Participanții la procesul civil

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 53213
Mărime: 166.40KB (arhivat)
Publicat de: Lia Moldovan
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Melinda Sasz

Extras din licență

INTRODUCERE

În literatura juridică s-a arătat că în statul de drept justiţia poate fi privită sub două aspecte: ca sistem al organelor judecătoreşti şi activitate desfăşurată de aceste organe.

Actele normative de drept material recunosc persoanelor fizice şi juridice drepturi civile (se au în vedere nu numai drepturile recunoscute prin legislaţia civilă, dar şi cele care intră în conţinutul raporturilor de dreptul muncii, familiei, de drept comercial etc.) în scopul satisfacerii intereselor materiale şi de altă natură în acord cu interesul public, potrivit legii şi regulilor de convieţuire socială.

În mod obişnuit asemenea drepturi sunt valorificate de titularii lor potrivit legii şi sunt respectate de celelalte persoane care au obligaţia de a nu face nimic care să stânjenească exercitarea lor normală. În situaţia în care drepturile nu sunt respectate sau sunt contestate, legea a organizat modul de apărare şi valorificare a acestora pentru a fi soluţionate conflictele ce apar, de instituţii juridice specializate şi nu de către cei aflaţi în cauză, prin intermediul unui proces civil.

Procesul civil este activitatea desfăşurată de: instanţă, părţi, organul de executare şi alte organe sau persoane care participă la înfăptuirea justiţiei în pricinile civile, precum şi raporturile dintre aceşti participanţi, în vederea realizării sau stabilirii drepturilor ori intereselor civile deduse judecăţii şi executării silite a hotărârii judecătoreşti sau a altor titluri executorii conform procedurii stabilite de lege.

În cadrul înfăptuirii justiţiei, procesul civil este deci activitatea pe care o desfăşoară organele de stat competente, cu participarea părţilor interesate, în vederea rezolvării conflictelor ce se ivesc în circuitul civil.

Procesul civil serveşte ca formă specială a constrângerii de stat pentru valorificarea în concret a dreptului subiectiv încălcat şi prin aceasta, la restabilirea ordinii de drept tulburate.

Prezenta lucrare de licență este structurată în trei capitole. În primul capitol denumit ”Instanța de judecată” sunt dezvoltate rolul judecătorului în procesul civil și compunerea și constituirea instanței. În al doilea capitol denumit ”Participarea procurorului la procesul civil” sunt precizate poziţia procesuală a procurorului în procesul civil și formele participării procurorului la procesul civil, iar în al treilea capitol ”Părțile în procesul civil”se precizează drepturile şi îndatoririle părţilor, abuzul de drept procedural, coparticiparea procesuală, participarea terţilor la judecată și reprezentarea convenţională a persoanelor fizice în procesul civil.

Pentru a întregi această lucrare de licență sunt introduse spețe culese din culegerile de decizii ale ICCJ ori din alte culegeri și din revistele de specialitate.

CAPITOLUL I. INSTANŢA DE JUDECATĂ

1.1. ROLUL JUDECĂTORULUI ÎN PROCESUL CIVIL

1.1.1. Aspectele sub care se manifestă rolul activ al judecătorului

În ceea ce priveşte poziţia procesuală a judecătorului, un sistem optim ar trebui să tină cont de faptul că, pe de o parte, prin procesul civil se urmăreşte, de regulă, protecţia judiciară a unor interese private, ceea ce impune un rol impor¬tant al părţilor nu numai în declanşarea procesului, ci şi în desfăşurarea acestuia, iar, pe de alta parte, asigurarea unui echilibru procesual presupune posibilitatea judecatorului de a influenţa cursul procesului, însă numai în anumite cazuri şi condiţii, care să fie stabilite expres de lege. Asadar, problema nu este aceea de a opta pentru unul dintre cele două sisteme diametral opuse (procedura acuzatorială şi procedura inchizitorială), ci de a opta între un sistem în care predomină elementele de tip acuzatorial şi un sistem în care predomină elementele de tip inchizitorial.

