Contabilitatea Bancară

Curs
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 206 în total
Cuvinte : 71672
Mărime: 555.04KB (arhivat)
Publicat de: Voicu Codreanu
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. TEMA 1. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII BANCARE
 2. 1. Obiectul contabilităţii bancare 8
 3. 2. Principiile contabilităţii bancare 10
 4. 3. Documentele evidenţei bancare 11
 5. 4. Organizarea circuitului documentelor bancare 16
 6. 5. Planul de conturi 26
 7. TEMA 2. CONTABILITATEA CAPITALULUI BANCAR
 8. 1. Contabilitatea capitalului social 30
 9. 2. Contabilitatea primelor de capital 33
 10. 3. Contabilitatea rezervelor de capital 34
 11. 4. Contabilitatea datoriilor subordonate 37
 12. 5. Contabilitatea provizioanelor de capital
 13. 39
 14. TEMA 3. CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE TREZORERIE
 15. 1. Particularităţile trezoreriei bancare 45
 16. 2. Contabilitatea operaţiunilor de numerar şi prin virament 51
 17. 3. Contabilitatea valorilor primite sau date în pensiune a valorilor de recuperat şi a altor sume datorate 57
 18. 4. Contabilitatea operaţiunilor în curs de rezolvare 59
 19. 5. Contabilitatea creanţelor interbancare restante şi îndoielnice 62
 20. 6. Contabilitatea decontărilor intrabancare 64
 21. TEMA 4. CONTABILITATEA CREDITELOR BANCARE
 22. 1. Categorii de credite bancare 71
 23. 2. Contabilitatea creanţelor comerciale 73
 24. 3. Contabilitatea creditelor de trezorerie 77
 25. 4. Contabilitatea creditelor pentru export 83
 26. 5. Contabilitatea creditelor pentru echipament 84
 27. TEMA 5. CONTABILITATEA CONTURILOR CURENTE
 28. 1. Tehnica deschiderii conturilor bancare 87
 29. 2. Contabilitatea operaţiunilor efectuate prin conturilor curente 90
 30. 3. Contabilitatea operaţiunilor efectuate cu ajutorul cardurilor 94
 31. TEMA 6. CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR CU TITLURI
 32. 1. Contabilitatea titlurilor de tranzacţie 98
 33. 2. Contabilitatea titlurilor de plasament 102
 34. 3. Contabilitatea titlurilor de investiţii 107
 35. 4. Contabilitatea datoriilor constituite prin emisiunea de titluri 110
 36. TEMA 7. CONTABILITATEA CREDITORILOR ŞI DEBITORILOR DIN OPERAŢIUNI DIVERSE
 37. 1. Contabilitatea decontărilor cu personalul 118
 38. 2. Contabilitatea operaţiunilor privind asigurările şi protecţia socială 123
 39. 3. Contabilitatea impozitului pe profit şi a altor impozite datorate bugetului de stat 124
 40. 4. Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată 125
 41. 5. Contabilitatea dividendelor, a debitorilor şi creditorilor diverşi 127
 42. TEMA 8. CONTABILITATEA STOCURILOR BANCARE
 43. 1. Metode specifice privind evidenţierea stocurilor bancare 133
 44. 2. Contabilitatea materialelor 135
 45. 3. Contabilitatea obiectelor de inventar 136
 46. 4. Contabilitatea altor stocuri bancare 138
 47. TEMA 9. CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR
 48. 1. Contabilitatea imobilizărilor financiare 145
 49. 2. Contabilitatea imobilizărilor în curs 149
 50. 3. Contabilitatea imobilizărilor din activitatea de exploatare 149
 51. 4. Contabilitatea provizioanelor pentru valori imobilizate
 52. 153
 53. TEMA 10. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR
 54. 1. Contabilitatea cheltuielilor de trezorerie şi interbancare 159
 55. 2. Contabilitatea cheltuielilor din operaţiunile cu clientela 160
 56. 3. Contabilitatea cheltuielilor din operaţiuni cu titluri 162
 57. 4. Contabilitatea cheltuielilor privind operaţiunile de schimb valutar 164
 58. 5. Contabilitatea cheltuielilor cu personalul băncii 165
 59. 6. Contabilitatea cheltuielilor cu materialele, lucrările şi serviciile executate de terţi 166
 60. 7. Contabilitatea cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor necorporale şi corporale 167
 61. 8. Contabilitatea cheltuielilor cu provizioane pentru valori imobilizate 168
 62. 9. Contabilitatea cheltuielilor cu provizioane pentru riscuri şi cheltuieli
 63. 169
 64. TEMA 11. CONTABILITATEA VENITURILOR
 65. 1. Contabilitatea veniturilor din operaţiunile cu clientela 173
 66. 2. Contabilitatea veniturilor din operaţiunile cu titluri 174
 67. 3. Contabilitatea veniturilor din operaţiunile de leasing 176
 68. 4. Contabilitatea veniturilor din operaţiunile de schimb valutar 177
 69. 5. Contabilitatea veniturilor din operaţiunile efectuate în afara bilanţului 178
 70. 6. Contabilitatea veniturilor din activitatea financiară a băncii 179
 71. 7. Contabilitatea veniturilor diverse de exploatere 180
 72. 8. Contabilitatea veniturilor din provizioane şi recuperări de creanţe amortizate
 73. 181
 74. PLANUL DE CONTURI AL INSTITUŢIILOR DE CREDIT ŞI INSTITUŢIILOR FINANCIARE NEBANCARE
 75. 185
 76. BIBLIOGRAFIE 206

