Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 44549
Mărime: 189.52KB (arhivat)
Publicat de: Andrei M.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Citirigă
UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANȚA FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ SECȚIA PASTORALĂ

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. Cap. I Biserica, trupul lui Hristos
 3. 1. Caracterul teandric al Bisericii, prelungirea unirii dintre divin și uman din Persoana lui Hristos;
 4. 2. Întemeierea Bisericii și susținerea ei continue prin iradierea Duhului Sfânt;
 5. 3. Iisus Hristos, Arhiereu veșnic și izvor al preoției Bisericii
 6. 4. Legătura dintre calitatea lui Hristos de Cap al Bisericii și cea de izvor al preoției în Biserică
 7. Cap. II Interdependența dintre Biserică și preoție
 8. 1. Biserica, mediul sacerdotal prin excelență;
 9. 2. Preoția, factor sine qua non al existenței și lucrării Bisericii;
 10. 3. Evidențierea interdependenței dintre Biserică și preoție prin intermediul scopului Bisericii;
 11. 4. Interdependența dintre Biserică și preoție văzută din perspectiva Sfintelor Taine;
 12. Cap. III Preoția sacramentală și preoția universală
 13. 1. Preoția sacramentală;
 14. 2. Preoția universală;
 15. 3. Legătura dintre cele două preoții;
 16. 4. Deosebirile dintre cele două preoții;
 17. 5. Comuniunea bisericească și existența celor două preoții, condiții ale unității Bisericii
 18. CONCLUZII
 19. BIBLIOGRAFIE

Extras din licență

Introducere

Legătura firească, naturală dintre slujire și preoție, așa cum este arătată în cuvântul revelat al Sfintei Scripturi, este importantă pentru înțelegerea corectă a rolului mântuitor al Bisericii, Trupul lui Hristos. De-a lungul timpurilor, mai vechi și mai noi, legătura aceasta a fost uneori greșit înțeleasă sau interpretată, după diverse iscodiri ale minților acestor veacuri trecătoare.

Motivul alegerii acestei teme este dat de actualitatea dar și de complexitatea ei fiind motivat de nevoia personala de-a o cunoaște, dar și cu scopul de-a expune tinerilor teologi, opiniile teologilor consacrați cu privire la acest subiect. Actualitatea temei este dată de mentalitatea generației de astăzi care nu vede rolul mântuitor al Bisericii și implicit al slujitorilor ei, al preoților, crezând cu tărie că nu au nevoie de Biserică și de preoți pentru a se mântui și că rugăciunea personală este de ajuns. Nimic mai fals!

În lucrarea de față voi expune doctrina ortodoxă cu privire la Biserică, încercând să evidențiez rolul ei mântuitor, în calitate de trup al lui Hristos, dar și doctrina cu privire la preoție, evidențiind rolul mijlocitor al preoților în relația fiecărui mădular al trupului lui Hristos – Biserica cu Capul Bisericii – Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Sfântul Apostol Pavel a fost cel care s-a ocupat mai mult de poziția și lucrarea preoției în Biserică, de aceea în epistolele sale ierarhia bisericească prinde contur, iar slujirea preoțească capătă diverse numiri. După apostolul Pavel, și prin asemănare cu poziția sa de apostol și cu poziția celor așezați de el să slujească ca preoți, preotul este slujitor al Evangheliei (Efeseni 3, 7), slujitor al lui Dumnezeu (Romani 1, 9), slujitor al împăcării (II Corinteni 5, 18), adică al împăcării omului cu Dumnezeu, al mântuirii, slujitor al Bisericii (Coloseni 1, 25), slujitor al lui Hristos (I Corinteni 4, 1), slujitor al oamenilor (II Corinteni 4, 5), mijlocitor între Dumnezeu și om (II Corinteni 5, 20). Așadar, slujirea preotului îmbrățișează toate aspectele posibile ale vieții noastre spirituale, prin mijlocirea către Dumnezeu și îndrumarea vieții noastre în lumina învățăturii lui Hristos.

