Drept procesual penal - partea generală

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 24538
Mărime: 428.46KB (arhivat)
Publicat de: Andreea L.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. dr. Mihaela Laura Pamfil

Extras din curs

CAPITOLUL I

NOÞIUNI GENERALE PRIVIND DREPTUL PROCESUAL PENAL

Secþiunea I-a

Normele de drept procesual penal

1. Noþiune

Normele de drept procesual penal sunt normele juridice care reglementeazã activitatea

organelor judiciare penale, a pãrþilor ºi a altor persoane participante la procesul de constatare

a faptelor ce constituie infracþiuni ºi de aplicare a pedepselor ºi a mãsurilor prevãzute de legea

penalã celor care le-au sãvârºit, precum ºi raporturile ce se stabilesc între acestea. Totalitatea

acestor norme constituie dreptul procesual penal.

2. Clasificarea normelor de drept procesual penal

Sub aspectul conþinutului reglementãrii, dreptul procesual penal cuprinde douã

categorii de norme: norme procesuale ºi norme procedurale.

Dupã sfera lor de aplicabilitate, normele procesual penale sunt: norme generale (de

drept comun) ºi norme speciale.

În raport de obiectul reglementãrii, normele de drept procesual penal se pot clasifica în

norme de organizare, norme de competenþã ºi norme de procedurã.

3. Aplicarea în spaþiu a normelor de drept procesual penal

Normele de drept procesual penal se aplicã actelor procesuale ºi procedurale efectuate

în cadrul procesului penal de cãtre organele judiciare române pe teritoriul României. Aºadar,

aplicarea legii procesuale penale în spaþiu are la bazã principiul teritorialitãþii, potrivit

cãruia toate activitãþile realizate în cadrul procesului penal pe teritoriul României cad sub

incidenþa legii procesuale penale române.

De la aceastã regulã existã unele excepþii în sensul cã acte de procedurã penalã

efectuate potrivit normelor de drept român pot produce efecte în faþa organelor judiciare

strãine ºi acte de procedurã efectuate cu respectarea normelor de drept strãine sã producã

efecte în faþa organelor judiciare române. Asemenea excepþii intervin în cazul comisiei

rogatorii, al recunoaºterii ºi executãrii hotãrârilor pronunþate în strãinãtate sau al extrãdãrii1.

4. Aplicarea în timp a normelor de drept procesual penal

Normele de drept procesual penal se aplicã potrivit principiului activitãþii (tempus

regit actum) conform cãruia actele procesuale sau procedurale se efectueazã conform normei

de drept procesual penal aflatã în vigoare la data efectuãrii actului.

Aplicarea în timp a normelor de procedurã penalã ridicã probleme în cazul intervenirii

unor modificãri de reglementare în materie procesual penalã, cãci în mod inevitabil, la data

intrãrii în vigoare a noii reglementãri, existã cauze penale în curs de soluþionare. Aceste

situaþii sunt denumite de literatura juridicã situaþii tranzitorii, iar normele juridice prin care

se reglementeazã trecerea de la legea veche la legea nouã sunt denumite dispoziþii

tranzitorii. De regulã, situaþiile tranzitorii sunt reglementate de legea nouã ºi ele pot prevedea

situaþii de ultraactivitate a legii vechi.

Secþiunea a II-a

Obiectul de reglementare al dreptului procesual penal

1. Noþiunea de proces penal

Obiectul de reglementare a dreptului procesual penal îl constituie procesul penal.

Procesul penal este activitatea judiciarã reglementatã de lege, desfãºuratã într-o cauzã

penalã de organele judiciare, cu participarea pãrþilor ºi a altor persoane, ca titulare de drepturi

ºi obligaþii, având ca scop constatarea la timp ºi în mod complet a infracþiunilor ºi tragerea la

rãspundere penalã a celor care le-au sãvârºit, în aºa fel încât prin aceasta sã se asigure ordinea

de drept precum ºi apãrarea drepturilor ºi intereselor legitime ale persoanelor.

2. Scopul procesului penal

Scopul procesului penal este definit de art.1 al.1 ca fiind constatarea la timp ºi în mod

complet a tuturor faptelor care constituie infracþiuni astfel încât orice persoanã care a sãvârºit

o infracþiune sã fie sancþionatã potrivit legii ºi nici o persoanã nevinovatã sã nu fie trasã la

rãspundere penalã. Acesta este scopul direct, imediat al procesului penal.