Extras din curs

TEMA 1

ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII BANCARE

Conţinut:

1. Obiectul contabilităţii bancare

2. Principiile contabilităţii bancare

3. Documentele evidenţei bancare

4. Organizarea circuitului documentelor bancare

5. Planul de conturi

Rezumat:

Conducătorii instituţiilor de credit răspund de buna organizare şi desfăşurare a evidenţei bancare care oglindeşte pe suport de hârtie sau suport magnetic toate operaţiunile intrabancare şi interbancare.

Organizarea contabilităţii bancare nu poate fi concepută fără utilizarea unor principii de bază care sunt cunoscute de managerii bancari şi care sunt luate în calcul o dată cu perfecţionarea sistemului informaţional bancar.

Este cunoscut faptul, că în activitatea bancară se pot întâlni operaţiuni pentru care nu există stabilite reguli sau proceduri de rezolvare, iar soluţionarea lor se poate înfăptui numai prin apelarea la unul sau mai multe principii contabile, ceea ce justifică necesitatea existenţei, cunoaşterii şi înţelegerii corecte a conţinutului lor.

Evidenţa bancară presupune existenţa unor documente contabile judicios întocmite în care se înregistrează operaţiunile financiare şi bancare după reguli şi norme bine stabilite.

Principala formă a evidenţei bancare este contabilitatea bancară. Obiectul contabilităţii bancare îl constituie înregistrarea sistematică şi cleiologică a tuturor operaţiunilor ce privesc disponibilităţile şi depozitele băneşti, a bunurilor mobile şi imobile, a titlurilor de valoare, a plasamentelor bancare, a drepturilor şi obligaţiilor băncii, precum şi a tuturor modificărilor patrimoniale

Operaţiunile active şi pasive ale instituţiilor de credit ce sunt supuse înregistrării în contabilitatea bancară şi trebuie efectuate în concordanţă strictă cu prevederile normelor metodologice care le reglementează.

Înregistrările contabile care privesc modificările patrimoniale precum şi evidenţa operaţiunilor din afara bilanţului se efectuează cu ajutorul conturilor prevăzute în planul de conturi bancar.

Obiective:

Parcurgerea temei respective dezvoltă cunoştinţele despre:

-obiectivele contabilităţii bancare

-principiile contabilităţii bancare

-documentele evidenţei bancare şi circuitul acestora

- modul de simbolizare şi clasificare a conturilor bancare

1. Obiectul contabilităţii bancare

Pentru îndeplinirea obiectului pe care îl are contabilitatea bancară şi totodată pentru respectarea reglementărilor în domeniu1, băncile, în calitate de instituţii de credit cu răspundere patrimonială, au obligaţia să asigure:

1 -întocmirea documentelor justificative pentru orice operaţiune care afectează patrimoniul băncii;

2 -înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor patrimoniale;

3 -inventarierea patrimoniului băncii;

4 -întocmirea bilanţului contabil;

5 -controlul asupra operaţiunilor patrimoniale efectuate;

6 -furnizarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimoniului şi rezultatelor obţinute de bancă.

