Ocrotirea Persoanei Fizice

Disertație
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 27425
Mărime: 87.46KB (arhivat)
Publicat de: Adelin Simon
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. ARGUMENT . 6
 2. CAPITOLUL I - CONSIDERAŢII GENERALE.8
 3. 1.1. Scurt istoric.8
 4. 1.2. Sediul materiei.9
 5. 1.3. Clasificarea persoanelor fizice.9
 6. 1.4. Categorii de persoane fizice supuse ocrotirii prin mijloacele de drept civil.11
 7. CAPITOLUL II - OCROTIREA COPILULUI.12
 8. 2.1. Ocrotirea copilului prin părinte.12
 9. 2.1.1.Noţiunea şi principiile ocrotirii părinteşti.12
 10. 2.1.2. Conţinutul ocrotirii părinteşti.14
 11. 2.1.3. Exercitarea ocrotirii părinteşti.15
 12. 2.1.4. Răspunderea părinţilor.16
 13. 2.2. Tutela copilului.17
 14. 2.2.1. Noţiunea tutelei copilului.17
 15. 2.2.2.Caracterele juridice ale tutelei copilului.18
 16. 2.2.3. Principiile tutelei copilului.19
 17. 2.2.4. Deschiderea tutelei.19
 18. 2.2.5 .Capacitatea de a fi tutore.20
 19. 2.2.6. Conţinutul ocrotirii minorului prin tutelă.22
 20. 2.2.7. Consiliul de familie.24
 21. 2.2.8. Încetarea tutelei copilului.25
 22. 2.2.9. Răspunderea tutorelui.26
 23. 2.3. Curatela copilului (incapabilului).27
 24. 2.4. Protecţia copilului aflat în dificultate.28
 25. 2.4.1. Preliminarii.28
 26. 2.4.2. Plasamentul copilului.29
 27. 2.4.3. Plasamentul copilului în regim de urgenţă.29
 28. 2.4.4. Supravegherea specializată.29
 29. CAPITOLUL III - OCROTIREA PERSOANEI FIZICE PRIN INTERDICŢIE JUDECĂTOREASCĂ.33
 30. 3.1. Noţiune şi sediul materiei.33
 31. 3.2. Condiţiile punerii sub interdicţie judecătorească.34
 32. 3.3. Procedura punerii sub interdicţie judecătorească.35
 33. 3.4. Efectele punerii sub interdicţie judecătorească.37
 34. 3.5. Ridicarea interdicţiei judecătoreşti.38
 35. 3.6. Încetarea interdicţiei judecătoreşti.39
 36. CAPITOLUL IV - OCROTIREA PERSOANEI CU TULBURĂRI PSIHICE PRIN TRATAMENT MEDICAL OBLIGATORIU.40
 37. 4.1. Consideraţii generale privind bolnavul psihic.40
 38. 4.2. Surse internaţionale de drept privind bolnavul psihic.41
 39. 4.3. Instituirea tratamentului.43
 40. 4.4. Încetarea internării.45
 41. 4.5. Măsuri de siguranţă cu caracter medical.46
 42. CAPITOLUL V – ALTE MIJLOACE DE OCROTIRE A PERSOANEI FIZICE.53
 43. 5.1. Curatela – noţiune.53
 44. 5.1.1. Instituirea curatelei persoanei fizice.54
 45. 5.1.2. Procedura de instituire a curatelei persoanei capabile.55
 46. 5.1.3. Conţinutul curatelei persoanei capabile.56
 47. 5.1.4. Încetarea curatelei propriu-zise.56
 48. 5.1.5. Curatela specială.57
 49. 5.2. Ocrotirea persoanelor vârstnice.57
 50. 5.2.1. Beneficiarii măsurilor de protecţie socială.57
 51. 5.2.2. Măsuri de protecţie socială.58
 52. 5.2.3. Obligaţiile persoanelor îngrijite în cămine.60
 53. 5.2.4. Acte necesare.60
 54. 5.2.5. Instituţia competentă.61
 55. 5.2.6. Căi de atac.61
 56. 5.2.7. Asistenţa la încheierea actelor juridice.61
 57. 5.2.8. Suspendarea şi încetarea măsurilor de asistenţă socială.62
 58. 5.3 Ocrotirea persoanelor cu handicap.63
 59. 5.3.1 Definirea termenului de handicap mintal.63
 60. 5.3.2 Etiologia handicapului mintal.64
 61. 5.3.3 Drepturile persoanelor cu handicap.65
 62. 5.3.4 Fundamente medico-ştiinţifice ale protecţiei sociale a persoanelor cu handicap mintal.67
 63. 5.3.5 Asistenţă juridică.68
 64. CONCLUZII.69
 65. BIBLIOGRAFIE.71

Extras din disertație

ARGUMENT

Din toate timpurile dreptul s-a ocupat de ocrotirea persoanei fizice. Astăzi însă, prin sublimarea drepturilor omului, el se apleacă asupra acestei instituţii mai mult ca oricând.

