Drepturile omului în epocă contemporană

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 35315
Mărime: 108.08KB (arhivat)
Publicat de: Liviu Adam
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Hanu Ionut

Cuprins

 1. Capitolul I
 2. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTURILE OMULUI
 3. 1.1 Importanţa drepturilor omului în epoca contemporană
 4. 1.2 Apariţia şi evoluţia conceptului de “drepturi ale omului”
 5. Capitolul II
 6. PROTECŢIA DREPTURILOR OMULUI PRIN REGLEMENTĂRI JURIDICE
 7. 2.1 Instrumente juridice generale care consacră drepturile omului, adoptate sub egida O.N.U.
 8. 2.1.1 Carta O.N.U. şi prevederile referitoare la drepturile omului
 9. 2.1.2. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului
 10. 2.1.3. Pactele internaţionale cu privire la drepturile omului
 11. 2.2 Instrumente juridice care privesc protecţia unor categorii de persoane
 12. 2.2.1. Convenţia cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei
 13. 2.2.2 Convenţia cu privire la drepturile copilului
 14. 2.3. Alte instrumente juridice referitoare la probleme specifice drepturilor omului
 15. 2.3.1. Convenţia cu privire la prevenirea şi reprimarea crimei de genocid
 16. 2.3.2. Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială
 17. 2.3.3. Convenţia internaţională privind eliminarea şi reprimarea crimei de apartheid
 18. 2.3.4. Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse şi tratamente de cruzime, inumane sau degradante
 19. Capitolul III
 20. MECANISMELE JURIDICE DE PROTECŢIE A DREPTURILOR OMULUI DIN CADRUL ONU
 21. 3.1 Organe ale naţiunilor unite ce au ca principală misiune promovarea şi protecţia drepturilor omului
 22. 3.1.1. Adunarea Generală
 23. 3.1.2 Consiliul Economic şi Social (ECOSOC)
 24. 3.1.3. Secretariatul Organizaţiei Naţiunilor Unite
 25. 3.2 Alte organe din sistemul naţiunilor unite care au atribuţii în domeniul drepturilor omului
 26. 3.2.1 Consiliul de Securitate
 27. 3.2.2.Consiliul de Tutelă
 28. 3.2.3. Curtea Internaţională de Justiţie
 29. 3.2.4. Comisia de drept internaţional
 30. 3.3 Mecanismele create în cadrul unor instituţii specializate şi al înaltului comisariat al ONU pentru refugiaţi
 31. 3.3.1. Organizaţia internaţională a muncii
 32. 3.3.2. Organizaţia Naţiunilor Unite pentru educaţie, ştiinţă şi cultură
 33. 3.3.3. Organizaţia Naţiunilor Unite pentru alimentaţie şi agricultură
 34. 3.3.4. Organizaţia Mondială a Sănătăţii
 35. 3.3.5. Înaltul Comisariat al ONU pentru refugiaţi
 36. 3.4. Structuri special create în vederea aplicării instrumentelor ONU referitoare la drepturile omului
 37. 3.4.1. Comitetul pentru eliminarea discriminării rasiale
 38. 3.4.2. Comitetul pentru drepturile omului
 39. 3.4.3. Comitetul pentru drepturile economice, sociale şi culturale
 40. 3.4.4. Comitetul pentru eliminarea discriminării faţă de femei
 41. 3.4.5. Comitetul împotriva torturii
 42. 3.4.6. Comitetul pentru drepturile copilului
 43. Capitolul IV
 44. PROTEC’IA JURIDICĂ A DREPTURILOR OMULUI
 45. 4.1. Rolul statului şi importanţa planului naţional al drepturilor omului
 46. 4.2. Importanţa ratificării de către România a pactelor internaţionale cu privire la drepturile omului
 47. Capitolul V
 48. CONCLUZII
 49. BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

Capitolul I

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTURILE OMULUI

1.1 IMPORTANŢA DREPTURILOR OMULUI ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ

Fiind una dintre temele cele mai largi abordate pe plan internaţional – problema drepturilor omului – a fost şi se menţine în centrul preocupărilor statelor, ca şi al unor importante organisme şi reuniuni internaţionale, devenind în prezent un subiect foarte des întâlnit atât în lucrările de specialitate, cât şi în dezbaterile publice.

Acum, la început de secol şi de mileniu, omenirea reflectează asupra siguranţei fiinţei umane şi se întreabă dacă această creaţie raţională a naturii, este mai bine protejată decât în trecut.

Comunitatea internaţională este astăzi mai mult decât oricând preocupată de promovarea cât mai largă a drepturilor omului, de crearea unui cadru legal cât mai diversificat de colaborare internaţională în acest domeniu, de realizarea unui sistem cât mai complex de apărare, pe diferite căi legale a drepturilor omului în variate domenii şi de asigurare cât mai deplină a transpunerii în practică a acestora, inclusiv prin sancţionarea încălcărilor aduse normelor de drept existente, indiferent ce forme ar lua ele.