Desfăşurând activitate economică instituţiile de credit au, de asemenea, obligaţia să asigure contabilitatea în partidă dublă, ceea ce impune efectuarea următoarelor operaţiuni: înregistrarea fiecărei operaţii patrimoniale, în mod simultan în debitul unui cont şi creditul altui cont, determinarea zilnică a totalului sumelor debitoare şi a celor creditoare, precum şi a soldului final al fiecărui cont; întocmirea balanţei de verificare a conturilor sintetice, precum şi a bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere şi a celorlalte anexe privind darea de seamă contabilă.

Contabilitatea bancară oglindeşte în mod fidel toate fazele procesului bancar şi monetar, folosind noua tehnologie informaţională, fiind organizată în compartimente distincte conduse de către directorul financiar-contabil sau de o altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie.

Contabilitatea bancară cunoaşte, ca de altfel contabilitatea în general, două structuri contabile: contabilitatea financiară sau de flux şi contabilitatea internă de gestiune.

Contabilitatea generală, denumită şi financiară, are la bază norme unitare privind organizarea şi conducerea acesteia, prevăzute în lege şi în normele bancare, care au caracter obligatoriu pentru toate băncile, având ca obiectiv principal furnizarea informaţiilor necesare atât pentru necesităţile proprii cât şi în relaţiile acestora cu asociaţii sau acţionarii, clienţii, furnizorii, băncile, organele fiscale şi alte persoane juridice şi fizice.

Contabilitatea de gestiune se organizează de fiecare instituţii de credit în funcţie de specificul activităţii şi de necesităţile proprii, având ca obiective principale următoarele: stabilirea cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor pe fiecare subunitate; rentabilitatea activităţilor şi serviciilor prestate de bancă; întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli pe subunităţi şi activităţi, urmărirea şi controlul executării acestora în scopul cunoaşterii rezultatelor şi furnizării datelor necesare fundamentării deciziilor privind gestiunea băncii.

Răspunderea pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii bancare, în conformitate cu prevederile legii, revine administratorului, respectiv persoanei care are obligaţia gestionării patrimoniului băncii.

În acest scop, administratorul trebuie să asigure, potrivit legii, condiţiile necesare pentru: întocmirea documentelor justificative privind operaţiunile patrimoniale, organizarea şi ţinerea corectă şi la zi a contabilităţii; organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, precum şi valorificarea rezultatelor acesteia; respectarea regulilor de întocmire a bilanţului contabil şi depunerea acestuia la termen, la organele în drept; păstrarea documentelor justificative, a registrelor şi bilanţurilor contabile şi să asigure organizarea contabilităţii de gestiune adaptată la necesităţile şi specificul băncii.

În spiritul prevederilor legale, obiectul contabilităţii instituţiilor de credit îl constituie reflectarea în expresie bănească a disponibilităţilor şi depozitelor băneşti, a bunurilor mobile şi imobile, a titlurilor de valoare, a plasamentelor bancare, a drepturilor şi obligaţiilor bancare, precum şi a modificărilor intervenite în urma operaţiunilor patrimoniale efectuate, a cheltuielilor, a veniturilor şi a rezultatelor obţinute de bănci sau alte instituţii de credit.