Capitolul I: Biserica, trupul lui Hristos

1. Caracterul teandric al Bisericii, prelungire a unirii dintre divin și uman din persoana lui Hristos

Temeiul aspectului teandric al Bisericii se află în persoana Mântuitorului Iisus Hristos, iar teandrismul Bisericii se înțelege numai ca fenomen fundamental integrat raportului ce există între cele două firi în persoana unică a Mântuitorului, ca o prelungire la nivel uman a corelației perfecte dintre divinul și umanul lui Hristos.

Din intima legătură a celor două firi în persoana lui Iisus Hristos se naște și crește teandrismul Bisericii, în același fel în care el este prezent și activ în persoana Fiului întrupat, prefăcând trupul tainic al Domnului după chipul firii dumnezeiești, încât să se poată spune că nu mai este Biserica aceea care trăiește, ci Hristos este cel ce trăiește în ea (Galateni II, 20) .

Prin lucrarea Sfântului Duh în Biserică, credincioșii se află în relații personale cu fiecare din persoanele Sfintei Treimi, în comuniune de dragoste și ascultare cu fiecare din ele, și nu într-o meditație asupra unui principiu impersonal. Acesta este de fapt scopul superior al teandriei Bisericii .

Modalitățile interpătrunderii umanului cu divinul în Biserică și deci ale legăturii credinciosului cu Hristos sunt diferite și dirijate de credincioși ce activează în virtutea unei puteri divine: Cuvântul lui Dumnezeu este anunțat într-o limbă omenească. Întâlnirea cu Domnul cerului se realizează în cadrul unei simple liturghii, darurile spirituale, care procură viața divină, au aparenţele pâinii și a vinului .

Biserica este trupul lui Hristos. Prin ea se manifestă dumnezeirea, având imprimat în sine specificul Întemeietorului ei. Membrele acestui mare trup au fiecare o funcție specială în vederea binelui ansamblului și este o datorie esențială pentru fiecare, aceea de a se achita de datoria sa cât mai bine, pentru ca Biserica să devină plinătatea „Celui ce a împlinit toate întru toți” (Efeseni I, 23). Nimic altceva nu pare să oglindească mai bine natura teandrică a Bisericii decât acești doi termeni: trup și plinătate care sunt corelativi unul explicând pe celălalt și adânc ancorați în duhul Bisericii .

Bibliografie

1. Andronikof, Constantin, Le Cycle Pascal, Lausanne şi Paris, 1985, p. 241, apud teză doctorat Marin I. Bugiulescu, Biserica, comunitate și instituție teandrică, Constanța, 2009;

2. Andrutsos, Hristu, Simbolica, trad. de † Iiustin Moisescu, Editura Centrului Mitropolitan al Olteniei, Craiova, 1955;

3. Idem, Dogmatica, traducere de Dr. Dumitru Stăniloae, Sibiu, 1930;

4. Arhimandrit Praf. Nicolae Mladin, Pe calea unităţii Bisericii lui Hristos, în rev, „Ortodoxia”, an XV, (1963), nr . 3-4;

5. Bel, Drd. Vasile, Biserică şi Euharistie, în „Studii Teologice”, nr. 3-4, anul XXXIV, 1982;

6. Idem, Misiunea Bisericii in lumea contemporană - Premise teologice, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2004;

7. Biblia sau Sfânta Scriptură, ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1992;

8. Braniște, Pr. Prof. Ene, Cincizecimea în viața credincioșilor, în „Mitropolia Banatului”, XIV (1967), nr. 4-6;

9. Bria, Pr. Prof. Dr. I., Tratat de Teologie Dogmatică şi Ecumenică, Colecţia Didaskalos, Ed. România Creştină, Bucureşti, 1999;

