Actul juridic civil

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3535
Mărime: 62.54KB (arhivat)
Publicat de: Stroe M.
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr. Petrică Trușcă
Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative
Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir", Bucuresti

Cuprins

 1. INTRODIUCERE
 2. CAPITOLUL I. NOȚIUNEA ȘI CLASIFICAREA ACTELOR JURIDICE CIVILE
 3. 1.1.Noțiunea actului juridic civil
 4. 1.2.Sensurile expresiei „act juridic civil”
 5. 1.3.Clasificarea actelor juridice civile
 6. CAPITOLUL II. CONDIȚII PENTRU VALABILITATEA ACTULUI JURIDIC CIVIL
 7. 2.1.Definiția și clasificarea condițiilor actului juridic civil
 8. 2.2.Capacitatea de a încheia actul juridic civil
 9. 2.3.Consimțământul
 10. 2.4.Obiectul actului juridic civil
 11. 2.5.Cauza (scopul) actului juridic civil
 12. CAPITOLUL III. FORMA ACTULUI JURIDIC CIVIL
 13. 3.1.Definiție și terminologie
 14. 3.2.Principiul consensualismului
 15. 3.3.Forma cerută ad validitatem
 16. 3.4.Forma cerută ad probaționem
 17. 3.5.Forma cerută pentru opozabilitate față de terți
 18. CONCLUZII
 19. BIBLIOGRAFIE

Extras din referat

,, Legea este o regulă dictată de puterea legiuitoare, care ordonă, oprește sau permite ceva, și care toată lumea este datoare să i se supună.” Nicolae Titulescu

CAPITOLUL I

NOȚIUNEA ȘI CLASIFICAREA ACTELOR JURIDICE CIVILE

1.1 Noțiunea actului juridic civil

Întreaga noastră existență, ca subiecți de drept, participanți la raporturile juridice, este guvernată de actul juridic civil, instituție fundamentală a dreptului civil.

A nu participa la încheierea de acte juridice, de la cele mai mărunte, pe care le încheiem poate zilnic, până la cele mai complexe, echivalează, practic, cu situarea noastră în afara sferei circuitului juridic civil. Așadar, actul juridic este parte componentă a existenței noastre, și tocmai din această perspectivă, cunoașterea detaliată și aprofundată a particularităților sale devine extrem de importantă și pe deplin justifi cată, în contextul unei societăți ce poartă amprenta transformărilor și prefacerilor perpetue, a unei tot mai evidente rapidități în încheierea actelor juridice și permanente diversifi cări a sferei acestora.

Definițiile pe care ni le oferă doctrina sunt multiple, dintre acestea putând-o aminti pe aceea potrivit căreia actul juridic civil este „orice act făcut de om în mod voluntar și cu intenția de a crea, a transmite sau a stinge un drept” sau pe aceea care califi că actul juridic drept „acea manifestare de voință destinată să producă efecte juridice (să creeze, să modifi ce sau să stingă un raport juridic civil) în limitele și condițiile dreptului obiectiv” . Însă actul juridic înmagazinează în conținutul său nu doar voința părților, ci și pe aceea a legiuitorului, astfel încât manifestarea de voință a părților trebuie să se înscrie în limitele fixate de norma juridică. Tocmai de aceea, cele două manifestări de voințe, cea a legiuitorului și cea a părții/ părților, sunt califi cate de doctrină ca „elemente complementare” .

Definiția actului juridic civil o regăsim în cuprinsul art. 1166 C. civ., potrivit căruia „contractul este acordul de voințe dintre două sau mai multe persoane cu intenția de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic”. În completarea acestui text de lege vine și art. 1324 C. civ. conform căruia „este unilateral actul juridic care presupune numai manifestarea de voință a autorului său”.

Actele juridice civile sunt, ca și faptele juridice, izvoare de drept civil, dar cu excepția că acestea au scopul de a naște, modifica sau stinge raporturi de drept civil.

În lipsa unei definiții legale a actului juridic civil, care să facă abstracție de diferitele specii de acte juridice civile, în literatura de specialitate se admite, în general, că actul juridic civil ar reprezenta acea manifestare de voință făcută cu intenția de a produce efecte juridice, adică de a naște, modifica ori stinge un raport juridic civil concret.

1.2 Expresia “act juridic civil”

Actul juridic civil nu poate fi privit în mod independent de faptul juridic, astfel că în doctrină s-a încercat stabilirea unor criterii de diferențiere între cele două izvoare ale raporturilor juridice, fi ecare dintre aceste criterii fi ind centrat pe rolul pe care îl joacă voința în nașterea acestora.

Faptul juridic a fost califi cat de doctrină drept „o premisă esențială a apariției sau a stingerii unui raport juridic ], apreciindu-se că „faptele cărora norma de drept le atribuie, în împrejurări precis determinate, relevanță juridică sau efecte juridice, în sensul că generează, modifi că sau sting raporturi juridice se numesc fapte juridice, în înțeles larg” .

În sens restrâns, accepțiunea sintagmei de fapt juridic are în vedere „acțiunea umană comisivă ori omisivă, săvârșită fără intenția de a produce efecte juridice dar care se produc totuși, prin efectul legii ( ), fi e un eveniment, în afara acțiunilor umane, care produce anumite consecințe juridice, cum ar fi moartea (generează deschiderea succesiunii) unei persoane fi zice, nașterea unui copil” .

Doctrina clasifică faptul juridic, în accepțiunea sa stricto sensu, în fapt juridic licit și fapt juridic ilicit. Faptele licite sunt acele „acțiuni omenești săvârșite fără intenția de a da naștere la raporturi juridice de obligații, care totuși produc asemenea efecte în puterea legii, fără ca prin ele să se încalce normele de drept în vigoare” , legiuitorul incluzând în această categorie gestiunea de afaceri ], îmbogățirea fără justă cauză , plata nedatorată .