Preview document

Contabilitatea Bancară - Pagina 1
Contabilitatea Bancară - Pagina 2
Contabilitatea Bancară - Pagina 3
Contabilitatea Bancară - Pagina 4
Contabilitatea Bancară - Pagina 5
Contabilitatea Bancară - Pagina 6
Contabilitatea Bancară - Pagina 7
Contabilitatea Bancară - Pagina 8
Contabilitatea Bancară - Pagina 9
Contabilitatea Bancară - Pagina 10
Contabilitatea Bancară - Pagina 11
Contabilitatea Bancară - Pagina 12
Contabilitatea Bancară - Pagina 13
Contabilitatea Bancară - Pagina 14
Contabilitatea Bancară - Pagina 15
Contabilitatea Bancară - Pagina 16
Contabilitatea Bancară - Pagina 17
Contabilitatea Bancară - Pagina 18
Contabilitatea Bancară - Pagina 19
Contabilitatea Bancară - Pagina 20
Contabilitatea Bancară - Pagina 21
Contabilitatea Bancară - Pagina 22
Contabilitatea Bancară - Pagina 23
Contabilitatea Bancară - Pagina 24
Contabilitatea Bancară - Pagina 25
Contabilitatea Bancară - Pagina 26
Contabilitatea Bancară - Pagina 27
Contabilitatea Bancară - Pagina 28
Contabilitatea Bancară - Pagina 29
Contabilitatea Bancară - Pagina 30
Contabilitatea Bancară - Pagina 31
Contabilitatea Bancară - Pagina 32
Contabilitatea Bancară - Pagina 33
Contabilitatea Bancară - Pagina 34
Contabilitatea Bancară - Pagina 35
Contabilitatea Bancară - Pagina 36
Contabilitatea Bancară - Pagina 37
Contabilitatea Bancară - Pagina 38
Contabilitatea Bancară - Pagina 39
Contabilitatea Bancară - Pagina 40
Contabilitatea Bancară - Pagina 41
Contabilitatea Bancară - Pagina 42
Contabilitatea Bancară - Pagina 43
Contabilitatea Bancară - Pagina 44
Contabilitatea Bancară - Pagina 45
Contabilitatea Bancară - Pagina 46
Contabilitatea Bancară - Pagina 47
Contabilitatea Bancară - Pagina 48
Contabilitatea Bancară - Pagina 49
Contabilitatea Bancară - Pagina 50
Contabilitatea Bancară - Pagina 51
Contabilitatea Bancară - Pagina 52
Contabilitatea Bancară - Pagina 53
Contabilitatea Bancară - Pagina 54
Contabilitatea Bancară - Pagina 55
Contabilitatea Bancară - Pagina 56
Contabilitatea Bancară - Pagina 57
Contabilitatea Bancară - Pagina 58
Contabilitatea Bancară - Pagina 59
Contabilitatea Bancară - Pagina 60
Contabilitatea Bancară - Pagina 61
Contabilitatea Bancară - Pagina 62
Contabilitatea Bancară - Pagina 63
Contabilitatea Bancară - Pagina 64
Contabilitatea Bancară - Pagina 65
Contabilitatea Bancară - Pagina 66
Contabilitatea Bancară - Pagina 67
Contabilitatea Bancară - Pagina 68
Contabilitatea Bancară - Pagina 69
Contabilitatea Bancară - Pagina 70
Contabilitatea Bancară - Pagina 71
Contabilitatea Bancară - Pagina 72
Contabilitatea Bancară - Pagina 73
Contabilitatea Bancară - Pagina 74
Contabilitatea Bancară - Pagina 75
Contabilitatea Bancară - Pagina 76
Contabilitatea Bancară - Pagina 77
Contabilitatea Bancară - Pagina 78
Contabilitatea Bancară - Pagina 79
Contabilitatea Bancară - Pagina 80
Contabilitatea Bancară - Pagina 81
Contabilitatea Bancară - Pagina 82
Contabilitatea Bancară - Pagina 83
Contabilitatea Bancară - Pagina 84
Contabilitatea Bancară - Pagina 85
Contabilitatea Bancară - Pagina 86
Contabilitatea Bancară - Pagina 87
Contabilitatea Bancară - Pagina 88
Contabilitatea Bancară - Pagina 89
Contabilitatea Bancară - Pagina 90
Contabilitatea Bancară - Pagina 91
Contabilitatea Bancară - Pagina 92
Contabilitatea Bancară - Pagina 93
Contabilitatea Bancară - Pagina 94
Contabilitatea Bancară - Pagina 95
Contabilitatea Bancară - Pagina 96
Contabilitatea Bancară - Pagina 97
Contabilitatea Bancară - Pagina 98
Contabilitatea Bancară - Pagina 99
Contabilitatea Bancară - Pagina 100
Contabilitatea Bancară - Pagina 101
Contabilitatea Bancară - Pagina 102
Contabilitatea Bancară - Pagina 103
Contabilitatea Bancară - Pagina 104
