Inventarierea patrimoniului

Referat
8/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2807
Mărime: 24.34KB (arhivat)
Publicat de: Tozser K.
Puncte necesare: 6

Cuprins

  1. 1. Noțiuni introductive 3
  2. 2. Inventarierea generală a patrimoniului 3
  3. 2.1 Declanșarea operației de inventariere 5
  4. 2.2 Pregătirea inventarierii 5
  5. 2.3 Efectuarea inventarierii propriu-zise 7
  6. 2.4 Efectuarea regularizării plusurilor și minusurilor din gestiune 9
  7. 3. Bibliografie 11

Extras din referat

1. Noțiuni introductive

Potrivit Legii 82/1991, republicată în iulie 2008, ministerele, organe ale administrației publice centrale și locale, alte autorități publice, instituții publice autonome și instituțiile publice subordonate, au obligația să întocmcesc situații financiare trimestriale și anuale, care, conform normelor naționala se compun din bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor/capitalurilor, anexe la situațiile financiare și contul de execuție bugetară.

Situațiile financiare reprezintă documentele oficiale de prezentare a situației patrimoniului aflat în administrarea statului și a unităților administrativ-teritoriale, precum și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli. Situațiile financiare trebuie să ofere o imagine fidelă a poziției financiare și a performanței financiare pentru respectivul exercițiu financiar.

Pe baza situațiilor financiare primite de la instituțiile publice, Ministerul Finanțelor Publice întocmește anual bilanțul instituțiilor publice, care se prezintă Guvernului o dată cu contul general de execuție a bugetului de stat.

Pentru întocmirea situațiilor financiare ale instituțiilor publice, trebuie parcurse mai multe etape:

- inventarierea generală a patrimoniului;

- întocmirea balanței de verificare sintetice;

- întocmirea situațiilor financiare.

2. Inventarierea generală a patrimoniului

Inventarierea patrimoniului instituțiilor publice se efectuează pe baza Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul 2861/2009.

Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii reprezintă ansamblul operațiunilor prin care se constată existența tuturor elementelor respective, cantitativ-valoric sau numai valoric, după caz, la data la care aceasta se efectuează. Inventarierea are ca scop principal stabilirea situației reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale fiecărei entități, precum și a bunurilor și valorilor deținute cu orice titlu, aparținând altor persoane juridice sau fizice, în vederea întocmirii situațiilor financiare anuale care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziției financiare și a performanței entității pentru respectivul exercițiu financiar.

Entitățile au obligația să efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii deținute, la începutul activității, cel puțin o dată în cursul exercițiului financiar pe parcursul funcționării lor, în cazul fuziunii sau încetării activității, precum și în următoarele situații:

a. la cererea organelor de control, cu prilejul efectuării controlului, sau a altor organe prevăzute de lege;

b. ori de câte ori sunt indicii că există lipsuri sau plusuri în gestiune, care nu pot fi stabilite cert decât prin inventariere;

c. ori de câte ori intervine o predare-primire de gestiune;

d. cu prilejul reorganizării gestiunilor;

e. ca urmare a calamităților naturale sau a unor cazuri de forță majoră;

În situațiile enumerate mai sus, sunt inventariate toate elementele de natura activelor dintr-o gestiune, aceasta poate ține loc de inventariere anuală, cu aprobarea administratorului, a ordonatorului de credite sau a persoanei care are obligația gestionării entității. Ministerul Finanțelor Publice poate aproba excepții de la regula inventarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter special aflate în administrarea instituțiilor publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite. Toate elementele de natura activelor trebuie să fie date în răspundere gestionară sau în folosință, după caz, salariaților ori administratorilor entității.

Inventarierea anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii se face, de regulă, cu ocazia încheierii exercițiului financiar, avându-se în vedere și specificul activității fiecărei entități. Răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligația gestionării entității.

Bunurile aflate în administrarea instituțiilor publice se inventariază anual, cu excepția clădirilor, construcțiilor speciale și a celorlalte bunuri aflate în gestiunea misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare, care se inventariază o dată la 3 ani.

Inventarierea generală a patrimoniului presupune parcurgerea mai multor etape:

1. Declanșarea operației de inventariere;

2. Pregătirea inventarierii;

3. Efectuarea inventarierii propriu-zise;

4. Efectuarea regularizării plusurilor și minusurilor de inventariere.

Bibliografie

- Ordinul nr. 2861 din 9 octombrie 2009, pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

- Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991privind legea contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Preview document

Inventarierea patrimoniului - Pagina 1
Inventarierea patrimoniului - Pagina 2
Inventarierea patrimoniului - Pagina 3
Inventarierea patrimoniului - Pagina 4
Inventarierea patrimoniului - Pagina 5
Inventarierea patrimoniului - Pagina 6
Inventarierea patrimoniului - Pagina 7
Inventarierea patrimoniului - Pagina 8
Inventarierea patrimoniului - Pagina 9
Inventarierea patrimoniului - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Inventarierea patrimoniului.doc

Alții au mai descărcat și

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Elemente de arhivistică, birotică și documentaristică

INTRODUCERE Arhivistica și informarea documentară (documentaristica) sunt discipline care au ca sferă de cercetare documentele scrise. Activitatea...

Finanțe publice

S 1 APARIȚIA SI EVOLUTIA FINANȚELOR PUBLICE La baza F.P. stau 2 elemente esentiale : STATUL SI BANII a carui evolutie de a lungul istoriei a...

Evoluția conceptului drepturile omului

Drepturile individuale ale cetățenilor și cetățenia europeană sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în Tratatul...

Te-ar putea interesa și

Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului

CAPITOLUL I: PREZENTAREA INSTITUŢIEI Direcţia pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială, denumită în continuare DDFSS, este organizată şi...

Inventarierea Patrimoniului

I.1. Inventarierea – procedeu al metodei contabilitatii Inventarierea patrimoniului reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata...

Inventarierea Patrimoniului

1. Inventarierea – procedeu al metodei contabilitatii Inventarierea patrimoniului reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata...

Inventarierea patrimoniului cu studiu de caz la o instituție publică

CONCEPTE FUNDAMENTALE ALE AUDITULUI PUBLIC INTERN Integrarea României în Uniunea Europeană a impus introducerea auditului şi în ţara noastră....

Inventarierea Patrimoniului

I.Inventarierea ca procedeu al contabilitatii Inventarierea desi reprezinta un procedeu utilizat de catre alte stiinte economice, acesta se...

Controlul Financiar de Gestiune

Introducere în problematica controlului financiar de gestiune În cea mai simplă accepţiune, controlul poate fi definit prin aprecierea...

Inventarierea Patrimoniului

Capitolul I 1.SISTEMUL INFORMATIONAL CONTABIL 1.1PREZENTAREA SISTEMULUI INFORMATIONAL CONTABIL Datele care se culeg din activitatea economica se...

Negociere și Comunicare în Afaceri

CAP. I DEFINIREA, OBIECTIVELE ŞI ROLUL AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL Obiectivul fundamental al contabilităţii îl reprezintă reflectarea imaginii...

Ai nevoie de altceva?