Acest interes manifestat faţă de problematica drepturilor omului nu se datorează numai preocupării faţă de necesitatea promovării şi garantării drepturilor şi libertăţilor inerente fiinţei umane, ci el apare ca urmare a faptului că de multe ori “ignorarea, uitarea sau dispreţul faţă de OM” au dus la situaţii conflictuale de natură a pune în pericol climatul de pace, stabilitate şi securitate, astfel cum acesta, din nefericire, se înregistrează astăzi pe mapamond.

Putem conchide astfel că problematica drepturilor omului ţină în mod esenţial de relaţiile dintre om şi mediul social, care este în permanentă evoluţie (conflicte armate, dezvoltarea tehnologiei, globalizarea, diferenţele culturale, sărăcia, terorismul, corupţia).

Drepturile omului au devenit una dintre ideile centrale ale vremii, care tinde a fi acceptată de toate statele lumii, dincolo de diferenţele istorice, culturale, economice.

Interesul manifestat de comunitatea internaţională faţă de drepturile omului – elementul esenţial ce asigură progresul, bunăstarea şi civilizaţia în orice societate – este probat în primul rând de numărul mare de instrumente juridice care le consacră, în total circa 250 instrumente, care enumeră şi reglementează peste 60 de drepturi şi libertăţi fundamentale. Peste 100 din aceste instrumente au fost adoptate în sistemul Naţiunilor Unite, 7 elaborate în cadrul Conferinţei pentru securitate şi cooperare în Europa, peste 40 de Consiliul Europei; la acestea adăugându-se cele adoptate de Organizaţia Statelor Americii şi Organizaţia Unităţii Africane. Deci, paralel cu acţiunea statelor membre ale comunităţii internaţionale, concentrate îndeosebi în sistemul ONU; s-au înregistrat şi anumite preocupări de reglementare diferenţiată, pe plan regional, de către unele grupuri de state, cum ar fi: “Actul final al Conferinţei de la Helsinki” din 1975, Viena 1986, Carta de la Paris – 1990, ş.a. adoptate în cadrul Organizaţiei pentru securitate şi cooperare în Europa. În cadrul subregional, a fost adoptată de către Consiliul Europei la 4 noiembrie 1950 “Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale la care în prezent sunt părţi 34 de state.”

Pe continentul latino – american a fost adoptată în 1986 la San Jose “Convenţia americană privind drepturile omului”, iar pe continentul african “Carta africană a drepturilor omului şi drepturilor popoarelor”.

Însă simpla consacrare a drepturilor omului nu este suficientă pentru asigurarea finalităţii acestora. De aceea au fost concepute şi puse în aplicare sisteme de garantare ce tind să protejeze, la nivel internaţional, fiinţa umană în orice împrejurare: în timp de pace sau în perioada de conflict armat, ori situaţii de dezastre naturale sau tehnologice.

Astfel, pe lângă mecanismele comunităţii internaţionale, în unele state au fost constituite unele structuri de asistenţă judiciară şi socială care contribuie la protejarea drepturilor omului pe plan naţional. Aşadar, în cazul barourilor de avocaţi din unele state a fost constituită o comisie care se preocupă în special de protecţia drepturilor omului în chestiuni juridice, în altele se acordă asistenţă juridică gratuită persoanelor care nu dispun de resurse financiare. De asemenea au fost create comitete şi asociaţii ale drepturilor omului, care sfătuiesc guvernele asupra problemelor drepturilor omului sau asupra modalităţilor de a integra standardele internaţionale de protecţie în legislaţie sau în practică. În România, un asemenea rol este deţinut de Asociaţia Română de Drept Umanitar.

Mijloacele practice prin care se asigură respectarea acestor drepturi sunt extrem de diverse şi uneori se deosebesc de la un stat la altul. Aproape toate constituţiile lumii garantează dreptul persoanelor, care au fost prejudiciate în drepturile lor, să se adreseze justiţiei. Într-o serie de constituţii a fost recunoscută şi consacrată instituţia Ombudsman-ului denumit şi Avocat General, Comisar parlamentar, Controlor de stat, etc.

Însă, este evident că în ciuda progreselor realizate în direcţia protecţiei şi garantării drepturilor omului, în unele părţi ale lumii prin menţinerea unor factori de insecuritate o serie de drepturi fundamentale, începând cu dreptul la viaţă, sunt puse în pericol sau nu pot fi garantate. În ţările cele mai sărace din Africa, Asia şi de pe alte continente, o mare parte a populaţiei trăieşte în cea mai cumplită mizerie, fără să poată spera la o viaţă mai bună. Educaţia, cultura, sănătatea sunt noţiuni abstracte pentru ei.

Acest sumbru tablou este completat de forme contemporane de sclavie (folosirea copiilor între 7 şi 11 ani la munci casnice sau industriale, prelevarea de organe, utilizarea a peste 300000 de copii în conflicte armate), şomaj, prostituţie, etc.

Astfel, conform raportului privind dezvoltarea umană pe anul 1997, circa 1,3 miliarde de oameni trăiau cu un venit de mai puţin de 1 dolar pe lună, circa 1 miliard erau analfabeţi, peste 1 miliard nu aveau apă curentă, iar peste 800 milioane sufereau de foame sau nu aveau asigurată alimentaţia necesară.

