Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 25504
Mărime: 194.02KB (arhivat)
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Roller A.

Cuprins

 1. Introducere 5
 2. Capitolul 1. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND RISCUL VALUTAR 8
 3. 1.1. Aspecte conceptuale privind riscul valutar 8
 4. 1.2. Factorii determinanți de risc valutar 12
 5. 1.3. Metode de gestiune a riscului valutar la nivel de bancă 16
 6. Capitolul 2. ANALIZA GESTIUNII RISCULUI VALUTAR ÎN SISTEMUL BANCAR
 7. DIN REPUBLICA MOLDOVA 26
 8. 2.1. Cadrul regulator privind gestiunea riscului valutar în Republica Moldova… 27
 9. 2.2. Evaluarea, analiza și gestiunea riscului valutar în BC „Moldindconbank” S.A 30
 10. 2.3. Analiza retrospectivă și evaluarea rezultatelor gestiunii riscului valutar
 11. în sistemul bancar 36
 12. Capitolul 3. DIRECŢII DE MINIMIZARE A RISCULUI VALUTAR
 13. ÎN SISTEMUL BANCAR 47
 14. 3.1. Practici internaţionale privind gestiunea riscului valutar 47
 15. 3.2. Fundamentarea gestiunii riscului valutar în contextul financiar actual
 16. din Republica Moldova 55
 17. Încheiere 62
 18. Bibliografie 65
 19. Anexe 67

Extras din licență

INTRODUCERE

Sistemul bancar reprezintă unul dintre cele mai importante elemente ale pieței financiare, activitatea acestuia determinând în foarte multe cazuri direcțiile de dezvoltare ale unei economii.

Evenimentele care au avut loc în cadrul economiei mondiale în ultimii 3-4 ani au demonstrat încă o dată rolul băncilor comerciale în economie precum şi influenţa lor în declanşarea crizei economice mondiale, iar gestiunea riscurilor bancare a devenit un subiect de maximă actualitate.

Actualitatea temei înaintate în prezenta lucrare este motivată de faptul că în condițiile de incertitudine existente pe piața financiar-monetară internațională și națională cauzată de natura și consecințele ratelor fluctuante, gestiunii riscului valutar devine o necesitate. Dimensiunea profitului și respectiv, mărimea riscului valutar pot fi afectate de evoluțiile cursului de schimb.

Există o mulțime de activități efectuate de către bănci care cer asumarea riscului, dar sunt puține ca rezultat al cărora banca poate la fel de repede să sufere pierderi ca în urma tranzacțiilor valutare.

În economia națională, în prezent, riscul valutar dobândește o importanță din ce în ce mai mare. Liberalizarea în continuare a contului de capital și intenția Băncii Naționale a Moldovei de a nu mai interveni frecvent pe piața valutară determină un cadru de activitate ce amplifică fluctuațiile cursului de schimb, fluctuații ce afectează în primul rând agenții economici ce realizează activități de import-export, dar și băncile care desfășoară operațiuni în valute.

Managementul acestui risc este amplificat și de volatilitatea ridicată a cotațiilor euro/dolar pe piețele internaționale dar și de disponibilitatea redusă a instrumentelor de hedging pe piața din Republica Moldova.

Scopul lucrării constă în analiza și stabilirea metodelor manageriale de gestionare eficientă a riscului valutar și a minimizării acestuia. Pentru realizarea acestui scop au fost stabilite următoarele obiective:

- cercetarea aspectelor teoretice privind conceptul de risc valutar;

- prezentarea normelor și indicatorilor de evaluare a riscului valutar stabiliți de legislație;

- stabilirea modalităților de gestiune a riscului valutar în sistemul bancar național, precum și a conformării acestuia limitelor stabilite de BNM privind poziția valutară deschisă;

- determinarea funcțiilor manageriale prin prisma organizării eficiente a direcției valutare din cadrul sistemului bancar național;

- identificarea și argumentarea propunerilor de gestionare și minimizare a riscului valutar în Republica Moldova.

Obiectul cercetării prezentei lucrări îl constituie sistemul bancar din Republica Moldova și în deosebi, mecanismele performanței bancare, planificării, controlului, coordonării, organizării și prognozării – ca factori de succes în managementul riscului valutar.

Subiectul prezentei lucrări îl constituie realizarea unei gestiuni eficiente a riscului valutar în sistemul bancar autohton, dificultățile întâmpinate de bănci în acest sens, normele stabilite de autoritatea monetară în scopul reducerii expunerii băncii la riscul valutar precum și practicile internaționale de minimizare a riscului valutar utile pentru Republica Moldova.

Gradul de cunoaștere a subiectului privind gestiune a riscului valutar la nivel mondial este unul avansat în comparație cu nivelul Republicii Moldova care este limitat din cauza condițiilor specifice caracteristice perioadei de tranziție, precum și din cauza lipsei de pregătire și de experiență în acest domeniu. Dintre savanții și economiștii autohtoni și străini care au adus o contribuție importantă în materie de management bancar și riscuri economice, inclusiv riscul valutar îi putem nominaliza pe: I. Verboncu, P. Halpern, J. Fred Weston, E. Mihuleac, O. Nicolescu, N. Dănilă, Aurel Octavia Berea, W. David Rees, A. Olteanu, C.Russu, L.Roxin, Gh.Manolescu, C. Basno, M. Stoica, O. Lavruşin, V.Platonov, L. Georgescu-Galașoiu.

