Modalități de îmbunătățire a auditului intern

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Audit
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 3871
Mărime: 36.76KB (arhivat)
Publicat de: Emilia I.
Puncte necesare: 6
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Cuprins

  1. Capitolul 1- Cadrul de organizare și funcționare a activității de audit intern 3
  2. Conduita etică a auditorului intern 5
  3. Autoritatea și responsabilitatea 6
  4. Capitolul 2- Elaborarea programului de îmbunătățire a calității de audit intern 7
  5. Evaluare internă și externă 8
  6. Monitorizarea implementării programului de îmbunătățire a auditului intern 10
  7. Organizarea auditului intern în Albania comparativ cu cel din România 11
  8. Concluzii 12
  9. Bibliografie 13

Extras din proiect

Capitolul 1- Cadrul de organizare și funcționare a activității de audit intern

Definiția auditului intern este conform teoriei „Auditul intern din sectorul public reprezintă o activitate funcțional independentă și obiectivă, de asigurare și consiliere, concepută să adauge valoare și să îmbunătățească activitățile entității publice; ajută entitatea publică să își îndeplinească obiectivele, printr-o abordare sistematică și metodică, evaluează și îmbunătățește eficiența și eficacitatea managementului riscului, controlului și proceselor de guvernanță”.

Conducătorul compartimentului de audit public intern trebuie să aibă grijă ca obiectivele ce reies din definiția de mai sus să fie îndeplinite astfel încât activitatea de audit să fie de cea mai înaltă calitate. Pentru a merge totul cât mai bine în cadrul departamentului se ia în calcul îmbunătățirea managementului care se poate realiza prin două tipuri de activități:

- Activități de asigurare- acestea sunt formate din verificarea documentelor justificative, documentelor contabile, situațiilor financiare și a informațiilor din alte surse pentru a oferi entităților publice o imagine mai de calitate a proceselor de management al riscurilor, de control și de siguranță;

- Activități de consiliere-pentru ca responsabilul cu audierea internă să nu își asume unele responsabilități manageriale, aceste activități îmbunătățesc desfășurarea guvernanței corporative din entitățile publice.

Auditului public intern trebuie să îndeplinească totalitatea activităților din cuprinsul entităților publice pentru a reuși să realizeze scopurile acestora, incluzând și controlarea sistemului de control intern și sistemul de control managerial. Auditul public intern trebuie să își lărgească sfera încât să acopere sistemele, activitățile, patrimoniul audiat, operațiunile și documentele .

Conform unității centrale de armonizare pentru auditul public intern (UCAAPI), compartimentul de audit public intern trebuie să audieze următoarele:

-activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanțare externă;

-plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fonduri comunitare;

-administrarea patrimoniului, precum și vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;

-concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;

-constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora;

-alocarea creditelor bugetare; sistemul contabil și fiabilitatea acestuia;

-sistemul de luare a deciziilor; sistemele de conducere și de control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme;

-sistemele informatice.

Activitatea aferentă audierii interne se asigură în compartimentul de audiere internă, care este reprezintat de către structurile funcționale de bază ce se află în subordinea directă a șefului entității publice și care practică efectiv auditul intern.

Dacă entitatea publică prezintă un volum mare de activități complexe cu riscuri asociate structurile pot fi sub formă de: serviciu, direcție, birou, direcție generală sau compartiment cu minimum 2 auditori interni ce sunt angajați cu normă întreagă.

În realizarea responsabilităților, compartimentul de audit public intern realizează

următoarele îndatoriri:

- emite principii metodologice specializate pentru entitățile publice în care își desfășoară activitatea, cu avizarea dată de Unitatea Centrală de Armonizare pentru auditul public intern;

- întocmește proiectul planului de audit public intern;

- realizează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale entității publice sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, eficiență,regularitate, economicitate și eficacitate;

- informează Unitatea Centrală de Armonizare pentru auditul public intern despre recomandările pe care nu le-a luat în considerare aconducătorul entității publice și ce urmări vor avea;

- raportează periodic constatările, concluziile și recomandările rezultate din activitățile sale de auditor;

- elaborează raportul anual al activității de audit public intern;

- în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entității publice și structurii de control intern abilitate;

- verifică respectarea normelor, instrucțiunilor, precum și a Codului privind conduita etică în cadrul compartimentelor de audit intern din entitățile publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate și poate iniția măsurile corective necesare, în cooperare cu

conducătorul entității publice în cauză.

