Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 109 în total
Cuvinte : 36731
Mărime: 186.98KB (arhivat)
Publicat de: Stefanel G.
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Anghelescu Gheorghe
UNIVERSITATEA “VALAHIA” TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI SPECIALIZAREA TEOLOGIE PASTORALĂ

Cuprins

 1. Listă de abrevieri . 3
 2. INTRODUCERE . 4
 3. CAPITOLUL I
 4. TAINELE DE INIŢIERE ÎN VIZIUNEA SFINŢILOR PĂRINŢI . 9
 5. 1. Taina Sfântului Botez la Sfinţii Părinţi . 9
 6. 2. Taina Mirungerii în mărturiile patristice . 18
 7. 3. Sfânta Taină a Euharistiei - mijloc de mântuire . 23
 8. CAPITOLUL II
 9. MĂRTURIILE PATRISTICE ASUPRA TAINELOR RESTABILIRII SUFLETEŞTI ŞI TRUPEŞTI . 28
 10. 1. Taina Pocăinţei - refacere a legăturii dintre credincioşi şi Dumnezeu . 28
 11. 2. Taina Sfântului Maslu în Sfânta Tradiţie . 37
 12. 3. Legătura dintre Sfânta Taină a Maslului şi Sfânta Taină a Spovedaniei . 47
 13. CAPITOLUL III
 14. VIZIUNEA PATRISTICĂ DESPRE TAINELE SPECIALE . 50
 15. 1. Taina Preoţiei la Sfinţii Părinţi . 50
 16. 2. Preoţia în viziunea Sfântului Ioan Gură de Aur . 55
 17. 3. Taina Nunţii după învăţătura patristică . 58
 18. CAPITOLUL IV
 19. ÎMPĂCAREA OMULUI CU DUMNEZEU PRIN SFINTELE TAINE . 65
 20. 1. Refacerea legăturii omului cu Dumnezeu prin Sfintele Taine . 65
 21. 2. Sfintele Taine ca mijloace ale harului divin pentru împlinirea vieţii creştine . 69
 22. 3. Treptele desăvârşirii vieţii creştine prin Sfintele Taine . 80
 23. CAPITOLUL V
 24. IMPORTANŢA SFINTELOR TAINE ÎN VIAŢA BISERICII ŞI A CREDINCIOŞILOR DUPĂ ÎNVĂŢĂTURA SFINŢILOR PĂRINŢI . 87
 25. 1. Taina iconomiei mântuirii omului . 87
 26. 2. Sfintele taine – mijloace de primire a harului . 88
 27. 3. Sfintele Taine şi rolul lor în viaţa Bisericii şi a credincioşilor . 91
 28. CONCLUZII . 96
 29. BIBLIOGRAFIE . 98

Extras din licență

INTRODUCERE

"Sfintele Taine sunt lucrări sfinte, instituite de Dumnezeu întrupat, prin care, în Biserică, într-o formă văzută, se împărtăşeşte primitorului harul divin nevăzut". Mărturisirea Ortodoxă exprimă astfel doctrina despre Sfintele Taine în general: "Taina este o lucrare sfântă, care împărtăşeşte sufletului credincios harul nevăzut al lui Dumnezeu, sub o formă văzută, şi care s-a aşezat de Domnul nostru, prin mijlocirea căreia fiecare credincios primeşte dumnezeiescul har''. Iar Mărturisirea lui Dositei declară: "Tainele constau dintr-un element natural şi dintr-unul supranatural, sunt nu numai semne ale promisiunilor divine, ci şi instrumente care lucrează necesar prin har asupra acelora care se apropie de ele".

Viaţa noastră în Hristos se dobândeşte numai prin Sfintele Taine "care vestesc moartea şi îngroparea Domnului şi cu ajutorul lor ne naştem la viaţă duhovnicească, creştem în ea şi ajungem să ne unim în chip strălucit cu însuşi Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Căci prin aceste lucrări sfinte ne mişcăm şi suntem, cum spune Sfântul Pavel".

