Introducere Modul de constituire a domeniului public...

Ai nevoie de altceva?