Contabilitate

Curs
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 15 fișiere: doc
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 124682
Mărime: 890.09KB (arhivat)
Publicat de: Georgel Olaru
Puncte necesare: 0

Extras din curs

CAPITOLUL 1

ARMONIZAREA CONTABILITĂŢII FINANCIARE CU DIRECTIVELE ECONOMICE EUROPENE ŞI CU STANDARDELE CONTABILE INTERNAŢIONALE

1.1. Necesitatea armonizării contabilităţii financiare

Conducerea profitabilă a oricărei activităţi economice presupune un management flexibil, preocupate de crearea, dezvoltarea, menţinerea şi perfecţionarea continuă a sistemului informaţional în general şi a celui economic în special.

Sistemului informaţional al unei unităţi economice îi revine sarcina de a vehicula un volum suficient de informaţii ce permite iniţierea deciziilor fundamentate la toate nivelurile (decupajele) organizatorice ale unităţii economice. Se apreciază de către specialiştii din perimetrul economic că în cadrul sistemului informaţional al unei unităţi economice peste 60% din informaţii sunt furnizate de către contabilitate.

Ca disciplină ştiinţifică, contabilitatea nu a fost nici unde şi nici când contestată în timp, fiind considerată conform articolului 2 al Legii Contabilităţii nr. 82/1991, republicată , ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea persoanelor juridice şi fizice, care trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie atât pentru necesităţi interne cât şi în relaţiile cu exteriorul. Aşa ar fi: investitorii prezenţi şi potenţiali, creditorii comerciali şi financiari, clienţii, instituţii guvernamentale, comunitatea locală şi alţi utilizatori.

Rezultă din cele redate anterior, caracterul public al informaţiilor furnizate de către contabilitatea financiară ce sunt sintetizate în situaţiile financiare, respectiv: bilanţ; contul de profit şi pierdere; situaţia modificării capitalurilor proprii; situaţia fluxurilor de numerar şi politici contabile şi note explicative. Aceste situaţii financiare se întocmesc în totalitatea lor dacă unităţile economice aplică O.M.F.P. nr. 94/2001.

Furnizarea informaţiilor publice constituie expresia transparenţei activităţii economice, a lizibilităţii acesteia pentru utilizatorii interni şi externi, a bonităţii entităţii economice.

Toate acestea impun organizarea şi conducerea contabilităţii financiare după norme, reguli, principii şi convenţii, aplicate în mod unitar, toate emanate, în prezent, de la organismele administrative naţionale, cu atribuţii şi competenţă în sfera normării şi organizării contabilităţii, respectiv, M.F.P. şi în mai mică măsură de la organismele profesionale, conform raţionamentului profesional.

Acţiunea de normare, standardizare şi organizare a contabilităţii este coordonată pe plan mondial de către Comitetul de Norme Contabile Internaţionale (IASC), care elaborează şi difuzează norme contabile internaţionale pentru ţările membre.

Pe plan european, acţiunea de armonizare a contabilităţii s-a materializat în elaborarea şi difuzarea în ţările membre a Comunităţii Economice Europene a Planului Contabil General, a Directivei a IV – a, prin care se stabilesc documente de sinteză contabilă aproximativ similare şi reguli de evaluare a patrimoniului, a Directivei a VII – a care prevede reguli de întocmire a bilanţului şi a folosirii conturilor consolidate de către unităţile economice care au în structură filiale, a Directivei a VIII – a, prin care se stabilesc principii de unificare a conturilor.

Administrativ armonizarea contabilităţii româneşti cu concepţiile europene, îşi găseşte câmp de acţiune prin Ordinul MFP nr. 306/2002 pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene.

Nevoia de armonizare a contabilităţii româneşti preocupă deopotrivă profesionişti contabili din România, precum şi majoritatea organismelor profesionale din sfera contabilităţii.

Printre argumentele ce favorizează armonizarea contabilităţii pe plan european şi mondial, am aminti:

1. Globalizarea economiilor naţionale şi integrarea pieţelor financiare care impun unitatea în intimitatea sistemelor informaţionale contabile.

Astfel, atragerea capitalului străin are la bază oferta de informaţii relevante, inteligibile, şi mai ales comparabile, elaborate într-un limbaj contabil universal. Acestor cerinţe le răspunde în primul rând normele de interpretare a standardelor, S.I.C., elaborate de Comitetul Permanent pentru Interpretarea Standardelor.

