Contabilitate Financiară II

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 20553
Mărime: 414.37KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. dr. Cotlet Dumitru
UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1..4
 2. CONTABILITATEA RELAÞIILOR CU TERÞII.4
 3. 1.1. Definiþii, forme ºi clasificãri ale relaþiilor cu terþii.4
 4. 1.2. Evaluarea ºi recunoaºterea datoriilor ºi a creanþelor.5
 5. 1.3. Organizarea contabilitãþii relaþiilor cu terþii..7
 6. 1.4. Contabilitatea furnizorilor ºi a conturilor asimilate.8
 7. 1.5. Contabilitatea clienþilor ºi a conturilor asimilate.13
 8. 1.6. Contabilitatea decontãrilor cu personalul..17
 9. 1.6.1. Delimitãri ºi structuri privind datoriile ºi creanþele de naturã salarialã 17
 10. 1.7. Contabilitatea decontãrilor cu asigurãrile sociale, asigurãrile sociale de sãnãtate ºi fondul de ºomaj...19
 11. 1.8. Contabilitatea impozitului pe venituri de naturã salarialã.20
 12. Idmn = 25 zile x 64,61 lei/zi = 1615,25 lei.25
 13. 1.9. Contabilitatea impozitului pe profit/venit..25
 14. 1.10. Contabilitatea taxei pe valoarea adãugatã..26
 15. 1.11. Contabilitatea altor impozite, taxe ºi vãrsãminte asimilate.31
 16. 1.12. Contabilitatea fondurilor speciale..32
 17. 1.13. Contabilitatea decontãrilor cu asociaþii ºi în participaþie.32
 18. 1.14. Contabilitatea debitorilor ºi creditorilor diverºi.33
 19. 1.15. Contabilitatea operaþiunilor de regularizare ºi asimilate.35
 20. CAPITOLUL 2..44
 21. CONTABILITATEA FLUXURILOR DE TREZORERIE.44
 22. 2.1. Conþinutul, caracteristicile ºi principalele structuri ale fluxurilor de trezorerie.44
 23. 2.2. Organizarea contabilitãþii trezoreriei..45
 24. 2.3. Contabilitatea investiþiilor financiare pe termen scurt.47
 25. 2.4.1. Contabilitatea decontãrilor prin conturi curente la bãnci.51
 26. 2.4.2. Contabilitatea valorilor de încasat..51
 27. 2.4.3. Contabilitatea dobânzilor aferente disponibilitãþilor ºi creditelor acordate prin conturile curente la bãnci..53
 28. 2.4.4.Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt.54
 29. 2.5. Contabilitatea decontãrilor în numerar..55
 30. 2.5.1. Contabilitatea decontãrilor prin casierie.55
 31. 2.5.2. Contabilitatea altor valori de trezorerie.56
 32. 2.6. Contabilitatea acreditivelor ºi a avansurilor de trezorerie.56
 33. 2.7. Contabilitatea viramentelor interne..57
 34. CAPITOLUL 3..60
 35. CONTABILITATEA PERFORMANÞELOR ÎNTREPRINDERII.60
 36. 3.1. Definirea, înregistrarea în contabilitate ºi recunoaºterea cheltuielilor ºi veniturilor entitãþilor...60
 37. 3.2. Clasificarea cheltuielilor ºi a veniturilor..62
 38. 3.3. Structura integratoare a rezultatului exerciþiului.64
 39. 3.4. Organizarea contabilitãþii cheltuielilor ºi a veniturilor.65

Extras din curs

CAPITOLUL 1

CONTABILITATEA RELAÞIILOR CU TERÞII

REZUMAT

Pentru realizarea obiectului lor de activitate, intreprinderile intra in relatii cu diferite personae fizice si juridice, care in contabilitate se numesc terti. Aceste relatii se reflecta in contabilitate sub forma datoriilor si a creantelor.

1.1. Definiþii, forme ºi clasificãri ale relaþiilor cu terþii

În cadrul activitãþii economice, se realizeazã schimburi de valori între entitãþile participante la circuitul economic. În funcþie de poziþia acestora, iau naºtere raporturi juridice de drepturi ºi obligaþii, cunoscute sub denumirea genericã de “relaþii cu terþii”. Acestea sunt generatoare de creanþe pentru cei care oferã ceva ºi de datorii pentru cei care primesc sau în favoarea cãrora se realizeazã anumite prestaþii. În aceste condiþii, creditorul este în drept sã pretindã o contraprestaþie, de regulã sub formã monetarã, iar debitorul este obligat sã plãteascã ulterior, la un anumit termen numit scadenþã. Deosebim astfel douã fluxuri de sens contrar:

- fluxul bunurilor sau prestaþiilor;

- fluxul (contrafluxul) valorilor de schimb, în general al banilor.

Nu se includ în categoria decontãrilor cu terþii datoriile ºi creanþele referitoare la creditele primite, respectiv acordate, precum ºi creanþele imobilizate.