În aceste condiţii comunitatea internaţională nu poate rămâne insensibilă şi ca urmare s-au luat unele măsuri. Astfel, Conferinţa la nivel înalt pentru dezvoltare socială de la Copenhaga din 1995 a recunoscut obiectul eredicării sărăciei ca pe un imperativ etic, social, politic şi moral al omenirii. Adunarea Generală ONU a declarat 17 octombrie ca Zi Internaţională a eredicării sărăciei, anul 1996 ca An Internaţional al eredicării sărăciei şi perioada 1997 – 2006 ca Deceniu pentru eredicarea sărăciei.

Preview document

Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 1
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 2
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 3
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 4
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 5
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 6
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 7
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 8
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 9
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 10
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 11
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 12
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 13
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 14
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 15
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 16
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 17
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 18
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 19
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 20
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 21
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 22
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 23
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 24
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 25
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 26
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 27
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 28
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 29
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 30
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 31
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 32
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 33
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 34
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 35
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 36
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 37
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 38
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 39
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 40
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 41
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 42
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 43
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 44
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 45
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 46
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 47
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 48
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 49
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 50
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 51
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 52
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 53
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 54
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 55
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 56
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 57
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 58
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 59
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 60
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 61
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 62
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 63
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 64
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 65
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 66
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 67
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 68
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 69
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 70
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 71
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 72
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 73
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 74
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 75
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 76
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 77
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 78
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 79
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 80
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 81
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 82
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 83
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 84
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 85
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 86
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 87
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 88
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 89
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 90
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 91
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 92
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 93
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 94
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 95
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 96
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 97
Drepturile omului în epocă contemporană - Pagina 98

Conținut arhivă zip

 • Bibliografie.doc
 • Cuprins.doc
 • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane

INTRODUCERE Se ştie că drepturile omului se află la baza constituţionalismului, iar principalul scop al unei constituţii constă în garantarea...

Drepturile omului și mecanismele europene de protecție a drepturilor omului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE SECTIUNEA 1.1. Definirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, evolutia si importanta acestora...

Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării

CAPITOLUL I. PREZENTARE GENERALĂ 1.1. NOȚIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA DREPTURILE OMULUI.5 1.2. IMPORTANȚA DREPTURILOR OMULUI ÎN EPOCA...

Drepturile Intangibile ale Omului

CAP. I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Secţiunea I . Scurt istoric René Cassin, deţinãtorul premiului Nobel pentru pace în anul 1968 şi pãrintele...

Dreptul Internațional al Drepturilor Omului

INTRODUCERE Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului constituie nu doar o realitate ci şi o finalitate a întregii activităţi umane,...

Egalitatea de tratament și principiul nondiscriminarii în dreptul muncii

Capitolul 1. Consideratii generale privind notiunile de egalitate si nediscriminare 1.1 Egaliatea - drept natural inalienabil Egalitatea este un...

Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României

INTRODUCERE Prezenta lucrare tratează pe larg raportul dintre individ şi stat din perspectiva drepturilor şi obligaţiilor fundamentale. Existenţa...

Protecția Drepturilor Omului

Omul beneficiaza de drepturi inerente fiintelor umane oriunde s-ar afla, indiferent de statutul sau regiunea unde s-a nascut, locuieste, munceste...

Te-ar putea interesa și

Dreptul la un proces echitabil

1 SCURT ISTORIC AL DREPTURILOR OMULUI Se poate afirma că istoria drepturilor omului se confundă cu istoria omenirii. Convingerea că oamenilor li...

Discriminarea rasială în patria democrației

INTRODUCERE Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului constituie nu doar o realitate ci şi o finalitate a întregii activităţi umane,...

Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării

CAPITOLUL I. PREZENTARE GENERALĂ 1.1. NOȚIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA DREPTURILE OMULUI.5 1.2. IMPORTANȚA DREPTURILOR OMULUI ÎN EPOCA...

Fundamente ale Dreptului Internațional și Moralității

Introducere În primul capitol din prezenta lucrare am realizat o prezentare, într-un mod general a dreptului internaţional. Prima parte prezintǎ...

Holocaustul Roșu

Ţările Europei care după cel de-al doilea război mondial au căzut sub influenţa U.R.S.S. şi în care, sub puterea Moscovei şi prin falsificarea...

Controale Politice și Administrative

CONTROALELE POLITICE SI ADMINISTRATIVE CAPITOLUL. I Controlul politic I.1.Importanţa controlului Controlul asupra administraţiei este o...

Dreptul la Respectarea Vieții Private și de Familie

DREPTUL LA RESPECTAREA VIEȚII PRIVATE ȘI DE FAMILIE 1. Definirea conceptului de drepturi ale omului În literatura de specialitate au fost...

Drepturile și Îndatoririle Fundamentale ale Cetățenilor

Introducere Este bine cunoscut faptul că în antichitate statul era considerat valoarea supremă. Aceasta îi conferea prerogative nelimitate, pe...

Ai nevoie de altceva?