Abuzul de Drept

Licență
7.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 19424
Mărime: 79.87KB (arhivat)
Publicat de: Ovi O.
Puncte necesare: 9
UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I. DREPTUL CIVIL – CONSIDERAŢII GENERALE. 6
 3. 1.1. Noţiunea dreptului civil român. 6
 4. 1.2. Rolul dreptului civil. 7
 5. 1.3. Principiile dreptului civil. 7
 6. 1.3.1. Categorii de principii ale dreptului civil. 7
 7. 1.3.2. Principiile fundamentale ale dreptului civil. 8
 8. 1.4. Delimitarea dreptului civil de alte ramuri de drept. 10
 9. 1.4.1. Criteriile delimitării dreptului civil. 10
 10. 1.4.2. Ramurile de drept faţă de care se delimitează dreptul civil. 11
 11. CAPITOLUL II. ABUZUL DE DREPT. CARACTERISTICI ŞI TENDINŢE 15
 12. 2.1. Teoria subiectivă şi definiţia abuzului de drept. 15
 13. 2.2. Solidarismul contractual şi abuzul de drept. 16
 14. 2.3. Abuzul de drept în sistemul de drept român. 20
 15. 2.4. Spre un alt fundament al abuzului de drept. 22
 16. 2.5. Abuzul de drept în Noul Cod Civil. 27
 17. CAPITOLUL III. TEORIA CONTEMPORANĂ A ABUZULUI DE DREPT. 32
 18. 3.1. Reglementarea abuzului de drept. 32
 19. 3.2. Noţiunea abuzului de drept în dreptul civil. 33
 20. 3.2.1. Principiile exercitării dreptului subiectiv. 33
 21. 3.3. Exercitarea dreptului subiectiv civil cu nesocotirea legii şi a moralei. 33
 22. 3.4. Exercitarea dreptului subiectiv cu rea-credinţă. 35
 23. 3.5. Exercitarea dreptului subiectiv civil cu depăşirea limitelor sale. 38
 24. 3.6. Exercitarea dreptului subiectiv civil prin nesocotirea scopului economic şi social pentru care a fost recunoscut. 39
 25. CONCLUZII 42
 26. BIBLIOGRAFIE 45

Extras din licență

INTRODUCERE

Dreptul apare odată cu statul, ca produs al aceleaşi dezvoltări sociale.

Existenţa statului în epoca modernă se afirmă în corelarea sa cu existenţa dreptului prin toate cele trei funcţii ale sale.

Astfel, dreptul ca noţiune cu caracter general, ar putea fi definit ca fiind ansamblul de norme sau reguli de conduită, instituite sau sancţionate de către stat în cadrul funcţiei legislative şi a căror aplicare sau respectare este asigurată prin exercitarea funcţiilor sale: administrativă şi judecătorească.

În afară de accepţiunea generală, noţiunea de drept mai are şi alte accepţiuni şi anume:

- de drept în sens subiectiv; acest sens are în vedere prerogativele recunoscute persoanelor fizice sau juridice în cadrul conţinutului raporturilor juridice, civile sau de altă natură, care se stabilesc între ele; de exemplu: dreptul de proprietate, dreptul de taxe şi impozite;

- de drept în sens de grupare a normelor juridice, în funcţie de specificul lor;

- de drept în sens naţional. În societăţile moderne, dreptul obiectiv reglementează aceleaşi relaţii sociale patrimoniale şi personal nepatrimoniale, dar aceste reglementări diferă de la stat la stat, de aici rezultând caracterul naţional al dreptului.

Teoria generală a dreptului reprezintă o vedere unitară şi esenţială asupra permanenţelor dreptului care studiază conceptele, categoriile, principiile şi noţiunile de bază ale acestuia. Schimbările radicale în plan politic şi economico-social din România au generat şi ample modificări ale sistemului juridic iar cercetarea fenomenului juridic a impus reconsiderarea fundamentelor conceptuale în funcţie dedatele furnizate de ştiinţele juridice de ramură şi de ştiinţele juridice istorice. Teoria dreptului, abordând regularităţile fenomenului juridic în complexitatea sa, nu poate ignora analiza structurală a acestui fenomen, modalităţile sale de exprimare particulară, care se regăsesc apoi în construcţiile pe care le realizează. În contextul sus descris, lucrarea de faţa îşi propune să analizeze abuzul de drept ca pe un concept specific teoriei generale a dreptului, care subsumează trăsăturile particulare ale abuzului de drept din fiecare ramură de drept (civil, administrativ, de dreptul muncii, de drept procesual, etc.).

