Intabularea

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 1634
Mărime: 28.47KB (arhivat)
Publicat de: Ina Viviana Dascalu
Puncte necesare: 7

Extras din referat

Intabularea, reprezintă înscrierea de carte funciară care produce efecte imediate și definitive, de la data înregistrării cererii de înscriere cu privire la drepturi reale imobiliare.

1) Pot fi înscrise în cartea funciară: dreptul de proprietate; dreptul de superficie; dreptul de uzufruct, uz, abitație, administrare, concesiune, folosință și servitute; dreptul de ipotecă și privilegiile imobiliare.

2) Intabularea dreptului de superficie și a dreptului de concesiune. Dreptul de superficie se va înscrie în partea C a cărții funciare, menționându-se, totodată, cartea funciară în care este înscrisă superficia ca un imobil de sine stătător. în cartea funciară a imobilului în favoarea căruia s-a constituit un drept de superficie se va înscrie același număr cadastral al imobilului (teren), însoțit de un indice, ca și în cartea funciară a dreptului de proprietate; dacă dreptul de superficie se constituie pe o parte dintr-un imobil, acesta se va dezmembra, formând un imobil distinct din porțiunea grevată de dreptul de superficie, iar cealaltă parte se va constitui într-un imobil neafectat de această sarcină.

Darea în administrarea instituțiilor publice a terenurilor din domeniul public, concesionarea, închirierea sau darea în folosință persoanelor fizice sau juridice, se vor înscrie în partea C a cărții funciare a terenului, proprietate publică sau privată de stat, ori proprietate a unităților administra-tiv-teritoriale, menționându-se, totodată, cartea funciară în care este înscris dreptul de proprietate asupra construcției, dacă este cazul. în cartea funciară a construcției în favoarea căreia s-a constituit dreptul de concesiune se descrie construcția în partea A, iar în partea B se înscrie dreptul de proprietate asupra construcției respective.

3) Intabularea dreptului de uzufruct, uz, abitație și servitute. Aceste drepturi se vor înscrie în partea C a cărții funciare care evidențiază imobilul asupra căruia se constituie, făcându-se mențiune la rubrica observații din partea B a cărții funciare, în dreptul poziției la care este înscris dreptul de proprietate asupra imobilului respectiv.

Servitutea va fi înscrisă și în cartea funciară a imobilului dominant. Radierea unei servituți constituite în folosul unui imobil se va putea face numai cu acordul celui care are înscris vreun drept asupra imobilului.

4) Intabularea dreptului de ipotecă și a privilegiului imobiliar. Ipoteca se înscrie numai asupra unui imobil în întregul său sau asupra unei cote-părți aparținând unui coproprietar.

Dacă ipoteca s-a constituit asupra unui etaj sau a unui apartament, ea va fi înscrisă atât asupra acestora, cât și asupra cotei din indiviziunea forțată aferente imobilului ipotecat. Când ipoteca are în vedere o proprietate comună în devălmășie, înscrierea nu se poate face decât cu acordul celorlalți coproprietari.

Dreptul de ipotecă asupra unui bun viitor se poate înscrie în condițiile legii, cu condiția ca în prealabil să fi fost notată existența autorizației de construire; rangul ipotecii asupra bunului imobil viitor se primește în momentul înregistrării cererii în registrul general de intrare. în toate cazurile când prin lege se acordă un privilegiu imobiliar sau o ipotecă legală pentru garantarea vreunui drept sau creanțe, acestea se vor înscrie din oficiu în cartea funciară, cu excepția situației în care părțile renunță în mod expres la acest beneficiu; înscrierea privilegiului sau a ipotecii legale se face, de regulă, în temeiul înscrisului din care rezultă creanța privilegiată sau care conferă dreptul de a lua o inscripție ipotecară; privilegiile sau ipotecile legale se vor înscrie pentru suma prevăzută în înscris; dacă creanța nu este determinată, pentru suma maximă arătată în cerere, precum și cuantumul dobânzii. înscrierea ipotecii în cartea funciară va menționa: a) identificarea persoanei în favoarea căreia se înscrie ipoteca; b) titlul juridic care justifică garanția ipotecii; c) cuantumul creanței.

Urmărirea creanței ipotecare se notează în cartea funciară. Dobânzile, rentele sau celelalte prestațiuni scadente vor avea rangul ipotecii.

Privilegiul pentru garantarea prețului datorat se înscrie din oficiu, în beneficiul vânzătorului, când înscrisul doveditor al vânzării învederează că prețul nu a fost plătit integral, cu excepția situației în care s-a renunțat în mod expres la înscrierea acestuia; dacă vânzarea a fost desființată, privilegiul se va radia din 1 / 2 Intabulare oficiu.