De asemenea, produsele finite ale contabilităţii, elaborate într-o ţară sunt utilizate din ce în ce în mai multe ţări, şi deci, presiunea armonizării contabilităţii emană atât de la cei care utilizează informaţiile contabile, cât şi de la organismele naţionale de normalizare şi reglementare a profesiei.

Globalizarea economiilor naţionale impune eforturi pentru investitorii şi pentru analiştii financiari pentru înţelegerea informaţiilor financiare elaborate de firme străine, pentru a tranzacţiona acţiunile acestora. Atât analiştii cât şi investitorii doresc să compare situaţiile financiare localizate în ţări diferite, pentru a se asigura că informaţiile sunt relevante şi autentificate prin rapoartele de audit financiar. De exemplu, în ceea ce priveşte evaluarea stocurilor, practica folosită în majoritatea ţărilor este metoda FIFO, pe când în Anglia se utilizează conceptul: cea mai mică valoare dintre cost – FIFO şi valoarea realizată netă, iar SUA cea mai mică valoare dintre cost – LIFO şi costul curent de înlocuire.

- Valoarea realizabilă netă – reprezintă preţul de vânzare care ar putea fi obţinut pe parcursul desfăşurării normale a activităţii, mai puţin costurile estimate pentru finalizarea bunurilor şi a costurilor necesare vânzării.

- Costul curent net (costul de înlocuire) – este costul potenţial al unui activ pe care întreprinderea ar putea să-l suporte în situaţia în care ar fi nevoită să înlocuiască activul la data bilanţului

2. Accesul pe pieţele internaţionale de capital favorizează armonizarea contabilităţii. Astfel, numeroase organisme interguvernamentale, cum este şi Uniunea Europeană sunt interesate pentru protejarea investitorilor. Alte companii doresc să intre pe pieţele naţionale de capital şi deci elaborarea situaţiilor financiare trebuie realizată încât să corespundă practicilor din ţările investitorilor.

3. Firmele multinaţionale de contabilitate care au filiale şi sucursale într-o altă ţară, şi deci, elaborarea, consolidarea şi auditarea situaţiilor financiare ar ocaziona costuri mai reduse dacă contabilitatea este armonizată.