Decontãrile cu terþii din operaþiuni comerciale presupun legãtura dintre douã entitãþi generic denumite: furnizorul ºi clientul.

Furnizorul are calitatea de vânzãtor sau prestator, fiind cel care pune la dispoziþia terþilor bunuri sau servicii contra cost, de regulã pe baza unei înþelegeri prealabile.

Clientul are calitatea de cumpãrãtor sau beneficiar al bunurilor ºi serviciilor achiziþionate contra cost de la furnizor sau prestator.

Furnizorul înregistreazã în contabilitate creanþe faþã de clienþi în timp ce clientul înregistreazã datorii faþã de furnizor.

Din schema prezentatã se desprind elementele de bazã ale relaþiilor cu terþii ºi anume:

- relaþiile generatoare de drepturi (creanþele);

- relaþiile generatoare de obligaþii (datoriile).

Creanþele reprezintã contrapartida unei prestaþii, a unei livrãri ºi se concretizeazã în drepturile creditorilor de a pretinde debitorilor anumite sume de bani, bunuri, servicii sau lucrãri.

Ele iau naºtere odatã cu transferul proprietãþii bunurilor ºi valorilor, lichidându-se la încasarea clienþilor sau debitorilor diverºi. Acest fapt determinã ca persoanele care gestioneazã creanþele sã se 4

preocupe în mod direct de încasarea la termen a acestora, fapt care conduce la o fluiditate sigurã a fluxurilor de trezorerie. Din punct de vedere al poziþiei financiare, sunt încadrate în activul bilanþului.

Creanþele se reflectã în contabilitate în momentul creerii drepturilor faþã de terþi pânã în momentul stingerii lor, de regulã prin încasare.

Datoriile reprezintã surse atrase ºi angajamente financiare (finanþãri externe) constituind obligaþii actuale ale întreprinderii rezultate din evenimente trecute ºi prin decontarea cãrora se aºteaptã sã rezulte o ieºire de resurse care sã încorporeze beneficii economice.

Criteriile cumulative pentru recunoaºterea datoriilor sunt*):

- posibilitatea unei ieºiri de resurse purtãtoare de beneficii economice;

- evaluarea sã se poatã face în mod credibil.

Trebuie fãcutã distincþie între obligaþie actualã ºi angajament viitor. Sunt recunoscute drept datorii numai obligaþiile actuale care au apãrut ca urmare a unor evenimente trecute. O datorie reprezintã un angajament sau o responsabilitate de a acþiona într-un anumit fel.

O obligaþie apare, în mod normal, în momentul unor livrãri sau când firmele au acorduri (contracte) irevocabile de achiziþie. Tocmai de aceea datoriile reprezintã o obligaþie actualã ºi nu viitoare.

Stingerea datoriilor se poate face pe mai multe cãi:

- platã în numerar ºi / sau virament;

- transferul unor active;

- prestare de servicii;

- înlocuirea unor datorii cu o altã obligaþie;

- conversia obligaþiilor în elemente de capital propriu, etc.

Lichidarea obligaþiunilor presupune deci renunþarea întreprinderii la anumite resurse care încorporeazã beneficii economice.

Aceasta înseamnã cã datoriile iau naºtere odatã cu obþinerea dreptului de proprietate asupra bunurilor, lucrãrilor, serviciilor ºi se lichideazã odatã cu plata acestora. Prin gestiunea datoriilor unei firme trebuie sã se urmãreascã menþinerea acestora într-un nivel optim (uneori datoriile pot fi o sursã de finanþare externã foarte beneficã), care poate duce la creºterea valorii firmei ºi scãderea costului capitalului. Din punct de vedere al poziþiei financiare, datoriile sunt încadrate în pasivul bilanþului.

Datoriile se reflectã în contabilitate în momentul creerii angajamentelor (obligaþiilor) ºi pânã în momentul stingerii, adicã a plãþii acestora.