Necesitatea protejării unor interese naţionale şi existenţa unor categorii de persoane fizice cărora trebuie să li se asigure o protecţie specială din diverse raţiuni au condus la adoptarea de reglementări care conturează regimuri juridice diferite pentru diferite categorii de persoane fizice.

Prin ocrotirea persoanei fizice se înţelege ansamblul mijloacelor de drept civil prin intermediul cărora se asigură recunoaşterea şi protecţia drepturilor subiective civile şi a intereselor îndreptăţite ale acesteia, precum şi mijloacele de protecţie ale persoanei fizice ca participantă la circuitul civil.

Totalitatea mijloacelor juridice folosite în scopul ocrotirii omului formează sistemul mijloacelor de ocrotire a persoanei fizice. Acest sistem a fost caracterizat în literatura juridică ca o „unitate în diversitate”. Unitatea deoarece finalitatea lui este ocrotirea omului, diversitate deoarece este alcătuit din mijloacele juridice de ocrotire furnizate de fiecare ramură de drept. Astfel fiecare ramură de drept are mijloace proprii de ocrotire a persoanei fizice, astfel fiecare sistem fiind alcătuit tocmai din mijloace juridice de ocrotire de ramură, cum ar fi de drept civil, de drept comercial, de dreptul familiei, de dreptul muncii, de drept financiar, etc.

Instituţia juridică civilă a ocrotirii persoanei fizice nu este destinată ocrotirii tuturor oamenilor, aşa cum sugerează denumirea sa, ci numai acelor categorii care nu-şi pot administra bunurile sau proteja singure interesele datorită vârstei, stării de sănătate mintală sau altor situaţii deosebite. Aceste persoane sunt de multe ori persoane care nu au capacitate de exerciţiu sau au o capacitate de exerciţiu restrânsă.

Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept civil reprezintă mijlocul legal prin care persoanele fizice aflate în situaţii speciale, datorită vârstei, stării de sănătate mintală sau a altor circumstanţe deosebite sunt ocrotite. Categoriile de persoane fizice şi mijloacele de drept civil pentru ocrotirea lor sunt urmatoarele:

a) minorii, a caror ocrotire se realizează prin părinţi, prin instituirea tutelei, prin darea în plasament, dar şi prin alte măsuri de protecţie specială anume prevăzute de lege (art. 106 alin. 1 C.civ.);

b) alienaţii şi debilii mintali a căror ocrotire se realizează prin punerea sub interdicţie şi prin instituirea tutelei sau curatelei (art. 106 alin. 2 C.civ.);

c) persoanele aflate în situaţii deosebite a căror ocrotire se realizează prin curatelă;

d) persoanele cu tulburări psihice, care sunt ocrotite prin tratament medical;

e) persoanele vârstnice sau persoanele cu handicap;

Pe lângă aceste mijloace clasice de ocrotire a persoanei fizice există şi altele, cum ar fi: încredinţarea minorului unui serviciu public specializat sau unui organism privat autorizat, încredinţarea copilului unei familii sau unei persoane, plasamentul copilului la o familie sau o persoană, tratamentul medical obligatoriu, etc.

Procedurile privind ocrotirea persoanei fizice sunt de competenţa instanţei de tutelă şi a consiliului de familie care trebuie să soluţioneze în regim de urgenţă aceste cereri (art. 107 C.civ. ).

Sediul materiei îl constituie Codul Civil, Cartea I, Titlul III – Ocrotirea persoanei fizice – art. 104-186; Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002, Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Legea nr. 17/2000, lege privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată în 2007, Legea cetăţeniei române nr. 21/1991 (republicată în anul 2010) şi alte acte normative.

Dintre reglementările internaţionale amintim: Convenţia cu privire la drepturile copilului (ratificată de ţara noastră în 1990); Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, cu protocoalele adiţionale (ratificată de România în 1994); Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale încheiată la Haga în 1993 (ratificată prin Legea nr. 84/1994) etc.

