Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Conține 2 fișiere: doc, docx
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 26462
Mărime: 4.16MB (arhivat)
Publicat de: Marcel Toma
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Mihaela Agata Popescu
Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative
Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir", Bucuresti

Cuprins

 1. INTRODUCERE 5
 2. CAPITOLUL I CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND CONCEPTUL DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 9
 3. 1. Conceptul de administrație publică 9
 4. 2. Obiectul administrației publice 13
 5. 3. Rolul administrației publice 14
 6. 4. Funcțiile administrației publice 21
 7. CAPITOLUL II ASPECTE GENERALE PRIVIND DREPTUL ADMINISTRATIV 23
 8. 2.1.NOȚIUNEA DE DREPT ADMINISTRATIV 23
 9. 2.1.1. Definiția dreptului administrativ 23
 10. 2.1.2. Evoluția dreptului administrativ român 24
 11. 2.1.3. Dreptul administrative, ramură a dreptului public 26
 12. 2.2. OBIECTUL DREPTULUI ADMINISTRATIV 27
 13. 2.3. DELIMITAREA DREPTULUI ADMINISTRATIV DE ALTE RAMURI ALE DREPTULUI 29
 14. CAPITOLUL III APRECIERI PRIVIND CONCEPTUL DE IZVOR DE DREPT ADMINISTRATIV 32
 15. 3.1. NOȚIUNEA DE IZVOR DE DREPT ADMINISTRATIV 32
 16. 3.2. TRĂSĂTURILE IZVOARELOR DE DREPT 34
 17. CAPITOLUL IV IZVOARELE SCRISE ȘI NESCRISE SPECIFICE DREPTULUI ADMINISTRATIV 35
 18. 4.1. Izvoarele scrise ale dreptului administrativ 35
 19. 4.1.1 Constituția 36
 20. 4.1.2. Tratatele 38
 21. 4.1.3. Legea organică și legea ordinară 41
 22. 4.1.4. Ordonanțele Guvernului 42
 23. 4.1.5. Decretele Președintelui României 43
 24. 4.1.6. Dispozițiile primarului 44
 25. 4.1.7. Ordinele Prefecților 44
 26. 4.1.8. Reglementările administrative emise în executarea legii 44
 27. 4.1.9. Hotărârile Guvernului 47
 28. 4.1.10. Tratatele și convențiile internaționale 48
 29. 4.1.11. Acquis-ul comunitar 49
 30. 4.2. Izvoarele nescrise ale dreptului administrativ 50
 31. 4.2.1. Cutuma 50
 32. 4.2.2. Jurisprudență 52
 33. 4.2.3. Doctrina 53
 34. 4.2.4. Jurisprudența Curții Constituționale 54
 35. 4.2.5. Principiile generale ale dreptului administrativ 56
 36. CONCLUZII 57
 37. ANEXA 1 59
 38. ANEXA 2 63
 39. ANEXA 3 66
 40. ANEXA 4 70
 41. BIBLIOGRAFIE 77

Extras din licență

INTRODUCERE

Literatura juridică interbelica și mai ales postbelică a fost preocupată de fundamentarea particularităților a ceea ce se numește cel mai uzual ,,știința administratiei’’ sau ,,știința administrației de stat ’’. În regimul totalitar, s-a urmărit stabilirea locului și rolului acestei științe, a interferențelor cu alte științe, în special cu știința dreptului administrativ. Au fost elaborate lucrări numeroase care aveau ca obiect de cercetare exclusiv știința administrației, iar disciplinele de drept administrativ se predau, începând cu anul universitar 1979-1980, sub numele ,,Drept administrativ și știința administratiei’’.

Un autor sublinia ,,caracterul de știință interdisciplinară al acesteia, cu o misiune specială’’.

Un alt autor se oprește la părerea potrivit căreia știința administrației este ,,știința sarcinilor administratiei’’.