Preview document

Contabilitate Financiară II - Pagina 1
Contabilitate Financiară II - Pagina 2
Contabilitate Financiară II - Pagina 3
Contabilitate Financiară II - Pagina 4
Contabilitate Financiară II - Pagina 5
Contabilitate Financiară II - Pagina 6
Contabilitate Financiară II - Pagina 7
Contabilitate Financiară II - Pagina 8
Contabilitate Financiară II - Pagina 9
Contabilitate Financiară II - Pagina 10
Contabilitate Financiară II - Pagina 11
Contabilitate Financiară II - Pagina 12
Contabilitate Financiară II - Pagina 13
Contabilitate Financiară II - Pagina 14
Contabilitate Financiară II - Pagina 15
Contabilitate Financiară II - Pagina 16
Contabilitate Financiară II - Pagina 17
Contabilitate Financiară II - Pagina 18
Contabilitate Financiară II - Pagina 19
Contabilitate Financiară II - Pagina 20
Contabilitate Financiară II - Pagina 21
Contabilitate Financiară II - Pagina 22
Contabilitate Financiară II - Pagina 23
Contabilitate Financiară II - Pagina 24
Contabilitate Financiară II - Pagina 25
Contabilitate Financiară II - Pagina 26
Contabilitate Financiară II - Pagina 27
Contabilitate Financiară II - Pagina 28
Contabilitate Financiară II - Pagina 29
Contabilitate Financiară II - Pagina 30
Contabilitate Financiară II - Pagina 31
Contabilitate Financiară II - Pagina 32
Contabilitate Financiară II - Pagina 33
Contabilitate Financiară II - Pagina 34
Contabilitate Financiară II - Pagina 35
Contabilitate Financiară II - Pagina 36
Contabilitate Financiară II - Pagina 37
Contabilitate Financiară II - Pagina 38
Contabilitate Financiară II - Pagina 39
Contabilitate Financiară II - Pagina 40
Contabilitate Financiară II - Pagina 41
Contabilitate Financiară II - Pagina 42
Contabilitate Financiară II - Pagina 43
Contabilitate Financiară II - Pagina 44
Contabilitate Financiară II - Pagina 45
Contabilitate Financiară II - Pagina 46
Contabilitate Financiară II - Pagina 47
Contabilitate Financiară II - Pagina 48
Contabilitate Financiară II - Pagina 49
Contabilitate Financiară II - Pagina 50
Contabilitate Financiară II - Pagina 51
Contabilitate Financiară II - Pagina 52
Contabilitate Financiară II - Pagina 53
Contabilitate Financiară II - Pagina 54
Contabilitate Financiară II - Pagina 55
Contabilitate Financiară II - Pagina 56
Contabilitate Financiară II - Pagina 57
Contabilitate Financiară II - Pagina 58
Contabilitate Financiară II - Pagina 59
Contabilitate Financiară II - Pagina 60
Contabilitate Financiară II - Pagina 61
Contabilitate Financiară II - Pagina 62
Contabilitate Financiară II - Pagina 63
Contabilitate Financiară II - Pagina 64
Contabilitate Financiară II - Pagina 65
Contabilitate Financiară II - Pagina 66
Contabilitate Financiară II - Pagina 67
Contabilitate Financiară II - Pagina 68
Contabilitate Financiară II - Pagina 69
Contabilitate Financiară II - Pagina 70
Contabilitate Financiară II - Pagina 71
Contabilitate Financiară II - Pagina 72
Contabilitate Financiară II - Pagina 73
Contabilitate Financiară II - Pagina 74
Contabilitate Financiară II - Pagina 75

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate Financiara II.pdf

Alții au mai descărcat și

Salariile și Celelalte Drepturi de Personal

1.DELIMITARI CONCEPTUALE PRIVIND SALARIUL 1.1. NATURA SALARIULUI În teoria si practica economica, salariul ocupa un loc deosebit de important....

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea terților

COMPETENTE - cunoasterea categoriilor de decontari in rapot cu tertii - identificarea evenimentelor si tranzactiilor privind decontarile cu...

Contabilitate aprofundată

1. Definitia contabilitatii financiare Prin geneza, contabilitatea a aparut din nevoia de a raspunde în plan informational si decizional la...

Contabilitate în TCS

Stimate student, Contabilitatea – ca disciplină informaţională culege informaţii economice, le înregistrează după proceduri proprii, analizează...

Gestiune Financiară

OBIECTIVELE CURSULUI Obiectivul central al acestui curs este reprezentat de conturarea modalităților in care resursele financiare pot fi procurare...

Contabilitatea terților - capitolul 6

1. Continutul categoriei “terti” Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si creantelor institutiei publice în relatiile acesteia cu...

Contabilitate financiară

1. Structura capitalurilor Capitalurile reprezinta sursele de finantare pe termen lung a valorilor economice constituite ca active patrimoniale la...

Te-ar putea interesa și

Modelarea aplicațiilor financiar contabile

SISTEME INFORMAŢIONALE FINANCIAR-CONTABILE Modelarea aplicaţiilor financiar-contabile utilizând tehnici moderne de programare 1.1. Structura...

Auditul Financiar Contabil

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND AUDITUL FINANCIAR-CONTABIL. DEFINIŢIE. ROL. OBIECTIVE Auditul financiar-contabil este un domeniu de vârf al...

Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială

INTRODUCERE Prin tema pe care am ales-o, „Organizarea şi exercitarea controlului financiar-contabil privind veniturile, cheltuielile şi rezultatul...

Organizarea contabilității la Administrația Financiară Timișoara

Ministerul Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică...

Contabilitatea Stocurilor

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII 1.1. SCURT ISTORIC AL FIRMEI S.C. ONCOS IMPEX S.R.L. S.C. ONCOS IMPEX S.R.L este o societate cu...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu

ARGUMENT Contabilitatea financiară a cheltuielilor şi veniturilor este organizată având la bază concepţia dualistă. În consecinţă, ea are ca...

Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~ A CONDUCERII 1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă...

Ai nevoie de altceva?