Creditare bancară

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 8116
Mărime: 90.24KB (arhivat)
Publicat de: Eugen Tănasă
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.Univ. Dr. Nicolae Petria

Extras din curs

.1 Fundamentele creditării bancare

1.1 Cadrul juridic al creditării bancare

1.2 Rolul şi locul activităţii de creditare în activitatea băncilor

1.3 Principalii determinanţi ai creditului bancar

1.4 Reguli generale şi principii de creditare

1.1 Cadrul juridic al creditării bancare

1. Legea bancară nr. 58/1998

2. Legea nr. 31/1990 republicată

3. Legea contabilităţii nr. 82/1991

4. Legea nr. 58/1934 privind cambia şi biletul la ordin (cu modificările ulterioare)

5. Legea nr. 59/1934 privind cecul (cu modificările ulterioare)

6. Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice

7. Normele BNR nr. 7/1999 privind fondurile proprii ale băncilor

8. Normele BNR nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al băncilor

9. Regulamentul BNR nr. 2/2000 referitor la clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi la constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, inclusiv normele metodologice

10. Hotărârea Guvernului nr. 335/1995 privind regimul constituirii, utilizării şi deductibilităţii fiscale a provizioanelor de risc ale agenţilor economici şi societăţilor bancare

11. Ordinul Ministerului de Finanţe nr. 1418/1997 privind aprobarea planului de conturi pentru societăţile bancare şi a normelor metodologice de utilizare a acestuia

12. Regulamentul BNR nr. 1/2000 privind organizarea şi funcţionarea la BNR a Centralei Riscurilor Bancare

13. Normele 10 /2.07.2005, privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice

14. Normele 11/8.09.2005 privind limitarea gradului de concentrare a expunerilor din credite in valută;

15. Legea nr 240/15.07.2005, privind societaţile de microfinanţare MO 663/26 07 2005

16.Legea 33/1.03.2006 privind băncile de credit ipotecar, MO nr.200/3.03.2006

17. Legea 34/1.03.2006, pentru modificarea şi completarea Legii nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare

1.2 Rolul şi locul activităţii de creditare în activitatea băncilor

- principala operaţiune activa a băncilor

- principala activitate aducatoare de venituri(60%din venituri)

- activitatea cu cel mai mare risc in cadrul ativitatii bancare

1.3 Principalii determinanţi ai creditului bancar

- Lipsa surselor de finanţare autonomă a producţiei şi circulaţiei mărfurilor

- Necesitatea fructificării excedentelor de trezorerie a agenţilor economici şi menajelor

- Solicitările de credit din partea entităţilor economice, administrative şi sociale

- Politicile monetare şi financiare

1.4 Reguli generale şi principii de creditare

- Creditarea bancară se face ţinănd cont de un set de reguli generale izvorâte din legislaţia care guvernează domeniul

- Astfel de reguli sunt:

- se consideră credit orice angajament de punere la dispoziţie sau acordarea unei sume de bani ori prelungirea scadenţei unei datorii, în schimbul obligaţiei debitorului la rambursarea sumei respective, precum şi la plata unei dobânzi sau a altor cheltuieli legate de această sumă

sau orice angajament de achiziţionare a unui titlu care încorporează o creanţă ori a altui drept la încasarea unei sume de bani;

- În activitatea lor, băncile se supun reglementărilor şi ordinelor emise de Banca Naţională a României, date în aplicarea legislaţiei privind politica monetară, de credit, valutară, de plăţi, de asigurare a prudenţei bancare şi de supraveghere bancară.

- Băncile constituie fondul pentru riscuri bancare generale din profitul contabil determinat înainte de deducerea impozitului pe profit, în limita a 1% din soldul activelor purtătoare de riscuri specifice activităţii bancare, aşa cum sunt stabilite prin reglementările Băncii Naţionale a României,

- La acordarea creditelor, băncile urmăresc ca solicitanţii să prezinte credibilitate pentru rambursarea acestora la scadenţă. În acest scop băncile cer solicitanţilor garantarea creditelor în condiţiile stabilite prin normele lor de creditare.

- Băncile trebuie să respecte cerinţele prudenţiale, la nivel individual sau consolidat, după caz, prevăzute în reglementările emise de Banca Naţională a României, care se referă, fără a fi limitative, la:

a) solvabilitate;

b) lichiditate;

c) expunerea maximă faţă de un singur debitor şi expunerea maximă agregată;

d) expunerea faţă de persoanele aflate în relaţii speciale cu banca;

e) riscul valutar;

f) calitatea activelor, constituirea şi utilizarea provizioanelor de risc;

- Toate operaţiunile de credit şi garanţie ale băncilor trebuie consemnate în documente contractuale din care să rezulte clar toţi termenii şi toate condiţiile respectivelor tranzacţii.

- Aceste documente trebuie păstrate de bănci şi puse la dispoziţie personalului autorizat al Băncii Naţionale a României la cererea acestuia.

- Contractele de credit bancar, precum şi garanţiile reale şi personale, constituite în scopul garantării creditului bancar, constituie titluri executorii.

- De la data iniţierii unei proceduri judiciare faţă de un debitor, inclusiv în cazul solicitării de către bancă a învestirii cu formulă executorie a contractului de credit ori, după caz, al iniţierii de către aceasta a unei alte proceduri de executare silită prevăzută de lege, dobânda stabilită conform contractului sau, după caz, dobânda legală se va calcula în continuare, dacă prin lege nu se prevede faptul că de la data deschiderii procedurii nu se mai datorează dobânzi; dobânda şi creditele respective se vor evidenţia de către bancă în afara bilanţului

- Garanţiile constituite în favoarea băncii în scopul garantării creditelor, care îndeplinesc condiţiile de publicitate prevăzute de lege, conferă băncilor prioritate faţă de terţii, inclusiv statul, ale căror creanţe şi garanţii au îndeplinit ulterior condiţiile de publicitate.