10. Idem, Curs de Dogmatică (Curs tipărit), Sibiu, 1996;

11. Bugiulescu, Marin I., Biserica, comunitate și instituție teandrică, Constanța, 2009;

12. Bulgacov, Sergiu, Ortodoxia, trad. De Nicolae Grosu, Editura Paideia, Sibiu, 1994;

13. Bunge, Gabriel, Celălalt Paraclet sau Icoana Sfintei Treimi a Cuviosului Andrei Rubliov, traducere de Ică, diac. Ioan jr. după Der Andere Paraklet. Die Ikone der Heiligen Dreifaltigkeit des Malermonchs Andrej Rubljov, Sibiu, 1996,;

14. Cabasila, Nicolae, Despre viața în Hristos, trad. de Pr. Prof. T. Bodogae, Editura Deisis, Sibiu, 1946;

15. Chițescu, Prof Nicolae, Despre îndumnezeirea credincioșilor. De ce nu prmesc romano-catolici această învățătură, în BOR, an. LVI, 1938, nr. 11 - 12, București;

16. Idem, Natura Sfântului Har, în BOR, an LX, 1942, nr. 7 – 8, București;

17. Idem, Sobornicitatea Bisericii, în „Studii Teologice” nr. 3-4 (1955);

18. Idem, Biserica, trupul tainic al Domnului, în BOR, an LX, 1942, nr. 7 - 8 București;

19. Ciobotea, Dr. Dan Ilie, Dorul după Biserica ne despărţită sau Apelul tainic si irezistibil al iubirii Treimice, în rev. „Ortodoxia” an XXXIV, Nr. 4, (1982);

20. Citirigă, Vasile, Probleme fundamentale ale teologiei dogmatice şi simbolice, vol. II., ed. Ex Ponto, Constanţa, 2001;

21. Idem, Temeiurile dogmatice ale comuniunii bisericești în opera teologică a părintelui Ion Bria, în Omagiu Părintelui Prof. Dr. Ion Bria(1929-2002), editura Universității Aurel Vlaicu, Arad, 2009;

22. Coman, Pr. Prof. Ioan G, Sensul ecumenic al Sfintei Euharistii la Sfântul Ioan Gură de Aur, în Rev. ,,Ortodoxia”, Nr. 4, (1965);

23. Constantinescu, Pr. Prof. I., Despre Ierarhia bisericească, "Îndrumător pastoral - Din tezaurul credinţei noastre", 1978, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti;

24. Danielou, Cf Jean, Biserica începuturilor. De la origini până la sfârşitul secolului al II-lea, Bucureşti, ed. Universităţii din Bucureşti 2006;

25. Diadoh al Foticeii, Cuvânt ascetic, în „Filocalia”, vol. I, trad. de pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Sibiu, 1947;

26. Dură, Pr. Prof. Dr. Nicolae V., Monahii, al treilea element constitutiv al Bisericii. Norme şi rânduieli canonice privind organizarea şi disciplina vieţii monahale, în B.O.R., CXXII (2003), nr. 7-12;

27. Evdochimov, Paul, Rugul Aprins, Editura Mitropoliei Banatului, Timișoara, 1994;

28. Idem, L'Esprit Saint dans la Tradition Orthodoxe, Paris, Les Edition du Cherf, 1969, p. 90 apud teză doctorat Marin I. Bugiulescu, Biserica, comunitate și instituție teandrică, Constanța, 2009;

29. Floca, Arhid. prof. dr., Ioan N., Drept Canonic Ortodox, Legislaţie şi Administraţie Bisericească, Vol. I, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1990;

...

Preview document

Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 1
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 2
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 3
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 4
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 5
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 6
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 7
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 8
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 9
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 10
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 11
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 12
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 13
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 14
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 15
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 16
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 17
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 18
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 19
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 20
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 21
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 22
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 23
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 24
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 25
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 26
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 27
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 28
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 29
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 30
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 31
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 32
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 33
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 34
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 35
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 36
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 37
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 38
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 39
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 40
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 41
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 42
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 43
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 44
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 45
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 46
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 47
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 48
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 49
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 50
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 51
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 52
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 53
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 54
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 55
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 56
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 57
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 58
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 59
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 60
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 61
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 62
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 63
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 64
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 65
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 66
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 67
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 68
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 69
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 70
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 71
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 72
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 73
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 74
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 75
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 76
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 77
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 78
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 79
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 80
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 81
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 82
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 83
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 84
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 85
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 86
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 87
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 88
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 89
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 90
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 91
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 92
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 93
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 94
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 95
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 96
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 97
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 98
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 99
Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox - Pagina 100

