Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 13293
Mărime: 114.14KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. CAPITOLUL I STRUCTURA FINANCIARA A FIRMEI: CONCEPT SI INDICATORI 3
 3. 1.1 CONŢINUTUL STRUCTURII FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII 3
 4. 1.2. PREMISE DE FUNDAMENTARE ŞI CRITERII DE ALEGERE A STRUCTURII FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII 11
 5. 1.2.1. Premise de fundamentare a structurii financiare a întreprinderii 11
 6. 1.2.2. Criterii de alegere a structurii financiare a întreprinderii 14
 7. 1.3. ANALIZA ACTIVITĂŢII DE PRODUCŢIE ŞI COMERCIALIZARE 21
 8. CAPITOLUL 2. PREZENTAREA FIRMEI S.C. CORAI S.A. 31
 9. 2.1. ISTORICUL FIRMEI 31
 10. 2.2. MISIUNEA FIRMEI 31
 11. 2.3. CONTROLUL ACTIVITĂŢII 32
 12. 2.4. ANALIZA SWOT 33
 13. CAPITOLUL 3. STUDIU DE CAZ 36
 14. 3.1. ANALIZA REZULTATELOR ECONOMICO-FINANCIARE DIN PERIOADA 2010-2012 36
 15. 3.2. ANALIZA MĂRIMII ŞI STRUCTURII PATRIMONIULUI 39
 16. 3.2.1. Dinamica şi structura activelor 39
 17. 3.2.2. Dinamica şi structura pasivelor 43
 18. 3.3. ANALIZA FACTORIALĂ A CIFREI DE AFACERI 47
 19. 3.4. ANALIZA CORELAŢIEI FOND DE RULMENT - NEVOIA DE FOND DE RULMENT - TREZORERIA NETĂ 51
 20. 3.5. INDICATORI DE STANDING FINANCIAR 54
 21. 3.5.1. Indicatori de profitabilitate 54
 22. 3.5.2. Indicatori sau indici de lichiditate şi solvabilitate ( ai echilibrului financiar) 57
 23. 3.5.3. Indicatori privind creanţele şi datoriile 59
 24. 3.5.4. Indicatori privind activitatea 62
 25. 3.5.5. Indicatori privind imobilizările de capital 65
 26. 3.5.6. Aprecierea viabilităţii şi stării de sănătate a firmei 67
 27. CONCLUZII 70
 28. BIBLIOGRAFIE 73

Extras din licență

INTRODUCERE

Analiza diagnostic reprezintă mijlocul prin care o firmă poate să-şi identifice propriile-i puteri şi slăbiciuni, în raport cu mijloacele de care dispune, precum şi cu oportunităţile ivite şi ameninţările la adresa ei. Astfel, conducerea firmei dobândeşte posibilitatea de a găsi soluţii de rezolvare a problemelor sau optimizare a dezvoltării activităţii.

Analiza economico-financiară prin abordarea sistemică a fenomenelor şi proceselor economice urmăreşte stabilirea legăturilor cauzale dintre factori şi constituie instrumentul de bază în procesul de diagnoză şi reglare a funcţiunii oricărei unităţi economice ca sistem.

Analiza economico-financiară contribuie, în mod esenţial, la formarea gândirii economice, a capacităţii de înţelegere a complexităţii activităţilor economice şi mai ales, la elaborarea programelor de măsuri pentru creşterea eficienţei economice.

Ca metodă de management, diagnosticarea asigură investigarea firmei şi a componentelor sale procesuale şi structurale cu ajutorul unui instrumentar specific în vederea depistării cauzale a principalelor puncte forte şi slabe şi pe această bază , formularea de recomandări de amplificare a potenţialului de viabilitate al acesteia.

CAPITOLUL I STRUCTURA FINANCIARA A FIRMEI: CONCEPT SI INDICATORI

1.1 Conţinutul structurii financiare a întreprinderii

În condiţiile economiei de piaţă, stabilirea modalităţilor de finanţare exercită un impact deosebit asupra activităţii agenţilor economici. Aproape în toate cazurile, întreprinderile nu se finanţează în totalitate din fonduri proprii, ele apelând concomitent şi la resurse externe. Prin urmare, selectarea mijloacelor de finanţare externă şi ponderea acestora în raport cu finanţarea internă reprezintă o decizie majoră a politicii financiare a întreprinderii. În acest fel se decide asupra structurii financiare a întreprinderii şi se iau măsuri pentru asigurarea caracterului optim al acesteia.

Structura financiară a întreprinderii reprezintă, ansamblul complex şi coordonat al diverselor surse de finanţare folosite de managerul financiar pentru acoperirea necesarului de finanţat. În alte opinii se consideră că structura financiară exprimă raportul existent între finanţările pe termen scurt şi cele pe termen lung. La nivelul întreprinderii, structura financiară reflectă compoziţia capitalurilor acesteia sau totalitatea componentelor de capital. Din acest motiv structura financiară mai poartă numele de structura capitalurilor întreprinderii. În consecinţă, structura financiară sau structura capitalurilor întreprinderii este suma ponderilor de participare a acestor surse de finanţare la constituirea capitalurilor investite în întreprinderi.

