Instrumentele Utilizate în Analiza economico-financiară

Curs
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 3703
Mărime: 132.13KB (arhivat)
Publicat de: Ivan Mitroi
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof Untaru

Extras din curs

Principalele surse informaţionale utilizate de analiza economico-financiară pornesc de la situaţiile financiare anuale întocmite de întreprinderi,respectiv: bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, situaţia fluxurilor de trezorerie şi notele explicative la bilanţ.

În prezent situaţiile financiare anuale întocmite de întreprinderi sunt reglementate prin actul normativ: OMF 1752/2005.

Situaţiile financiare anuale se compun din:

Bilanţul contabil, care este documentul de sinteză cu ajutorul căruia se prezintă situaţia patrimonială a întreprinderii la un moment dat, adică bunurile economice, drepturile şi obligaţiile reflectate în activul respectiv pasivul bilanţului. Bilanţul contabil potrivit OMF 1752/2005 are format vertical în listă.

Contul de profit şi pierdere reflectă rezultatele exerciţiului ce provin din activitatea întreprinderii (cifra de afaceri, veniturile şi cheltuielile exerciţiului, precum şi rezultatul exerciţiului).

Situaţia fluxurilor de trezorerie (sau cash-flow în accepţiune anglo-saxonă) reflectă trei principale categorii de fluxuri: fluxul de numerar din activitatea de exploatare, fluxul de numerar din activitatea investiţională şi fluxul de numerar din activităţi de finanţare. Pentru construcţia tabloului fluxurilor de trezorerie se poate utiliza metoda directă sau metoda indirectă.

Situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţie solicitată doar

întreprinderilor mari şi foarte mari.

Notele explicative la situaţiile financiare vor face referire la:

- active imobilizate;

- provizioane;

- repartizarea profitului;

- analiza rezultatului din exploatare; .

- situaţia creanţelor şi datoriilor;

- principii, politici şi metode contabile;

- participări şi surse de finanţare;

- informaţii privind salariaţii şi membrii organelor de administraţie, conducere şi supraveghere;

- calculul principalilor indicatori economico-financiari;

- alte informaţii.

1.1. Bilanţul contabil

Criteriile de ordonare a elementelor în bilanţul contabil sunt următoarele:

- gradul de lichiditate pentru elementele de activ;

- gradul de exigibilitate pentru elementele de pasiv;

Activul bilanţului conţine mijloacele pe care întreprinderea le are la dispoziţie pentru derularea activităţii, acestea sunt ordonate în sensul crescător al gradului de lichiditate şi sunt înregistrate la valoarea netă. Principalele grupe ale elementelor de activ sunt:

- active imobilizate;

- active circulante;

- cheltuieli în avans.

Pasivul bilanţului conţine sursele de finanţare ale întreprinderii, acestea fiind ordonate în sensul descrescător al gradului de exigibilitate, iar principalele grupe sunt:

- datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an;

- datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an;

- provizioane;

- venituri în avans;

- capital şi rezerve.

Analiza posturilor bilanţiere vizează câteva aspecte pe care le vom prezenta în cele ce urmează pentru un post de activ.

Analiza imobilizărilor corporale

a) Factori de modificare a valorii imobilizărilor corporale (mijloacelor fixe):

- amortizarea calculată anual - diminuează valoarea acestora;

- achiziţionarea şi punerea în funcţiune de noi clădiri, utilaje, instalaţii, mijloace de transport, etc. - determină sporirea valorii imobilizărilor;

- acţiunile de reevaluare a imobilizărilor corporale care pot determina creşterea sau diminuarea valorii imobilizărilor corporale;

- scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe, amortizate sau neamortizate, care diminuează valoarea acestora.

- aportul de capital în natură adus sau retras de către acţionari;

b) Sensul şi semnificaţia modificării valorii imobilizărilor :

- IMf > 1, ceea ce înseamnă că valoarea imobilizărilor corporale în perioada curentă este mai mare decât în perioada de bază, iar această evoluţie are loc când valoarea de intrare a mijloacelor fixe puse în funcţiune devansează valoareaamortizării plus valoarea mijloacelor fixe scoase din funcţiune (vândute, casate);

- IMf= 1, valoarea imobilizărilor corporale se menţine constantă atunci

când amortizarea calculată plus valoarea imobilizărilor corporale scoase din funcţiune este compensată,integral, prin valoarea de intrare a mijloacelor fixe puse în funcţiune;

- IMf < 1, valoarea imobilizărilor corporale în perioada curentă este mai

mică decât în perioada de bază, această evoluţie fiind generată de valoarea de intrare a punerilor în funcţiune nu compensează integral amortizarea calculată plus valoarea scoaterilor din funcţiune.