În ceea ce privește sarcinile administrației, doctrina franceză, prin R.Drago se oprește la patru sarcini principale ale administrației: informarea; studiul; pregătirea deciziilor; adoptarea și executarea.

Acestea sunt apreciate a fi sarcini principale, cărora li se mai adaugă sarcini secundare, cum ar fi informarea publicului, activități de relații publice.

Principalele concepții privind știința administrației:

1. Astfel, într-o concepție de început, care a fost împărtășită și de marele dascăl Constantin Dissescu, știința administrației a fost calificată ca o știință a principiilor raționale ale administrației.

2. Într-o altă viziune, știința administrației este analizată ca o disciplină politică, a cărei analiză implică, în egală măsură, criterii politice și juridice.

3. O altă concepție ne prezintă știința administrației ca fiind o știință socială și economică, în același timp.

4. În sfârșit, s-au exprimat și teorii negativiste, care contestă caracterul științei administrației ca știința de sine stătătoare.

Art. 3 alin. (2) - ex. Art. 2 TUE - Tratatul de la Lisabona prevede: ,,Uniunea oferă cetățenilor săi un spațiu de libertate, securitate și justiție, fără frontiere interne, în interiorul căruia este libera circulație a persoanelor, în corelare cu măsuri adecvate privind controlul la frontierele externe, dreptul de azil, imigrarea, precum și prevenirea criminalității și combaterea acestui fenomen’’.

Art. 3 alin. (1) din Tratatul de la Lisabona prevede: ,,Uniunea urmărește să promoveze pacea, valorile sale și bunăstarea popoarelor sale’’.

În conformitate art. 9 din Tratatul de la Lisabona: ,,În toate activitățile sale, Uniunea respectă principiul egalității cetățenilor săi, care beneficiază de o atenție egală din partea instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor sale. Este cetățean al Uniunii orice persoană care are cetățenia unui stat membru. Cetățenia Uniunii nu înlocuiește cetățenia națională, ci se adaugă acesteia’’.

Există un drept european de ansamblu, dar și ramuri ale acestui drept european. Iar literatura juridică trebuie să țină pasul cu aceste deveniri. Remarcăm, spre pildă, lucrarea lui Jacques Ziller al cărei obiect de studiu îl reprezintă sistemele politico-administrative ale celor douăsprezece state membre ale Uniunii Europene la acea dată, în prezent fiind douăzeci și șapte de state membre, sau dreptul administrativ european fundamentat prin lucrarea omonimă a lui Jurgen Schwarze. Iar în doctrina românească semnalam interesantă lucrare a profesorului Ioan Alexandru, de drept administrativ comparat, care este, prin ea însăși, o pledoarie pentru perspectiva deschisă, europeană, din care trebuie să analizăm problematica dreptului administrativ precum și lucrarea de drept administrativ european, coordonată de același profesor.

Unele lucrări apărute în literatura de specialitate abordează, de o manieră comparativă, anumite componente administrative, cum este interesanta lucrare Administrația publică la nivel intermediar în dreptul comparat și în dreptul românesc a colegiului Liviu Coman Kund de la Universitatea ,,Dunărea de Jos’’ din Galați.

Subliniind caracterul integrator al științei administrației, prof. univ. Dr. Antonie Iorgovan menționează că aceasta ,,nu urmărește o investigare a esenței administrației publice ca un scop în sine, ci pentru fundamentarea soluțiilor de perfecționare, în scopul raționalizării administrației publice centrale, locale, de ramură’’. Aceste aspecte îl determină pe autor să definească știința administrației ca ,,ansamblu de cunoștințe cu privire la realizarea unei administrații judicioase, rationale’’.

În ceea ce ne privește, înțelegem prin știința administrației o știință de sinteză, care înglobează informațiile privind concepte, instituții, principii în devenirea lor și în sensul perfecționării în ansamblu a activității administrației dintr-un stat.