Principii generale în activitatea de creditare

- Activitatea de creditare are la bază prudenţa bancară ca principiu de bază ce caracterizează activitatea de creditare

- Creditarea se face pe bază de analiză a viabilităţii, realităţii şi consistenţei afacerilor. În acest, sens se va evalua capacitatea clienţilor de a genera venituri şi lichidităţi ca principală sursă de ramburasare a creditelor şi de plată a dobânzilor

- În procesul de analiză necesar limitării riscului individual de creditare trebuie utilizaţi indicatorii incluşi în aşa numitul sistem al celor şase C : caracter, capacitate, capital, condiţii, concurenţă, colateral.

- Capacitatea este indicatorul care permite aprecierea subiectivă a capacităţii de plată a debitorului. Aceasta este măsurată, în parte, pe baza datelor din perioadele anterioare existente în bancă sau la alte instituţii financiar-bancare referitoare la clientul respectiv. O analiză bună a acestui indicator permite evitarea asimetriei de informaţii şi prin aceasta a selecţiei adverse a debitorului.

- Capitalul apreciază situaţiaia financiară generală a solicitantului de imprumut, care este indicată de analiza rapoartelor financiare (situaţiilor financiare). Accentul este pus pe indicii: datorii totale/active totale, capitaluri proprii/total pasiv, datorii pe termen scurt/active circulante etc.

Preview document

Creditare bancară - Pagina 1
Creditare bancară - Pagina 2
Creditare bancară - Pagina 3
Creditare bancară - Pagina 4
Creditare bancară - Pagina 5
Creditare bancară - Pagina 6
Creditare bancară - Pagina 7
Creditare bancară - Pagina 8
Creditare bancară - Pagina 9
Creditare bancară - Pagina 10
Creditare bancară - Pagina 11
Creditare bancară - Pagina 12
Creditare bancară - Pagina 13
Creditare bancară - Pagina 14
Creditare bancară - Pagina 15
Creditare bancară - Pagina 16
Creditare bancară - Pagina 17
Creditare bancară - Pagina 18
Creditare bancară - Pagina 19
Creditare bancară - Pagina 20
Creditare bancară - Pagina 21
Creditare bancară - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Creditare Bancara.doc

Alții au mai descărcat și

Monedă și Credit

CAPITOLUL I. MONEDĂ, LICHIDITATE, PATRIMONIU 1.1. Elemente definitorii, evolutii si interdependente 1.2. Dematerializarea monedei si inovatia...

Codul Deontologic al Auditorilor

CAPITOLUL 3 CONDUITA ETICĂ ŞI PROFESIONALĂ A AUDITORILOR INTERNI ÎN LUMINA NORMELOR INTERNAŢIONALE ŞI NAŢIONALE 3.1. Codul deontologic şi codul...

Analiza și funcționarea conturilor de cheltuieli, venituri și rezultate

Conturile de rezultate evidenţiază cheltuielile şi veniturile angajate de activitatea desfăşurată de către unitatea patrimonială. Cheltuielile...

Contabilitate internațională

MODULUL 1. Delimitări privind Armonizarea, Normalizarea, Reglementarea si Convergenta contabila. Obiective: 1. Prezentarea conceptelor de...

Practici Contabili Contabile Specifice în Agricultura

3.1 Standardul Internaţional de Contabilitate IAS 41-AGRICULTURA Obiectiv Obiectivul acestui Standard este de a prescrie tratamentul contabil,...

Control de Gestiune

Partea I – Analiza metodelor de calcul de cost Capitolul I. Metode de cost complet (metoda pe centre de analiză şi Activity Based Costing)...

Practici Contabile Specifice Activității de Alimentație Publică

4.1.Caracteristici definitorii ale alimentaţiei publice şi influenţa acestora asupra contabilităţii Activitatea unităţilor de alimentaţie publică,...

Piețe de capital

OBIECTIVELE CURSULUI Constituind fundamentul economiilor de piată, pietele de capital contemporane sub impactul globalizării financiare leagă...

Te-ar putea interesa și

Garantarea Creditului Bancar

CAPITOL I INSTITUTIILE DE CREDIT 1.BANCILE I.1.A.Caracterizare generală Integrarea în Sistemul Bancar European şi operarea pe Piaţa Bancară...

Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Poziția și ansamblul sistemului bancar din România

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Credite Bancare pentru Persoane Fizice

INTRODUCERE Economia de piata presupune existenta unui sistem bancar care sa asigure mobilizarea tuturor disponibilitatilor monetare ale...

Creditare - Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Economia de piata presupune în mod necesar existenta unui sistem bancar care sa asigure mobilizarea tuturor disponibilitatilor...

Managementul Sistemului de Creditare Bancară

Economia de piata presupune în mod necesar existenta unui sistem bancar care sa asigure mobilizarea tuturor disponibilitatilor monetare ale...

Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar

CAPITOLUL I CONSIDERENTE PRELIMINARII I.1 Noţiunea creditului. I.1.1 Istoric. Noţiunea de credit vine de la latinescul “creditum”care înseamna...

Practică BancPost

Introducere Domeniul bancar prezintă un rol deosebit în formarea, dezvoltarea şi buna funcţionare a unei economii. Datorită acestui fapt am ales...

Ai nevoie de altceva?