Drept civil român - drepturi reale

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 12078
Mărime: 267.49KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Cristian Jora, Asist. Univ. Tamasan Stefana
UNIVERSITATEA ANDREI ªAGUNA – CONSTANÞA FACULTATEA DE DREPT ªI ªTIINÞE ADMINISTRATIVE SPECIALIZAREA DREPT (anul II)

Extras din curs

CAPITOLUL I

PATRIMONIUL .I DREPTURILE PATRIMONIALE

I.1. PATRIMONIUL

I.1.1. Probleme generale . de esen.a patrimonilului este existen.a unui ansamblu, a unei totalit..i, a unei universalit..i, a unei globalit..i, deci este vorba de un complex de bunuri care trebuie s. aib. o interferen.., o leg.tur. puternic. in cadrul patrimoniului.

I.1.2. Reglement.rile legale . Codul civil face referire in diverse articole, la patrimoniu; Legea nr. 31/1990 republicat. .i modificat. privind societ..ile comerciale; O.U.G. nr. 26/2000 cu privire la asocia.ii .i funda.ii etc.

I.1.3. No.iunea de patrimoniu . totalitatea drepturilor .i obliga.iilor patrimoniale, cu un con.inut economic, evaluabil in bani, care apar.in unui subiect de drept civil (persoan. fizic. sau juridic.), drepturi .i obliga.ii care sunt privite ca activ .i pasiv .i care se g.sesc intr-o permanent. interdependen.. .i conexiune.

I.1.4. Teorii cu privire la patrimoniu

A. Teoria personalist. a patrimoniului (teoria patrimoniului personalitate):

- numai persoanele pot avea un patrimoniu;

- orice persoan. are in mod obligatoriu un patrimoniu;

- o persoan. poate avea un singur patrimoniu, fiind indivizibil;

- patrimoniul nu poate fi desp.r.it de persoan., cat timp aceasta este in via...

B. Teoria patrimoniului de afecta.iune (teoria patrimoniului scop):

- existen.a fiec.rui patrimoniu este legat. de afecta.iunea pe care persoana o d. unei anumite mase de bunuri;

- personalitatea juridic. .i patrimoniul trebuie s. fie separate, iar o persoan. poate avea mai multe patrimonii sau mai multe frac.iuni de patrimonii care sunt afectate anumitor scopuri

C. Teoria mixt. . aceasta le combin. pe primele.

I.1.5. Caracterele juridice ale patrimoniului:

1) Patrimoniul este o universalitate . intrucat acesta reprezint. o mas. de drepturi .i de obliga.ii ce apar.in unei persoane.

2) Orice persoan. are un patrimoniu . pentru a participa la raporturile juridice de drept civil, este necesar ca subiectul de drept s. aib. un patrimoniu.

3) Unicitatea patrimoniului . o persoan. fizic. sau juridic. nu poate avea decat un singur patrimoniu, indiferent de cuantumul sau intinderea drepturilor .i obliga.iilor acestuia.

4) Inalienabilitatea patrimoniului . patrimoniul este strans legat de persoan. .i nu poate fi desp.r.it de aceasta cat. vreme aceasta este in via...

5) Divizibilitatea patrimoniului . patrimoniul este divizibil in mai multe mase sau grupe de drepturi .i obliga.ii, fiecare dintre acestea avand o destina.ie sau o afecta.iune special..

I.1.6. Func.iile patrimoniului:

1) Patrimoniul constituie gajul general al creditorilor chirografari . creditorii chirografari au dreptul de a urm.ri oricare dintre bunurile care se g.sesc in patrimoniul debitorului pentru satisfacerea crean.ei, f.r. a avea posibilitatea de a-l opri pe debitor s. le instr.ineze.

2) Subroga.ia universal. cu titlu universal . pate fi personal. sau real.. . In cazul celei personale, opereaz. inlocuirea unuia dintre subiectele raportului juridic civil obliga.ional, cu alt. persoan..

. Exist. subroga.ie real., atunci cand un bun este substituit altuia.

3) Transmisiunea universal. sau cu titlu universal . care are in vedere transmisiunea in cazul decesului persoanei fizice .i in cazul reorganiz.rii persoanei juridice.

I.2. DREPTURILE REALE .I DREPTURILE DE CREAN..