În sfera problemelor care constituie obiect de cercetare pentru știința administrației intra următoarele:

- principiile de funcționare a administrației publice și aparatului care o compune și de eficientizare a acestei activități;

- personalul administrativ, incluzând prin această sintagmă atât pe cel supus unui regim de putere publică, deci funcționarii și demnitarii publici, cât și pe cei supuși dreptului privat;

- formele concrete de activitate a administrației;

- desprinderea unor legități din studierea evoluției fenomenului administrativ dintr-un anume stat, dar și din alte sisteme de drept;

- analiza și combaterea unor aspecte negative care se manifestă în administrație, cum ar fi birocrația exagerată, corupția, formalismul, aglomerările;

- studierea unor modele administrative în scopul desprinderii elementelor care pot influența pozitiv sau negativ activitatea administrativă.

Bibliografie

1) DANA APOSTOL, TOFAN- Drept administrativ , volumul 1, Ediția 2, Editura C. H. Beck, Bucuresti, 2008

2) DUMITRESCU, CORINA ADRIANA - Introducere în teoria izvoarelor dreptului - Editura Paideia, București, 2003

3) IOAN, ALEXNDRU - Administrația Publică , Teorii, Realități, Perspective, Ediția a III-a, revizuită și adăugită, Editura Lumina Lex, București, 2002

4) IOAN,ALEXANDRU - Administrația Publică, Teorii, Realități, Perspective, Ediția a IVa , revizuită și adăugită, Editura Lumina Lex, București, 2007

5) IOAN, ALEXANDRU- Tratat de administrație publică- Editura Universul Juridic, București, 2008

6) ION,CORBEANU- Drept Administrativ, parte generală, Universitatea Creștină ,,Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Științe Juridice și Administrative, București, 1998

7) MIRCEA, PREDA- Drept Administrativ,partea general- Ediția a III-a, Editura Lumina Lex, București, 2004

8) OROVEANU, MIHAI. T - Tratat de Drept Administrativ, Universitatea Creștină ,,Dimitrie Cantemir”,Facultatea de Științe Juridice și Administrative, București, 1994

9) PRISACARU, VALENTIN I. - Tratat de Drept Administrativ Român, partea generală, Ediția a III-a, revăzută și adăugită de autor, Editura Lumina Lex, București, 2002

10) VEDINAȘ, VERGINIA - Drept administrativ - Ediția a VII-a, revizuită și actualizată, Editura Universul Juridic, București, 2012

11) VESMAȘ, DAIANA MAURA- Drept administrativ. Teoria generală. Organizarea administrației publice. Vol. I, Ed. Universității Lucian Blaga, Sibiu, 2005

1) http://ro.scribd.com/doc/57395126/Conceptul-de-Administratie-Publica

2) http://www.stiucum.com/drept/drept-administrativ/Notiunea-si-evolutia-administr54328.php

3) http://ro.scribd.com/doc/37865880/I-Alexandru-Administratie-Publica

4) http://www.id-hyperion.ro/cursuri/cursuri%20drept/Drept%20administrativ%20An%202_Sem_I_ID.pdf

5) http://elth.ucv.ro/student1/Cursuri/Dreptul%20proprietatii%20intelectuale/Curs%201.pdf

6) http://drept.endalabs.com/!SEMESTRUL%20II%20%20SUPORTURI%20DE%20CURS/Drept%20administrativ%20I_29032012.pdf

7) http://ro.scribd.com/doc/40719129/adm

8) http://bibliotecă.regielive.ro/licențe/stiinta-administratiei/notiunea-de-izvor-de-drept-drept-264792.html

9) http://drept.endalabs.com/!SEMESTRUL%20II%20%20SUPORTURI%20DE%20CURS/Drept%20administrativ%20I_29032012.pdf

10) http://mihaisecula.files.wordpress.com/2013/05/drept-administrativ-partea-a-i_a.pdf

11) http://mihaisecula.files.wordpress.com/2013/05/drept-administrativ-partea-a-i_a.pdf

12) http://drept.endalabs.com/!SEMESTRUL%20II%20%20SUPORTURI%20DE%20CURS/Drept%20administrativ%20I_29032012.pdf