Principalele aspecte sub care se manifestă rolul activ al judecătorului, în sistemul procesual civil român, se desprind din dispoziţiile înscrise în art. 129 alin. (2)-(5) C. proc. civ., potrivit cărora, ”judecătorul, în tot cursul procesului, conduce desfăşurarea acestuia, veghează la respectarea dispoziţiilor legale şi are puterea de a fixa termenele şi de a ordona măsurile necesare judecării cererii. De asemenea, el are îndatorirea să facă respectate şi să respecte el însuşi principiul contradictorialităţii şi celelalte principii ale procesului civil. În cazul în care părţile nu sunt asistate sau reprezentate de avocat sau de mandatarii prevăzuţi la art. 68 alin. (5), judecătorul le va da îndrumari cu privire la drepturile şi obligaţiile ce le revin în proces. Cu privire la situaţia de fapt şi motivarea în drept pe care părţile le invoca în susţinerea pretenţiilor şi apărărilor lor, judecatorul este în drept să le ceară acestora să prezinte explicaţii, oral sau în scris, precum şi să pună în dezbaterea lor orice împrejurări de fapt ori de drept, chiar dacă nu sunt menţionate în cerere sau în întâmpinare. Judecătorii au îndatorirea să stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greseală privind aflarea adevărului în cauză, pe baza stabilirii faptelor şi prin aplicarea corectă a legii, în scopul pronunţării unei hotărâri temeinice şi legale. Ei vor putea ordona administrarea probelor pe care le consideră necesare, chiar dacă părţile se împotrivesc.

Se observă ca un prim aspect al rolului activ al judecătorului, care este şi cel mai important, constă în dreptul şi obligaţia instanţei de judecată de a ordona dovezile pe care le socoteşte utile pentru aflarea adevărului, în afara probelor propuse de părţi şi uneori chiar împotriva susţinerilor comune ale părţilor. De exemplu, instanţa nu este legată de faptele necontestate, adică de acelea asupra existenţei cărora toate părţile din proces sunt de acord, ci are dreptul să se îndoiască de realitatea acestor fapte, cerând părţilor să propună probe sau ordonându-le din oficiu, în vederea dovedirii faptelor respective; marturisirea unei părţi nu impune judecătorului, în mod automat, o anumită soluţie, indiferent de convingerea sa intimă, ci ea poate fi înlăturată motivat, daca nu corespunde adevaratelor raporturi de drept substanţial dintre părţile în litigiu, putându-se pronunţa o soluţie potrivnică mărturisirii, în temeiul altor probe existente la dosar sau care urmează a se administra etc. De asemenea, art. 138 C. proc. civ., dupa ce prevede că partea care nu a propus probele prin cererea de chemare în judecată, prin întâmpinare sau, cel mai târziu, la prima zi de înfăţişare este decazută din dreptul de a mai propune probe, indică trei cazuri în care instanţa poate încuviinţa probe chiar dacă nu au fost propuse în termenul şi în condiţiile arătate, iar printre aceste trei cazuri figurează şi acela “când dovada nu a fost cerută din pricina neştiinţei sau lipsei de pregatire a părţii, care nu a fost asistată sau reprezentată de avocat”.

Preview document

Participanții la procesul civil - Pagina 1
Participanții la procesul civil - Pagina 2
Participanții la procesul civil - Pagina 3
Participanții la procesul civil - Pagina 4
Participanții la procesul civil - Pagina 5
Participanții la procesul civil - Pagina 6
Participanții la procesul civil - Pagina 7
Participanții la procesul civil - Pagina 8
Participanții la procesul civil - Pagina 9
Participanții la procesul civil - Pagina 10
Participanții la procesul civil - Pagina 11
Participanții la procesul civil - Pagina 12
Participanții la procesul civil - Pagina 13
Participanții la procesul civil - Pagina 14
Participanții la procesul civil - Pagina 15
Participanții la procesul civil - Pagina 16
Participanții la procesul civil - Pagina 17
Participanții la procesul civil - Pagina 18
Participanții la procesul civil - Pagina 19
Participanții la procesul civil - Pagina 20
Participanții la procesul civil - Pagina 21
Participanții la procesul civil - Pagina 22
Participanții la procesul civil - Pagina 23
Participanții la procesul civil - Pagina 24
Participanții la procesul civil - Pagina 25
Participanții la procesul civil - Pagina 26
Participanții la procesul civil - Pagina 27
Participanții la procesul civil - Pagina 28
Participanții la procesul civil - Pagina 29
Participanții la procesul civil - Pagina 30
Participanții la procesul civil - Pagina 31
Participanții la procesul civil - Pagina 32
Participanții la procesul civil - Pagina 33
Participanții la procesul civil - Pagina 34
Participanții la procesul civil - Pagina 35
Participanții la procesul civil - Pagina 36
Participanții la procesul civil - Pagina 37
Participanții la procesul civil - Pagina 38
Participanții la procesul civil - Pagina 39
Participanții la procesul civil - Pagina 40
Participanții la procesul civil - Pagina 41
Participanții la procesul civil - Pagina 42
Participanții la procesul civil - Pagina 43
Participanții la procesul civil - Pagina 44
Participanții la procesul civil - Pagina 45
Participanții la procesul civil - Pagina 46
Participanții la procesul civil - Pagina 47
Participanții la procesul civil - Pagina 48
Participanții la procesul civil - Pagina 49
Participanții la procesul civil - Pagina 50
Participanții la procesul civil - Pagina 51
Participanții la procesul civil - Pagina 52
Participanții la procesul civil - Pagina 53
Participanții la procesul civil - Pagina 54
Participanții la procesul civil - Pagina 55
Participanții la procesul civil - Pagina 56
Participanții la procesul civil - Pagina 57
Participanții la procesul civil - Pagina 58
Participanții la procesul civil - Pagina 59
Participanții la procesul civil - Pagina 60
Participanții la procesul civil - Pagina 61
Participanții la procesul civil - Pagina 62
Participanții la procesul civil - Pagina 63
Participanții la procesul civil - Pagina 64
Participanții la procesul civil - Pagina 65
Participanții la procesul civil - Pagina 66
Participanții la procesul civil - Pagina 67
Participanții la procesul civil - Pagina 68
Participanții la procesul civil - Pagina 69
Participanții la procesul civil - Pagina 70
Participanții la procesul civil - Pagina 71
Participanții la procesul civil - Pagina 72
Participanții la procesul civil - Pagina 73
Participanții la procesul civil - Pagina 74
Participanții la procesul civil - Pagina 75
Participanții la procesul civil - Pagina 76
Participanții la procesul civil - Pagina 77
Participanții la procesul civil - Pagina 78
Participanții la procesul civil - Pagina 79
Participanții la procesul civil - Pagina 80
Participanții la procesul civil - Pagina 81
Participanții la procesul civil - Pagina 82
Participanții la procesul civil - Pagina 83
Participanții la procesul civil - Pagina 84
Participanții la procesul civil - Pagina 85
Participanții la procesul civil - Pagina 86
Participanții la procesul civil - Pagina 87
Participanții la procesul civil - Pagina 88
Participanții la procesul civil - Pagina 89

