Dreptul Muncii

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 114 în total
Cuvinte : 95462
Mărime: 247.98KB (arhivat)
Publicat de: Emilian Danciu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. dr. SEPTIMIU PANAINTE
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI FACULTATEA DE DREPT

Extras din curs

Cap. I – NOŢIUNI INTRODUCTIVE

§1. Definiţia şi obiectul dreptului muncii

Dreptul muncii reprezintă acea ramură autonomă a dreptului privat alcătuită din ansamblul normelor juridice care reglementează relaţiile sociale individuale şi colective de muncă ce se stabilesc între angajatori şi salariaţi.

Caracterul autonom al dreptului muncii este determinat de:

a) domeniul distinct de reglementare (un grup de relaţii sociale cu un obiect, conţinut şi trăsături proprii);

b) metoda particulară de reglementare a relaţiilor care formează obiectul acestei ramuri.

Dreptul muncii este alcătuit, în principal, din norme juridice cu caracter imperativ; această trăsătură este de natură să conducă la crearea unui regim juridic unitar şi la asigurarea realizării drepturilor pe care le atrage calitatea de salariat.

Din definiţia dreptului muncii reiese că obiectul acestuia îl constituie raporturile de muncă izvorâte din contractele de muncă (individuale şi colective) şi raporturile juridice conexe acestora. Prin urmare, ne preocupă în principal relaţiile sociale generate de încheierea, nulitatea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor de muncă.

Raportul juridic de muncă poate fi individual (relaţia prin care o persoană fizică se obligă, în exercitarea dreptului său constituţional la muncă, să presteze o anumită muncă în folosul şi sub autoritatea unei alte părţi care, la rândul său, se obligă să remunereze munca şi să asigure condiţii corespunzătoare desfăşurării normale a activităţii) sau colectiv (relaţia socială stabilită între patroni sau organizaţii patronale şi salariaţi, reprezentaţi prin sindicat sau în alt mod prevăzut de lege, ori organizaţii sindicale, relaţie prin care se stabilesc drepturi şi obligaţii ale părţilor sau se încearcă armonizarea intereselor lor).

§2. Trăsături caracteristice ale raporturilor juridice de muncă

În literatura de specialitate este general acceptat că raportul juridic de muncă prezintă anumite trăsături specifice care îl deosebesc de alte raporturi juridice care presupun prestarea unei anumite activităţi:

- subiectul care se obligă să presteze munca este întotdeauna o persoană fizică, iar subiectul în favoarea căruia se prestează munca poate fi o persoană juridică (de regulă) sau fizică;

- raportul individual de muncă este unul bipartit, fiind exclusă pluralitatea de subiecte;

- prestarea muncii sau punerea la dispoziţia angajatorului a forţei de muncă exprimă exercitarea liberă, realizarea dreptului la muncă;

- raportul juridic de muncă este unul personal (intuitu personae) atât în ceea ce îl priveşte pe salariat cât şi în ceea ce îl priveşte pe angajator;

- obligaţia de a presta munca trebuie executată personal de cel ce şi-a asumat-o, această obligaţie neputând fi îndeplinită prin reprezentant;

- raportului juridic de muncă presupune subordonarea faţă de angajator a celui care prestează munca;

- forţa de muncă se consumă în procesul muncii prin prestaţii succesive care au caracter ireversibil;

- raportul juridic de muncă presupune obligaţia de a pune la dispoziţia angajatorului forţa de muncă şi nu în mod necesar obligaţia de a obţine un anumit rezultat;

- munca prestată trebuie să fie retribuită conform legii şi negocierii părţilor;

- raportul juridic de muncă presupune protecţia multilaterală a salariatului;

- raportul juridic de muncă are ca izvor contractul de muncă.

§3. Izvoarele dreptului muncii

Izvoarele interne ale dreptului muncii pot fi împărţite, în raport de natura lor intrinsecă şi nu de conţinut sau de obiectul reglementării, în două categorii principale:

a) izvoare comune cu cele ale altor ramuri de drept (Constituţia, legile, hotărârile Guvernului etc.)

b) izvoare specifice dreptului muncii (contractele colective de muncă, statutele profesionale, regulamentele de organizare şi funcţionare, regulamentele interne ş.a.).

În măsura în care România a devenit parte la diferite reglementări internaţionale care privesc relaţiile sociale de muncă (convenţii, pacte, acorduri), se consideră că şi acestea fac parte din izvoarele dreptului muncii.

Izvoare comune cu izvoarele altor ramuri de drept.

1) Constituţia este un izvor important pentru dreptul muncii deoarece:

- unele drepturi fundamentale ale cetăţenilor sunt legate de muncă interesând astfel dreptul muncii (dreptul de asociere, dreptul la protecţia muncii, dreptul la grevă etc.);

- principiile fundamentale ale dreptului muncii au ca izvor primar texte constituţionale (neîngrădirea dreptului la muncă şi libertatea muncii, negocierea condiţiilor de muncă, dreptul la odihnă etc.).

2) Codul muncii - Legea nr. 53/2003 (lege organică).