Legislaţia noastră civilă nu reglementează abuzul de drept, iar potrivit unui vechi adagiu, cel care exercită un drept al său nu poate vătăma pe altul. Aceasta ar însemna că drepturile subiective pot fi exercitate discreţionar de către titularul lor fără nici o îngrădire. S-a observat că, uneori, este posibil ca exercitarea unui drept de către titularul său să cauzeze altuia anumite inconveniente sau chiar prejudicii materiale ori morale. Doctrina a elaborat teoria abuzului de drept, iar jurisprudenţa a făcut câteva aplicaţii ale acesteia.

Pentru a fundamenta legal teoria abuzului de drept trebuie avute în vedere două dispoziţii legale şi anume:

- dispoziţiile articolului 54 din Constituţia României: „Drepturile şi libertăţile trebuie exercitate cu bună-credinţă astfel încât să nu se încalce drepturile şi libertăţile altora”;

- dispoziţiile Decretului 31/1954, articolele 1 şi 3: „Drepturile civile ale persoanelor fizice sunt recunoscute în scopul de a se satisface interesele personale materiale şi culturale ale acestora”, „Drepturile civile pot fi exercitate doar potrivit cu scopul lor economic şi social”.

Abuzul de drept constă în exercitarea unui drept subiectiv cu rea-credinţă şi contrar scopului său economic şi social, exercitare care este de natură să cauzeze unei alte persoane un inconvenient sau un prejudiciu.

Prin rezultatul său, abuzul de drept se manifestă ca o faptă ilicită şi ca urmare, el trebuie sanctionat. Doctrinar şi jurisprudential s-au promovat urmatoarele moduri de sancţionare a abuzului de drept:

- refuzul organului jurisdicţional de a acorda ocrotire dreptului exercitat abuziv, în situaţia în care persoana care se face vinovată de exercitarea abuzivă a dreptului este aceea care se adresează organului jurisdicţional;

- interzicerea exercitării pe mai departe a dreptului care a fost exercitat abuziv;

- obligaţia la plata de daune materiale sau morale a celui ce şi-a exercitat abuziv dreptul, atunci când rezultatul acestui exerciţiu s-a concretizat într-o daună materială sau morală.

Actualitatea temei alese este dată de tendinţa de generalizare a abuzului de drept determinată de instabilitatea legislativă şi reinterpretarea bunei credinţe în conduita juridică a subiectelor de drept. Abuzul de drept este o prezenţă constantă în mai toate domeniile vieţii noastre juridice. Acesta se practică, virtuos sau primitiv, funcţie de titularul concret al dreptului subiectiv.

Constatăm o tendinţă generală spre abuz de drept. Simţul moral al participantului la raportul juridic, indiferent de calificarea acestuia, nu mai este perceput ca o virtute decât în medii restrânse şi exclusiviste, iar declararea expresă a anumitor valori pare adesea un semn al inadaptării. Se abuzează metodic, interesul direct al titularului dreptului subiectiv justificând orice tip de conduită, iar „vinovatul” nu mai are nici un fel de probleme de conştiinţă, el acţionează aşa cum o fac mulţi alţii. Astfel, abuzul generalizat neutralizează vinovăţia individuală. Plecând de la ideea că „logica impune concluzia ştiinţifică potrivit căreia nici un stat nu deţine monopolul unui drept veritabil, că pretutindeni dreptul pozitiv conţine şi produce nedreptul pe care numai destinatarii concreţi îl pot evalua” , apreciem că abuzul de drept poate fi nu numai rezultatul exercitării cu rea-credinţă a drepturilor subiective ci şi, uneori, o formă de protest a titularilor de drept faţă de modul în care acesta a fost recunoscut. Importanţa abordării abuzului de drept din perspectiva teoriei generale a dreptului este dată atât de faptul că oferă o vedere generală asupra abuzului de drept cât şi de marcarea elementelor distincte, speciale, ale abuzului de drept din diferite ramuri.