I.2.1. Considera.ii generale . drepturile patrimoniale se impart in drepturi reale .i drepturi de crean...

I.2.2. Drepturile reale

A. Defini.ia drepturilor reale . dreptul real este un drept subiectiv civil patrimonial, in virtutea c.ruia titularul acestuia poate s.-.i exercite atributele 3

asupra unui bun determinat, in mod direct, nemijlocit, f.r. a fi necesar., in acest scop, interven.ia altei persoane.

B. Caracterele juridice ale drepturilor reale:

1) Implic. existen.a unui subiect activ determinat .i a unui subiect pasiv nedeterminat; sunt de asemenea, drepturi absolute, opozabile erga omnes.

2) Drepturile reale implic. o obliga.ie general. negativ. a tuturor persoanelor, altele decat titularul, de a nu-l stanjeni pe acesta in exercitarea dreptului s.u.

3) Au un caracter perpetuu, precum dreptul de proprietate, sau o durat. limitat. la via.a beneficiarului.

4) Prezint. efecte speciale, ca urmare a caracterului absolut, referindu-ne la dreptul de urm.rire .i la dreptul de preferin...

5) Sunt prev.zute de lege .i sunt limitate ca num.r.

6) Sunt ap.rate prin ac.iuni reale.

I.2.3. Drepturile de crean..

A. Defini.ia drepturilor de crean.. . dreptul de crean.. este un drept subiectiv civil in baza c.ruia titularul, adic. subiectul activ (care poart. denumirea de creditor) poate s. cear. subiectului pasiv determinat (debitorul), s. dea, s. fac., sau s. nu fac. ceva.

B. Caracterele juridice ale drepturilor de crean..:

1) Sunt cunoscute subiectele: subiectul activ . creditorul .i subiectul pasiv . debitorul.

2) Obliga.ia debitorului poate consta intr-o presta.ie pozitiv. . a da, a face, sau o presta.ie negativ. . a nu face.

3) Sunt drepturi limitate in timp.

4) Nu dau posibilitatea exercit.rii dreptului de urm.rire .i a celui de preferin...

5) Sunt nelimitate numeric.

6) Sunt ap.rate de ac.iunile personale.

C. Compara.ie intre drepturile reale .i cele de crean.. . drepturile reale sunt drepturi absolute, c.rora le corespunde obliga.ia general. negativ. de a nu face nimic de natur. a aduce atingere acestora, iar cele de crean.. sunt drepturi relative, fiind opozabile numai debitorului, care are obliga.ia de a da, a face sau a nu face ceva.

D. Obliga.iile reale . acestea sunt propter in rem (obliga.ii reale de a face) .i sciptae in rem (obliga.ii opozabile .i ter.ilor)

Preview document

Drept civil român - drepturi reale - Pagina 1
Drept civil român - drepturi reale - Pagina 2
Drept civil român - drepturi reale - Pagina 3
Drept civil român - drepturi reale - Pagina 4
Drept civil român - drepturi reale - Pagina 5
Drept civil român - drepturi reale - Pagina 6
Drept civil român - drepturi reale - Pagina 7
Drept civil român - drepturi reale - Pagina 8
Drept civil român - drepturi reale - Pagina 9
Drept civil român - drepturi reale - Pagina 10
Drept civil român - drepturi reale - Pagina 11
Drept civil român - drepturi reale - Pagina 12
Drept civil român - drepturi reale - Pagina 13
Drept civil român - drepturi reale - Pagina 14
Drept civil român - drepturi reale - Pagina 15
Drept civil român - drepturi reale - Pagina 16
Drept civil român - drepturi reale - Pagina 17
Drept civil român - drepturi reale - Pagina 18
Drept civil român - drepturi reale - Pagina 19
Drept civil român - drepturi reale - Pagina 20
Drept civil român - drepturi reale - Pagina 21
Drept civil român - drepturi reale - Pagina 22
Drept civil român - drepturi reale - Pagina 23
Drept civil român - drepturi reale - Pagina 24
Drept civil român - drepturi reale - Pagina 25
Drept civil român - drepturi reale - Pagina 26
Drept civil român - drepturi reale - Pagina 27
Drept civil român - drepturi reale - Pagina 28
Drept civil român - drepturi reale - Pagina 29
Drept civil român - drepturi reale - Pagina 30
Drept civil român - drepturi reale - Pagina 31
Drept civil român - drepturi reale - Pagina 32
Drept civil român - drepturi reale - Pagina 33
Drept civil român - drepturi reale - Pagina 34
Drept civil român - drepturi reale - Pagina 35
Drept civil român - drepturi reale - Pagina 36
Drept civil român - drepturi reale - Pagina 37
Drept civil român - drepturi reale - Pagina 38
Drept civil român - drepturi reale - Pagina 39
Drept civil român - drepturi reale - Pagina 40
Drept civil român - drepturi reale - Pagina 41