Conținut arhivă zip

  • Participantii la Procesul Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Implicarea participanților în procesul civil

CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND PROCESUL CIVIL ȘI PARTICIPANȚII 1.1. Noțiunea de proces civil Convenţia Europeană a Drepturilor Omului,...

Parțile în procesual civil

Legislaţia procesuală foloseşte adeseori noţiunile de “parte”, “reclamant” şi “pârât”, fără a le preciza conţinutul. În concepţia legiuitorului...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Vicii de consimțământ - dolul

DOLUL (VICLENIA) 1. Definiţie Dolul este viciul de consimtamant care consta in inducerea in eroare a unei persoane, prin mijloace viclene,...

Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit

Capitolul I NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1. Justiția și procesul civil 1.1. Considerații prealabile Justiția, privită sub ambele sale aspecte - ca...

Proprietatea Periodică

Proprietatea, în sens economic, este, raportul de însusire de către om a bunurilor materiale, care constituie o conditie a oricărei productii de...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Te-ar putea interesa și

Participanții în procesul penal. Succesorii, reprezentanții și substituiții procesuali

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PARTICIPANTII ÎN PROCESUL PENAL I.1. Delimitari conceptuale În urma savârsirii unei infractiuni ia...

Termene și sancțiuni procedurale

Introducere Una dintre problemele semnificative ale dreptului procesual civil o reprezinta cunoasterea termenelor în care trebuie exercitate...

Procurorul în Procesul Civil

Capitolul I Noţiuni generale privind Ministerul Public 1.1 Apariţia şi dezvoltarea instituţiei Pe teritoriul actual al României a aparut şi a...

Participanții la Procesul Civil

Dreptul este sistemul normelor stabilite sau recunoscute de stat, în scopul reglementări relaţiilor sociale conform voinţei de stat, a căror...

Implicarea participanților în procesul civil

CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND PROCESUL CIVIL ȘI PARTICIPANȚII 1.1. Noțiunea de proces civil Convenţia Europeană a Drepturilor Omului,...

Terții în dreptul civil

Capitolul I. Aspecte introductive “Terţii în procesul civil” este o lucrare ce încearcă să analizeze părtile din procesul civil, instanţa de...

Rolul Procurorului în Procesul Civil

I.CONSIDERATII INTRODUCTIVE Procesul civil reprezinta un mijloc de aparare atât pentru reclamantul al carui drept se consolideaza prin admiterea,...

Acțiunea Civilă și Părțile în Procesul Civil

I. Acţiunea civilă 1. Noţiunea de acţiune civilă şi trăsăturile acesteia Acţiunea civilă este un ansamblu de mijloace procesuale prin intermediul...

Ai nevoie de altceva?