Procesul penal are însã ºi un scop general sau mediat. Scopul general, prevãzut de

art.1 al.2, este acela de a contribui la apãrarea ordinii de drept, la apãrarea persoanei, a

drepturilor ºi libertãþilor acesteia, la prevenirea infracþiunilor, precum ºi la educarea

cetãþenilor în spiritul respectãrii legilor.

Preview document

Drept procesual penal - partea generală - Pagina 1
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 2
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 3
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 4
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 5
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 6
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 7
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 8
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 9
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 10
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 11
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 12
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 13
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 14
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 15
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 16
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 17
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 18
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 19
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 20
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 21
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 22
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 23
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 24
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 25
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 26
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 27
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 28
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 29
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 30
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 31
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 32
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 33
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 34
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 35
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 36
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 37
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 38
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 39
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 40
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 41
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 42
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 43
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 44
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 45
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 46
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 47
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 48
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 49
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 50
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 51
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 52
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 53
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 54
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 55
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 56
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 57
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 58
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 59
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 60
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 61
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 62
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 63
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 64
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 65
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 66
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 67
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 68
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 69
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 70
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 71
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 72
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 73
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 74
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 75
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 76
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 77
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 78
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 79
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 80
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 81
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 82
Drept procesual penal - partea generală - Pagina 83

Conținut arhivă zip

  • Drept Procesual Penal - Partea Generala.pdf

Alții au mai descărcat și

Principiile Dreptului Procesual Penal

INTRODUCERE Actualitatea temei În vederea apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, a drepturilor şi libertăţilor...

Dispunerea și Valorificarea Expertizei Medico-Legale

Introducere Prin lucrarea de faţă “Dispunerea si valorificarea constatarii si expertizei medico-legale” am urmărit aprofundarea cunoştinţelor...

Interceptările și Înregistrările Audio și Video

Cap. 1 Mijloacele de probă Codul de procedură penală prevede în art. 63 urmãtoarele aspecte cu privire la probă: “Constituie probă orice element...

Nulitățile absolute rezultate din încălcarea dispozițiilor relative la participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii

INTRODUCERE Premisa majoră avută în vedere la construcția noului Cod de procedură penală a fost aceea că un proces penal echitabil, desfășurat...

Tentativa - Formă a Infracțiunii Intenționate

SECTIUNEA I - CONCEPT SI TRASATURI FUNDAMENTALE ALE TENTATIVEI. În evolutia progresiva a procesului infractional, tentativa se încadreaza între...

Prezumția de Nevinovăție

Prezumţia de nevinovăţie a fost instituită pentru prima dată ca regulă de drept în secolul al XVIII-lea în legislaţia SUA şi apoi în Declaraţia...

Dreptul la un proces echitabil în reglementările europene și jurisprudența CEDO

Despre drepturie omului si aparitia CEDO. Drepturile omului, democraţia şi statul de drept sunt valori esenţiale ale Uniunii Europene. Introduse...

Renunțarea la aplicarea pedepsei

Renunțarea la aplicarea pedepsei, instituție juridică nou-introdusă în legislația penală din România, este o măsură pe care o poate dispune...

Te-ar putea interesa și

Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală

CAPITOLUL I Consideraţii introductive privind competenţa in materie penală SECŢIUNEA 1 Noţiunea de competenţă in materie penală În doctrina...

Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private

Introducere Declaraţia Universală a Drepturilor Omului afirma în 1948 că nimeni nu va fi obiectul imixtiunilor arbitrare în viaţa sa privată şi că...

Confiscarea Specială

INTRODUCERE Măsurile de siguranţă ca sancţiuni de drept penal au apărut mai târziu în istoria dreptului penal, fiind incluse în legislaţiile...

Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă

INTRODUCERE Societatea îşi permite a judeca şi evalua modalitatea de comportament a membrilor sǎi , potrivit gradului de conformare a...

Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar

Introducere Dispoziţiile, din Codul penal privitoare la reglementările de bază ale regimului de executare a pedepsei închisorii, fac parte din...

Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori

Introducere Una dintre cele mai importante probleme ale societatii este reprezentata de infracționalitatea minorilor, constatandu-se de-a lungul...

Jurisprudență

Constitutie, dispozitiile acestora urmând a se aplica numai cu privire la bunurile prevazute în art. 135 alin. (4) din Constitutie, bunuri ce fac...

Comisia Rogatorie Internațională

Cooperarea judiciara internationala in materie penala Evolutia societatii umane, a statelor si natiunilor s-a datorat relatiilor internationale...

Ai nevoie de altceva?