Preview document

Instrumentele Utilizate în Analiza economico-financiară - Pagina 1
Instrumentele Utilizate în Analiza economico-financiară - Pagina 2
Instrumentele Utilizate în Analiza economico-financiară - Pagina 3
Instrumentele Utilizate în Analiza economico-financiară - Pagina 4
Instrumentele Utilizate în Analiza economico-financiară - Pagina 5
Instrumentele Utilizate în Analiza economico-financiară - Pagina 6
Instrumentele Utilizate în Analiza economico-financiară - Pagina 7
Instrumentele Utilizate în Analiza economico-financiară - Pagina 8
Instrumentele Utilizate în Analiza economico-financiară - Pagina 9
Instrumentele Utilizate în Analiza economico-financiară - Pagina 10
Instrumentele Utilizate în Analiza economico-financiară - Pagina 11
Instrumentele Utilizate în Analiza economico-financiară - Pagina 12
Instrumentele Utilizate în Analiza economico-financiară - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Instrumentele Utilizate in Analiza Economico-Financiara.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte naționale și internaționale privind contabilitatea imobilizărilor

1. EVALUAREA SI CONTABILIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE IN REFERENTIALUL INTERNATIONAL În decembrie 1993, IAS 16 a fost revizuit ca parte a...

Analiza Riscurilor pentru Întocmirea Programului de Audit

Un bun control asupra activităţilor, atingerea obiectivelor, înseamnă înainte de toate administrarea riscurilor. Într-adevăr orice entitate este...

Proiect practică - SC Prescom Iernut SA

1. Aspecte cu privire la modul de constituire şi funcţionare a S.C. Prescom Iernut S.A. S.C. Prescom Iernut S.A. este o societate pe acţiuni...

Ghid pentru Redactarea și Prezentarea Lucrării de Licență

Introducere – cadrul general In conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire/licenţă/diplomă la...

Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern

2.1. Reglementări internaţionale privind auditul şi auditul public intern 2.1.1. Conceptul de audit, audit public intern şi legăturile dintre ele...

Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor Locale

În categoria impozitelor si taxelor locale sunt incluse: - impozitul pe clădiri; - impozitul pe teren; - taxa asupra mijloacelor de transport;...

Contabilitate

PATRIMONIUL AGENTILOR ECONOMICI Obiectul de studiu al METODEI CONTABILITATII il constituie patrimoniul agentilor economici. Prin PATRIMONIU se...

Contabilitatea Decontărilor cu Terții

Contabilitatea decontărilor cu terţii 1. Definirea,conţinutul şi structura decontărilor cu terţii 2. Obiectivele şi factorii organizatorii...

Te-ar putea interesa și

Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială

INTRODUCERE În condiţiile economiei de piaţă, activitatea tuturor agenţilor economici este expusă, într-o măsură mai mică sau mai mare, riscurilor...

Metode de Analiză a Costurilor de Producție

CAPITOLUL I RETROSPECTIVA PRIVIND DELIMITARILE CONCEPTUALE ASUPRA COSTURILOR DE PRODUCTIE 1.1. Teorii generale asupra notiunii de cost,...

Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002

INTRODUCERE Investigarea realitatii economice necesita un demers specific care integreaza viziunea clasica bazata pe cunoasterea relatiilor de...

Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank

INTRODUCERE Felul in care banca alocă fondurile pe care le gestioneaza poate influenţa in mod hotărator dezvoltarea economică la nivel local sau...

Tendințe moderne privind ambalarea mărfurilor alimentare studiu de caz la SC Pangram SA

CAPITOLUL 1 FUNCŢIILE, ROLUL ŞI NECESITATEA AMBALAJELOR 1.1. FUNCŢIILE ŞI ROLUL AMBALAJELOR Directiva Parlamentului European şi a Consiliului...

Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil

CAPITOLUL I DELIMITĂRI ŞI PREMISE PRIVIND BILANŢUL CONTABIL 1.1. BILANŢUL CONTABIL - DOCUMENT CONTABIL DE SINTEZĂ PRIVIND SITUAŢIA PATRIMONIALĂ...

Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române

Apariţia băncilor moderne este strâns legată de dezvoltarea comerţului cu cetăţile îndepărtate şi acumularea capitalului monetar în special pe...

Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii

Introducere Prin această lucrare mi-am propus să pun în evidenţă importanţa noilor tehnologii informaţionale în efectruare de analize...

Ai nevoie de altceva?