Preview document

Contabilitate - Pagina 1
Contabilitate - Pagina 2
Contabilitate - Pagina 3
Contabilitate - Pagina 4
Contabilitate - Pagina 5
Contabilitate - Pagina 6
Contabilitate - Pagina 7
Contabilitate - Pagina 8
Contabilitate - Pagina 9
Contabilitate - Pagina 10
Contabilitate - Pagina 11
Contabilitate - Pagina 12
Contabilitate - Pagina 13
Contabilitate - Pagina 14
Contabilitate - Pagina 15
Contabilitate - Pagina 16
Contabilitate - Pagina 17
Contabilitate - Pagina 18
Contabilitate - Pagina 19
Contabilitate - Pagina 20
Contabilitate - Pagina 21
Contabilitate - Pagina 22
Contabilitate - Pagina 23
Contabilitate - Pagina 24
Contabilitate - Pagina 25
Contabilitate - Pagina 26
Contabilitate - Pagina 27
Contabilitate - Pagina 28
Contabilitate - Pagina 29
Contabilitate - Pagina 30
Contabilitate - Pagina 31
Contabilitate - Pagina 32
Contabilitate - Pagina 33
Contabilitate - Pagina 34
Contabilitate - Pagina 35
Contabilitate - Pagina 36
Contabilitate - Pagina 37
Contabilitate - Pagina 38
Contabilitate - Pagina 39
Contabilitate - Pagina 40
Contabilitate - Pagina 41
Contabilitate - Pagina 42
Contabilitate - Pagina 43
Contabilitate - Pagina 44
Contabilitate - Pagina 45
Contabilitate - Pagina 46
Contabilitate - Pagina 47
Contabilitate - Pagina 48
Contabilitate - Pagina 49
Contabilitate - Pagina 50
Contabilitate - Pagina 51
Contabilitate - Pagina 52
Contabilitate - Pagina 53
Contabilitate - Pagina 54
Contabilitate - Pagina 55
Contabilitate - Pagina 56
Contabilitate - Pagina 57
Contabilitate - Pagina 58
Contabilitate - Pagina 59
Contabilitate - Pagina 60
Contabilitate - Pagina 61
Contabilitate - Pagina 62
Contabilitate - Pagina 63
Contabilitate - Pagina 64
Contabilitate - Pagina 65
Contabilitate - Pagina 66
Contabilitate - Pagina 67
Contabilitate - Pagina 68
Contabilitate - Pagina 69
Contabilitate - Pagina 70
Contabilitate - Pagina 71
Contabilitate - Pagina 72
Contabilitate - Pagina 73
Contabilitate - Pagina 74
Contabilitate - Pagina 75
Contabilitate - Pagina 76
Contabilitate - Pagina 77
Contabilitate - Pagina 78
Contabilitate - Pagina 79
Contabilitate - Pagina 80
Contabilitate - Pagina 81
Contabilitate - Pagina 82
Contabilitate - Pagina 83
Contabilitate - Pagina 84
Contabilitate - Pagina 85
Contabilitate - Pagina 86
Contabilitate - Pagina 87
Contabilitate - Pagina 88
Contabilitate - Pagina 89
Contabilitate - Pagina 90
Contabilitate - Pagina 91
Contabilitate - Pagina 92
Contabilitate - Pagina 93
Contabilitate - Pagina 94
Contabilitate - Pagina 95
Contabilitate - Pagina 96
Contabilitate - Pagina 97
Contabilitate - Pagina 98
Contabilitate - Pagina 99
Contabilitate - Pagina 100
Contabilitate - Pagina 101
Contabilitate - Pagina 102
Contabilitate - Pagina 103
Contabilitate - Pagina 104
Contabilitate - Pagina 105
Contabilitate - Pagina 106
Contabilitate - Pagina 107
Contabilitate - Pagina 108
Contabilitate - Pagina 109
Contabilitate - Pagina 110
Contabilitate - Pagina 111
Contabilitate - Pagina 112
Contabilitate - Pagina 113
Contabilitate - Pagina 114
Contabilitate - Pagina 115
Contabilitate - Pagina 116
Contabilitate - Pagina 117
Contabilitate - Pagina 118
Contabilitate - Pagina 119
Contabilitate - Pagina 120
Contabilitate - Pagina 121
Contabilitate - Pagina 122
Contabilitate - Pagina 123
Contabilitate - Pagina 124
Contabilitate - Pagina 125
Contabilitate - Pagina 126
Contabilitate - Pagina 127
Contabilitate - Pagina 128
Contabilitate - Pagina 129
Contabilitate - Pagina 130
Contabilitate - Pagina 131
Contabilitate - Pagina 132
Contabilitate - Pagina 133
Contabilitate - Pagina 134
Contabilitate - Pagina 135
Contabilitate - Pagina 136
Contabilitate - Pagina 137
Contabilitate - Pagina 138
Contabilitate - Pagina 139
Contabilitate - Pagina 140
Contabilitate - Pagina 141
Contabilitate - Pagina 142
Contabilitate - Pagina 143
Contabilitate - Pagina 144
Contabilitate - Pagina 145
Contabilitate - Pagina 146
Contabilitate - Pagina 147
Contabilitate - Pagina 148
Contabilitate - Pagina 149
Contabilitate - Pagina 150
Contabilitate - Pagina 151
Contabilitate - Pagina 152
Contabilitate - Pagina 153
Contabilitate - Pagina 154
Contabilitate - Pagina 155
Contabilitate - Pagina 156