Se înţelege că harul împărtăşit prin Sfintele Taine este harul mântuitor sau sfinţitor, har care, în mod ordinar, nu se împărtăşeşte decât exclusiv prin Sfintele Taine. Tocmai acesta, adică împărtăşirea harului mântuitor, este rostul esenţial al insiituirii Sfintelor Taine; şi aceasta este şi deosebirea esenţială dintre această, adică, aşează Sfintele Taine într-o categorie cu totul aparte, fiinţial deosebită, în raport cu toate celelalte lucrări sfinte existente în Biserică.

Faptul acesta se înţelege fără greutate, ţinându-se seama că Sfintele Taine aparţin fiinţial Bisericii, întrucât prin ele Iisus Hristos, în Duhul Sfânt, este permanent prezent viu şi activ în Biserica Lui şi în credincioşi; prin ele, Biserica sfinţeşte pe credincioşi şi le susţine şi desăvârşeşte viaţa religioasă şi morală; prin ele, adică, Domnul îşi extinde, în Duhul Sfânt, viaţa Sa în Trupul lui Tainic şi în mădularele acestuia; prin ele, viaţa Bisericii, în Duhul Sfânt, şi a membrilor ei se uneşte cu viaţa Capului ei nevăzut, care, prin Sfintele Taine, îşi asimilează treptat şi actual pe credincioşi, după ce şi i-a încorporat virtual la întrupare. Prin Sfintele Taine, "noi ne facem una cu Cel ce s-a întrupat şi s-a îndumnezeit, cu Cel ce a murit şi a înviat pentru noi". "Biserica se arată pirin Taine nu ca prin nişte simboale, ci cum se arată inima prin mădulare, rădăcina pomului prin ramuri şi, cum a zis Domnul, ca viţa prin mlădiţe, pentru că aici nu e numai identitate de numiri şi de asemănări, ci identitate de lucru, întrucât Tainele sunt trupul şi sângele Domnului". "Căci Sfintele Taine sunt Trupul şi Sângele Domnului, dar sunt totodată hrana şi băutura cea adevărată a Bisericii lui Hristos, iar prin împărtăşire, nu Biserica le preface pe ele în trup omenesc, ca pe oricare altă hrană, ci Biserica se preface în ele. Dacă ar putea cineva să o cuprindă (pe Biserică) cu privirea, n-ar vedea decât însuşi Trupul Domnului, prin aceea că e unită cu El şi că se împărtăşeşte din Trupul Lui".

CAPITOLUL I

TAINELE DE INIŢIERE ÎN VIZIUNEA SFINŢILOR PĂRINŢI

1. Taina Sfântului Botez la Sfinţii Părinţi

Sfintele Taine ne "aduc aminte de Evanghelia în care stăm" (I Cor. 15, 1). Botezul este Taina cea dintâi a intrării în Biserică.

Botezul este o urmare a credinţei în Hristos, "cei ce nu vor crede se vor osândi", deoarece ei nu vor putea birui cu nimic altceva răul din ei şi rădăcina răului, devenind din răi tot mai răi, străini de viaţa în Hristos, de transfigurare şi de mântuire.

Porunca de a boteza dată de Mântuitorul ucenicilor Săi nu poate fi înţeleasă ca pe un program omenesc pentru creşterea Bisericii, deoarece ea a fost trăită ca o putere şi mângâiere a Duhului Sfânt care îi umplea pe ucenici şi îi mâna la propovăduire ca pe o taină a creşterii Bisericii (Fapte 9, 31). Ucenicii Mântuitorului n-au putut da urmare poruncii de a boteza mai înainte de venirea Duhului Sfânt. Iar de la Cincizecime, Duhul Sfânt era Acela care îi mâna la cei care erau gata să primească prin credinţă botezul, sau îi oprea de a merge acolo unde n-ar fi fost primiţi cu toate că ei spuneau: "Armele noastre nu sunt trupeşti, dar puternice ca să dărâme întărituri" (2 Cor. 10, 4). Adesea ei erau "lipsiţi, strâmtoraţi, rău primiţi" (Evrei 11, 37).

"Numai disputele şi controversele doctrinare au făcut să se vorbească despre Taina Botezului uneori într-un limbaj triumfalist şi în categorii juridice ca urmare a unor pretenţii sau drepturi asupra harului".

"Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie fac referiri amănunţite la toate aspectele Tainei Botezului din punct de vedere hristologic, pnevmatologic, ecclesiologic şi antropologic".