Pentru structura financiară este relevant capitalul permanent (format din capitalul propriu la care se adaugă datoriile), cu o alocare mai mare de un an, deoarece este destinat ciclului de investiţii. Capitalurile pe termen scurt sunt destinate cu predilecţie ciclului de exploatare şi, în mare parte, se acordă gratuit pe termene rezonabile, determinate de nevoile exploatării. Cu toate acestea, dacă necesarul de finanţat (nevoia de fond de rulment) nu este acoperit integral din fondul de rulment, se va recurge la credite pe termen scurt ale căror costuri se vor lua în calculul capitalurilor investite. Structura capitalului permanent şi a resurselor de trezorerie (capitaluri pe termen scurt) este prezentată în Figura nr.1:

După cum se observă din Figura nr. 1, capitalul permanent se compune din capitaluri proprii şi împrumuturi pe termen mediu şi lung (CP = CPR + DAT). Capitalurile proprii cuprind:

- capital social (sume puse la dispoziţia întreprinderii cu caracter permanent de asociaţi / acţionari, sub forma aportului în numerar / natură);

- creşteri ulterioare de capital;

- diferenţe pozitive din reevaluări;

- beneficii nedistribuite;

- rezultate pozitive ale exerciţiului curent înainte de repartizări;

- subvenţii primite.

Dacă din capitalul propriu se deduc subvenţiile primite pentru echipamente şi rezervele reglementate, se obţine situaţia netă a capitalului propriu, care reprezintă măsura contabilă a patrimoniului juridic al întreprinderii.

Bibliografie

Budugan, D.,Georgescu, I.,Beţianu, L., Contabilitate de gestiune, Ed. CECCAR, Bucureşti, 2007

Corneliu Russu, Mădălina Albu, Diagnosticul şi strategia firmei, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2005

Corneliu Russu, Mădălina Albu, Diagnosticul şi strategia firmei, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2005

D.A. Constantinescu, A.M. Ungureanu, Mirela Dimofte, Adina Ghenciu, Emilia Breban, Management strategic,Colecţia Naţională, Bucureşti, 2000

Dumitru Mărgulescu, Gheorghe Vâlceanu, Irina Daniela Cişmaşu, Claudia Şerban, Analiza economico-financiară, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. 1999

Dumitrean Emilian,Toma C-tin , Iustin Haliga, Contabilitate financiară suport de curs Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza Iasi 2010

Dumitrean, Emilian – Contabilitate financiară, Editura Sedcom Libris, Iasi, 2008

Feleagă, N., Feleagă, L., Contabilitate financiară . O abordare europeană şi internaţională, Ed. Economică, Bucureşti ,2007

Feleaga Niculae, Feleaga (Malciu) Liliana, Contabilitate financiară - o abordare europeană şi internaţională, vol. I şi II, Editura Infomega, Bucureşti, 2008.

Ion Verboncu, Ion Popa, Diagnosticarea firmei: teorie şi aplicaţie, Editura Tehnică, Bucureşti, 2001

Mihalciuc, Camelia – Contabilitate financiară aprofundată, Curs pentru învățământ la distanță,2008, Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava

Pântea ,I.P., Managementul contabilităţii româneşti , vol 1 şi 2, Ed. Intelecredo , Deva ,1998.

Pisleag Ana,Diagnosticul financiar al întreprinderiiTeorie si aplicatii.Editura Matrix Rom, Bucureti 2002

Petcu M., Analiza economico financiară a întreprinderii, Ed. Economică, Bucureşti,2003

Pisleag Ana ---Conta financiară curentă Editura Alma Mater Sibiu 2011

16.Pântea Iacob, Petru, prof. Bodea, Gheorghe – Contabilitatea financiarromânească, conformă cu directivele europene, ediția a doua, Editura Inteleredo, Cluj Napoca, 2008

17.Mereuţă, Calotă Crişan, Analiza diagnostic a societăţilor comerciale în economia de tranziţie, Editura Tehnică, Bucureşti, 1994

18. Ristea Mihai si colab., Contabilitatea societăţilor comerciale, vol. I si II, Editura Universitară, Bucuresti, 2009.

19. Ristea, M ., coordonator , Contabilitatea financiară a intreprinderii , Ed. Universitară, Bucureşti,2005

20.Staicu, Florea în articolul Diagnosticul intern-premisă a investiţiei unei firme, publicat în revista “Tribuna economică”, nr. 13/2002

21.Tabara Niculai, Modernizarea contabilităţii şi controlul de gestiune, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2006.