Bibliografie

Brânduşa Ştefănesu, Raluca Dimitriu, Drept civil pentru învăţământul superior economic, Editura Lumina-Lex, Bucureşti, 2002;

C. Bîrsan, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Ediţia a IX-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008;

C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, Tratat de drept civil roman, Editura All, Bucuresti, 1997, vol. II;

C. Oprişan, Elemente de morală în conceptul de bună-credinţă, în Studii şi cercetări juridice nr. 1/1970;

D. Gherasim, Buna-credinţă în raporturile juridice civile, Editura Academiei, Bucureşti, 1981;

D. Florescu, Sancţionarea abuzului de drept în perspectiva unui nou cod de procedură civilă, Revista Română de Drept nr. 2/1973;

D. Radu, R. Sanielevici, Exercitarea drepturilor civile şi procesuale civile şi abuzul de drept în practica noastră judiciară, Analele Universităţii Iaşi – 1967;

Ghe. Beleiu, Drept civil român, Casa de editură şi presă „Şansa” S.R.L., Bucureşti, 1993, p. 30; Y. Eminescu, Tratat de drept civil, vol. I, Partea generală, Editura Academiei, Bucureşti, 1967, p. 64 – 68; O. Calmuschi, Tratat de drept civil, vol. I, Partea generală, 1989;

Ghe. Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Ediţie revăzută şi adăugită, Editura Şansa, Bucureşti, 1995, p. 48; Ş. Rauschi, Drept civil. Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică, Editura Fundaţiei „Chemarea”, Iaşi, 1993;

Ghe. Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Casa de Editură şi Presă „Şansa” S.R.L., Bucureşti, 1994;

Ghe. Beleiu, „Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil”, ediţia a V-a, revăzută şi adăugită de M. Nicolae şi P. Truşcă, Editura Şansa, 1998;

G. Boroi, Drept civil. Partea generală, Ediţia a II-a revizuită şi adăugită, Editura All Beck, Bucureşti, 1999;

G. Boroi, Drept civil. Partea generală. Persoanele, Editura All Beck, Bucureşti, 2001;

G. Boroi, Drept civil. Parte generală. Persoanele. Ediţia a III-a, Bucureşti, Ed. Hamangiu, 2008;

Ion Deleanu, Drepturile subiective şi abuzul de drept, Editura Cluj -Napoca, 1988;

Ioan Leş, Tratat de drept procesual civil, Editura All Beck, Bucureşti, 2001;

I.T Ştefănescu, Tratat elementar de drept al muncii, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999:

I.T. Ştefănescu, Tratat de dreptul muncii, vol. II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003;

J. Goicovici, Dicţionar de dreptul consumului, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2010;

M. Eliescu, Răspunderea civilă delictuală, Editura Academiei, Bucureşti, 1972;

M. Constantinescu, I. Muraru, A. Iorgovan, Revizuirea Constituţiei României. Explicaţii şi comentarii., Editura Rosetti, Bucureşti, 2003;

Mihaela Tăbârcă, Gheorghe Buta, Codul de procedură civilă: comentat şi adnotat cu legislaţie, jurisprudenţă şi doctrină, Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită, Universul Juridic, Bucureşti, 2008;

Mihai G., Fundamentele dreptului. Dreptul subiectiv. Izvoare ale drepturilor subiective, Bucureşti, 2005;

Mirela Djuvara, Eseuri de filozofie a dreptului, Editura „Trei”, 1997;

O. Ungureanu, Reflecţii privind abuzul de drept şi inconvenientele anormale de vecinătate, Acta Universitatis Lucian Blaga, Nr. 1-2/2004;

R. Dimitriu, Obligaţia de fidelitate în raporturile de muncă, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2001;

Traian Ionaşcu, Tratat de drept civil, Editura Academiei, Bucureşti, 1967.

Alte documente

Constituţia României;

Legea nr. 53/2003, publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003;

Legea de revizuire a Constituţiei României nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003;

Legea nr. 161 / 2010 publicată în Monitorul Oficial nr. 497/19 iulie 2010;

Noul Cod Civil.