Bibliografie

https://mfinante.gov.ro/static/10/Mfp/audit/Indrumar_ProgrAsig.pdf

http://www.mfinante.ro/static/10/Mfp/audit/StrategiaAPI2018-2020.pdf

Alina-Alexandra, D. PLANIFICAREA AUDITULUI INTERN. UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” DIN TÂRGU JIU FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR.

Xhani, N., Avram, M., Meçe, I., & Çela, L. (2019). Studiu comparativ cu privire la organizarea auditului public intern În Albania și România. Audit Financiar, 17(3), 374-485.

Preview document

Modalități de îmbunătățire a auditului intern - Pagina 1
Modalități de îmbunătățire a auditului intern - Pagina 2
Modalități de îmbunătățire a auditului intern - Pagina 3
Modalități de îmbunătățire a auditului intern - Pagina 4
Modalități de îmbunătățire a auditului intern - Pagina 5
Modalități de îmbunătățire a auditului intern - Pagina 6
Modalități de îmbunătățire a auditului intern - Pagina 7
Modalități de îmbunătățire a auditului intern - Pagina 8
Modalități de îmbunătățire a auditului intern - Pagina 9
Modalități de îmbunătățire a auditului intern - Pagina 10
Modalități de îmbunătățire a auditului intern - Pagina 11
Modalități de îmbunătățire a auditului intern - Pagina 12
Modalități de îmbunătățire a auditului intern - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Modalitati de imbunatatirea a auditului intern.docx

Alții au mai descărcat și

Codul de conduită etică al profesioniștilor contabili

Demersul deontologic al expertului contabil incepe cu destinatarii expertizelor contabile si se finalizeaza cu scopul expertizelor contabile....

Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern

Capitolul 1. Cadrul de referință al activității de audit intern În contextul amplificării structurii funcționale a entităților publice sau...

Audit financiar

Unitatea de învățare 1. Definiția și rolul auditului financiar Cuprins 1.1. Introducere ... 8 1.2. Competențe .. 8 1.3. Repere istorice privind...

Studiu de caz privind determinarea riscurilor și a pragului de semnificație în cadrul auditului financiar al unei entități

Introducere Epoca noastră actuală este marcată de vaste proceduri de reformă economică și financiară, ale căror obiective sunt promovarea și...

Audit intern

CURS I: ISTORICUL AUDITULUI INTERN I.1. Apariția și evoluția auditului intern În perioada de vârf a capitalismului industrial, marile...

Audit intern

Conceptul de audit Termenul de „audit“ provine din limba latină de la cuvântul „audit - auditare“, care are semnificația „a asculta“. Englezii îi...

Te-ar putea interesa și

Audit intern în instituții publice

INTRODUCERE Omul modern este nevoit să gestioneze resursele limitate pe care le deţine, să anticipeze ceea ce ar putea câştiga şi să stabilească...

Managementul Activității de Audit Intern la Nivelul unei Instituții Publice

Capitolul I Caracterizarea activităţii de audit intern la nivelul unei instituţii publice 1.1. Conceptul de audit intern si rolul său in cadrul...

Managemetul calității - studiu de caz - stație de betoane

1. CALITATEA - MASURA A SUPERLATIVULUI ? Pentru multa lume calitatea reprezinta un superlativ. Astfel, un Mercedes este considerat un automobil de...

Controlul financiar propriu și auditul intern SC Mar & Co Pol SRL

CAPITOLUL I AUDITUL INTERN SI CONTROLUL INTERN PROPRIU.ETIC SI MORAL IN AUDITUL INTERN 1.1 AUDITUL INTERN - DEFINIRE, ROL SI OBIECTIVE 1.1.1...

Modalități de îmbunătățire a calității auditului intern

Capitolul I: Cadrul de organizare și funcționare a activității de audit public Obiectivul general al auditului public intern în entitățile...

Modalități de îmbunătățire a calității auditului intern

Cap.1: Caracteristici ale activității de audit intern Auditul public intern reprezintă o activitate funcțional-independentă și obiectivă, de...

Elaborarea raportului de audit - studiu de caz Primăria X

INTRODUCERE La originile sale cuvantul “audit “ provine din latinescul audire care inseamna a asculta.Este vorba de a asculta pe cineva care...

Controlul și Auditul Economico - Financiar

Introducere Modalitatea in care o cercetare de audit poate conduce la imbunatatirea evidenta a performantelor agentului economic, la...

Ai nevoie de altceva?