22.Toma, C., Managementul contabilității financiare, Editura TipoMoldova, Iași, 2012

23.Horomnea, Emil;coordonator, Tabara, Neculai; Budugan, Dorina; Georgescu, Iuliana; Betianu, Leontina; Dicu, Roxana – Introducere în contabilitate, Editura Tipo Moldova, Iasi, 2010

24.Dinu, Eduard – Rentabilitatea firmei în practică, Editura ALL Black, 2004

25.Zorlenţan T., Burduşi E., Căprărescu G., Managementul Organizaţiei, Editura economică, Bucureşti, 1998

26.Vintilă, Georgeta Gestiunea financiară a întreprinderii,Editia a III)a, Editura Didactică i Pedagogică, Bucureti, 2003.

27.CECCAR-Cartea expertului contabil şi acontabilului autorizat,Editura CECCAR 2013

Preview document

Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 1
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 2
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 3
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 4
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 5
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 6
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 7
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 8
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 9
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 10
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 11
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 12
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 13
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 14
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 15
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 16
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 17
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 18
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 19
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 20
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 21
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 22
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 23
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 24
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 25
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 26
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 27
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 28
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 29
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 30
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 31
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 32
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 33
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 34
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 35
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 36
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 37
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 38
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 39
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 40
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 41
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 42
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 43
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 44
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 45
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 46
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 47
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 48
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 49
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 50
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 51
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 52
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 53
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 54
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 55
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 56
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 57
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 58
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 59
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 60
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 61
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 62
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 63
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 64
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 65
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 66
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 67
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 68
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 69
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 70
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 71
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 72
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 73
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 74
Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei - Pagina 75

Conținut arhivă zip

 • Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei.doc

Alții au mai descărcat și

Controlul Financiar

INTRODUCERE Viata economico - sociala, în desfasurarea ei complexa de-a lungul timpului, a scos în relief, imposibilitatea individului de a atinge...

Influența structurii financiare a unei firme asupra performanțelor acesteia

Decizia de finanțare este una din deciziile fundamentale strategice adoptate de managerii unei întreprinderi, care constă în selectarea uneia...

Structura financiară a întreprinderii - studiu de caz la SC Artezi SRL

INTRODUCERE Identificarea surselor de finanțare a unei activități, precum și combinarea acestora în scopul de a obține un raport...

Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari

Introducere În lucrarea pe care am întocmit-o mi-am propus să realizez o analiză a gestiunii financiare a firmelor private prin intermediul...

Controlul financiar de stat și combaterea evaziunii fiscale

Introducere Societatea contemporană se confruntă cu o serie de probleme de natură economică şi financiară, care mai de care mai serioase. Dintre...

Structura financiară a întreprinderii

Capitolul I. Definirea capitalului întreprinderii 4 1.1. Definirea noțiunii de capital-element esențial al afacerii 5 1.1.1.Surse de provenienta...

Structura optimă a capitalului - factori determinanți și dinamică

Introducere În lucrarea de faţă am dorit să reliefez principalii factori determinaţi ai structurii financiare optime a întreprinderii, în teorie...

Analiza situației financiare a firmei

INTRODUCERE Lucarea de disertație are ca temă ”Analiza echilibrului financiar”, iar studiul de caz este realizat pentru societatea SC GABIANCA...

Te-ar putea interesa și

Echilibrul Financiar al Intreprinderii pe Exemplul SC Crimat SRL Botoșani

CAPITOLUL 1 APRECIEREA STĂRII DE ECHILIBRU ŞI DEZECHILIBRU FINANCIAR 1.1. APRECIEREA STĂRII DE ECHILIBRU FINANCIAR Într-o manierǎ generalǎ,...

Logistică în distribuție

Motivul pentru care am ales această temă este legat de activitatea complexa din domeniului distributiei, considerând că aceasta cunoaşte o...

Analiza situației economico-financiare SC Sălăjeanca SA

CAP.1. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII 1.1.Elemente de identificare DENUMIRE: S.C. INSTAR S.R.L. ADRESA: str.RAZBOIENI nr. 85 ORADEA , BIHOR...

Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL

Introducere Productivitatea muncii este unul din cei mai importanţi indicatori sintetici ai eficienţei activităţii economice a întreprinderilor,...

Situația Fluxurilor de Trezorerie - Instrument de Apreciere a Performanței Firmei

Capitolul 1 Definirea fluxurilor de trezorerie Tabloul fluxurilor de numerar (statement of cash flows) s-a impus ca un instrument de apreciere a...

Productivitatea Muncii - SC Spicul SA

ANALIZA DIAGNOSTIC A CORELATIEI DINTRE PRODUCTIVITATEA MUNCII SI SALARIUL MEDIU SI A REFLECTARII SALE IN PERFORMANTELE SALE ECONOMICO-FINANCIARE...

Plan de afaceri - agenție de turism

Capitolul 1 Agenţia de turism – tipologie şi rol în dezvoltarea turismului Etimologic, cuvântul ,,turism” provine din termenul englez ,,tour”...

Management financiar contabil - SC Bacem Construct SRL

Capitolul 1 - PREZENTAREA FIRMEI ȘI PERFORMANȚA ECONOMICĂ 1.1. Date informative ale SC BACEM CONSTRUCT SRL S.C. BACEM CONSTRUCT S.R.L s-a...

Ai nevoie de altceva?