Conținut arhivă zip

  • Drept Civil Roman - Drepturi Reale.pdf

Alții au mai descărcat și

Modalitățile Actului Juridic Civil

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea 1 Actul juridic civil în sistemul izvoarelor drepturilor subiective civile În doctrina noastră s-a...

Drept Civil Anul 2 Sem 1

PATRIMONIUL SI FUNCTIILE SALE: 1-Precizări terminologice legale şi doctrinale: Noţiunea de patrimoniu, a fost utilizată cu diverse înţelesuri încă...

Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept

Tema 1 NOŢIUNEA DREPTULUI INTERNAŢIONAL PRIVAT ŞI DELIMITAREA DE ALTE RAMURI DE DREPT Amplificarea şi diversificarea relaţiilor internaţionale...

Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit

Capitolul I NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1. Justiția și procesul civil 1.1. Considerații prealabile Justiția, privită sub ambele sale aspecte - ca...

Drept civil - Contractele speciale

Contractul de vanzare Notiune Potrivit art. 1650 C.civ., vanzarea este contractul prin care vanzatorul transmite sau, dupa caz, se obliga sa...

Drept civil - teoria generală a obligațiilor

TITLUL I CONSIDERATII GENERALE CU PRIVIRE LA OBLIGATIILE CIVILE CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE OBLIGAŢIE CIVILĂ. STRUCTURA OBLIGAŢIEI. CLASIFICAREA...

Drept Civil - Drepturile Reale

Patrimoniul. Notiuni generale Dreptul civil studiaza raportul juridic civil potrivit prin elementele sale structurale. Raportul juridic civil este...

Drept Procesual Civil

Cursul de Drept procesual civil are ca obiectiv pregătirea studenţilor pentru aplicarea şi realizarea dreptului. Această disciplină constituie...

Te-ar putea interesa și

Asigurarea Executării Obligațiilor

INTRODUCERE În orce sistem de drept o persoană care contractează o obligaţie răspunde de îndeplinirea acesteia cu propriul său patrimoniu. Pentru...

Persoana juridică în reglementările noului cod civil

INTRODUCERE Persoana juridică este definită de noul Cod civil ca fiind „orice formă de orga¬nizare care, întrunind condiţiile cerute de lege, este...

Dreptul de Proprietate Privată

INTRODUCERE Conceptul de proprietate l-a însoţit pe om încă din geneza civilizaţiei, sub acea formă primitivă de stăpânire de atunci, el fiind...

Analiza comparativă cu privire la dreptul de proprietate și modalitățile juridice de garantare ale acestuia în dreptul român și în dreptul românesc actual

INTRODUCERE Principalele momente în evoluţia dreptului de proprietate se confundă cu aceea a civilizaţiei omeneşti, această instituţie juridică...

Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice

INTRODUCERE În acest proiect îmi propun să analizez atributele de identificare ale persoanei fizice Lucrarea va fi structurată în patru capitole...

Dreptul la Uzufruct

1.Consideratii generale privind dezmembramintele dreptului de proprietate Preliminarii. Dreptul de proprietate este dreptul real cel mai deplin,...

Drepturile și obligațiile debitorului și creditorului gajist

INTRODUCERE Gajul este un contract accesoriu, prin care debitorul remite creditorului un lucru mobil, corporal sau necorporal ca garanţie, pentru...

Dreptul de Proprietate

Dreptul de proprietate si îngradirile sale Sectiunea I Definitia dreptului de proprietate si continutul lui Codul civil român de la 1865, fiind...

Ai nevoie de altceva?