Privilegiul pentru garantarea prețului datorat de copărtașul adjudecatar al imobilului partajat ca urmare a partajului voluntar sau judiciar, se va înscrie, din oficiu și gratuit, asupra imobilului, în temeiul încheierii registratorului. Arhitecții, antreprenorii și maiștrii vor putea solicita, în temeiul înscrisului constatator al raportului juridic, înscrierea privilegiului asupra imobilului pentru garantarea achitării prețului lucrărilor pe care le-au executat. Cesionarul unei creanțe garantate prin ipotecă va putea cere în favoarea sa înscrierea ipotecii, pe baza înscrisului constatator al cesiunii de creanță.

Bibliografie

1. Noul Cod Civil- Legea 287/2009;

2. Noul Cod de procedură civilă- Legea 134/2010;

3. Drept procesual civil. Drept execuional civil. Arbitraj. Drept notarial (Viorel Mihai Ciobanu,Traian Cornel Briciu, Claudiu Constantin Dinu), Editura National, 2013;

4. Noul Cod de procedura civila. Comentat si adnotat (coord. Viorel Mihai Ciobanu), EdituraUniversul Juridic, 2013;

5. Drept procesual civil (Mihaela Tabarca), Editura Universul Juridic, 2013;

6. Noul Cod de procedura civila. Comentariu pe articole (Ioan Les), Editura CH Beck, 2013;

Preview document

Intabularea - Pagina 1
Intabularea - Pagina 2
Intabularea - Pagina 3
Intabularea - Pagina 4
Intabularea - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Intabularea.docx

Alții au mai descărcat și

Contractul de concesiune

1. GENERALITĂȚI PRIVIND CONTRACTUL DE CONCESIUNE 1.1 Evoluția istorică a contractului de concesiune Ideea concesionării unui bun public apare...

Contractele Administrative

1. Sinteză asupra originii şi evoluţiei teoriei contractelor administrative 1.1 Originea teoriei şi receptarea ei în doctrina românească Noţiunea...

Efectele Înscrierilor în Cartea Funciară din Perspectiva Noului Cod Civil

Ce este înscrierea în cartea funciară? În sens larg, prin înscrierile de carte funciară se înţelege orice menţiune cuprinsă în cartea funciară sau...

Contractul Administrativ

Contractul administrativ 1.Consideratii privind originea si dezvoltarea teoriei contractelor administrative in dreptul francez. Originea...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Bugetul de stat

Economia publică, prin dimensiune şi complexitate, presupune un program economic, pe timp determinat, acoperit printr-un program financiar care...

Drept funciar și publicitate imobiliară

I. INTRODUCERE. Cursul intitulat “ Drept funciar şi publicitate imobiliară “ face o incursiune în interesanta lume a cadastrului şi publicităţii...

Te-ar putea interesa și

Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Prezenta lucrare de licență ” Uzucapiunea mod originar de dobândire a dreptului de proprietate” este structurată în...

Estimațiuni rurale

Scrisoare de transmitere Proprietate imobiliară - situată în județul IAȘI Beneficiari : POPESCU ANA Proprietari : POPESCU ANA Evaluator : S.C....

Înscrierile în Cartea Funciară

Publicitatea imobiliara detine un rol foarte important, intr-un stat de drept, asigurand securitatea statica si dinamica a circuitului juridic...

Tipurile înscrisurilor

INTRODUCERE Actialitatea temei investigate. Actualmente Republica Moldova se află în etapa de tranziţie la economia de piaţă,ce se caracterizează...

Efectuarea Înscrierilor în Cartea Funciară în Temeiul Hotărârilor Judecătorești

Efectuarea înscrierilor în cartea funciară În temeiul hotărârilor judecătoreşti 1. Publicitatea imobiliară întemeiată pe sistemul de evidenţă al...

Moduri de dobândire a dreptului de proprietate

INTRODUCERE A dobîndi înseamnă a deveni proprietar, iar dacă se înstrăinează urmează a fi făcută o altă persoană proprietar (rem suam alienam...

Darea de Seamă privind Practica de Inițiere în Specialitate

1. Introducere Profesia de jurist, foarte actuala si tot atat de complicata, necesita înca de la bun inceput accentul sa fie pus pe pregatirea...

Efectele Înscrierilor în Cartea Funciară din Perspectiva Noului Cod Civil

Ce este înscrierea în cartea funciară? În sens larg, prin înscrierile de carte funciară se înţelege orice menţiune cuprinsă în cartea funciară sau...

Ai nevoie de altceva?