Contabilitatea Bancară - Pagina 105
Contabilitatea Bancară - Pagina 106
Contabilitatea Bancară - Pagina 107
Contabilitatea Bancară - Pagina 108
Contabilitatea Bancară - Pagina 109
Contabilitatea Bancară - Pagina 110
Contabilitatea Bancară - Pagina 111
Contabilitatea Bancară - Pagina 112
Contabilitatea Bancară - Pagina 113
Contabilitatea Bancară - Pagina 114
Contabilitatea Bancară - Pagina 115
Contabilitatea Bancară - Pagina 116
Contabilitatea Bancară - Pagina 117
Contabilitatea Bancară - Pagina 118
Contabilitatea Bancară - Pagina 119
Contabilitatea Bancară - Pagina 120
Contabilitatea Bancară - Pagina 121
Contabilitatea Bancară - Pagina 122
Contabilitatea Bancară - Pagina 123
Contabilitatea Bancară - Pagina 124
Contabilitatea Bancară - Pagina 125
Contabilitatea Bancară - Pagina 126
Contabilitatea Bancară - Pagina 127
Contabilitatea Bancară - Pagina 128
Contabilitatea Bancară - Pagina 129
Contabilitatea Bancară - Pagina 130
Contabilitatea Bancară - Pagina 131
Contabilitatea Bancară - Pagina 132
Contabilitatea Bancară - Pagina 133
Contabilitatea Bancară - Pagina 134
Contabilitatea Bancară - Pagina 135
Contabilitatea Bancară - Pagina 136
Contabilitatea Bancară - Pagina 137
Contabilitatea Bancară - Pagina 138
Contabilitatea Bancară - Pagina 139
Contabilitatea Bancară - Pagina 140
Contabilitatea Bancară - Pagina 141
Contabilitatea Bancară - Pagina 142
Contabilitatea Bancară - Pagina 143
Contabilitatea Bancară - Pagina 144
Contabilitatea Bancară - Pagina 145
Contabilitatea Bancară - Pagina 146
Contabilitatea Bancară - Pagina 147
Contabilitatea Bancară - Pagina 148
Contabilitatea Bancară - Pagina 149
Contabilitatea Bancară - Pagina 150
Contabilitatea Bancară - Pagina 151
Contabilitatea Bancară - Pagina 152
Contabilitatea Bancară - Pagina 153
Contabilitatea Bancară - Pagina 154
Contabilitatea Bancară - Pagina 155
Contabilitatea Bancară - Pagina 156
Contabilitatea Bancară - Pagina 157
Contabilitatea Bancară - Pagina 158
Contabilitatea Bancară - Pagina 159
Contabilitatea Bancară - Pagina 160
Contabilitatea Bancară - Pagina 161
Contabilitatea Bancară - Pagina 162
Contabilitatea Bancară - Pagina 163
Contabilitatea Bancară - Pagina 164
Contabilitatea Bancară - Pagina 165
Contabilitatea Bancară - Pagina 166
Contabilitatea Bancară - Pagina 167
Contabilitatea Bancară - Pagina 168
Contabilitatea Bancară - Pagina 169
Contabilitatea Bancară - Pagina 170
Contabilitatea Bancară - Pagina 171
Contabilitatea Bancară - Pagina 172
Contabilitatea Bancară - Pagina 173
Contabilitatea Bancară - Pagina 174
Contabilitatea Bancară - Pagina 175
Contabilitatea Bancară - Pagina 176
Contabilitatea Bancară - Pagina 177
Contabilitatea Bancară - Pagina 178
Contabilitatea Bancară - Pagina 179
Contabilitatea Bancară - Pagina 180
Contabilitatea Bancară - Pagina 181
Contabilitatea Bancară - Pagina 182
Contabilitatea Bancară - Pagina 183
Contabilitatea Bancară - Pagina 184
Contabilitatea Bancară - Pagina 185
Contabilitatea Bancară - Pagina 186
Contabilitatea Bancară - Pagina 187
Contabilitatea Bancară - Pagina 188
Contabilitatea Bancară - Pagina 189
Contabilitatea Bancară - Pagina 190
Contabilitatea Bancară - Pagina 191
Contabilitatea Bancară - Pagina 192
Contabilitatea Bancară - Pagina 193
Contabilitatea Bancară - Pagina 194
Contabilitatea Bancară - Pagina 195
Contabilitatea Bancară - Pagina 196
Contabilitatea Bancară - Pagina 197
Contabilitatea Bancară - Pagina 198
Contabilitatea Bancară - Pagina 199
Contabilitatea Bancară - Pagina 200
Contabilitatea Bancară - Pagina 201
Contabilitatea Bancară - Pagina 202
Contabilitatea Bancară - Pagina 203
Contabilitatea Bancară - Pagina 204
Contabilitatea Bancară - Pagina 205
Contabilitatea Bancară - Pagina 206