Când Mântuitorul spunea: "De nu se va naşte cineva din apă şi din duh nu va intra în împărăţia cerurilor" (Ioan 3, 5), nu era dată şi condiţia esenţială a Botezului şi anume: părtăşia la moartea şi învierea lui Hristos asupra căreia insistă îndeosebi Sfântul Apostol Pavel. Nimeni n-a vorbit mai mult şi mai profund despre Hristos ca măsură de îndreptare prin credinţă, precum şi despre omul străin de Dumnezeu, "omul cel vechi", ca Sf. Pavel.

Deosebirea dintre Hristos şi lume este simbolizată la Sfântul Pavel prin contrastul dintre "azimă" şi "dospire". Hristos este descris ca "azimă şi "miel" pascal cu referire la ascultarea Sa firească de Cuvântul lui Dumnezeu ca fiu. Contrastul dintre Hristos şi lume face ca cel ce este fără de păcat să sufere din cauza celor stăpâniţi de păcat în lume: "El a purtat păcatele noastre în trupul Său şi s-a făcut păcat pentru noi" (II Cor. 5, 21); "El care nu a săvârşit niciun păcat, a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru că noi murind faţa de păcate să vieţuim dreptăţii" (I Petru 2, 22, 24).

Preview document

Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 1
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 2
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 3
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 4
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 5
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 6
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 7
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 8
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 9
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 10
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 11
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 12
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 13
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 14
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 15
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 16
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 17
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 18
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 19
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 20
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 21
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 22
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 23
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 24
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 25
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 26
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 27
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 28
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 29
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 30
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 31
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 32
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 33
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 34
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 35
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 36
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 37
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 38
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 39
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 40
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 41
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 42
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 43
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 44
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 45
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 46
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 47
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 48
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 49
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 50
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 51
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 52
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 53
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 54
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 55
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 56
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 57
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 58
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 59
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 60
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 61
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 62
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 63
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 64
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 65
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 66
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 67
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 68
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 69
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 70
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 71
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 72
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 73
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 74
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 75
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 76
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 77
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 78
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 79
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 80
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 81
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 82
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 83
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 84
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 85
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 86
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 87
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 88
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 89
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 90
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 91
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 92
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 93
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 94
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 95
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 96
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 97
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 98
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 99
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 100
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 101
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 102
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 103
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 104
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 105
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 106
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 107
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 108
Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu - Pagina 109

Conținut arhivă zip

 • Viziunea Patristica Despre Sfintele Taine si Sansa Impacarii Omului cu Dumnezeu.docx

Alții au mai descărcat și

Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural

Introducere Activitatea de asistenţă socială nu este o preocupare nouă în orizontul grijii faţă de aproapele nostru, întrucât Biserica şi-a făcut...

Terminologia trinitară și relevanța ei în opera Părintelui Dumitru Stăniloae

Preliminarii A rânduit Dumnezeu ca şi Biserica şi Teologia noastră să fie slujite de mari personalităţi, cunoscute în întreaga lume creştină nu...

Epistola I către Corinteni

Introducere Cei doisprezece ucenici, pe care Domnul Iisus Hristos i-a ales apostoli şi vestitori ai săi, au aplicat asupra Bisericii începătoare...

Euharistia - taina unirii cu Hristos

Introducere Sfintele Taine sunt lucrări văzute, instituite de Mântuitorul Hristos şi încredinţate Sfintei Sale Biserici, prin care celor ce le...

Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox

Introducere Legătura firească, naturală dintre slujire și preoție, așa cum este arătată în cuvântul revelat al Sfintei Scripturi, este importantă...

Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți

INTRODUCERE Apostolii, ca şi preoţii asociaţi lor, preiau misiunea pe care Iisus şi-a asumat-o când a zis: "Duhul Domnului este peste Mine, pentru...

Botezul Copiilor

Fundamentarea scripturistică a pedobaptismului I. Motivare Înainte de mântuitoarele Sale patimi, Domnul nostru Iisus Hristos S-a rugat...

Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism

Introducere În paginile ce urmează nu se va găsi decât o contribuție foarte limitată la studiul unei probleme dintre cele mai obscure și mai...

Ai nevoie de altceva?