Contabilitate - Pagina 157
Contabilitate - Pagina 158
Contabilitate - Pagina 159
Contabilitate - Pagina 160
Contabilitate - Pagina 161
Contabilitate - Pagina 162
Contabilitate - Pagina 163
Contabilitate - Pagina 164
Contabilitate - Pagina 165
Contabilitate - Pagina 166
Contabilitate - Pagina 167
Contabilitate - Pagina 168
Contabilitate - Pagina 169
Contabilitate - Pagina 170
Contabilitate - Pagina 171
Contabilitate - Pagina 172
Contabilitate - Pagina 173
Contabilitate - Pagina 174
Contabilitate - Pagina 175
Contabilitate - Pagina 176
Contabilitate - Pagina 177
Contabilitate - Pagina 178
Contabilitate - Pagina 179
Contabilitate - Pagina 180
Contabilitate - Pagina 181
Contabilitate - Pagina 182
Contabilitate - Pagina 183
Contabilitate - Pagina 184
Contabilitate - Pagina 185
Contabilitate - Pagina 186
Contabilitate - Pagina 187
Contabilitate - Pagina 188
Contabilitate - Pagina 189
Contabilitate - Pagina 190
Contabilitate - Pagina 191
Contabilitate - Pagina 192
Contabilitate - Pagina 193
Contabilitate - Pagina 194
Contabilitate - Pagina 195
Contabilitate - Pagina 196
Contabilitate - Pagina 197
Contabilitate - Pagina 198
Contabilitate - Pagina 199
Contabilitate - Pagina 200
Contabilitate - Pagina 201
Contabilitate - Pagina 202
Contabilitate - Pagina 203
Contabilitate - Pagina 204
Contabilitate - Pagina 205
Contabilitate - Pagina 206
Contabilitate - Pagina 207
Contabilitate - Pagina 208
Contabilitate - Pagina 209
Contabilitate - Pagina 210
Contabilitate - Pagina 211
Contabilitate - Pagina 212
Contabilitate - Pagina 213
Contabilitate - Pagina 214
Contabilitate - Pagina 215
Contabilitate - Pagina 216
Contabilitate - Pagina 217
Contabilitate - Pagina 218
Contabilitate - Pagina 219
Contabilitate - Pagina 220
Contabilitate - Pagina 221
Contabilitate - Pagina 222
Contabilitate - Pagina 223
Contabilitate - Pagina 224
Contabilitate - Pagina 225
Contabilitate - Pagina 226
Contabilitate - Pagina 227
Contabilitate - Pagina 228
Contabilitate - Pagina 229
Contabilitate - Pagina 230
Contabilitate - Pagina 231
Contabilitate - Pagina 232
Contabilitate - Pagina 233
Contabilitate - Pagina 234
Contabilitate - Pagina 235
Contabilitate - Pagina 236
Contabilitate - Pagina 237
Contabilitate - Pagina 238
Contabilitate - Pagina 239
Contabilitate - Pagina 240
Contabilitate - Pagina 241
Contabilitate - Pagina 242
Contabilitate - Pagina 243
Contabilitate - Pagina 244
Contabilitate - Pagina 245
Contabilitate - Pagina 246
Contabilitate - Pagina 247
Contabilitate - Pagina 248
Contabilitate - Pagina 249
Contabilitate - Pagina 250
Contabilitate - Pagina 251
Contabilitate - Pagina 252
Contabilitate - Pagina 253
Contabilitate - Pagina 254
Contabilitate - Pagina 255
Contabilitate - Pagina 256
Contabilitate - Pagina 257
Contabilitate - Pagina 258
Contabilitate - Pagina 259
Contabilitate - Pagina 260
Contabilitate - Pagina 261
Contabilitate - Pagina 262
Contabilitate - Pagina 263
Contabilitate - Pagina 264
Contabilitate - Pagina 265
Contabilitate - Pagina 266
Contabilitate - Pagina 267
Contabilitate - Pagina 268
Contabilitate - Pagina 269
Contabilitate - Pagina 270
Contabilitate - Pagina 271
Contabilitate - Pagina 272
Contabilitate - Pagina 273
Contabilitate - Pagina 274
Contabilitate - Pagina 275
Contabilitate - Pagina 276
Contabilitate - Pagina 277
Contabilitate - Pagina 278
Contabilitate - Pagina 279
Contabilitate - Pagina 280
Contabilitate - Pagina 281
Contabilitate - Pagina 282
Contabilitate - Pagina 283
Contabilitate - Pagina 284
Contabilitate - Pagina 285
Contabilitate - Pagina 286
Contabilitate - Pagina 287
Contabilitate - Pagina 288
Contabilitate - Pagina 289
Contabilitate - Pagina 290
Contabilitate - Pagina 291
Contabilitate - Pagina 292
Contabilitate - Pagina 293
Contabilitate - Pagina 294
Contabilitate - Pagina 295
Contabilitate - Pagina 296
Contabilitate - Pagina 297
Contabilitate - Pagina 298
Contabilitate - Pagina 299
Contabilitate - Pagina 300
Contabilitate - Pagina 301
Contabilitate - Pagina 302
Contabilitate - Pagina 303
Contabilitate - Pagina 304
Contabilitate - Pagina 305
Contabilitate - Pagina 306
Contabilitate - Pagina 307
Contabilitate - Pagina 308