3) Alte legi. Sunt izvoare ale dreptului muncii şi alte legi care au ca obiect de reglementare relaţii sociale de muncă (spre exemplu: Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor, Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, Legea nr. 54/2003 a sindicatelor, Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, Legea nr. 130/1996, republicată, privind contractul colectiv de muncă, Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale etc.).

4) Hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului:

- Ordonanţa de urgenţă nr. 65 din 29.06.2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 (Codul muncii); Ordonanţa de urgenţă nr. 55/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii;

- Ordonanţa nr. 39/1994 privind îmbunătăţirea coeficienţilor de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar (republicată în 1996 cu modificările şi completările ulterioare) şi Ordonanţa nr. 29/1995 privind plata drepturilor cuvenite salariaţilor din administraţia publică, alte unităţi bugetare din regiile autonome cu specific deosebit, pentru concediul de odihnă neefectuat cu modificările şi completările ulterioare ş.a.

Preview document

Dreptul Muncii - Pagina 1
Dreptul Muncii - Pagina 2
Dreptul Muncii - Pagina 3
Dreptul Muncii - Pagina 4
Dreptul Muncii - Pagina 5
Dreptul Muncii - Pagina 6
Dreptul Muncii - Pagina 7
Dreptul Muncii - Pagina 8
Dreptul Muncii - Pagina 9
Dreptul Muncii - Pagina 10
Dreptul Muncii - Pagina 11
Dreptul Muncii - Pagina 12
Dreptul Muncii - Pagina 13
Dreptul Muncii - Pagina 14
Dreptul Muncii - Pagina 15
Dreptul Muncii - Pagina 16
Dreptul Muncii - Pagina 17
Dreptul Muncii - Pagina 18
Dreptul Muncii - Pagina 19
Dreptul Muncii - Pagina 20
Dreptul Muncii - Pagina 21
Dreptul Muncii - Pagina 22
Dreptul Muncii - Pagina 23
Dreptul Muncii - Pagina 24
Dreptul Muncii - Pagina 25
Dreptul Muncii - Pagina 26
Dreptul Muncii - Pagina 27
Dreptul Muncii - Pagina 28
Dreptul Muncii - Pagina 29
Dreptul Muncii - Pagina 30
Dreptul Muncii - Pagina 31
Dreptul Muncii - Pagina 32
Dreptul Muncii - Pagina 33
Dreptul Muncii - Pagina 34
Dreptul Muncii - Pagina 35
Dreptul Muncii - Pagina 36
Dreptul Muncii - Pagina 37
Dreptul Muncii - Pagina 38
Dreptul Muncii - Pagina 39
Dreptul Muncii - Pagina 40
Dreptul Muncii - Pagina 41
Dreptul Muncii - Pagina 42
Dreptul Muncii - Pagina 43
Dreptul Muncii - Pagina 44
Dreptul Muncii - Pagina 45
Dreptul Muncii - Pagina 46
Dreptul Muncii - Pagina 47
Dreptul Muncii - Pagina 48
Dreptul Muncii - Pagina 49
Dreptul Muncii - Pagina 50
Dreptul Muncii - Pagina 51
Dreptul Muncii - Pagina 52
Dreptul Muncii - Pagina 53
Dreptul Muncii - Pagina 54
Dreptul Muncii - Pagina 55
Dreptul Muncii - Pagina 56
Dreptul Muncii - Pagina 57
Dreptul Muncii - Pagina 58
Dreptul Muncii - Pagina 59
Dreptul Muncii - Pagina 60
Dreptul Muncii - Pagina 61
Dreptul Muncii - Pagina 62
Dreptul Muncii - Pagina 63
Dreptul Muncii - Pagina 64
Dreptul Muncii - Pagina 65
Dreptul Muncii - Pagina 66
Dreptul Muncii - Pagina 67
Dreptul Muncii - Pagina 68
Dreptul Muncii - Pagina 69
Dreptul Muncii - Pagina 70
Dreptul Muncii - Pagina 71
Dreptul Muncii - Pagina 72
Dreptul Muncii - Pagina 73
Dreptul Muncii - Pagina 74
Dreptul Muncii - Pagina 75
Dreptul Muncii - Pagina 76
Dreptul Muncii - Pagina 77
Dreptul Muncii - Pagina 78
Dreptul Muncii - Pagina 79
Dreptul Muncii - Pagina 80
Dreptul Muncii - Pagina 81
Dreptul Muncii - Pagina 82
Dreptul Muncii - Pagina 83
Dreptul Muncii - Pagina 84
Dreptul Muncii - Pagina 85
Dreptul Muncii - Pagina 86
Dreptul Muncii - Pagina 87
Dreptul Muncii - Pagina 88
Dreptul Muncii - Pagina 89
Dreptul Muncii - Pagina 90
Dreptul Muncii - Pagina 91
Dreptul Muncii - Pagina 92
Dreptul Muncii - Pagina 93
Dreptul Muncii - Pagina 94
Dreptul Muncii - Pagina 95
Dreptul Muncii - Pagina 96
Dreptul Muncii - Pagina 97
Dreptul Muncii - Pagina 98
Dreptul Muncii - Pagina 99
Dreptul Muncii - Pagina 100
Dreptul Muncii - Pagina 101
Dreptul Muncii - Pagina 102
Dreptul Muncii - Pagina 103
Dreptul Muncii - Pagina 104
Dreptul Muncii - Pagina 105
Dreptul Muncii - Pagina 106
Dreptul Muncii - Pagina 107
Dreptul Muncii - Pagina 108
Dreptul Muncii - Pagina 109
Dreptul Muncii - Pagina 110
Dreptul Muncii - Pagina 111
Dreptul Muncii - Pagina 112
Dreptul Muncii - Pagina 113
Dreptul Muncii - Pagina 114
Dreptul Muncii - Pagina 115
Dreptul Muncii - Pagina 116
Dreptul Muncii - Pagina 117
Dreptul Muncii - Pagina 118
Dreptul Muncii - Pagina 119
Dreptul Muncii - Pagina 120
Dreptul Muncii - Pagina 121
Dreptul Muncii - Pagina 122
Dreptul Muncii - Pagina 123
Dreptul Muncii - Pagina 124
Dreptul Muncii - Pagina 125
Dreptul Muncii - Pagina 126
Dreptul Muncii - Pagina 127
Dreptul Muncii - Pagina 128
Dreptul Muncii - Pagina 129
Dreptul Muncii - Pagina 130
Dreptul Muncii - Pagina 131
Dreptul Muncii - Pagina 132
Dreptul Muncii - Pagina 133
Dreptul Muncii - Pagina 134
Dreptul Muncii - Pagina 135
Dreptul Muncii - Pagina 136
Dreptul Muncii - Pagina 137
Dreptul Muncii - Pagina 138
Dreptul Muncii - Pagina 139
Dreptul Muncii - Pagina 140
Dreptul Muncii - Pagina 141
Dreptul Muncii - Pagina 142
Dreptul Muncii - Pagina 143
Dreptul Muncii - Pagina 144