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE

1.1 Scurt istoric

În dreptul roman erau puse sub tutelă sau curatelă acele persoane care aveau capacitate de folosinţă, însă nu aveau capacitate de exerciţiu. Tutela era instituită pentru impuberi (până la vârsta de 14 ani) şi pentru femei. Spre sfârşitul republicii, urmare a emancipării femeii, tutela ei se află în declin, iar în a doua jumătate a secolului al IV-lea se pare că a fost suprimată.

Tutorele – atît impuberului, cât şi femeii – nu avea gestiunea averii acestora, ci doar abilitatea de a-şi da încuviinţarea pentru anumite acte.

Tutorele putea fi înlăturat de la tutelă, dacă s-a făcut vinovat de dol sau de culpă gravă prevedea Legea celor XII Table; în cazul în care, la încetarea tutelei se dovedea că a sustras din bunurile incapabilului, el era obligat să plătească dublul valorii acelor bunuri.

Dreptul roman a creat actio tutelae acordată pupilului împotriva tutorelui pentru rstituirea patrimoniului (inclusiv descocotirea), dar şi tutorelui împotriva pupilului pentru rambursarea eventualelor cheltuieli pe care le-a ocazionat cu administrarea patrimoniului incapabilului, pentru ocrotirea mai eficientă prin tutelă . La început răspunderea tutorelui pentru prejudiciile cauzate era apreciată în abstracto (acel gospodar ideal – bonus pater familias), iar mai târziu in concreto, adică trebuia să depună aceeaşi diligenţă, ca şi pentru patrimoniul propriu .

În ceea ce priveşte curatela, aceasta era cunoscută de Legea celor XII Table. Erau puşi sub curatelă nebunii (furiosi) şi risipitorii (prodigi). Curatorul era ales dintre cei mai apropiaţi moştenitori prezumtivi şi trebuia să se îngrijească de patrimoniul incapabilului. Prodigul (care era asimilat nebunului), adică risipitorul, era socotit astfel dacă îşi risipea averea moştenită, primită pe cale legală de la strămoşi. Mai târziu, aria actelor de risipă s-a lărgit.

Bibliografie

1. Beleiu Gh., Drept civil roman. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, ed. a-X-a revazută şi adaugită de M.Nicolae, P.Trusca, Ed.Universul juridic, Bucureşti, 2006

2. Boroi G., Drept civil. Partea generală, Editura All Beck, Bucuresti, 1999

3. Chelaru E., Drept civil. Persoane, Ed. C.H.Bek, Bucureşti, 2008

4. Florian E., Protecţia drepturilor copilului, Ed.C.H.Beck, Bucuresti, 2007

5. Gaius, Instituţiunile, Ed. Academiei, R.S.R., Bucureşti, 1982

6. Hanga Vl. - Drept privat roman, Univ. Independentă D.Cantemir, Facultatea de drept Cluj-Napoca, 1992

7. Lupan E., Popescu Dan A., Drept civil. Persoana fizică, Ed.Lumina Lex, Bucureşti, 1993

8. Lupan E., Drept civil Persoana fizică, Ed.Lumina Lex, Bucureşti 1999

9. Lupan E., Drept civil.Persoanele.Scheme .Ed .C.H.Bek, Bucureşti 2007

10. Morozan Florina, Cigan D., Drept civil. Introducere în dreptul civil, Note de curs, Ed. Universităţii din Oradea, 2008

11. Mureşan M., Boar Ana, Diaconescu Ş., Drept civil.Persoanele, Ed.Cordial Lex, Cluj Napoca, 2000

12. Pop T., Drept civil român.Persoana fizică, Persoana juridică, Ed.Lumina Lex, Bucureşti, 1994

13. Ştefan Răuschi, Gh. Popa, Ştefania Răuschi, Drept civil, Teoria Generală. Persoane fizice. Persoane juridice, Ed. Junimea, Iaşi 2000

14. Racu Aurelia, Istoria psihopedagogiei speciale, Ed. Lumina, Chişinău 1997

15. Romoşan I.D., Rudenia, Ed.Imprimeriei de Vest, Oradea

16. Ungureanu O., Jugastru C., Drept civil.Persoanele, Ed.Hamangiu, Bucureşti, 2009

17. Ungureanu O., Munteanu C., Drept Civil. Persoanele, Ed. Hamangiu, 2011

18. Vaideanu G., Necularu A., Aspecte ale psihopedagogiei, recuperării şi reintegrării, Iaşi 1987

19. http://www.avocatura.com/speta-134997-minori-si-familie--supraveghere-specializata.html