Conținut arhivă zip

 • Biserica si Preotia, din Punct de Vedere Ortodox.docx

Alții au mai descărcat și

Terminologia trinitară și relevanța ei în opera Părintelui Dumitru Stăniloae

Preliminarii A rânduit Dumnezeu ca şi Biserica şi Teologia noastră să fie slujite de mari personalităţi, cunoscute în întreaga lume creştină nu...

Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană

INTRODUCERE Înainte de înălţarea sa la cer, Mântuitorul le-a dat apostolilor porunca de a răspândi Evanghelia la toata făptura (Mc. 16, 15-16) şi...

Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul

INTRODUCERE Întreaga tradiţie teologică creştină a recunoscut, începând cu veacul al VII-lea, personalitatea Sfântului Maxim Mărturisitorul (580...

Aspectul Duhovnicesc al Cunoașterii Teologice

I.INTRODUCERE Sfârşitul secolului V a fost o perioadă de formare pentru teologia mistică, ca de altfel şi pentru alte domenii ale teologiei. Nu că...

Orfismul - Pretinse legături între orfism și creștinism

Introducere În paginile ce urmează nu se va găsi decât o contribuție foarte limitată la studiul unei probleme dintre cele mai obscure și mai...

Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul

A. Introducere Cu toate că a trăit și a activat într-o perioadă istorică de mari frământări sociale, politice și religioase, Sfântul Maxim...

Drepturile, obligațiile și privilegiile Bisericii Ortodoxe Române în contextul menținerii securității europene

INTRODUCERE O privire canonică crestină ortodoxă asupra ideii de europenizare. Cum o “cultură europeană” nu se poate manifesta corect fără...

Taina Preoției

Introducere Taina hirotoniei a reprezentat întotdeauna un subiect delicat în cadrul dialogului ecumenic inițiat la începutul secolului XX. Deși...

Te-ar putea interesa și

Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural

Introducere Activitatea de asistenţă socială nu este o preocupare nouă în orizontul grijii faţă de aproapele nostru, întrucât Biserica şi-a făcut...

Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului

Viaţa spirituală în desfăşurarea şi dezvoltarea ei, cunoaşte o serie de etape care în Biserică sunt marcate prin Sfintele Taine, ce se...

Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu

INTRODUCERE "Sfintele Taine sunt lucrări sfinte, instituite de Dumnezeu întrupat, prin care, în Biserică, într-o formă văzută, se împărtăşeşte...

Căsătoria după Legislația Canonică Ortodoxă

INTRODUCERE Căsătoria, ca instituţie divină naturală, a fost aşezată în formă monogamă de Dumnezeu în Rai, la crearea primilor oameni, Adam şi Eva...

Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică

CAPITOLUL I Noțiuni introductive 1.1. Despre preoție si rolul preotului ca păstor de suflete. Preoția este slujirea sfântă întemeiată de...

Taina Mărturisirii și Persoana Preotului Duhovnic în Viața Bisericii și a Credincioșilor Ei

Taina Sfintei Spovedanii joacă un rol central în viaţa şi în spiritualitatea ortodoxă. Este taina prin care se restabileşte legătura creştinului cu...

Tainele de inițiere în viața creștină

Introducere După căderea în păcat, comunicarea harică între Dumnezeu şi om a fost pierdută, omul intrând în moarte sufletească şi osândă veşnică,...

Hristos și Duhul Sfânt - relația între Fiul și Duhul Sfânt în cadrul Sfintei Treimi

Introducere Odată ce a creat lumea, Dumnezeu nu a investit cu atâta dăruire nespusa Lui dragoste, pentru ca apoi să o lase a funcţiona mecanic,...

Ai nevoie de altceva?