Faptele ilicite sunt acelea care sunt contrare normelor juridice și care se săvârșesc fără intenția de a produce efecte juridice, efecte care se produc, însă în temeiul legii.

Bibliografie

CURSURI, TRATATE ȘI MONOGRAFII

1. Al. Bacaci, V.C. Dumitrache, C.C. Hageanu, Dreptul familiei în reglementarea noului Cod civil, Editura C.H. Beck, București, 2012.

2. Gh. Beleiu, Drept civil. Teoria generala a dreptului civil, București, 1980, p. 186-187

3. Bâcu Adelina ,Caiet de curs la disciplina Drept Civil General

4. Daniela Ciochină, Drept Civil Partea Generală

5. D. Cosma, Teoria generală a actului juridic civil, Editura Științifică, București, 1969, p. 14

6. C. HAMANGIU, I. ROSETTI-BĂLĂNESCU, AL. BĂICOIANU, Tratat de drept civil român, vol. I, Ed. All Beck, București, p. 76.

7. O. UNGUREANU, Drept civil. Introducere, Ed. C.H. Beck, București, 2007, p. 137

8. Roxana Matefi - Teoria actului juridic civil

9. I. DOGARU, N. POPA, D.C. DĂNIȘOR, S. CERCEL, Bazele dreptului civil, vol. I. Teoria generală, Ed. C.H. Beck, București, 2008, p. 426.

10. C. JUGASTRU, Dreptul persoanelor. Dreptul obligațiilor, Ed. Hamangiu, București, 2013, p. 165.

11. M.B. CANTACUZINO, Elementele dreptului civil, Ed. All Educational, București, 1989, nr. 93, p. 58 apud C. JUGASTRU, op. cit., p. 16

12. E. GOBLOT, Traité de logique, ed. a 7-a, A. Colin, Paris, 1941, p. 143 și 146, apud I. DOGARU, Drept civil. Teoria generală a actelor cu titlu gratuit, Ed. All Beck, București, 2005, p. 154

13. T. PRESCURE, R. MATEFI, Drept civil. Partea generală. Persoanele, Ed. Hamangiu, București, 2012, p. 101.

LEGISLAȚIE

1. Noul Cod civil

Preview document

Actul juridic civil - Pagina 1
Actul juridic civil - Pagina 2
Actul juridic civil - Pagina 3
Actul juridic civil - Pagina 4
Actul juridic civil - Pagina 5
Actul juridic civil - Pagina 6
Actul juridic civil - Pagina 7
Actul juridic civil - Pagina 8
Actul juridic civil - Pagina 9
Actul juridic civil - Pagina 10
Actul juridic civil - Pagina 11
Actul juridic civil - Pagina 12

Conținut arhivă zip

 • Actul juridic civil.docx

Alții au mai descărcat și

Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile

Caracteristica generală a tezei “Întreaga viaţă a omului, de la naştere ori în legătură cu acest moment, şi până la moarte, dar şi în privinţa...

Viciile de Consimțământ în Viziunea Noului Cod Civil

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND VICIILE DE CONSIMŢĂMÂNT I.1. Corelaţia voinţa juridică – consimţământ Voinţa este neîndoielnic unul...

Actul Juridic Civil - Clasificarea Actelor Juridice Civile

ACTUL JURIDIC CIVIL Prin act juridic civil se intelege o manifestare de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice,respectiv,de a...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept civil - Teoria generală

CAPITOLUL I DREPTUL CIVIL RAMURĂ A SISTEMULUI NAȚIONAL AL DREPTULUI ROMÂNESC Secțiunea 1. Considerații generale. Elementele sistemului...

Drept civil partea generală

CAPITOLUL I – CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DREPTUL CIVIL 1. Sistemul dreptului civil 1.1. Acceptiunile notiunii de drept Din punct de vedere...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Te-ar putea interesa și

Nulitatea Actului Juridic Civil

LISTA CU ABREVIERI C.civ.=Cocdul civil Cpr.civ.=Codul de procedura civila C.fam.=Codul familiei Dec.civ.=Decizia civila Trib.Supr.=Tribunalul...

Modalitățile Actului Juridic Civil

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea 1 Actul juridic civil în sistemul izvoarelor drepturilor subiective civile În doctrina noastră s-a...

Cerințele Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND ACTUL JURIDIC CIVIL 1.1. Noţiunea de act juridic civil Actul juridic civil reprezintă o manifestare de...

Nulitatea actului juridic civil

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUȚIA NULITĂȚII 1.1 Noțiunea nulității și cadrul legal actual Nulitatea actului juridic...

Nulitatea Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE NULITATE SECŢIUNEA I NOŢIUNEA DE NULITATE A ACTULUI JURIDIC A. Accepţiunea expresiei “nulitatea actului juridic civil”...

Condițiile de fond ale actului juridic civil

Obiectivele lucrarii Prin prezenta lucrare, dorim a prezenta cadrul legislativ intern indicând aspecte comune ale contractului reprezentat în...

Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil

Introducere „Binefacerea cea mai mare pentru oameni este să dea şi să trăiască sub legi civile bune, ele îmblânzesc puterea şi o ajută să se facă...

Nulitatea Actului Juridic Civil

1.Noţiunea nulităţii actului juridic civil Nulitatea este o sancţiune de drept civil,care constă în lipsirea actului juridic de acele efecte care...

Ai nevoie de altceva?