Metodologia cercetării. În cadrul elaborării lucrării au fost aplicate metodele inducției, metoda analitică, deducției, comparativă, statistico-matematice de analiză și sinteză, analiza grafică.

Baza informațională a tezei cuprinde o gamă extinsă de surse: legislaţia Republica Moldova în domeniul valutar, lucrări ale autorilor autohtoni şi ale celor de peste hotare, materialele conferinţelor ştiinţifice internaţionale, privind gestiunea riscului valutar în bănci, impactul ratelor fluctuante asupra stabilităţii bancare din R. Moldova precum şi teza de doctor: „Gestiunea riscului valutar în sistemul bancar din republica Moldova” de Ștefîrță N., rapoartele anuale ale BNM, strategiile de gestiune a riscului valutar a 7 bănci ce activează în Republica Moldova și nu în ultimul rând normele stabilite de către Bank for International Settlements și rapoartele ISDA.

Structura tezei este prezentată în corespundere cu obiectivele propuse spre studiu şi ordinea realizărilor cercetărilor ştiinţifice. Astfel, teza cuprinde: introducere, trei capitole, care constituie conţinutul de bază al cercetării, încheiere, bibliografie şi anexe.

În Capitolul I „Aspecte teoretice privind riscul valutar”, se relevă conceptul de risc valutar și tipurile de expunere, factorii ce condiționează apariția riscului valutar în bănci, principiile precum și metodele de gestiune a riscului valutar prezentate în literatura de specialitate. Tot aici este evocată motivația gestiunii riscului valutar în condițiile actuale de instabilitate existentă pe piața financiară internațională cauzată de practicarea de către majoritatea statelor a unui curs de schimb flotant precum și datorită impactului crizei economice din 2008.

Capitolul II „Analiza gestiunii riscului valutar în sistemul bancar din Republica Moldova”, se axează pe stabilirea cadrului de reglementare în baza căruia cele 14 bănci licențiate din Republica Moldova desfășoară operațiuni în valută și respectiv gestionează riscul valutar la care se expun. De asemenea, acest capitol redă analiza riscului valutar în BC „Moldindconbank” S.A. prin pozițiile valutare deschise ale principalelor valute și compararea acestora cu limitele stabilite de Banca Națională a Moldovei în acest sens. Totodată se prezintă metodele manageriale utilizate de BC „Moldindconbank” S.A. în scopul reducerii pierderilor cauzate de variația cursului de schimb și asigurării desfășurării unei activități eficiente în condițiile existente pe piața financiară națională. De menționat, în particular, este și expunerea în acest capitol a analizei și aprecierii rezultatelor gestiunii riscului valutar pe sistem bancar, punctele forte dar și dificultățile existente.

Preview document

Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 1
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 2
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 3
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 4
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 5
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 6
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 7
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 8
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 9
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 10
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 11
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 12
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 13
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 14
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 15
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 16
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 17
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 18
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 19
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 20
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 21
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 22
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 23
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 24
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 25
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 26
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 27
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 28
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 29
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 30
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 31
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 32
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 33
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 34
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 35
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 36
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 37
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 38
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 39
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 40
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 41
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 42
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 43
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 44
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 45
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 46
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 47
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 48
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 49
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 50
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 51
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 52
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 53
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 54
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 55
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 56
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 57
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 58
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 59
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 60
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 61
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 62
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 63
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 64
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 65
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 66
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 67
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 68
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 69
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 70
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 71
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 72
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 73
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 74
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 75
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 76
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 77
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 78
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 79
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 80
Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova - Pagina 81

Conținut arhivă zip

 • Gestiunea Riscului Valutar in Sistemul Bancar din Republica Moldova.docx

Alții au mai descărcat și

Riscul Valutar

1. Riscul valutar: conţinut, clasificare, factori de influenţă În activitatea financiar-monetară internaţională problema pronosticării,...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Creditare Bancară

OBIECTIVE: Scopul disciplinei consta în asigurarea cunostintelor si informatiilor teoretice, metodologice si operationale în domeniul creditarii...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Managementul riscului în activitatea bancară

INTORDUCERE Motto: „Riscul este condiţia oricărui succes” L. De Broglie. Actualitatea temei de cercetare. Perioada de tranziţie la economia de...

Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia Actualitatea temei de cercetare În anii 90 ai secolului trecut, în...

Managementului riscului

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Riscul este o componenta fireasca a vieții economico-sociale, care are la origine cauze multiple și...

Gestiunea Calității Portofoliului de Credite

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci

INTRODUCERE Actualitatea temei. O caracteristică esențială a lumii contemporane este riscul,incertitudinea. Mediul economic, monetar, financiar-...

Minimizarea Nivelului de Risc Aferent Băncilor Comerciale

INTRODUCERE Oamenii, instituţiile, societăţile au fost întotdeauna confruntate cu probleme de risc şi incertitudine. Progresul societăţii...

Gestiunea Riscurilor Bancare

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Climatul Investițional în Republica Moldova

Introducere Problema principală pe care trebuie să o depăşească comunităţile din Republica Moldova ţine de lipsa de investiţii şi capital în...

Ai nevoie de altceva?