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate
  • anexa 1 bilant contabil.doc
  • anexa 2 plan conturi.doc
  • c1. armonizarea.doc
  • c10. balante contabile.doc
  • c11. inventarierea.doc
  • c12. registrele contabile.doc
  • c13. lucrari de sinteza.doc
  • c2. patrimoniul inteprinderii.doc
  • c3. metoda contabila.doc
  • c4. contabilitatea capitalurilor.doc
  • c5. contabilitatea imobilizarilor.doc
  • c6. contabilitatea activelor circulante.doc
  • c7. contabilitatea tertilor.doc
  • c8. contabilitatea trezoreriei.doc
  • c9. contabilitatea veniturilor si cheltuielilor.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea imobilizărilor corporale

INTRODUCERE 1. Evolutia si rolul contabilitatii ca instrument de gestiune Evoluţia contabilităţii este strâns legată de evoluţia economică,...

Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA

Introducere Criza economică actuală și problemele sociale și de mediu determină creșterea rolului de informare financiară și economică în luarea...

Diagnosticul financiar pe bază contului de profit și pierdere

CAPITOLUL I : Fundamentări teoretice privind rezultatul contabil 1.1. Definirea şi formele rezultatului contabil Poziţionarea conceptului de...

Armonizarea cu standardele internaționale de contabilitate cu privire la activele imobilizate

1. Necesitatea şi limitele armonizării contabile internaţionale 1.1 Necesitatea armonizării contabile internaţionale 1.2 Este cunoscut faptul...

Măsurarea performanțelor financiare cu ajutorul contului de profit și pierdere la SC Dual Con SRL

INTRODUCERE Lucrarea “ MASURAREA PERFORMANTELOR FINANCIARE LA SC DUAL CON SRL ” imbina abordarea teoretica cu un studiu de caz ilustrativ pentru...

Elaborarea rapoartelor financiar-contabile

CAP. 1 PREZENTAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE SCHAEFFLER ROMÂNIA S.R.L. 1.1. Denumire, înființare, capital Grupul Schaeffler este una dintre cele mai...

Analiza Activității de Producție și Comercializare

ANALIZA ACTIVITATII DE PRODUCTIE SI COMERCIALIZARE CONSIDERATII GENERALE: Produtia si comercializarea constituie premisa si totodata finalitatea...

Auditarea financiară privind stocurile

AUDITAREA FINANCIARA PRIVIND „STOCURILE” Etapa 1.Cadrul legislativ privind STOCURILE Legea nr. 82 din 24.12.1991, Legea contabilitatii,...

Te-ar putea interesa și

Principii contabile și imaginea fidelă prin intermediul situațiilor financiare

Unul dintre cei mai mari clasici ai literaturii universale, Goethe, definea contabilitatea ca fiind „una din cele mai ingenioase creaţii ale...

Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ

I STRUCTURA ORGANIZATORICĂ I.1 Educaţia, cercetarea şi cultura; Sunt factori strategici ai dezvoltării oricărui stat. Investiţia în educaţie şi...

Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL

INTRODUCERE Motto: ,,Analiza este bună ca unealtă a progresului, a civilizaţiei ,bună în măsura în care zdruncină convingerile stupide, risipeşte...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor la SC Martens SA

Introducere Performanțele obținute de cǎtre o întreprindere sunt informații prețioase, esențiale în economiile bazate pe investiții private și...

Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile

INTRODUCERE În această lucrare vă voi prezenta întregul proces de trecere la moneda euro. Am ales această temă cu scopul de a cunoaşte avantajele,...

Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA

INTRODUCERE Contabilitatea reprezintă un sistem informatic utilizat pentru măsurarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor necesare şi...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL

INTRODUCERE Pentru a-şi desfăşura activităţile, statul are nevoie de venituri pe care şi le asigură din impozite prelevate atât de la persoanele...

Ai nevoie de altceva?