20. http://legeaz.net/spete-penal/inlocuire-tratament-medical-cereri-547-2011

Preview document

Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 1
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 2
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 3
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 4
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 5
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 6
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 7
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 8
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 9
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 10
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 11
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 12
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 13
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 14
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 15
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 16
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 17
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 18
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 19
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 20
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 21
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 22
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 23
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 24
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 25
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 26
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 27
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 28
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 29
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 30
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 31
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 32
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 33
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 34
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 35
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 36
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 37
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 38
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 39
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 40
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 41
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 42
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 43
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 44
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 45
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 46
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 47
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 48
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 49
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 50
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 51
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 52
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 53
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 54
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 55
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 56
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 57
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 58
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 59
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 60
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 61
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 62
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 63
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 64
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 65
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 66
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 67
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 68
Ocrotirea Persoanei Fizice - Pagina 69

Conținut arhivă zip

 • Ocrotirea Persoanei Fizice.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte teoretice și practice cu privire la termenele, cauzele și efectele suspendării, întreruperii și repunerii în termenul de prescripție extinctivă

Prescriptia extinctiva este cunoscuta în toate ramurile de drept, de aceea, aceasta institutie juridica este susceptibila de analiza temeinica atât...

Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE ALE OCROTIRII MINORULUI 1. NOŢIUNE ŞI REGLEMENTARE Ocrotirea minorului desemnează ansamblul normelor juridice de...

Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice

Introducere Subiecții dreptului civil se împart în două mari categorii, și anume: persoanele fizice și persoanele juridice. Aceste două categorii...

Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil

ARGUMENT Se spune adesea că cel mai frumos capitol al vieţii îl reprezintă copilăria deoarece este lipsită de grijuri, de zbucium, de teamă....

Persoană Juridică

Introducere. În ultimul timp, în contextul reformei judiciare şi de drept, legislaţia civilă a cunoscut transformări substanţiale impuse de...

Capacitatea juridica-civilă a Persoanei Juridice

1. Noțiunea și elementele persoanei juridice Persoana juridică reprezintă o colectivitate de persoane fizice care participă la raporturile...

Ocrotirea Persoanei Fizice prin Mijloace de Drept Civil

SECȚIUNEA I Ocrotirea unor categorii de persoane fizice – generalități Prin ocrotirea persoanei fizice se înțelege ansamblul mijlocelor de drept...

Acțiunile de stare civilă

Starea civilă a persoanei fizice – noţiune, conţinut Starea civilă (sau statutul civil) al persoanei constituie un alt element sau atribut...

Te-ar putea interesa și

Dreptul și Legislația în Asistența Socială

INTRODUCERE Profesia de asistent social abordează persoana şi nevoile sale din perspectiva asigurării şi respectării drepturilor şi libertăţilor...

Ocrotirea Persoanei Fizice

Ocrotirea persoanei fizice se realizează în general prin recunoaşterea şi apărarea corespunzătoare a drepturilor subiective, o atare poziţie vizând...

Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă

INTRODUCERE În legătură cu punerea sub interdicție și curatela în lumina noului Cod civil, principala modificare și cea mai ușor de sesizat, adusă...

Persoana ca subiect de drept civil - persoană fizică

INTRODUCERE Lucrarea de față își propune să prezinte principalele aspecte ale persoanei fizice ca subiect de drept civil. Persoana fizică este...

Ocrotirea minorului și a bolnavului psihic

OCROTIREA MINORULUI, A BOLNAVULUI PSIHIC PRIN INTERDICȚIA JUDECĂTOREASCĂ ȘI A PERSOANEI FIZICE PRIN CURATELĂ I. Capacitatea civilă a persoanei...

Ocrotirea Persoanei Fizice prin Mijloace de Drept Civil

SECȚIUNEA I Ocrotirea unor categorii de persoane fizice – generalități Prin ocrotirea persoanei fizice se înțelege ansamblul mijlocelor de drept...

Tutela și Curatela

CAPITOLUL 1 Ocrotirea minorului prin tutela Încadrându-se în politica general a statului de ocrotire a copilului, legislaţia actuală cuprinde...

Persoană fizică - subiect individual de drept civil

Orice raport juridic isi are izvorul in acte de ratiune.Dreptul nu poate fi,deci,decat o ordine rationala introdusa in societate prin...

Ai nevoie de altceva?