Preview document

Abuzul de Drept - Pagina 1
Abuzul de Drept - Pagina 2
Abuzul de Drept - Pagina 3
Abuzul de Drept - Pagina 4
Abuzul de Drept - Pagina 5
Abuzul de Drept - Pagina 6
Abuzul de Drept - Pagina 7
Abuzul de Drept - Pagina 8
Abuzul de Drept - Pagina 9
Abuzul de Drept - Pagina 10
Abuzul de Drept - Pagina 11
Abuzul de Drept - Pagina 12
Abuzul de Drept - Pagina 13
Abuzul de Drept - Pagina 14
Abuzul de Drept - Pagina 15
Abuzul de Drept - Pagina 16
Abuzul de Drept - Pagina 17
Abuzul de Drept - Pagina 18
Abuzul de Drept - Pagina 19
Abuzul de Drept - Pagina 20
Abuzul de Drept - Pagina 21
Abuzul de Drept - Pagina 22
Abuzul de Drept - Pagina 23
Abuzul de Drept - Pagina 24
Abuzul de Drept - Pagina 25
Abuzul de Drept - Pagina 26
Abuzul de Drept - Pagina 27
Abuzul de Drept - Pagina 28
Abuzul de Drept - Pagina 29
Abuzul de Drept - Pagina 30
Abuzul de Drept - Pagina 31
Abuzul de Drept - Pagina 32
Abuzul de Drept - Pagina 33
Abuzul de Drept - Pagina 34
Abuzul de Drept - Pagina 35
Abuzul de Drept - Pagina 36
Abuzul de Drept - Pagina 37
Abuzul de Drept - Pagina 38
Abuzul de Drept - Pagina 39
Abuzul de Drept - Pagina 40
Abuzul de Drept - Pagina 41
Abuzul de Drept - Pagina 42
Abuzul de Drept - Pagina 43
Abuzul de Drept - Pagina 44
Abuzul de Drept - Pagina 45
Abuzul de Drept - Pagina 46
Abuzul de Drept - Pagina 47

Conținut arhivă zip

 • Abuzul de Drept.doc

Alții au mai descărcat și

Buna-credință și abuzul de drept în actele juridice civile

l. Faptele psihologice care intra in sfera bunei-credinte a) Ce sunt faptele psihologice determinante ale bunei credinte?Buna-credinta este un...

Dobândirea dreptului de proprietate prin posesia de bună-credință în NCC

Capitolul I. Noţiunea și reglementarea dreptului de proprietate 1.1. Definiție Într-o societate organizată pe baza principiilor economiei de...

Posesia

Notiune Potrivit art. 1846 c.civ., posesia este detinerea unui lucru sau folosirea de un drept exercitata una sau alta de noi însine sau de altul...

Constituția României

Capitolul I: Teoria constitutiei A.Notiunea de „constitutie” Cuvantul „constitutie” deriva din limba latina in care „constitutio” inseamna...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit

Capitolul I NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1. Justiția și procesul civil 1.1. Considerații prealabile Justiția, privită sub ambele sale aspecte - ca...

Drept civil - partea generală - persoană fizică, persoană juridică

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN DREPTUL CIVIL SECŢIUNEA I NOŢIUNI GENERALE DESPRE DREPTUL CIVIL 1.1. Definiţia dreptului civil Dreptul civil este...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Te-ar putea interesa și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Litera și spiritul legii - abuzul de drept, fraudă la lege

Capitolul I: Conceptul dreptului Secţiunea 1: Geneza dreptului. De la animalitate spre umanitate Este cunoscut faptul că dreptul nu a existat din...

Buna-credință și abuzul de drept în actele juridice civile

l. Faptele psihologice care intra in sfera bunei-credinte a) Ce sunt faptele psihologice determinante ale bunei credinte?Buna-credinta este un...

Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil

INTRODUCERE Viaţa socială fiind eminamente o viaţă colectivă presupune existenţa unei mari diversităţi de raporturi, interacţiuni între agenţii...

Conținutul Raportului Juridic

RAPORTUL JURIDIC – consideratii introductive Sistemul juridic constituie un ansamblu compus din elemente variate, dar care prin specificul, prin...

Limitările dreptului de proprietate

INTRODUCERE Tema acestei lucrari m-a fascinat, m-a facut sa caut raspunsuri cât mai complete la întrebarile care se iveau odata cu parcurgerea cât...

Concedierea individuală neimputabilă a salariatului

Concedierea individuală pentru motive neimputabile salariatului. Noţiuni generale În conformitate cu noua redactare primită de art. 65 din Codul...

Abuzul de Drept și Contractul Colectiv de Muncă

CAPITOLUL 1 Necesitatea analizei abuzului de drept în cadrul contractelorde muncă A. Deşi constituie o instituţie specifică dreptului civil –...

Ai nevoie de altceva?