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Bancara.doc

Alții au mai descărcat și

Specificul unei instituții financiar nebancare - Cetelem

1.1 Definiţia instituţiei financiar nebancare (IFN) “Banii sunt un mijloc de schimb” Benjamin Franklin spunea că:”utilitatea banilor derivă din...

Atestat profesional - faina ca materie primă

ARGUMENT Am ales ca tema de sustinere a acestei lucrari, materiile prime si anume faina de grâu pentru ca reprezinta alimentatia de baza a...

Contabilitatea operațiunilor de import

Capitolul I: PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. BIOEEL S.R.L. TÂRGU-MUREŞ 1.1. Informaţii generale Denumirea firmei : S.CA. BIOEEL S.R.L Cod Unic de...

Standardele Internaționale de Contabilitate Privind Stocurile și Imobilizările

CAPITOLUL I ASPECTE TEORETICE REFERITOARE LA STANDARDELE INTERNATIONALE DE CONTABILITATE PRIVIND STOCURILE SI IMOBILIZARILE 1.1. Standardul...

Momentele și Metodele Evaluării Stocurilor

1. Stocurile – Concepte generale Dezvoltat iniţial ca o latură realmente practică, in cadrul activităţilor economice timpurii ale secolului XX,...

Reflectarea în contabilitatea bancară

I.CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI Conceptul de încasări şi plăţi sintetizează operaţiunile de creştere şi de scădere a...

Aspecte Privind Contabilitatea Stocurilor

1.Obiective Obiectivele Standardului IAS 2 respectiv O.M.F.P.nr 3055/2009 este acela de a descrie tratamentul contabil privind stocurile. Acestea...

Aspecte privind contabilitatea stocurilor în viziunea IAS 2 și a reglementărilor naționale

Introducere În această lucrare vom prezenta un studiu comparativ între prevederile Standardului International de Contabilitate IAS 2 “Stocuri” şi...

Te-ar putea interesa și

Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale

INTRODUCERE Am ales si tratat cu plãcere si cu mult interes tema de licentã: ,,Reflectarea în contabilitatea bancarã a imobilizãrilor corporale si...

Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice

CAPITOLUL I SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. 1.1 IMPORTANŢA ŞI ROLUL SISTEMULUI BANCAR Sistemul bancar stă în centrul...

Reflectarea în contabilitatea bancară

I.CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI Conceptul de încasări şi plăţi sintetizează operaţiunile de creştere şi de scădere a...

Contabilitate bancară

Contabilitatea A fost definita pentru prima oara ca o arta,în 1541, de catre Luca Paciolo, alte definitii ale contabilitatii în decursul timpului...

Grile rezolvate contabilitate bancară anul V FR-FB

Alegeţi varianta/variantele corecte: 1. Instituţia de credit reprezintă: a). persoană fizică autorizată; b). unitate operaţională fără...

Contabilitate Bancară

Sistemul bancar reprezinta un segment indispensabil al ansamblului economic al oricarui stat, respectiv al ansamblului economic mondial. Ansamblul...

Contabilitate bancară

Capitolul 1. Obiectul contabilităţii bancare . 1.1.Obiectul contabilităţii bancare. Obiectul contabilităţii a fost determinat pe măsura...

Contabilitate Bancară

CONTABILITATE BANCARA – CURS 1 Vasile Dedu, Contabilitate bancara (se gaseste la A.S.E) Legea nr. 58/1998 a sistemului bancar publicata în M.O....

Ai nevoie de altceva?