13) http://www.creeaza.com/legislatie/administratie/ADMINISTRATIA-PUBLICA-SI-DREPT879.php

14) http://legeaz.net/spete-contencios-inalta-curte-iccj-2013/decizia-448-2013

15) http://www.satu-mare.ro/fisiere/dispozitii/11-09-15-03-25-05Dispozitia_4184.pdf

16) http://www.satu-mare.ro/fisiere/dispozitii/Disp_582_23.04.2014.pdf

17) http://ro.scribd.com/doc/217228636/Drept-Administrativ-I-29032012

18) http://legeaz.net/spete-contencios-inalta-curte-iccj-2013/decizia-102-2013

Preview document

Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 1
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 2
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 3
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 4
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 5
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 6
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 7
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 8
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 9
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 10
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 11
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 12
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 13
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 14
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 15
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 16
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 17
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 18
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 19
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 20
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 21
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 22
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 23
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 24
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 25
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 26
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 27
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 28
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 29
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 30
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 31
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 32
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 33
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 34
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 35
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 36
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 37
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 38
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 39
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 40
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 41
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 42
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 43
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 44
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 45
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 46
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 47
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 48
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 49
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 50
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 51
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 52
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 53
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 54
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 55
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 56
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 57
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 58
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 59
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 60
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 61
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 62
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 63
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 64
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 65
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 66
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 67
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 68
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 69
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 70
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 71
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 72
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 73
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 74
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 75
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 76
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 77
Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc - Pagina 78

Conținut arhivă zip

 • Importanta izvoarelor dreptului administrativ in sistemul juridic actual romanesc.docx
 • Prima pagina.doc

Alții au mai descărcat și

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Managementul resurselor umane în administrația publică locală

Memoriu justificativ Etapa tranzitorie spre o economie concurențială implică după sine fenomene și mutații semnificative în paradigma fenomenelor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Elemente de arhivistică, birotică și documentaristică

INTRODUCERE Arhivistica și informarea documentară (documentaristica) sunt discipline care au ca sferă de cercetare documentele scrise. Activitatea...

Finanțe publice

S 1 APARIȚIA SI EVOLUTIA FINANȚELOR PUBLICE La baza F.P. stau 2 elemente esentiale : STATUL SI BANII a carui evolutie de a lungul istoriei a...

Te-ar putea interesa și

Domeniul Public și Domeniul Privat al Statului ca Obiecte ale Dreptului de Proprietate Funciara

INTRODUCERE Prin prezenta lucrare, intitulată “Domeniul public şi domeniul privat al statului ca obiecte ale dreptului de proprietate funciara”...

Drept Constituțional

Statul şi dreptul sunt strâns legate, se sprijină şi se condiţionează reciproc. Au apărut deodată, din aceleaşi cauze şi, pot fi explicate mult mai...

Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit

Capitolul I NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1. Justiția și procesul civil 1.1. Considerații prealabile Justiția, privită sub ambele sale aspecte - ca...

Drept administrativ

1. Definitia dreptului administrativ. De ce este ramura de drept public. Trasaturile si implicatiile dreptului administrativ. Dreptul...

Drept Administrativ

CAPITOLUL I TEORIA GENERALA A CONTROLULUI EXERCITAT ASUPRA ADMINISTRATIEI PUBLICE I. SEMNIFICATIA ACTIVITATII DE CONTROL ÎN ADMINIS-TRATIA...

Teoria generală a dreptului

CAPITOLUL I ŞTIINŢELE JURIDICE CA SISTEM ŞI METODELE SPECIFICE DE CERCETARE A ACESTUIA 1.1. SISTEMUL ŞTIINŢELOR JURIDICE 1.1.1. Consideraţii...

Drept Administrativ

Publicum ius est quod ad statum rei Romae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem" Ulpian 1. NOŢIUNI FUNDAMENTALE Dreptul...

Ai nevoie de altceva?