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Muncii.doc

Alții au mai descărcat și

Încheierea contractului individual de muncă

CAPITOLUL 1- Importanta contractului individual de munca Conditiile realitatii contemporane reclama acordarea, de catre legiuitor, a unei...

Contractele de muncă speciale reglementate de codul muncii

INTRODUCERE Codul muncii reprezintă un reper major în buna desfăşurare a relaţiilor de muncă stabilite între un angajator şi salariaţii săi....

Dialogul social și comunicarea tripartită

1. INTRODUCERE ŞI MOTIVAREA TEMEI Tema aleasă pentru realizarea acestui proiect îşi propune să trateze deliberatele dialogului social şi a...

Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu

Capitolul I Contractul individual de munca-temei al aparitiei raportului juridic de munca 1.1. Definitie si reglementare Dreptul la munca este...

Încetarea contractului individual de muncă de drept și prin acordul părților

Legalitatea incetarii contractului individual de munca Expresia cea mai elocventa a stabilitatii in munca, garantie a apararii intereselor...

Dreptul proprietății intelectuale - Marca

Marca este un semn susceptibil de reprezentare grafica - un nume, un termen, un simbol sau un desen, ori o combinatie de aceste elemente - destinat...

Drept proprietate intelectuală

Oamenii realizeaza opere artistice, folosesc semne ale activitatii lor in anumite domenii si pe o anumita treapta de dezvoltare a fost necesara...

Dreptul Proprietății Intelectuale

1. Noţiunea de dr. al prop. intelectuale -def, elemente, componente, nat.jur. a dr2 de prop. intelectuală Activitatea creatoare a omului a...

Te-ar putea interesa și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Legislația Internațională a Muncii

INTRODUCERE Tema care face obiectul prezentei lucrări - dreptul internaţional al muncii - trezeşte un interes crescând în lumea contemporană,...

Conflictele de muncă în legislația muncii

INTRODUCERE Viața omului este de neconceput fără muncă. Omul, prin muncă, se integrează în societate, se afirmă printre semeni, se realizează din...

Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă

CAPITOLUL 1. PRINCIPIUL - CONCEPT DE DREPTUL MUNCII Dreptul muncii este ramură a dreptului privat, care este inseparabil legată de muncă....

Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați

Capitolul 1. Condițiile generale ale răspunderii disciplinare a salariaților Disciplina muncii reprezintă un element esențial în desfășurarea...

Dreptul muncii - dreptul la salarizare în reglementarea românească

1. Definitia dreptului muncii Dreptul muncii a fost definit ca fiind acea ramură a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice...

Dreptul Muncii

CAP. I - Introducere în dreptul muncii 1.1. Izvoarele dreptului muncii Pentru ştiinţele juridice, cuvântul izvor de drept are două înţelesuri...

Principiile Dreptului Muncii

Principiile dreptului muncii 1.1 Consideratii generale Cuvântul principiu vine de la termenul în limba latină „principium”, care înseamnă...

Ai nevoie de altceva?